palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

FISZ-sorozatszerkesztő pályázat

fisz pályázatA Fi­a­tal Írók Szövetségének elnöksége pályázatot hirdet so­ro­zat­szer­kesztői feladatok ellátására a FISZ Könyvek – sorozatoshoz.

A megbízás időtartama a pályázat elbírálásától számított három év. A FISZ Könyvek a FISZ pályakezdő, kötettel még nem rendelkező szerzők munkáit bemutató sorozata.

Olyan fi­a­tal, elköte­le­zett szerkesztő vagy szer­kesztőpáro­sok pályáza­ta­it várjuk, akik képesek önálló tájékozódásra, is­me­rik a fi­a­tal ma­gyar iro­da­lom intézmény­rend­szerét, határo­zott esztéti­kai elvárások­kal ren­del­kez­nek. A so­ro­zat­szer­kesztői mun­ka kitűnő le­hetőséget biz­tosít kap­cso­lat– és ta­pasz­ta­lat­szerzésre, díjazása azon­ban hangsúly­o­zot­tan nem ver­se­nyképes.

Fel­ada­tok:

  • kézira­tok fel­ku­tatása
  • szerzőkkel való kap­cso­lat­tartá
  • pályáza­tok elkészítése
  • kézira­tok gon­dozása
  • közreműködés a nyom­dai előkészítésben
  • a könyv gyártási fo­lya­ma­ta­i­nak nyo­mon követése
  • könyv­be­mu­tatók szer­vezése
  • a könyv utóéletének meg­szer­vezése

A ma­xi­mum 3 ol­da­las pályázat­ban kérjük vázol­ni a szer­kesztő(k) a so­ro­zat­tal kap­cso­la­tos kiadói tervét, néhány meg­je­len­tet­ni kívánt köte­tet, a könyv utóéletével, ter­jesztésével kap­cso­la­tos ötle­te­ket. A pályázat mellé kérjük csa­tol­ni a pályázó(k) szak­mai éle­trajzát.

A pályáza­to­kat kizárólag elekt­ro­ni­kus formában a fiatalirok@gmail.com címre várjuk.

Beadási határidő: 2016. július 1.

Eredmény­hir­detés: A FISZ 2016-os nyári iro­dal­mi táborában. A nyer­tes szer­kesztő vagy szer­kesztőpáros meghívást kap a FISZ táborába, mely 2016. július 20-24-e között kerül meg­ren­dezésre Vi­segrádon.

A pályázatkiíró oldala: FISZ sorozatszerkesztő pályázat