palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS–Aktív polgárokat európának innovatív tevékenységek Európa a polgárokért program–EACEA/15/2009

eac_citizenship_4c_huEACEA/15/2009 pályázati felhívás a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozaton ( 1 ) alapul.

A program általános célkitűzései

Ez a pályázati felhívás az Európa a polgárokért program következő általános célkitűzéseihez kíván hozzájárulni:

  1. lehetővé teszi, hogy a polgárok érintkezésbe lépjenek egymással, és részt vegyenek egy mind szorosabban összefonódó, demokratikus és a világ felé orientálódó, kulturális sokféleségben egyesült és általa nemesebbé tett Európa felépítésében, és ezáltal fejlesszék az uniós polgárságot;
  2. egy közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítása;
  3. azon tudat kialakítása, hogy az Európai Uniót annak valamennyi polgára egyformán magáénak vallhatja;
  4. az európai polgárok közötti tolerancia és kölcsönös megértés megerősítése, miközben tiszteletben tartja
  5. és támogatja a kulturális és nyelvi sokféleséget, és hozzájárul a kultúrák közötti párbeszédhez.

A pályázati felhívás egyedi célkitűzései
A felhívás átfogó célja innovatív, nemzetek feletti csereprogramok tesztelése és fejlesztése, az Európa a polgárokért program területén a különböző részt vevő országokban működő civil társadalmi szervezetek közötti hosszú távú partnerségek kialakítása érdekében.

A pályázati felhívás alapján támogatott projekteknek konkrétabban a következő célkitűzésekhez kell hozzájárulniuk:

  1. a civil társadalmi szervezetek közötti transznacionális mobilitás új formáinak kifejlesztése és tesztelése;
  2. a civil társadalmi szervezetek közötti transznacionális mentori tevékenység fogalmának népszerűsítése a civil társadalmi szervezetek közötti transznacionális mobilitással és mentori tevékenységgel kapcsolatos innovatív projektmódszerek támogatása.

Tematikus prioritások
A projekteknek abban kell segíteniük a civil társadalmi szervezeteket, hogy fejleszteni tudják az Európa a polgárokért program egy vagy több témájának aktív támogatására való képességüket:
— Az Európai Unió jövője és az Európai Unió alapvető értékei.
— Aktív európai polgári szerepvállalás: részvétel és demokrácia Európában.
— Kultúrák közötti párbeszéd.
— Az európai lakosság jóléte: foglalkoztatás, társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés.
— Az uniós politikák hatása a társadalmakra.

TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK

Szervezetek
Erre a pályázati felhívásra a jogállással rendelkező, nonprofit civil társadalmi szervezetek jelentkezhetnek: NGO-k, szövetségek, egyesületek, szakszervezetek ( 1 ), uniós szintű ernyőszervezetek vagy platformok, illetve ezek nemzeti tagjai, amelyek rendelkeznek az ilyen mobilitási rendszerek strukturált, szervezett felépítéséhez szükséges kapacitással.

Partnerségek
A projektben legalább 2 támogatható ország támogatható szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek az EU tagállamának kell lennie.

Támogatható országok
a) az Európai Unió 27 tagállama:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország.
b) Horvátország
c) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM)
d) Albánia

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A tevékenységeknek az egyedi célkitűzések és az ehhez a pályázati felhíváshoz kijelölt egy vagy több téma kidolgozásához és végrehajtásához kell hozzájárulniuk, illetve erre képesnek kell lenniük. Az e pályázati felhívás által támogatott tevékenységtípusoknak elő kell segíteniük a partnerszervezet(ek) munkatársai és/vagy önkéntesei, önkéntes tisztviselői és igazgatósági tagjai közötti nemzetek feletti mobilitást.
Ebbe beletartozhat:
a) a kétszemélyes konzultáció formájában végzett mentori tevékenység;
b) a munkatársak/önkéntesek csoportjainak szóló mentori tevékenység;
c) a partnerszervezetek közötti személyzeti csereprogramok.
( 1 ) A társadalmi párbeszéd érdekében a Szerződés 138. cikkének megfelelően konzultációba bevont szakszervezeti szerveződések jogosultak lehetnek támogatások igénybevételére akkor is, ha az alkalmazandó nemzeti jog szerint esetleg nem rendelkeznek jogi személyiséggel.

A partnerszervezetek közötti közös konferenciák, workshopok és ülések támogatására csak akkor van lehetőség, ha ezek közvetlenül támogatják az előző bekezdésben említett a, b vagy c pontot. A projekttevékenységeknek a mentori tevékenység és a személyzeti csereprogramok terén innovatív módszerek kidolgozására és alkalmazására kell törekedniük, amilyen például a vegyes (azaz a helyszíni és az online tevékenységeket egyesítő) mentori tevékenység.

A tevékenységeket 2010. január 1. és 2010. március 31. között meg kell kezdeni.

A projektek időtartama legfeljebb 12 hónap.

AZ ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI
A támogathatóságra és a kizárásra vonatkozó követelményeket teljesítő pályázatokat a társfinanszírozásra javasoltak kiválasztása érdekében egy értékelő bizottság fogja értékelni az odaítélési kritériumok szerint. A támogatható projektjavaslatokat a következő minőségi és mennyiségi kritériumok alapján értékelik.

Minőségi kritériumok

Az értékelési eljárás során elérhető pontszámból a minőségi kritériumok 80 %-ot tesznek ki.
— A projekt tekintetében a program céljainak és prioritásainak való megfelelés (az elérhető pontszám 25 %-a)
— A projekt és a javasolt módszerek megfelelősége (az elérhető pontszám 25 %-a)
— Hatás (az elérhető pontszám 15 %-a)
— Ismertség és nyomon követés (az elérhető pontszám 15 %-a)

Mennyiségi kritériumok
Az értékelési eljárás során elérhető pontszám 20 %-át a mennyiségi kritériumok teszik ki.
— Földrajzi hatás (az elérhető pontszám 10 %-a)
— a projektben részt vevő támogatható országok száma
— Célcsoport (az elérhető pontszám 10 %-a)
— az érintett résztvevők száma

KÖLTSÉGVETÉS
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés 1 100 000 EUR becsülhető.
A megítélt támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt támogatható költségei teljes összegének 80 %-át, a részletes költségvetési becslésben meghatározottak szerint.
A támogatás minimális összege 75 000 EUR.
A támogatás maximális összege 150 000 EUR.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatok minősége alapján ne ossza ki az összes rendelkezésre álló támogatást.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázatok benyújtásának határideje 2009. szeptember 30.

A Végrehajtó Ügynökség most dolgozik az összes pályázat elektronikus benyújtására szolgáló rendszer kialakításán. Erre a pályázati felhívásra a pályázóknak egy 2009. júliustól rendelkezésre álló elektronikus formanyomtatvány segítségével kell beküldeniük pályázatukat. Ez a formanyomtatvány (a mellékletekkel együtt) tekintendő a hiteles pályázatnak.

Ezenkívül a jelentkezési határidő előtt a teljes pályázatból postai úton egy nyomtatott példányt is el kell küldeni a következő címre:

EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications — ‘Innovative Actions’
BOUR 01/17
Avenue du Bourget 1
1140 Brussels
BELGIQUE/BELGIË

Csak a megfelelő formanyomtatvány felhasználásával, hiánytalanul kitöltött, helyesen dátumozott, valamint a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával ellátott pályázatok elfogadására van mód.
A faxon vagy közvetlenül e-mailben benyújtott pályázatokat nem vizsgálják meg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A részletes pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatványok megtalálhatók az alábbi internetes címen:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
A pályázatokat az erre a célra készült formanyomtatvány felhasználásával, a megfelelő mellékletekkel és a kért információk megadásával kell benyújtani.

Forrás: EURLEX