palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat dokumentumfilm készítésére

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján háromszakaszos pályázati eljárást hirdet meg dokumentumfilmek gyártásának támogatására.

A pályázati felhívás alapján a vállalkozások részére nyújtott támogatások az EK Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312/67., 2005. 11.29.) (a továbbiakban: Határozat) szerinti közszolgáltatásért nyújtott állami támogatásnak minősülnek.

Azonosítószám: DOKFILM2011

A pályázati eljárás célja

Az eljárás célja

 • A jelen pályázati eljárás célja az Mttv.-ben, illetve a Közszolgálati Kódexben rögzített közszolgálati elvek és normák alapján maradandó kulturális értéket képviselő filmalkotások (a továbbiakban: filmalkotás) gyártásának támogatása.
 • A kiíró célja, hogy a támogatás révén megszülető értékes és magas színvonalú filmalkotások mint közszolgálati célú műsorszámok minél szélesebb körben kerüljenek bemutatásra magyarországi lineáris közszolgálati, illetve magyarországi analóg országos földfelszíni médiaszolgáltatók műsorában legkésőbb 2013. november 30-áig.
 • A jelen pályázati eljárásban 13, 26, illetve legfeljebb 52 perc hosszúságú dokumentumfilmek, illetve legfeljebb 3 részes dokumentumfilm-sorozatok kaphatnak támogatást, melyek készültségi foka a 10%-ot (állapotérték) nem haladja meg, és amelyeknek a pályázó által a kérelemben vállalt határidőig – ami nem lehet későbbi 2013. május 31. napjánál – el kell készülniük.
 • A támogatott filmalkotásokat HD minőségben legalább 720p felbontással és 16:9-es képméretarányban kell elkészíteni, ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben lehet (például archív anyagok felhasználásakor).

A pályázói kör

A jelen eljárásban pályázati kérelmet nyújthat be

 • a mozgóképszakmai hatóság által az Mktv. 27.§-ának (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett filmelőállító, illetve
 • a 2001. évi LXII. törvény (Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (továbbiakban: határontúli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány (továbbiakban: pályázó).

A pályázati eljárás folyamata

A beadási szakaszok és az azokban alkalmazott eljárási rend

A jelen pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

 • Az első szakaszban a pályázó egy maximum egyoldalas dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis (filmterv) benyújtásával jelentkezhet a pályázati eljárásra az Alap által kiadott formanyomtatvány elektronikus úton történő benyújtásával a pályázati felhívás megjelenésének napjától 2011. november 29-éig. A pályázónak az elektronikusan beküldött dokumentumot – „Az elektronikus úton benyújtott változattal mindenben megegyezik.” megjegyzéssel ellátva – legkésőbb 2011. december 13-áig papír alapú dokumentumként is be kell nyújtania az Alaphoz.
 • A bizottság 2011. december 13-áig a beérkezett szinopszisokat értékeli és kiválasztja azokat, amelyeket
 • a közszolgálati elvek és normák szerint tartalmasnak és értékesnek,
 • színvonalasnak és megvalósíthatónak, valamint
 • televíziós bemutatásra alkalmasnak és fontosnak tart.
 • Az Alap 2011. december 15-éig elektronikus levélben, majd írásban is értesíti a pályázót, hogy szinopszisa alapján az eljárás második szakaszában pályázati kérelmet nyújthat be.
 • A bizottság indoklását is tartalmazó értesítést kap minden olyan pályázó, akinek benyújtott szinopszisa a bizottság elvárásainak nem felelt meg.
 • Amennyiben a pályázó a bizottság által az első szakaszban színvonalasnak és megvalósíthatónak tartott szinopszissal a jelen eljárás második szakaszában bármely okból nem indul és a jelen pályázat második szakaszának beadási napján nem nyújt be pályázati kérelmet, úgy az Alap által később meghirdetésre kerülő pályázati eljárásokban, illetve azon eljárások második szakaszában ez a bizottsági javaslat nem érvényesíthető.
 • A jelen eljárás második szakaszának beadási napján, azaz 2012. január 19-én a pályázónak a jelen felhívás, valamint az ÁPF V. pontja szerint érvényes és teljes pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtania pályázati díj megfizetése mellett.
 • A határidőben beérkezett pályázati kérelmek érvényességi, formai és teljességi vizsgálatát az ÁPF és a jelen felhívás alapján ellenőrzi a bizottság elnöke és az Alap. A pályázati kérelmek esetleges hiányosságait a bizottság elnöke közjegyzői okiratban rögzíti, e hiányokról az Alap emailben, illetve faxüzenetben küld értesítést a pályázónak.
 • A 3.5.3. b1/b2) – i) pont szerinti dokumentumok esetében hiánypótlásra van mód a 3.7. pont szerinti eljárás szerint.
 • Az érvénytelen, illetve hiányos pályázati kérelmek kizárásról a Médiatanács 2012. február 15-én dönt, erről az Alap értesíti a pályázót.
 • Csak az érvényes és teljes pályázati kérelmek jutnak be az eljárás harmadik szakaszába, amelyben a bizottság a pályázati kérelmek benyújtóit személyes, legfeljebb 30 perces konzultációra hívja be 2012. február 16-a és március 1-je között.
 • A személyes konzultáció során a pályázónak módjában áll filmtervét, annak megvalósíthatóságát a bizottság előtt védeni, erősíteni, de ezt kizárólag szóbeli meggyőzés útján teheti. A konzultációról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül.
 • A konzultációkat követően a bizottság értékeli a pályázati kérelmeket és mellékleteit, a pályázók prezentációit, s ezek alapján készíti el írásos ajánlását a támogatások odaítélésére, illetve elutasítására vonatkozóan.

A kedvezményezetté nyilvánítás

 • A Médiatanács az ajánlásról 2012. március 14-éig dönt. A döntésről az Alap 8 munkanapon belül – az ajánlás csatolásával – előbb elektronikus levélben, majd írásban is értesíti a pályázót.
 • A kedvezményezettekkel, valamint a bemutatást vállaló médiaszolgáltatókkal az Alap a Médiatanács által elfogadott és az Alap honlapján nyilvánosságra hozott formaszerződéseket köti meg a tájékoztató levélben rögzített eljárási rendben, illetve határidőkkel. Az 1.2. b) pont szerinti határontúli kedvezményezettek esetében a tájékoztató levél tartalmazza továbbá a jelen felhívás 2.3.5. pontja szerinti, a támogatás folyósításának módjára vonatkozó választásból eredő további kötelezettségeket és speciális szerződéskötési szabályokat.

A beadási határidők és a beadás módja

 • A pályázati adatlapot, a kérelmet és mellékleteit az ÁPF-ben és a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaphoz kell benyújtani.
 • A jelen eljárás első szakaszában a szinopszist a felhívás kibocsátásának napjától 2011. november 29-e 24:00 óráig lehet elektronikusan benyújtani az Alap által kiadott adatlap kitöltésével az alábbi címen: dokumentum@tamogatas.mtva.hu.
 • A fenti határidőt követően beérkező elektronikus dokumentumok elkésettnek minősülnek és az Alap automatikusan törli a szerverről.
 • A pályázónak az elektronikusan beküldött dokumentumot – „Az elektronikus úton benyújtott változattal mindenben megegyezik.” megjegyzéssel ellátva – legkésőbb 2011. december 13-áig papír alapú dokumentumként is be kell nyújtania az Alaphoz postai úton vagy személyesen munkaidőben.
 • A 3.1.2. pont szerinti határidőre beérkezett szinopszisokról az Alap 2 napon belül nyújt tájékoztatást honlapján.
 • A jelen eljárás második szakaszának beadási napja 2012. január 19-e. A pályázati kérelmet és mellékleteit kizárólag személyesen lehet benyújtani 9 és 16 óra között az alábbi címen: 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. – I. emelet A109 (Magyar Rádió, Pollack Mihály téri épület).
 • A felhívásban rögzítetteken túl a pályázati kérelem benyújtásának módját – az alábbiak szerint – az ÁPF IV. (A pályázati eljárások típusai) fejezetének a Szakaszos zárt beadású pályázati eljárásokra vonatkozó része rögzíti.
 • Az ÁPF VIII. (A pályázati díj) fejezetében rögzítetteknek megfelelően a pályázati kérelem és mellékletei második szakaszban való érvényes benyújtásához a pályázónak kérelmenként külön-külön pályázati díjat kell fizetnie.
 • A jelen pályázati eljárás második szakaszában egy pályázó legfeljebb 3 pályázati kérelmet nyújthat be.
 • Egy rendező kizárólag egy filmalkotás létrehozásában vállalhat szerepet a jelen pályázati eljárásban.

A pályázati keretösszeg és további támogatási adatok

 • A jelen pályázati eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására a Médiatanács legfeljebb 140.000.000 forint támogatást ítél meg.
 • A vissza nem térítendő támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a tervezett összköltség 80%-át (továbbiakban: támogatott ráfordítási arány), amennyiben nincs egyéb igazoltan rendelkezésre álló külső hozzájárulás, továbbá
 • önálló dokumentumfilm esetében a 8.000.000 forintot;
 • két- vagy háromrészes dokumentumfilm-sorozat esetében pedig epizódonként a 6.000.000 forintot.

Letölthető dokumentumok

 

További tudnivalók
A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 2 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között ’A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések’ címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.

Felülvizsgálati, illetve méltányossági kérelmek vonatkozásában az ÁPF XI. fejeztében foglaltak az irányadóak.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint az ÁPF-ben foglaltak az irányadóak.

A pályázó által a kérelemben feltüntetett fesztiválszerepléseire vonatkozó adatait az Alap szakértő anyagaiban, szakmai kimutatásaiban és elemzéseiben felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja.

 Web: http://mtva.hu/