palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését ösztönző ösztöndíj

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Magyarország kevésbé fejlett régióinak településein élők számára vissza nem térítendő támogatást nyújt ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj célja a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, a nők foglalkoztatásának elősegítése.


Jelen közlemény kíván tájékoztatást adni az ösztöndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és speciális követelményeiről.

A pályázat kódja: GINOP-5.3.13-20

A projekt keretében a Kincstár azon, gyermekük után csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülő szülők számára nyújt támogatást, akik 18. életévüket betöltötték és a gyermek nevelése mellett

 • az általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló felkészítő képzésen,
 • középfokú oktatási intézményben folyó, érettségire felkészítő képzésen,
 • iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzésen kívánnak részt venni.

A Kincstár a képzés időtartamára, de legfeljebb 12 egymást követő hónapra nyújt ösztöndíj támogatást képzésen való részvétel, kiemelten a képzés helyszínére utazás és a gyermekmegőrzés költségeinek támogatására.

A támogatás összege

A támogatás összege a képzés intenzitásától függ.

Magas intenzitásúnak kell tekinteni azt a képzést, mely a havi 8 alkalmat (alkalmanként legalább 4×45 percet) vagy havi 40 tanórát eléri. Az ez alatti óraszámmal vagy alkalommal megvalósuló képzések az ösztöndíj szempontjából alacsony intenzitásúnak tekintendők.

A támogatás mértéke magas intenzitású képzés esetében a képzés időtartama alatt, de legfeljebb 12 hónapig, havi 100 000 forint. Alacsony intenzitású képzés esetében a támogatás mértéke a képzés időtartama alatt havi 40 000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet.

Ösztöndíjjal támogatható képzések köre és a képző intézmény kötelezettsége

A konstrukció keretében ösztöndíj csak engedéllyel rendelkező intézmény engedélyezett képzésén folytatott tanulmányok esetén nyújtható.

A képzéseknek csak azon köre támogatható, mely:

 • az általános iskola 5-8 osztály elvégzésére irányul, vagy
 • középfokú oktatási intézmény 9-12. osztály elvégzésére irányul, vagy
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzés.

A támogatásra való jogosultság feltételei

A támogatást igénylő ösztöndíjra akkor lesz jogosult, ha a képzésre és a képző intézményre vonatkozó feltételek, valamint az alábbi, a kérelmező személyére vonatkozó feltételek együttesen fennállnak.

Ösztöndíj annak a támogatást igénylőnek nyújtható:

 1. akinek állandó lakóhelye, vagy – amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik – tartózkodási helye a Közép-magyarországi régión kívüli településen van,
 2. aki a kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte,
 3. aki a kérelem benyújtásakor CSED, GYED, GYES, GYET ellátásban részesül,
 4. akinek a legmagasabb iskolai végzettsége
  • legfeljebb középfokú, továbbá
  • szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a támogatási igény benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban megszerzett szakképzettség,
  • aki a támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat a támogatási kérelemben megjelölt képzésen,
  • aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval,
  • aki rendelkezik bankszámlával.

A kisgyermeket nevelő szülő az ösztöndíjat arra a gyermekre tekintettel kapja, aki után CSED, GYED, GYES, GYET ellátásban részesül. Egy gyermekre tekintettel csak egy szülő részesülhet egyszeri alkalommal ösztöndíj támogatásban.

Támogatást kizáró, illetve korlátozó okok

Ösztöndíj támogatásban nem részesülhet, aki az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt:

 • részt vesz a GINOP-5.3.13-20 program keretében az OFA Nonprofit Kft. által a célcsoport számára szervezett támogatott képzésen,
 • támogatott munkahelyi képzésen vesz részt.

A támogatást igénylő az ösztöndíjjal támogatott képzés időszaka alatt nem részesülhet:

 • bértámogatásban,
 • a GINOP-5.3.11-18 konstrukció keretében bölcsődei térítési díjhoz nyújtott támogatásban.

A támogatást igénylő személy az ösztöndíj folyósítása alatt részt vehet a GINOP-5.1.1-15, a GINOP-5.2.1-14, a TOP-5.1.1-15, a TOP-5.1.1-16, a TOP-5.1.2-15, a TOP-5.1.2-16, a TOP-6.8.2-15 és a TOP-6.8.2-16 jelű felhívások keretében támogatott képzésekben, de nem részesülhet a képzéshez kapcsolódó egyéb támogatásban.

A támogatási kérelem benyújtása

Támogatási kérelmet 2020. október 21. 11:00 órától a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2022. május 20-áig lehet benyújtani.

A benyújtási lehetőség felfüggesztéséről vagy a forrás kimerüléséről a Kincstár közleményt tesz közzé.
A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül központi azonosítással (KAÜ) nyújtható be. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfélkapus regisztrációra a teljes támogatási időszak alatt szükség van!

Támogatási kérelmet benyújtani a kezdő időponttól a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginop-osztondij weboldalon lehetséges.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

 1. A legmagasabb végzettséget igazoló okiratot (általános vagy középiskolai bizonyítványt), és amennyiben rendelkezik, a legutolsó szakképzettséget igazoló tanúsítványt, bizonyítványt.
 2. A képzést nyújtó intézmény által kitöltött 2. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatot, a képzőhely és a képzés adatairól (képzés neve, OKJ száma, képzés helyszíne, óraszáma, képzés kezdő és várható záróidőpontja, képző intézmény neve, címe), valamint arról, hogy vállalja, hogy a támogatást igénylő részére havi szinten igazolást állít ki a képzési jelenlétről, valamint – amennyiben a képzés vizsgával zárul – a záró vizsgán való megjelenésről.
 3. Ha a támogatást igénylő már megkezdte az adott képzésen a tanulmányait, akkor a tanulói jogviszony igazolást vagy az aláírt felnőttképzési szerződést.
 4. Csecsemőgondozási díj (CSED) vagy gyermekgondozási díj (GYED) megállapításáról rendelkező határozatot azon gyermekre vonatkozóan, akire tekintettel az igénylő ösztöndíjban kíván részesülni. (Az Európai Unió más országaiból utalt családtámogatási juttatás esetén az erről szóló igazolást kell benyújtani. Gyermekgondozást segítő (GYES) ellátás vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) létét nem szükséges igazolni).
 5. A támogatást igénylő hozzáférését biztosító bankszámla létét bizonyító alábbi dokumentumok másolatának egyikét:
  – a bankszámla létezését igazoló két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat,
  – két hónapnál nem régebbi fizetési számlaszerződés másolat,
  – a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozata, amely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél hozzáférését biztosító fizetési számlaszámát.

Letölthető dokumentumok

Tájékoztatás

Emailben a ginop@allamkincstar.gov.hu címen érdeklődhet.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903.

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: hétfő- csütörtök: 8.00-16:30, péntek: 8:00-14.00.

Személyes ügyfélszolgálatok elérhetőségeit és nyitvatartási idejét a 7. melléklet tartalmazza.