palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Álláspályázat – Rektori kabinetvezető – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rektori Kabinetjében rektori kabinetvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től, 2023. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A rektori kabinetvezető segíti a rektor és a rektorhelyettesek munkáját, ennek során szervezési, ügyintézői, ügyviteli, ellenőrzési és protokolláris feladatokat lát el. Koordinálja, szervezi és ellenőrzi a Rektori Kabinet munkatársainak tevékenységét. Előkészíti, segíti az Egyetem vezető testületei, vezetői által kimunkált stratégiai javaslatokat, döntéseket. Előkészíti és végrehajtja a rektor munkáltatói jogköréből eredő személyi döntéseket. Kapcsolatot tart az irányító szervekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem/főiskolai végzettség,
 • Személyügyi gazdálkodói szakképesítés
 • Költségvetési intézménynél szerzett releváns tapasztalat
 • Felsőoktatásban szerzett 5 évnél hosszabb vezetői tapasztalat
 • Az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése ügyvivő szakértő munkakörben
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és konfliktus-kezelő képesség,
 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,
 • gyakorlatiasság,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • precizitás,
 • terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat bíráló bizottság véleményezi, az Egyetem Szenátusa rangsorolja, a kinevezést és a vezetői megbízást a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

Álláspályázat – Rektori kabinetvezető – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem