palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Győr – Városképi pályázat a védett értékek és a műemléki épületek felújítására

Győr Megyei Jogú város pályázata a védett értékek és a műemléki jelentőségű területeken lévő ingatlan felújításához, karbantartásához az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, haszonélvező, vagy hozzájárulásával az ingatlan bérlője, használója részére.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) rendelet 9. § (1)-(3) bekezdése alapján az éves költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési keretből a Városstratégiai Bizottság vagy a Bizottság előterjesztésére a Közgyűlés önkormányzati támogatást adhat.

„9. § (1) A védett értékek és a műemléki jelentőségű területeken lévő ingatlan felújításához, karbantartásához az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, haszonélvező, vagy hozzájárulásával az ingatlan bérlője, használója részére az önkormányzat – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) rendelkezéseit betartva – támogatást nyújt (a továbbiakban: városképi támogatás) a polgármester által jóváhagyott pályázati kiírás szerint.

(2) A városképi támogatás előirányzatát az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

(3) A beérkezett pályázatok alapján a főépítész szakmai véleményének meghallgatása után az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott jogosult döntése alapján nyújtható támogatás.”

2020. évben a költségvetési keret 30.000.000,- Ft.

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti értékek felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. A támogatás célja hangsúlyozottan a közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó épületrészek felújítása, helyreállítása. A támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.
A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést követően kapja meg.
Elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni, amennyiben a műszaki átadás – átvétel 2020. január 1. után történt és a számla is ezután került kiállításra.
A pályázatot (támogatási kérelmet) a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályán beszerezhető, illetve a város honlapjáról letölthető formanyomtatványok kitöltésével kell benyújtani.

A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:

  • A pályázati adatlapok, formanyomtatványok 1 példányban kitöltve (támogatási kérelem, adatlap, 1., 2., 3., 4. számú mellékletek)
  • Jogerős, végrehajtható építési engedély + egy példány engedélyezett terv, műszaki leírás, árazatlan tervezői költségvetés
  • Amennyiben az épület településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység: a bejelentési eljárási tervdokumentáció és a bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás (a tervezett munka építési engedélyhez kötöttségét előzetesen egyeztetni kell a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályával vagy a Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával)
  • Legalább 3 különböző vállalkozótól kapott a megvalósítást szolgáló azonos műszaki tartalomra vonatkozó, részletezett, tételes költségvetés
  • (A vállalkozási szerződés kizárólag olyan vállalkozóval köthető, aki a pályázathoz árajánlatot készített és benyújtásra került!)
  • Az ingatlanról egy példány 9o napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
  • Fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a jelenlegi állapotról
  • Társasház esetén az általános feltételeken túl szükséges lakóközösségi közgyűlési döntés arról, hogy a pályázaton részt kívánnak venni és a pályázaton elnyert támogatást igénybe kívánják venni
  • b) Közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl szükséges tulajdonosi nyilatkozat(ok) arról, hogy a pályázaton részt kívánnak venni és a pályázaton elnyert támogatást igénybe kívánják venni.
  • Lakóközösségi közgyűlési döntés vagy magánszemély/jogi személy esetén nyilatkozat a vállalt önrész mértékéről

Letölthető dokumentumok

Városképi pályázat 2020. – összes letölthető dokumentum

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 22. (péntek) 12.00 óra

Írjon velünk pályázatot!
Pályázatírás

A pályázatok lefűzve, zárt borítékban kell benyújtani akár postai úton küldik, akár személyesen adják be. A borítékra kérjük ráírni: „Városképi pályázat 2020”

Hiánypótlás: Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 5 napon belül a pályázót a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre elküldött elektronikus levélben egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve hiánypótlásra szólítja fel. A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályán.

A pályázat elbírálására 2020. június 30-ig sor kerül.

A pályázókat a bírálat megtörténte után a Városstratégiai Bizottság 15 napon belül írásban értesíti.

Pályázati elszámolás:
A pályázat elszámolásának határideje: 2020. december 30.

A kivitelezés megvalósulását követő elszámolásnak mellékletként tartalmaznia kell:

1. a számlát kiállító céggel kötött vállalkozási szerződés másolata (A vállalkozási szerződés kizárólag olyan vállalkozóval köthető, aki a pályázathoz árajánlatot készített és benyújtásra került!)
2. amennyiben a pályázati anyagban szereplő költségvetés után attól eltérő, új költségvetés készült,annak csatolása
3. a támogatott pályázó és az általa igénybe vett kivitelező(k) közötti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve(i)
4. számlamásolatok
5. beszámoló és fotódokumentáció

A számla kizárólag a szerződésben szereplő, támogatott munka elvégzéséhez szükséges építési anyagokról és annak kivitelezéséhez kapcsolódó munkadíjról szólhat. (a pályázatban benyújtott és elfogadott kivitelezési munka csökkentett műszaki tartalommal nem végezhető!)
Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a részére átadott pénzeszközt nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét – az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett – a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalja.

A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag nem megfelelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
„Amennyiben a támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minősül, azt kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o) szabályai szerint lehet nyújtani.”

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás, a helyi védelem alatt álló épületek listájáról információ adása, a pályázat leadása, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályán (9021 Győr, Városház tér 1. II. emelet 232. számú iroda) történik.