palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat hazai gasztronómiai, borászati és borturisztikai rendezvények támogatására

amc pályázatAz Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2011. évi közösségi agrár- és bormarketing program keretében a hazai gasztronómiai, borászati és borturisztikai rendezvények támogatására.


I. A pályázati felhívást kiíró szerv: Agrármarketing Centrum

II. A támogatás célja: A magyar borok népszerűsítse elsősorban a magyar vásárlók körében, a fogyasztók figyelmének felhívása a minőségi magyar borok fogyasztására, vásárlására. Hosszú távon célunk, hogy a magyar fogyasztókban erősítsük a magyar borok iránti elkötelezettséget, azok előnyben részesítésének szükségességét.

III. A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult

 • az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, valamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának, 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett.

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet ( pl. non-profit szervezetek (non-profit gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, szövetségek) amely

 • a 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti ún. regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
 • nem áll csőd- és felszámolási-, vagy végelszámolási, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
 • nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása,
 • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása

Mindkét pályázói körnél feltétel, hogy a pályázó szervezetekben az állami tulajdon (állam, önkormányzatok, köztestületek, kivéve hegyközségek) tulajdoni aránya nem haladja meg a 25%-ot, mely tényt a pályázó cégkivonattal illetőleg alapító okirattal vagy társasági szerződéssel köteles igazolni.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a támogatás igénybevételének feltétele még, hogy a támogató nevét és logóját a támogatott minden általa igénybevett megjelenési (hirdetési) felületen köteles feltüntetni.

IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.

A pályázat I. II. III. IV. és V. sz. mellékleteit kell benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban

V. Támogatásban részesíthető tevékenységek

V/1 A támogatás alapjául szolgáló jogszabályokban felsoroltakon túl, kizárólag az önrész terhére számolható el pl: kulturális program, művészek fellépti díja, valamint kulturális műsorhoz kapcsolódó egyéb tevékenység. Nem támogatható és nem számolható el olyan költség, amely a vonatkozó jogszabályok szerint „természetbeni juttatásnak” minősül. Az elszámolási rend jelen felhívás mellékletét képezi.

V/2. Támogatható tevékenységek meghatározása:

1.      Olyan hazai gasztronómiai, borászati és borturisztikai rendezvény támogatása (kiállítás, fesztivál, vásár, stb.), mely minimum 20 magyar borászati vállalkozás számára biztosít támogatott megjelenési lehetőséget. A megpályázott rendezvény támogatásának alapfeltétele a rendezvény legalább öt évre folyamatos visszatekintő múltja. Támogatásban részesíthető tevékenységek:

 • Helyszín-, stand-, sátor-, faházbérlet, a kapcsolódó installáció szállítása, építése, dekorálása és bontása
 • A bemutatásra, kóstoltatásra, árusításra szánt minták helyszínre és visszaszállítása
 • A rendezvények személyi és technikai feltételeinek (hostess, hűtőszekrény, kóstoltatási eszközök bérlete vagy vásárlása, ízközömbösítő falatkák, víz, áram, őrző-védő szolgálat stb.) biztosítása maximum a pályázati összeg 25%-áig
 • A résztvevőkről szóló promóciós, reklám anyagok elkészítése, közös marketing kampányuk megszervezése
 • Reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás
 • A fesztivál népszerűsítését célzó kiadványok, táblák, molinók, plakátok, szórólapok stb. készítése, a kapcsolódó fotózás költsége
 • A rendezvények reklámozási költségei, kiemelve az AMC támogatást
 • Olyan kiadvány készítése, amely elősegíti a helyi termelők, a régió borászatainak az értékesítést és felhívja a figyelmet a borturisztikai és gasztronómiai szolgáltatásokra.

Megjegyzés: A pályázatban nem szükséges valamennyi fenti tevékenységet szerepeltetni. Amennyiben az AMC támogatja a rendezvényt a pályázó köteles legalább 20 magyar borászati vállalkozás számára kedvezményes helyet biztosítani.

Pályázó a fenti tevékenységek közül választása szerint végez el egyet vagy többet. / a pályázatban kérjük megjelölni, hogy a fentiek közül mely(ek) megvalósítását vállalják /.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatás csak azon költségekre fizethető, amelyek a fenti felsorolásban jelölt tevékenységek ellátása során merültek fel a Támogatott oldalán.

VI. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

A pályázatok benyújtásának helye:

Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A pályázat meghirdetésének ideje: 2011. május 6..

A pályázatok beérkezésének határideje:  2011. május 30.

A programok megvalósításának határideje: 2011. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Kizárólag postai úton, és a postai feladást követő napon elektronikus formában is a XIV. pont szerinti e-mail címre történő megküldéssel.

VII. A támogatások jellege és mértéke

VII/1.A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású max. 60%-os támogatás.

A támogatást támogatott szolgáltatás formájában kell nyújtani, nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetést.

Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy pályázó – saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon – jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket.

VII/2. Egy pályázat összege rendezvényenként: minimum bruttó 3.000.000,- Ft, maximum bruttó 10.000.000,- Ft. Jelen összegek a Pályázó adóalanyiságától függően a költségek nettó, vagy bruttó összege.

VII/3. Jelen költségvetési évben (2011) egy pályázó csak egy alkalommal és egy témában (projektre) adhat be pályázatot.

VIII. Formai követelmények

1. A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A roncsolásmentes, nem bontható kötés feltételezi a pályázatok összefűzését is. Az összefűzés bármilyen zsinórral elvégezhető, a végén leragasztva, szignóval ellátva.

2. Pályázó a benyújtási határidőt követő napon köteles a pályázat anyagát elektronikus formában a lentebb megadott e-mail címre is elküldeni.

3. Hiánypótlásra van lehetőség.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • Természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas okmánya, oktatási intézmény esetén az alapító okirat fénymásolata, itt fel nem sorolt más személy esetén a létrehozását tanúsító okirat fénymásolata, (gazdasági társaság és társadalmi szervezet esetén nyilvános adatbázisból hozzáférhető a cégkivonat illetőleg bírósági nyilvántartásba vétel igazolására szolgáló okirat), amelyből a III.pont szerinti feltételnek való megfelelés megállapítható, fizetési számlájáról (bankszámlájáról) szóló, számlavezető által kiadott igazolás (ideértve az előírt önrész meglétéről szóló igazolást is)
 • a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya másolatban
 • ún. MVH regisztrációs igazolás másolata
 • A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon nyilatkozik:
  • a pályázó adószámáról, statisztikai számjeléről,
  • hogy pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti,
  • hogy pályázó ellen csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, magánszemély nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt
  • hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel – amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,
  • hogy ÁFA visszaigénylést érvényesít-e
  • hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,
  • hogy tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenőrzését az AMC végzi,
  • hogy a megjelölt cél megvalósítására a tárgyévben és a megelőző 12 hónapban milyen egyéb jogcímű és összegű közösségi, költségvetési vagy önkormányzati támogatásban részesült (ugyanazon költségekre vonatkozóan a különböző forrásból igénybe vett összesített támogatások mértéke nem haladhatja meg a 100 százalékot),
  • hogy a 2007.évi CLXXXI.tv.-ben foglalt összeférhetetlenségi körülmények esetében nem állnak fenn, illetve azokat a jogszabály szerint megszüntette
  • hogy támogatott a támogatás felhasználása során – amennyiben a jogszabály így rendelkezik – a 2003.évi CXXIX.törvény rendelkezései alapján jár el
  • hogy az Áht. ámr. 113.§ (2) bek. c) pontja szerinti tűrési kötelezettségnek eleget tesz.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tárgyát képező programban kizárólag olyan borászatok, borok kerülnek bemutatásra, amelyek rendelkeznek az illetékes szakhatóság forgalombahozatali engedélyével

IX. A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai

A pályázatok formai ellenőrzését az AMC, szakmai elbírálását a miniszter által felkért 3 fős testület végzi azzal, hogy ekörben a Bormarketing Bizottság javaslatát figyelembe veszi (66/2008) V.16. FVM r. 7.§ (1) bek. b) pont).

A pályázatokkal kapcsolatos döntést – a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 30 napon belül, a szakértői testület által felállított rangsor alapján – az AMC hozza meg.

A megpályázott rendezvény támogatásának alapfeltétele a rendezvény legalább öt évre folyamatos visszatekintő múltja és 2011-ben legalább 20 borászkiállító megléte.

Támogató a bírálata során figyelembe veszi a rendelkezésre álló keret széleskörű és a támogatási célt legpontosabban lefedő felhasználás szempontját is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.

A pályázatok várható elbírálási ideje: benyújtástól számított 45 napon belül

A pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat lehetőségét a 66/2008. (V.16.) FVM rendelet 7.§ (6) bek-e tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kifogásnak nincs helye többek között akkor, ha a kérelmet a támogató a jogosultsági keret kimerülése vagy forráshiány miatt utasítja el.

A pályázaton nyertes pályázó(k) köteles(ek) a 292/2009 (XII.19.) Korm.rendelet 11.§-ban foglalt írásbeli nyilatkozataikat Támogató felé megtenni.

X. A támogatás igénybevételének és az ellenőrzésnek a rendje

A támogatást elnyert szervezettel az Agrármarketing Centrum (AMC) támogatási szerződést köt, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit.

A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja: a miniszteri ellenjegyzés kézhezvételét követő 30 nap.

Az AMC képviselője jogosult a támogatott eseményt, projektet a helyszínen, az elszámolást, valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrizni.

XI. A támogatás kifizetése

A támogatott program megvalósítását követően a támogatást igénybe vevő a szerződésben meghatározott időpontig részletes írásos jelentést és ehhez kapcsolódóan elszámolást készít, amit az AMC-nek nyújt be. Az AMC a helyszíni ellenőrzés, az elszámolás, valamint a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján döntést hoz a támogatás kifizethetőségéről. A támogatás elszámolásának részletes feltételeit Támogató és Támogatott a támogatási szerződésben és mellékleteiben határozzák meg, a vonatkozó jogszabályok – így különösen a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 2007.évi XVII. tv és a 66/2008. (V.16. FVM r.) – alapján.

Ha a kérelmező által megvalósított akció alapvetően eltér az eredeti, jóváhagyott tervtől illetve a pályázati anyagban foglaltaktól, úgy arra támogatás nem fizethető.

Amennyiben a Támogatott az elszámolás és ellenőrzés során a Támogató által megküldött hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem vagy nem teljes egészében tesz eleget, úgy Támogató jogosult a támogatási igény kifizetését megtagadni.

Felhívjuk a támogatást kérők figyelmét arra, hogy az AMC a jelen pályázat alapján nyújtandó támogatást kizárólag abban az esetben fizetheti ki, amennyiben a támogatott a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX.tv. hatályos szabályainak megfelelően járt el.

XII. A rendelkezésre álló forrás nagysága: Br. 50.000.000 Ft.

XIII. Érvénytelenség, kizáró okok

A pályázat érvénytelen, amennyiben

 • nem az előírt határidőig és módon nyújtották be, vagy a pályázat nem tartalmazza a jogszabályokban és a pályázati felhívásban előírtakat, vagy a pályázó nem/vagy nem teljes egészében teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat,
 • valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
 • a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel,
 • az elmúlt 5 évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el,
 • nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket.

XIV. A pályázattal kapcsolatban információt ad: Kaltenecker Károly , e-mail: karoly_kaltenecker@amc.hu

Web: http://www.amc.hu/

Letölthető dokumentumok

Csatolmány

Méret

Csatolmány

Méret

mellekletek.doc 95.5 KB
Elszamolasi_rend.doc 55.5 KB