palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Háziorvosi praxisjog vásárlás pályázat 2017

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására.

A támogatás célja a praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok részére a praxisjog megvásárlásához vissza nem térítendő támogatás nyújtása a háziorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz. A praxisjogukat értékesíteni kívánó háziorvosok pótlása, annak érdekében, hogy a betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen, a lakosság folyamatos háziorvosi ellátása biztosított legyen, így a háziorvosi ellátás magasabb színvonalon működjön.

A tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására a 2017-es évben összesen 1.250.000.000,- Ft forrás áll rendelkezésre, amely jelen pályázat esetében az alábbiakra nyújt fedezetet:

Az önálló orvosi tevékenységet egyéni vállalkozóként folytató háziorvos jogosult a praxisjog vételárának költségként (egyösszegű értékcsökkenési leírásként) való elszámolására.

Bármely más működési forma esetén a támogatási összeg a pályázó magánszemély egyéb jövedelmének minősül, így a támogatás összege után 15 % mértékű személyi jövedelemadó és 22 % mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség keletkezik. A leírtak alapján egyéni vállalkozó háziorvos esetén az NEAK a támogatást nettó összegben állapítja meg és folyósítja a nyertes pályázó részére. Minden más működési forma esetén a támogatás összege bruttó (a 15 % mértékű személyi jövedelemadó összegével növelt) összegben kerül megállapításra, kifolyósításra azonban ez esetben is a támogatás nettó összege kerül, mivel a 15 % személyi jövedelemadót a NEAK – adóelőlegként – a támogatás összegéből levonja és erről az igazolást a pályázó részére kiállítja. A 22 % mértékű egészségügyi hozzájárulás-kifizetési kötelezettség az NEAK-ot terheli.

A támogatási igény formája: pályázat.
A pályázat típusa: nyílt pályázat.

Az elnyerhető támogatási összeg: maximum 4.000.000,- Ft, azzal, hogy a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázott összegnek csak egy részét ítélje meg támogatásként.

A támogató megnevezése: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

A pályázat kiírásának jogszabályi alapja: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet) 18/A. § (2) bekezdése.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a pályázat kiírását megelőző két éven belül háziorvosi praxisjoggal nem rendelkezett, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. Feltétel továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követően – legkésőbb 2017. november 30-ig – az adott praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálatra a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést (továbbiakban: finanszírozási szerződés) köt, vagy közalkalmazott háziorvos esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejön.

Pályázni a jelen pályázat kiírását követően megvásárolt/megvásárolni kívánt praxisjog támogatására lehet, amennyiben a pályázó:

 • elhunyt háziorvos örökösétől, vagy
 • 57 éves kornál idősebb háziorvostól vásárol praxisjogot, vagy
 • a pályázó olyan háziorvostól vásárol praxisjogot, mely az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján nem alkalmas háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység végzésére.

A megvásárolt praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia
felnőtt és vegyes körzet esetén a 800 főt,
gyermek körzet esetén a 400 főt.
Amennyiben a pályázaton nyertes orvos a 4 éves időtartamban nem végez a pályázatban megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, vagy a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül és az ott megjelölt módon nem igazolja, hogy a kifolyósított támogatást maradéktalanul a praxisjog vételárának/vételárhátralékénak kiegyenlítésére fordította, az NEAK a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a pályázaton nyertes orvos köteles a kifolyósított támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás kifolyósításától számított, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatát – egy összegben – a NEAK részére visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség áll fenn.
A nyertes pályázó a támogatási összeget a kifolyósítástól számított 90 naptári napon belül köteles a praxisjog vételárának/vételárhátralékának kiegyenlítésére fordítani. E tényt köteles a támogatási összeg eladó részére történő kifizetésétől számított 30 naptári napon belül a NEAK-nak az eladó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – nyilatkozatával igazolni.

További feltételek:

 • a pályázó nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt,
 • a pályázó büntetlen előéletű,
 • pozitív pályázati eredményhirdetést követően támogatási és finanszírozási szerződés megkötése, vagy közszolgálati jogviszony létesítése,
 • pozitív pályázati eredményhirdetést követően a pályázó közjegyzői okiratban foglalt nyilatkozata a visszafizetési kötelezettség teljesítésére,
 • összeférhetetlenség okán nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban
  a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó,
  b) kizárt közjogi tisztségviselő,
  c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó háziorvosi tevékenység végzésére jogosult személy nevét és adatait,
 • a megvásárolt/megvásárlásra kerülő praxisjoggal ellátni kívánt háziorvosi szolgálat pontos címét,
 • a szolgálatban történő orvosi tevékenység tervezett kezdési időpontját,

Letölthető dokumentumok

Haziorvosi_praxisjog_vasarlas_PALYAZATI_KIIRAS_2017

pályázati dokumentáció

A pályázó a pályázatot az 1. számú melléklet szerinti formában köteles benyújtani.  (a Pályázat letölthető: www.neak.gov.hu)

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2017. október 15-ig. A pályázat benyújtásának határideje szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít.

A pályázat benyújtásának helye: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Általános Finanszírozási Főosztály (1139 Budapest, Váci út 73/a).

Kapcsolattartó:
Pál László (háziorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2144;
Varga Judit (fogorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2146; e-mail: finanszirozas@neak.gov.hu

A pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagot kettő példányban, annak valamennyi oldalát a pályázó eredeti aláírásával ellátva, zárt borítékban postai úton kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „Háziorvosi praxisjog vásárlása pályázat” elnevezést.

Pályázat weboldala: Háziorvosi praxisjog vásárlás pályázat 2017