palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kistelepülési üzletek támogatása

kisbolt pályázat

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a falusi kisboltok működésére, fejlesztésére, valamint a bezárt boltok újra nyitására írt ki pályázatot a Kormány. A kérelmek benyújtásának határideje 2021. június 28. 14.00 óráig meghosszabbításra került.

 

Megnyílt a lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására!!!
A kérelmek benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2021. április 12. 8 óra 00 perc – 2021. június 28. 14 óra 00 perc
A Támogató a benyújtásra nyitva álló határidőt – indokolt esetben – meghosszabbíthatja. Amennyiben a beérkező támogatási kérelmek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek benyújtása átmenetileg szünetelhet.

 

   Elindult a regisztráció a falusi kisboltok támogatására a Magyar Falu Program keretében. A program más elemeihez képest nem pályázni kell, hanem szintén digitálisan és egyszerű módon, de egyedi kérelem benyújtásával jelentkezhetnek az érdeklődő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy szövetkezetek.
A támogatással kapcsolatos lebonyolító feladatokat ellátó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. oldalán már megnyílt a lehetőség arra, hogy az érdeklődők egy előjegyzési űrlap kitöltésével jelezzék előzetes igényüket. A regisztráció lehetővé teszi a személyre szabott tájékoztatást, ugyanakkor nem jár semminemű kötelezettséggel.
Az egyedi kérelmek benyújtására a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül lesz lehetőség, melynek határidejét legkésőbb 2021. április 1-jéig felhívásban teszi közzé a támogató és a lebonyolító szerv.

 

A 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerint a támogatásra  a 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek létrehozására és/vagy működésének támogatására lehet benyújtani pályázatot.

A támogatás felhasználása:

 • az üzlet
  • külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
  • bővítésére, építésére,
  • akadálymentesítésére,
 • a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére,
 • az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,
 • az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez,
 • az üzletben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre – kivéve a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagság tevékenység ellátására – irányuló jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: foglalkoztatott) munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.

Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.

A költségvetési támogatás mértéke

 • Az üzlet külső és belső felújítására, bővítésére, építésére, akadálymentesítésére, legfeljebb 50 millió Ft;
 • Eszközbeszerzésre és képzésre legfeljebb 12 millió Ft;
 • Ingatlanvásárlásra legfeljebb 5 millió Ft számolható el.

Munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás esetén a teljes támogatási összegre akkor tarthat igényt a kérelmező, ha az üzlet nyitvatartási ideje eléri a heti 30 órát.

A támogatásban részesíthetők köre

a) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában üzlet alatt a támogatás igénylője által megjelölt kistelepülésen az üzlet kialakításának helyt adó ingatlant is érteni kell, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatott tevékenység – ide nem értve a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználását – megvalósulását követően haladéktalanul megszerzi az üzlet működtetéséhez szükséges működési engedélyt, vagy az üzlet üzemeltetésére irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenti.

Az előzetes igényfelmérésre szolgáló előjegyzési űrlapot már be lehet nyújtani.

A költségvetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy

a) figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. §-ában foglalt rendelkezésekre is, a támogatás igénylője a támogatási kérelem benyújtásakor
aa) rendelkezik üzleti tervvel,
ab) nyilatkozatot tesz a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve ha egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról,
ac) igazolja, hogy nincs az állami adó és vámhatóság által adók módjára behajtandó köztartozása, illetve lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja, vagy a támogatói okirat kiadásáig a tartozását rendezi,
ad) benyújtja a támogatott tevékenység bekerülési költséget tartalmazó költségtervet,
ae) nyilatkozik az üzlethelyiségben közösségi tér kialakításának szándékáról,
af) nyilatkozik az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködési szándékáról,
ag) nyilatkozik a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról, feltéve, hogy az üzletnek helyet adó településen a Gyftv. 3. § 16-19. pontja szerinti gyógyszertárra a gyógyszerészeti államigazgatási szerv közhiteles nyilvántartása szerint hatályos létesítési vagy működési engedély nincs,
ah) csatolja az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó könyvelői vagy könyvvizsgálói igazolást,
ai) csatolja a költségvetési támogatással érintett üzlet helye szerinti település jegyzője által kiadott igazolást a településen hatályos működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek számáról,
aj) a közszolgáltatási csekély összegű támogatási kérelemhez csatolja a veszteséges működést igazoló – számviteli dokumentáción alapuló könyvelői nyilatkozattal kiegészített – ügyvezetői nyilatkozatot,
ak) ingatlanvásárlás esetén az adásvétel vonatkozásában a megkötött előszerződést benyújtja,
al) – ha a költségvetési támogatással érintett üzlet nem a kedvezményezett tulajdonában van – a kérelemhez benyújtja a használatot igazoló okiratot, valamint a támogatási kérelemben megfogalmazott, az ingatlant érintő tevékenység megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulást, és
am) nyilatkozik, hogy e rendelet szerint induló vállalkozásnak minősül-e,
b) a támogatás igénylője a támogatói okirat kiadásához
ba) igazolja, hogy nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve azt az esetet, ha 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került, nem szükséges azonban igazolás a 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetekben,
bb) igazolja, hogy nem áll rendezetlen támogatás-visszafizetési kötelezettség hatálya alatt valamely, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján, nem szükséges azonban igazolás a 12. § (3) bekezdése szerinti esetben,
bc) igazolja a 11. § (2) bekezdése szerint választott biztosíték rendelkezésre állását,
bd) ha a támogatás igénylője a postai közreműködői tevékenység, illetve a postai közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott tevékenységet lát el, az erre vonatkozó szerződés másolatát bemutatja,
be) ha vállalta gyógyszer forgalmazását, a gyógyszer beszerzésére vonatkozó szerződés másolatát bemutatja,
bf) ha egyéb tevékenység folytatását is vállalta, igazolja a vállalt tevékenység folytatásához szükséges engedélyek beszerzését, és
bg) igazolja a munkavállaló hátrányos helyzetét vagy megváltozott munkaképességét, ha a költségvetési támogatást a 21. § vagy a 22. § szerinti jogcímen kívánja igénybe venni,
c) a kedvezményezett a költségvetési támogatás folyósításához
ca) nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
cb) nyilatkozik arról, hogy a támogatói okirat kiadásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása miatt köztartozása,
cc) ingatlanvásárlásra igényelt költségvetési támogatás esetén az adásvételi, illetve lízingszerződés másolatát csatolja, és
cd) a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatás esetén hitelt érdemlően igazolja az igényelt költségvetési támogatás mértékének megállapításához szükséges munkabér és munkáltatót terhelő közterhek mértékét, a jogviszony fennállását, munkaidő mértékét, az üzletben foglalkoztatottak számát.
7. § (1) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 6. § a) pont aj) és cd) alpontját nem, új vállalkozás esetén a 6. § a) pont ab) alpontját sem kell alkalmazni.
(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a támogatás igénylője a 6. §-ban meghatározottak mellett nyilatkozik az üzlet működési engedélyének megszerzéséről, illetve az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentése várható nyilvántartásba vételéről, az üzletben várhatóan foglalkoztatott alkalmazottak számáról, valamint az üzlet tervezett heti és napi nyitvatartási idejéről.
8. § (1) A 4. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység esetében a kedvezményezett a támogatásra a foglalkoztatotti jogviszony létesítésétől kezdődően, de legkorábban a támogatási kérelem benyújtása évének január 1-jétől jogosult azzal, hogy a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jogosultság kezdő napja a létrehozott üzlet működéséhez szükséges foglalkoztatotti jogviszony létrehozásának legfeljebb a támogatott tevékenység megvalósítása utolsó napjától számított 90 napon belüli napja.
(2) A 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatás mértékének megállapításához vizsgálni kell a foglalkoztatotti jogviszony szerinti munkaidőt és az üzletnek a – támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazott és a kérelemben vállalt – nyitvatartását.
(3) Teljes napi munkaidejű foglalkoztatott esetén abban az esetben adható teljes támogatási összeg, ha az üzlet nyitvatartása eléri a heti 30 órát. Ha a nyitvatartás heti időtartama kevesebb, a támogatás mértékét arányosan csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatás igénylője a kérelemben hosszabb idejű nyitvatartást vállal. Ebben az esetben a hosszabb idejű nyitvatartás vállalt időpontjától teljes támogatási összegre jogosult.
(4) A költségvetési támogatás igénybevételéhez a támogatás igénylője vállalja, hogy a költségvetési támogatással érintett álláshelyet – ha a III. fejezetben meghatározott jogcím szerinti állami támogatás szabálya eltérően nem rendelkezik – a költségvetési támogatás folyósításától számított legalább egy évig betölti.
(5) A kedvezményezett legfeljebb a fenntartási időszakra – a támogatónak címzett és a lebonyolító szervhez benyújtott kérelme alapján – jogosult a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti mértékű költségvetési támogatásra.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelmet e rendelet hatálybalépését követő évtől, minden évben március 1-jéig lehet benyújtani azzal, hogy ha a támogatással érintett álláshely betöltése március 1-jét követő, a kérelem benyújtásának határideje az álláshely betöltését követő 15. nap. Kérelem a tárgyévre vonatkozóan november 1. napja után nem nyújtható be.
(7) Az (5) bekezdés szerinti kérelemhez a kedvezményezett csatolja az általa vállalt foglalkoztatottak számára, a munkaidőre és a munkabérre vonatkozó adatokat.
(8) Ha a kedvezményezett (5) bekezdés szerinti kérelme megfelel az e rendeletben foglaltaknak, a támogató a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatásra új támogatói okiratot ad ki, és a költségvetési támogatást egyösszegben folyósítja a támogatói okirat kiadásától számított 15 napon belül.
(9) A kedvezményezett nem jogosult a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatásra, ha az e rendelet szerint igénybe vett költségvetési támogatással határidőn belül nem számol el, vagy az igénybe vett támogatást jogosulatlanul, jogszabálysértő módon vagy nem rendeltetésszerűen használta fel, és azt a kérelme benyújtásáig nem fizette vissza.
9. § (1) Ha a támogatás igénylője a támogatási kérelemben egyéb szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység és a postai közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott tevékenység ellátását is vállalja, és csatolja az egyetemes postai szolgáltató postai közreműködői szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatát, a lebonyolító szerv a támogatás igénylőjének erre irányuló kérelme alapján javaslatot tesz a támogatónak.
(2) Ha az érintett kistelepülés vonatkozásában több támogatást igénylő is csatolja az (1) bekezdés szerinti szándéknyilatkozatot, a támogató a kérelmek lebonyolító szerv által történő formai elbírálását követően jelöli ki azt az egy igénylőt, aki részére a postai közreműködői tevékenység érdekében költségvetési támogatás nyújtható.
(3) Ha a támogatás igénylője a támogatási kérelemben nyilatkozott arról, hogy vállalja gyógyszer gyógyszertáron kívüli forgalmazását, a gyógyszer beszerzésére vonatkozóan a közúton történő megközelítés figyelembevételével az üzlethez legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetőjével szerződést köt.
(4) Ha a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárral a szerződés nem jön létre, elsősorban más – a közúton történő megközelítés figyelembevételével közelebb eső, de legfeljebb 30 km távolságra működő – közforgalmú gyógyszertárral kell a gyógyszer beszerzésére vonatkozó szerződést megkötnie.

 

Pályázat benyújtása előtt

 • szükséges, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) kell regisztrálni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elérhető a támogatási előjegyzés megnevezésű űrlap, javasoljuk a kitöltését, ez nem kötelező, ugyanakkor elősegíti az információhoz való hozzáférést és a tájékozódást.
A támogatási előjegyzés alapján a lebonyolító és közreműködő szervek munkatársai személyre szabott tájékoztatást nyújtanak az érdeklődők számára.

Letölthető dokumentumok

Gyakran ismételt kérdések a kistelepülési üzletek támogatásához (hatályos: 2021. június 4-től) (pdf)https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/magyar_falu_program/2021/GYIK_kistelepulesi_uzletek_tamogatasa_modositas_hatalyos_20210604tol.pdf

Támogatói felhívás – egyedi kérelem benyújtására kistelepülési üzletek támogatásához módosítás (hatályos: 2021. június 4-től) (pdf)
altalanos_tajekoztato_kistelepulesi_uzletek
62_2021_II_12_korm_rendelet _ pályázati feltételek
Tájékoztató a Támogatási előjegyzés űrlap kitöltéséhez (pdf)
Útmutató a kistelepülési üzletek támogatásához módosítás (hatályos: 2021. június 4-től) (pdf)
Elszámolási útmutató a kistelepülési üzletek támogatásához (pdf)
Arculati Kézikönyv a kistelepülési üzletek támogatásához (pdf)

Gyógyszerészeti tájékoztató a kistelepülési üzletek támogatásához (pdf)

Postai Útmutató a kistelepülési üzletek támogatásához (pdf)

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Pályázat benyújtása

A regisztrációt követően, az egyedi kérelem benyújtása a NIR elektronikus rendszeren keresztül lehetséges.
A NIR elérése: a www.bgazrt.hu oldalon keresztül, a NIR belépési pontra kattintva.

A támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő: 2021. április 12. 8 óra 00 perc – 2021. június 28. 14 óra 00 perc

Magyar Falu Program –  A kistelepülési üzletek támogatása