palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Adj lendületet helyi közösségednek! pályázat helyi civil szervezeteknek

A „Helyi Érték Program 2018” –  Adj lendületet helyi közösségednek! című program helyi civil szervezeteket, kezdeményezéseket támogatát, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben adható válaszokat.

*A „helyi civil szervezet” jellemzően kistérségben, egy kisebb településen vagy nagyobb települések városrészeiben működik. A helyi közösség összefogásának alapja a közös identitás és közös érdek. A helyi közösség még áttekinthető emberi kapcsolatokból áll és homogén érdekközösséget tud alkotni. A helyi közösséget több generáció alkotja.

Pályázatot nyújthatnak be

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok a felhívás mellékletében meghatározott településekről és pályázati körzetekből.

Egy pályázó szervezet egy projektet nyújthat be.

Nem pályázhatnak: magánszemélyek, nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások, gazdasági társaságok beleértve a nonprofit kft-t, szövetkezetek valamint állami és költségvetési intézmények.

A pályázatok témája

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek

 • helyi lakosokat, egy településen vagy lakókörzetben, kistérségben élőket/ tartózkodókat segítenek/ fognak össze /szolgálnak,
 • helyben született kezdeményezések, ill. helyi igényeket elégítenek ki.

Pályázati kategóriák:

A.  Jövő generációja
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítik a fiatalok bevonását a közösségekbe, jövőképük formálását és társadalmi felelősségvállalásuk erősítését. Fejlesztik kreativitásukat, új tanulási modellekkel ismertetik meg őket. Elősegítik szemléletformálásukat pl. hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők megismerésével, környezettudatosságuk erősítésével és hozzájárulnak a generációk közötti párbeszédhez, valamint az intergenerációs segítségnyújtáshoz.

B.  Kultúra
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek a helyi közösség identitásának kialakítására, megerősítésére szerveznek, kezdeményeznek kulturális, szabadidős, közösségfejlesztő programokat, ápolják a helyi hagyományokat, szomszédsági ünnepeket szerveznek. Eseményeken keresztül be tudják mutatni közösségük értékeit mások számára.

C.  Környezetvédelem, fenntarthatóság
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a helyi közösségeknek szebb, élhetőbb és zöldebb környezet kialakításában és fenntartásában, a környezettudatos szemlélet elsajátításában, város-vidék együttműködés erősítésében.

D.  Társadalom
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a hátrányos helyzetűekre, fogyatékkal élőkre, nagycsaládosokra, idősebb generációkra értékként és erőforrásként tekinteni és elősegítik társadalmi integrációjukat, a társadalmi párbeszédet.

Egyéb szempontok

Előnyben részesülnek továbbá azok a pályázatok, amelyekben érvényesül az alábbi szempontok valamelyike:

 • Társadalmi innováció: olyan újszerű megoldás felkínálása egy helyben tapasztalható problémára, amely támaszkodik a közösségi erőforrásokra, kreativitásra.
 • Önkéntesség: a program motiválja a helyi embereket az önkéntességre, valamint lehetőséget nyújt a fiatalok számára is, akik iskolai közösségi szolgálatukat ezen keresztül szeretnék teljesíteni.
 • Fenntarthatóság: bár a pályázat egyszeri támogatást nyújt, előnyben kívánja részesíteni azokat a projekteket, amelyek fenntarthatósági szemléletet tanúsítanak, illetve a témaválasztás vagy a megvalósítás tekintetében figyelembe vesznek fenntarthatósági szempontokat.

Elszámolható költségek, elnyerhető támogatás

Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő alábbi költségtípusokra:

 • dologi kiadások (anyag és eszközköltség)
 • szolgáltatási költségek (szállítás, étkezés, terembér, kommunikáció)
 • személyi költségek (projektfelelős vagy önkéntes menedzsment, szakmai közreműködő)

Egy projekthez maximálisan igényelhető támogatás: 500.000 Ft.

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel a MOL Alapítvány támogatási szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának módját és az elszámolási kötelezettségeket. A támogatást előfinanszírozásként kapják meg a nyertesek, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi és szakmai beszámolót kell a pályázónak benyújtani a program lezárását követő 30 napon belül.

Pénzügyi önerő nem kötelező, de előnyt jelent, különösen az, ha helyi erőforrásokat tud a pályázó felmutatni (önkormányzati támogatás, helyi vállalkozók támogatása stb.).

A támogatás felhasználásának időtartama: 2019. május 1 – december 31.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 25 millió forint.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. Az online felületet a https://opa.molalapitvany.hu oldalról tudják elérni az érdeklődők. Regisztrálni 2018. december 31-én, hétfőn éjfélig lehet, a regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá.

A pályázatokat csak az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni, amely a https://opa.molalapitvany.hu oldalon keresztül érhető el.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

Kötelező mellékletek:

 • Részletes költségvetés (letölthető melléklet alapján).
 • Képek (legalább 1, legfeljebb 3 db kép feltöltése, amely jellemzi a projektet, a pályázót. A fényképek egyenként legalább 1-2 MB méretűek legyenek. Ez lehet a szervezet logója is.)

Egyéb (nem kötelező) mellékletek:

 • Pl. bevonni tervezett partnerszervezetek együttműködési nyilatkozata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4., péntek éjfél

A pályázatok elbírálása, az értékelés szempontjai:

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat érvénytelennek minősül, amennyiben a pályázat bármely formai kritériumnak (hiánytalanul kitöltött űrlap és kötelező mellékletek benyújtása) nem felel meg.

A szakmai értékelés kritériumai:

 • A pályázat valós, helyi igényre, szükségletre adjon választ, legyen képes motiválni, bevonni a helyi közösséget is a megvalósításba.
 • A tárgyi és fizikai körülmények, a helyszín megfelelők a program lebonyolításához.
 • A költségvetés legyen összhangban a tevékenységekkel és legyen reális.
 • Önerő nem kötelező, de előnyt jelent, ha rendelkezésre állnak saját és egyéb erőforrások a projekt megvalósításához (eszköz, önkéntes munka, infrastruktúra stb.)
 • A projekt meg tudjon jelenni a helyi nyilvánosság előtt.
 • A projekt befejezését követően legyen lehetőség a folytatásra.

Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a felnőtt önkéntesek mellett közösségi szolgálatos diákokat is be tudnak vonni a programba, így népszerűsítve az önkéntességet és a felelősségvállalást a fiatalok között.

A pályázatokat a MOL Alapítvány kezeli. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. www.molalapitvany.hu)

A pályázatokat felkért civil szakértők értékelik első körben.

A kiválasztott és támogatásra érdemes pályázatokat az értékelés második fázisában közönségszavazásra bocsátjuk. Körzetenként maximum 3 projektre lehet majd leadni a szavazatokat – tervek szerint – 2019. április 1-21. között a MOL Nyrt. benzinkúthálózatának kijelölt kútjain. A körzetlistát a www.molalapitvany.hu oldalon érik el.

Kizáró okok: Nem nyerhetnek el támogatást olyan szervezetek, amelyeknek esedékessé vált vagy meg nem fizetett köztartozásuk van, vagy amelyek ellen ügyészségi eljárás van folyamatban, vagy amelyek a MOL Alapítvány (korábbi nevén Új Európa Alapítvány) által támogatott programjukról nem számoltak el. Postai úton feladott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

Döntés és a pályázók értesítése

A szakmai értékelésen sikerrel túljutott és közönségszavazásra bocsátott pályázatok benyújtóit a MOL Alapítvány 2019. február közepéig írásban (email) értesíti.

A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.

Letölthető dokumentum

HÉP pályázat felhívás 2018_OK_új határidő

Online pályázatbenyújtás: www.molalapitvany.hu

További információ kérhető: info@molalapitvany.hu