palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fenntartható Szálláshely – Logó és arculattervezési pályázat

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége és a Fenntartható Szálláshely munkacsoport nyílt pályázatot hirdet a Fenntartható Szálláshely minősítés arculatának és logójának megtervezésére. A feladatra a dokumentációban megjelölt arculati elemek grafikai elkészítésével és megküldésével lehet pályázni 2013. július 20-ig.

A feladat része a fenntartható szálláshely logó, illetve a hozzá kapcsolódó arculat (betűtípus, színek stb.) képi, grafikai eszközeinek benyújtása.

A pályamunkával szemben elvárás, hogy jól tükrözze a turizmushoz való kapcsolódást és a fenntartható fejlődés szemléletét. A logó és az arculat szempontjából formai megkötés nincs.

Ajánlott oldalak az arculat kialakításához:

www.falusiturizmus.hu
www.videkjaro.hu
www.fatosz.eu

https://www.facebook.com/falusiturizmus.hu

Nyeremény

A nyertes pályamű benyújtójának nyereménye egy hétvége 2 főre egy általa kiválasztott falusi szálláshelyen, félpanziós ellátással.

Szempontrendszer

  • fenti oldalak arculatához illeszkedés
  • egyediség
  • ötletesség, kreativitás
  • szimbólumok megjelenítése
  • kommunikációs alkalmazhatóság: egyszerű, beszédes, piciben is értelmezhető
  • egy pályázó 3 verziót is leadhat.

A pályázat leadása

A pályázati anyagot PDF formátumban minimum 600 dpi-s felbontásban kérjük agergely@okopack.hu e-mail címre 2013. július 19. éjfélig elküldeni.

Döntésről történő értesítés ideje és módja

2013. augusztus első hetében a nyertest e-mailben értesítjük a fent említett oldalakon az eredményt kihirdetjük.

Ki dönt a beérkezett pályázatokról?

3 tagú bizottság fogja értékelni a beküldött pályamunkákat a fenti szempontrendszer alapján: 1 fő a FATOSZ részéről, 1 fő a Fenntartható Szálláshely munkacsoport részéről, illetve Arnóti András festőművész, arculattervező.

Felhasználás

A nyertes logó a pályázatot követően a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége tulajdonába kerül és fenntartható szálláshelyek minősítésére fog szolgálni.

További információk

Hankó Gergely – gergely(kukac)okopack.hu – 06 70 249 61 13

További pályázati információk és feltételek:

A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként (konzorcium) is részt lehet venni. A pályázaton csak magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek és magyarországi adószámmal rendelkező jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt. A pályázaton való részvétel díjmentes.
Érvényesen pályázhat az a Pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egy Pályázó több pályázatot is benyújthat. A beérkezett pályázati anyagok közül egyetlen nyertes terv kerül kiválasztásra.
Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy Pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt.
A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a Pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A Pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.
A Pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik és a Pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a Pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, vagy nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja.
A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

Forrás: http://diak.hulladekboltermek.hu/