palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ady Endre-ösztöndíj

Ady Endre-ösztöndíj tehetséges, romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő VI-XII osztályos tanulók támogatására (2019/2020-as tanév)

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Programja keretében) a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-19 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. (2019/2020-as tanév)

I.    Szakmai indoklás:
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése.

II.    A pályázat célja:
Pénzügyi segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat

III.    A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 32.500.000 Ft a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére, amelyből célirányosan az Erdélynek jutó rész 18.800.000 Ft.

IV.    A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája:
A tanulók által ösztöndíjként elnyerhető támogatás 100.000 – Ft-nak megfelelő Lej/fő a 2019/2020-as tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szóló bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V.    Támogatási időszak:
Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2019/2020-as tanévre vonatkozik. A támogatás folyósításának várható időpontja: 2020. március.

VI.    Ösztöndíjak száma:
174 ösztöndíj, amelyből 87-et a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács adminisztrál az NTP-ADY-M-19 pályázat keretén belül, 87-et pedig az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács.

VII.    Pályázók köre:
A pályázatot a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, 6–12. évfolyamon tanuló kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából Brassó, Bákó, Hargita, Kovászna és Maros megyékből.

VIII.    A pályázat feltételei:
A pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki:

1) kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkezik/kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2018/2019-es tanévben,

b) megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2018/2019-es tanévben,

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) árva vagy félárva; a szülő egyedülálló; nagycsaládban él; nevelő- vagy lakó otthonban él,

b) a pályázó tanuló tartós beteg vagy fogyatékossággal élő,

c) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,

d) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A felsorolt feltételeket a IX. pontban leírt módon szükséges igazolni. A VIII. 2) pontban rögzített szociális helyzetről az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének vagy az osztályfőnöknek is nyilatkoznia kell.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.

IX.    A pályázat formai követelményei:
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, 1 eredeti és 1 másolati példányban:

 1. Pályázati adatlap (letölthető) (Kérjük, elektronikusan kitölteni, majd aláírások nélkül a PDF állományt elküldeni az sztt@tehetsegpont.roe-mail címre, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácsnak leadandó pályázatok esetében. Az elküldött állomány megnevezése a pályázó neve legyen.) A benyújtott pályázat csak így tekinthető teljesnek. Az elektronikus kitöltést Adobe Acrobat Reader program segítségével lehet kivitelezni, az üres mezőkbe kattintva beírható a szükséges szöveg, számadat, illetve kijelölhetőek a választott opciók (a PDF állományt nem a böngészőben, hanem külön az Adobe Acrobat Reader-ben kell megnyitni). Az elektronikusan kitöltött adatlapot két példányban kinyomtatva és aláírva kell postai úton is elküldeni a további mellékletekkel együtt.
 2. A 2019/2020-as tanév iskolalátogatási igazolása. Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.
 3. A 2018/2019-es tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata. A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.
 4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek (2018/19-es megyei, országos vagy nemzetközi verseny), vagy egyéb bizonyító dokumentumok két másolati példánya.
 5. Indokolt esetben: egy Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat.
 6. Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet).
 7. A pályázó tanuló szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):
  munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó összeget, valamint a többleteket, ráadásokat (pl. kajabon);– utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;
  – az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.
 8. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat másolata; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget.

 9. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának két másolati példánya (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)

  A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
  – nem felel meg a pályázati kiírásnak,
  – a pályázat során valótlan adatot közöl,
  – határidőn túl kerül benyújtásra,
  – nem az idei tanévre kiírt adatlapot használta,
  – az adatlap kitöltése hiányos,
  – kötelező mellékletek hiányoznak.

X.    A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 15. (postabélyegző dátuma, illetve az elektronikus úrlap beküldésének dátuma). A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

XI.    A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot postai úton a pályázat kiíróinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni, valamint az adatlapot elektronikusan is:

 •  A Brassó megye, Bákó megye, Kovászna megye, Hargita megye, Maros megyei lakhelyű tanulók pályázatait a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére kell küldeni:
  Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
  520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

XII.    A pályázatok értékelésének szakmai szempontrendszere és határideje:
A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok formai ellenőrzését és javasolt rangsorba állítását a Tanács felkérésére egy független szakmai bizottság végzi. Javaslataikat 2019.  február 15.-ig továbbítják az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek. A pályázatok értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik. A pályázat eredményeiről való tájékoztatás elektronikus úton valósul meg, de az eredmény megtekinthető lesz a tanács weboldalán is.

XIII.    Szerződéskötés:
A pályázat kiírói az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg az EMET iránymutatása szerint.

XIV.    A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A banki átutalás várható időpontja 2020. márciusa. A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2020. június 30. A pályázat kiírói a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján. Az ösztöndíjas tanuló köteles a támogatás felhasználásáról 2020. május 30.-ig szakmai beszámolót benyújtani.

XV.    További információk:

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1/A szám, Kovászna megye
Telefonon: 0267-351.959
E-mailen: Rózsa Annamária: sztt@tehetsegpont.ro
Web: www.tehetsegpont.ro
Facebook-oldal: https://www.facebook.com/groups/250891532121529/