palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A mi kis falunk 2012 public art pályázat

Pályázati felhívás public art művek megvalósítására. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló 2012. évi public art projektje keretében A mi kis falunk elnevezéssel országos, nyílt pályázatot hirdet public art munkák megvalósítására.  A pályázat lebonyolítója az MMIKL szakmai igazgatósága, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (a továbbiakban: Lektorátus).

A Lektorátus 2008-ban elindított programjával a magyarországi public art megjelenési lehetőségeit igyekszik kiszélesíteni. Az első években a vidéki nagyvárosokban, majd a kistelepüléseken és az interneten megvalósuló művek létrejöttének az ösztönzését tűzte ki célul, kiemelten kezelve az új típusú public art munkák megvalósulásának a segítését.

2012-ben a kiíró a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, lehetőleg helyspecifikus és interaktív, de minden esetben kontextusfüggő, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár.

A public art művek kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

Az elbírálásnál továbbra is előnyt élveznek az új típusú public art művek, így

 • a kisközösségek társadalmi nyilvánosságának tereiben megvalósuló új típusú public art munkák (ezek esetében nem feltétel, hogy kistelepülésen valósuljon meg az alkotás, bármely működésében funkcionálisan elhatárolható közösség lehet a mű célcsoportja), és
 • a részvételi alapú településrehabilitáció és településfejlesztés médiumaként, a kommunikációs folyamat meghatározott célú elemeként alkalmazott szolgáltató-együttműködő-javaslattevő attitűdű új típusú public art alkotások.

A rehabilitáció / fejlesztés többéves folyamatába illeszkedő új típusú public art mű szolgálja a közösséggel való és a közösség tagjai közti párbeszédet, a tervek megismertetését, elfogadtatását, a menet közben jelentkező problémákról való nyilvános véleménycserét segítve. Optimális esetben, ha az új típusú public art műnek a cultural masterplanning (kulturális / művészeti kerettervezés) gyakorlatában való alkalmazásáról van szó, segítse a rehabilitáció / fejlesztés demokratizálását. A cultural masterplanning részeként megvalósulhat a tervezést megelőző fázisban (identitás-feltárás és -építés), ösztönözheti a folyamatos párbeszédet, az organikusan fejlődő tervezést, eszközeivel segítve, hogy a tervezés maga is egy kommunikációs aktussá váljon, de része lehet a visszacsatolás, értékelés, utólagos korrekció eszközrendszerének is.

Pályázati feltételek:

A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A public art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.

A pályázók maguk választhatják ki és kérhetik fel a közösséget, illetve települést, amivel / ahol a munkájukat meg kívánják valósítani. Amennyiben a mű részben vagy egészében önkormányzati tulajdonú köztéren valósul meg, az érvényes pályázat feltétele az önkormányzat támogató nyilatkozata (a felhívás melléklete).

Az önkormányzatokra a részvétel semmilyen anyagi terhet nem ró, mindössze azt kell vállalniuk, hogy a pályázó alkotó(k) pályaművét befogadják, és amennyiben közterület-használatra van szükség a művek megvalósulásához, az ehhez nélkülözhetetlen engedélyek beszerzéséért ők járnak el, illetve a területhasználatért díjat nem kérnek. A művek megvalósulásához és működéséhez szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj biztosítja.

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve ugyanazt a pályatervet több helyszínnel is be lehet adni.

Az alkotások működésének / lezajlásának / láthatóságának elvárt minimum időtartama 10 nap, ami 2012.09.10. és 2012.10.25. közé eshet.

A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.

Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolniuk kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival.

A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért sem a kiíró, sem a partnertelepülés felelősséget nem vállal.
Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, illetve az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat.

Amennyiben a mű létrehozása a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Kivételt képez ez alól, ha a partnertelepülés a mű további fennmaradásáról a szerzővel (szerzőkkel) felhasználási szerződést köt.

A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 1.000.000. Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizeti.

A teljes pályázható keretösszeg 5.000.000. Ft.

A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
A pályázat nyerteseivel – a kuratórium döntése alapján – az MMIKL felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.  A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 70 %-a) a kuratórium döntése alapján a szerződéskötés után, 2012. augusztusában, a második részlet (a teljes díj 30 %-a) a megvalósult műnek és/vagy dokumentációjának az elfogadó átvételi bírálatát követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez, üzemeltetéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj, stb.).
A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló, a kötelezettségvállaló által kiállított nyilatkozatot is.

A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a kuratórium döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a www.publicart-eica.hu honlapon.

Az egy nyomtatott és egy digitális példányban (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. koncepció – részletes műleírás, a pályázati kategória megjelölésével (2 A/4-es gépelt oldal, maximum 5000 n szóközzel; a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben),
 2. részvételi alapú település rehabilitáció és településfejlesztés médiumaként létrejövő mű esetében a többéves kommunikációs folyamat (előzmények és jövőbeni tervek) dokumentációja és annak megjelölése, hogy a megvalósítandó műnek mi a szerepe a tervezési-visszacsatolási folyamatban,
 3. ha a mű részben vagy egészében önkormányzati tulajdonú köztéren valósul meg: a partner település által kitöltött és aláírt írásbeli támogató nyilatkozat (a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól, vagy személyesen átvehető a Lektorátus titkárságán, a Bp. I. ker. Úri utca 54-56-ban),
 4. nem önkormányzati tulajdonú területen, épületen / épületben megvalósuló mű esetén a tulajdonos írásos hozzájárulása, műemléken vagy műemléki környezetben megvalósuló alkotás esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes hatósági, illetve szakhatósági állásfoglalása, természetvédelmi védettség alá eső területen létrehozandó mű esetén az illetékes szakhatóság írásbeli hozzájárulása,
 5. amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, modell, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét (makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg; digitális változat: a képek önálló jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban),
 6. költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját (digitális változat rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben),
 7. a pályázó(k) részletes szakmai életrajza (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben),
 8. elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben) és
 9. névaláírás (csak a nyomtatott példányon).

A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumokat csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban tudjuk elfogadni.

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

A pályázónak a public art mű megvalósításán kívül vállalnia kell részletes fotó-, ill. videó-dokumentáció készítését vagy elkészíttetését is a műről, a kuratórium instrukcióinak figyelembevételével. A dokumentáció elkészítésének költségeire a pályázatkiíró művenként maximum bruttó 250.000. Ft-ot biztosít a megítélt felhasználási díjon felül.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a partnertelepülések a helyszíneket – szándéknyilatkozatuk, ill. a velük kötött megállapodás ellenére – nem biztosítják, az adott településen a projekt megvalósításától kötelezettségek vállalása nélkül elálljon – akár az eredmények kihirdetése után is.
A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából szakmai kuratórium bírálja el.

A pályamunkák közül előnyt élveznek azok, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.

A pályázatokat 2012. július 25. (szerda) 15 óráig beérkezően kell benyújtani az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz (1014 Budapest, Úri u. 54-56., levelezési cím: 1250 Bp. 1. Pf. 17.) A mi kis falunk megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a kuratórium elé.

A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A kuratórium a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a második fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be 2012. augusztus 9-én (csütörtökön) az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűritermébe (Bp., I. ker. Úri u. 54-56.).
A konzultációra a kuratórium további anyagokat kérhet be a pályázóktól.

A kuratórium második ülését követően, legkésőbb 2012. augusztus 10-ig hirdeti ki döntését.

A kuratórium döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját pedig a program weboldalán, a www.publicart-eica.hu honlapon, valamint a Lektorátus internetes oldalain (www.lektoratus.hu) tesszük közzé.
A megvalósítandó műveket kiválasztó kuratórium névsora:

Kertész László művészettörténész, a Lektorátus igazgatója (a pályázatkiíró képviseletében)
Készman József művészettörténész, kurátor, a Műcsarnok produkciós vezetője
Somogyi Hajnalka művészettörténész, múzeumi kulturális menedzser, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum kurátora
Szabó Ádám szobrászművész, művészettörténész, egyetemi adjunktus (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Százados László művészettörténész, kurátor, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa, a Balkon szerkesztője  
Lágler Péter kulturális antropológus, kutató (MMIKL Kutatási és Fejlesztési Programok Főosztálya)

Projektasszisztens: Perczel Júlia művészettörténész

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy pályázatába a második fázis lezárását követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak.
A pályaművek visszaadásáról a pályázók a beadás helyszínén kapnak tájékoztatást.

A pályázati koncepció CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát a Lektorátus archiválja, illetve az interneten közzéteszi.

Szerzői és felhasználói jogok:

 1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

Elérhetőség: A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a lektoratus@lektoratus.hu e-mail címen, ill. a (06-1)-356-7444/107 melléken Józsa Kitty művészeti főtanácsadó válaszol.