palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

FŐTÁV mintaépületek pályázat

 A Főtáv Zrt. szolgáltatási területén található legfeljebb 5 db lakóépület meghatározott műszaki tartalmú energetikai korszerűsítésére. Jelen pályázat célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése, valamint a megújuló energiafelhasználás fokozása.

Pályázhat minden a természetben Budapest közigazgatási határán belül található távhővel ellátott épület tulajdonosi közössége (társasház, lakásszövetkezet), amely a FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén helyezkedik el, érvényes és hatályos közüzemi szerződése van a szolgáltatóval.

A FŐTÁV Zrt. (továbbiakban: FŐTÁV) pályázatot hirdet a szolgáltatási területén található legfeljebb 5 db lakóépület alábbi tartalmú energetikai korszerűsítésére:

 • Az épület használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése
 • A teljes vezetékhálózat átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer termosztatikus beszabályozó szelepekkel való felszerelése.
 • A „smart metering” (okosmérés) rendszer teljes körű kialakítása, mind fűtési, mind HMV rendszerre vonatkozóan.
 • A rádiós elven leolvasható költségosztó készülékek telepítése a fűtési rendszerben, elektronikusan leolvasható vízmérők beépítése, valamint állandó kiolvasó rendszer kiépítése az épületben; a havi mérési adatok visszavezetése a számlázási rendszerbe; a mérési adatok közzététele a felhasználó(k) számára.

Az épületen elhelyezett napelemekkel termelt villamos energia az épületszintű elszámolású rendszerében kerülhet felhasználásra/ illetőleg amennyiben a napelemeken a mindenkori energiaigényt meghaladó hozam keletkezik, azt a kétirányú energiamérésre alkalmassá átalakított mérési ponton keresztül az elosztórendszerben táplálja vissza.

A pályázaton azok a lakóépületek tulajdonosi közösségei (továbbiakban Pályázók) vehetnek részt, amelyek a korábbiakban már megvalósították a szekunder (épület) fűtési rendszer korszerűsítését, és az adott épület összes lakásában a termosztatikus radiátorszelepek felszerelése teljes körűen megtörtént (a fűtési költségosztók megléte nem feltétel). További feltétel, hogy az épület HMV cirkulációs hálózata teljes mértékben kiépített legyen (kiterjedjen a felszálló vezetékekre is). Valamint az épület rendelkezzen világítási rendszerrel a közös használatú terekben. A feltételek teljesülését FŐTÁV helyszíni szemle keretében ellenőrizheti. Az ellenőrzésben a pályázó épületnek együtt kell működnie.

Kizáró oknak minősül ha:

 • a telepítendő napelemek működése nem biztosított (pl. a magas tetős épület nem rendelkezik déli vagy délkeleti vagy délnyugati tájolású tetőfelülettel, vagy a környező épületek teljesen beárnyékolják)
 • a Pályázó a pályázati kiírásban előírt módon nem igazolja, hogy a tulajdonosi közösség a megfelelő arányban (SzMSz előírásai szerint) hozzájárult a pályázaton való részvételhez

Előnyt jelent, ha: a pályázattal érintett épület olyan épületenergetikai rekonstrukción esett át, amelyben utólagos homlokzati hőszigetelés, tetőfödém hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje megvalósult. (Nem szükségszerűen mindezek együtt.)

A Pályázó vállalja, hogy a rádiós elven kiolvasható költségosztó készülékek üzemeltetésére, karbantartására, szükség szerinti cseréjére, valamint leolvasására külön szerződést köt költségosztók üzemeltetésére szakosodott szakcéggel. Szükség esetén a Pályázó hozzájárul a pályázattal érintett korszerűsítést megelőzően telepített költségosztó készülékek eltávolításához, illetve vállalja a korábban kötött költségosztási szerződés felmondását. A Pályázó továbbá vállalja a teljes HMV elosztó és cirkulációs hálózat átépítéséhez szükséges kivitelezési munkákban, azok organizációjában való együttműködést, különös tekintettel a lakásokon belül végzendő szerelési munkák tekintetében. A pályázattal érintett korszerűsítésnek nem képzi részét a vezetékhálózat felújítását követően szükségessé váló burkoló épületszerkezetek, burkolatok helyreállítása, javítása.

A FŐTÁV célja olyan „mintaépületek” – fentiekben meghatározott műszaki tartalmú energetikai korszerűsítés elvégzésével történő – kialakítása, amelyek egy felújított, beszabályozott szekunder fűtési és HMV rendszerrel rendelkeznek, továbbá a mintaépületek ügyfelei folyamatosan figyelemmel kísérhetik a saját fogyasztásuk  alakulását („smart meetering” rendszer), és lehetőségük van költségmegtakarítást eredményező beavatkozásra.

A pályázaton nyertes épületek fentiekben ismertetett korszerűsítését teljes körűen a FŐTÁV finanszírozza.

A nyertes Pályázó vállalja, hogy a kivitelezés befejezését követően 10 évig a távhőszolgáltatási jogviszonyt nem szünteti meg, a Közüzemi Szerződést nem mondja fel.  Amennyiben a nyertes Pályázó az előzőek szerint meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy valamennyi, a pályázattal (pályáztatással, tervezéssel, kivitelezéssel) összefüggésben felmerült költséget köteles a FŐTÁV-nak megtéríteni. A nyertes Pályázónak a Közüzemi Szerződését a fentiek szerint módosítani kell.
A nyertes Pályázó továbbá azt is vállalja, hogy a FŐTÁV referenciaként minden korlátozás nélkül, bármilyen harmadik fél részére bemutathatja a megvalósult energetikai korszerűsítést és annak eredményeit.

Az energetikai korszerűsítést követően a beruházás a FŐTÁV által kerül aktiválásra, a beépített eszközök a FŐTÁV tulajdonát képezik 10 évig, amely leteltét követően az eszközök piaci értéken kerülnek a Pályázó részére átadásra.

A garanciális időszakban (beruházás elkészültét követő 2 évig) a FŐTÁV végzi a szükségessé váló hibajavítást, karbantartást, ezt követően ezek a tevékenységek a Pályázó feladatává válnak.

A Pályázó a képviselője útján adhatja be pályázatát. Minden érvényes pályázat a lent részletezett szempontrendszer alapján kerül elbírálásra.

A FŐTÁV a pályázatot indokolás nélkül módosíthatja, visszavonhatja, valamint eredménytelennek nyilváníthatja. A Pályázó semmilyen ezzel kapcsolatos költséget nem érvényesíthet a FŐTÁV-val szemben. A Pályázó felelős a pályázat összeállításáért, valamint a pályázat összeállításának összes költségét viseli.

Pályázat elbírálásának szempontrendszere:

A pályázat során az alábbi elbírálási szempontok szerint pontozhatóak a pályázatok:

1. A korábban elvégzett épületenergetikai rekonstrukció tartalma (teljes körű rekonstrukció – 20 pont, csak nyílászárócsere – 10 pont, nem volt rekonstrukció – 0 pont)
maximális pontszám:30 pont

2. Az energetikai korszerűsítés támogatottságának aránya (tulajdonosok milyen aránnyal támogatják)  maximális pontszám:30 pont

3. A lakásszám (0-50 lakás – 10 pont, 51-80 lakás – 20 pont, 81 lakás és afelett – 10 pont) maximális pontszám:20 pont

4. A Pályázó (díjfizetőinek) hátraléka: a pályázattal érintett épületben a távhőszolgáltatási díj hátralékos albetétek /összes albetét

 • 2%-ot el nem érő aránya 10 pont
 • 2%-ot elérő, de 5%-ot meg nem haladó aránya 5 pont
 • 5%-ot meghaladó aránya 0 pont
 • maximális pontszám:10 pont

5. A tetőzet jellege:

 • magastető – 10 pont, 5 éven belül hő- és vízszigetelt lapostető – 5 pont, egyéb tetőzet – 0 pont
 • maximális pontszám: 10 pont

Az elérhető maximális összpontszám 100 pont.

A pályázathoz benyújtandó okiratok:

 • A Nevezési lap hiánytalanul kitöltve, a Pályázó képviselője által szabályszerűen aláírva;
 • A közgyűlésén készített jegyzőkönyv, amely igazolja, hogy a tulajdonosok közössége legalább az SzMSz-ben rögzített minimális arányban hozzájárult a pályázaton való részvételhez és nyertes pályázat esetén a ház külső homlokzatának megváltoztatásához;
 • A hatályos Alapító Okirat, illetőleg Alapszabály (illetőleg az az okirat amely egyértelműen tartalmazza a szövetkezi tulajdonú épületrészek és a külön tulajdonú lakások, nem lakás célú egyéb helyiségek felsorolását), Szervezeti és Működési Szabályzat képviselő által hitelesített másolata.

Ezek valamelyikének hiánya esetén a Pályázó adott pályázata érvénytelennek minősül, a pályázat nem bírálható el.

Pályázat befogadásának formai követelményei:

A pályázatot 5 példányban, nyomtatott formában 2012.04.15-én, 14 óráig kell postán megküldeni vagy személyesen behozni a FŐTÁV Zrt. központi telephelyére, (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) a Kapcsolati és Üzletfejlesztési Igazgatóság titkárságára.

A postán feladott pályázatot a FŐTÁV akkor tekinti határidőben benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázat benyújtásának határidejéig igazolhatóan sor kerül. A postai küldemények elvesztéséből, késedelmes kézhezvételéből eredő kockázat a pályázót terheli. Átvételi elismervénnyel át nem vett pályázatért a FŐTÁV semminemű felelősséget nem vállal.

A fenti időpontig a teljes pályázati anyagnak, (a Nevezési lappal és közgyűlési jegyzőkönyvvel, Alapító Okirattal (Alapszabállyal), SzMSz-szel együtt) meg kell érkeznie a FŐTÁV- hoz a jelen Pályázati kiírásban a fentiekben meghatározott címre. Az elkésett pályázati anyagok automatikusan kizárásra kerülnek és nem vesznek részt a pályázaton.

A pályázati anyagot a Pályázók képviselői a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban vehetik át személyesen vagy letölthetik a FŐTÁV honlapjáról (www.fotav.hu).

A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseiket írásban a mintaepuletpalyazat@fotav.hu e-mail címen 2012.03.31-ig tehetik fel. A feltett kérdésekre a FŐTÁV 5 napon belül válaszol.

Időrend

 • A pályázati anyag közzététele: 2012.02.10.
 • Pályázat benyújtásának határideje: 2012.04.15.
 • A Pályázat nyertesének kihirdetése: 2012.04.30.
 • Szerződéskötés: 2012.05.15
 • Korszerűsítés tervezett elvégzése: 2012. év

 Letölthető dokumentumok

Nevezési lap

 • A pályázaton történő részvétel feltétele a Nevezési lap kitöltése és aláírása, amellyel a Pályázó valamennyi pályázati feltételt és a nevezési lapban foglaltakat elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A Pályázó a Nevezési lap kitöltésével és aláírásával kijelenti és elfogadja, hogy az épületen folyó munkálatokról és a végeredményről hang, kép- és mozgóképfelvétel készülhet, amelyet a FŐTÁV a jövőben bármikor térítés és külön engedélykérés nélkül szabadon felhasználhat.

Hiánypótlásra lehetőség nincs! A pályázat bármely hiányossága a pályázat elutasítását jelentheti.

Forrás: http://www.fotav.hu/