palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése pályázat

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet  Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére  kistérségi közművelődési referens alkalmazása és kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása témakörökben. A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása érdekében szükség van kulturális kerekasztalok működésére, együttműködésben megvalósuló programok szervezésére, valamint a kistérségi szintű kulturális együttműködést katalizáló és koordináló szakember alkalmazására.

A pályázat pénzügyi forrása

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat.
Rendelkezésre álló keret: 139 millió forint.

I. témakör. Kistérségi közművelődési referens alkalmazása
Altéma kódszáma: Kistérség-1 és Kistérség-2
Támogatási keretösszeg: 96 millió forint

A pályázat célja
A kistérségek kulturális közszolgáltatási funkcióinak kiteljesítése érdekében olyan közművelődési, múzeumi közművelődési, kulturális menedzser szakember alkalmazása, illetve továbbfoglalkoztatása, aki az adott kistérség igényeit, fejlesztési lehetőségeit, kulturális sajátosságait és társadalmi jellemzőit szem előtt tartva szakmai tanácsadással és közvetlen tevékenységével biztosítja a kulturális szolgáltatások körének bővítését és színvonalának emelését.

A pályázat benyújtására jogosultak

 • többcélú kistérségi társulás,
 • többcélú kistérségi társulás által meghatalmazott, közművelődési intézményt, vagy múzeumot fenntartó települési önkormányzat

Támogatás kérhető

 • megbízási díjra, munkadíjra és annak járulékaira
 • szakmai anyagokra, a támogatás 10%-áig
 • szakmai képzéseken, találkozókon való részvétel költségeire a támogatás 10%-áig
 • kistérségi feladatellátással kapcsolatos útiköltség térítésre, évi maximum 180 ezer Ft értékhatárig

Az alkalmazás feltétele: a kistérségi közművelődési referens csak főállásban alkalmazható, a többcélú kistérségi társulás, vagy a feladatellátással megbízott intézmény munkatársaként.

A megvalósítás ideje

 • Kistérség-1 – új pályázók esetében: 2010. szeptember 1 – 2011. augusztus 31. (maximum 12 hónap)
 • Kistérség-2 – korábbi pályázat folytatásaként, továbbfoglalkoztatás esetén: 2010. június 1 – 2011. május 30, illetve a 2009. évi pályázat lezárását követően, de legkésőbb 2010. november 1 – 2011. október 30-ig. (maximum támogatási időszak 12 hónap)

Pályázati önrész: a program teljes költségvetésének minimum 20%-a.
A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm. rendeletben szereplő leghátrányosabb 47 kistérség az önrész vállalása alól mentességet élvez.

Pályázható támogatás mértéke

 • Kistérség-1: minimum 1 millió Ft – maximum 2,5 millió Ft.
 • Kistérség-2: minimum 1 millió Ft – maximum 2 millió Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás két ütemben (szerződéskötést követően és az első 6 hónap részelszámolása után) utólagos teljes elszámolási kötelezettséggel.
A Kistérség-1, Kistérség -2 altémára kistérségenként egy pályázat nyújtható be.

A támogatás feltétele a Kistérség-2 kiírás esetén: előző évi pályázati támogatás elszámolása, illetve folyamatban lévő pályázat esetén az addigi szakmai tevékenységről dokumentált részbeszámoló becsatolása.

Kistérségi közművelődési szakmai referens feladatköre: A szakemberek alkalmazási feltételeinek megállapításakor kötelezőnek tekintjük a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott szakmai követelményeket.

Az alkalmazottal szembeni elvárások:

 • szakirányú, közművelődési- illetve múzeumi közművelődési munkakörök ellátásához előírt minimum főiskolai végzettség,
 • minimum 3 év közművelődési szakmai gyakorlat,
 • számítógépes programok ismerete.

(A Kistérség-2 pályázat keretében a 2008-tól folyamatosan foglalkoztatott, személyében változatlan referens továbbfoglalkoztatása esetén ettől eltérés lehetséges.)

A kistérségi közművelődési referens tevékenységi köre:

 • ösztönzi és segíti a településen belül a közművelődési együttműködési formák kialakulását
 • ösztönzi és segíti a települések és azok közösségei közötti kulturális együttműködés kialakulását
 • kistérségi, mikrotérségi kulturális programokat kezdeményez
 • közösségi-kulturális fejlesztési folyamatokat kezdeményez
 • szakmai tanácsot ad, és segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések nagyobb rendezvényeinek lebonyolítását
 • megszervezi a kistérségben, mikrotérségben a körműsorok, színházi előadások látogatását
 • koordinálja a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések kulturális programjait, és gondoskodik e programok és kezdeményezések propagálásáról és kommunikációjáról
 • együttműködik a kistérségben működő közkincs-kerekasztallal/kerekasztalokkal, segíti munkájukat
 • segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések hagyományainak feltárását, újraélesztését és ezek közművelődési programokon keresztül történő megismertetését
 • feltérképezi, adatbázisba rögzíti a kistérségben, mikrotérségben működő amatőr művészeti-, népművészeti csoportokat, alkotókat
 • koordinálja a kistérségi értékleltár és szolgáltatási jegyzék elkészítésének folyamatát, lehetőséget teremt annak interneten való nyilvánossá tételére, gondoskodik a folyamatos aktualizálásról
 • közreműködik a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére javasolható kistérségi, települési értékek felkutatásában, feltárásában, és a jelölés elkészítésében
 • kapcsolatot tart a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus regionális irodáival

A pályázat elbírálásának szempontjai

 • A pályázat formai megfelelése
 • a térségi feladatellátás átgondoltsága, sokszínűsége, előzményei
 • az érintettek körének nagysága, teljessége
 • a tervezett szolgáltatás kulturális jelentősége a kistérségben

A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani (nyomtatvány letöltése). A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv.
 2. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben.
 3. A kistérségi közművelődési referens feladatkörének részletes leírása.
 4. Hitelesített aláírási címpéldány.
 5. Nyilatkozat.
 6. Ha nem a társulás pályázik: a többcélú kistérségi társulás megbízása a pályázat benyújtására.
 7. A teljes bekerülési költség minimum 20% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat.
 8. Nyilatkozat a referens alkalmazásának további, 2 évi fenntarthatóságáról.
 9. A többcélú kistérségi társulás Társulási szerződése, melyben a közművelődési feladatellátás nevesítve szerepel.
 10. A térségi feladatellátásra vonatkozó nyilatkozat, megállapodás (amennyiben nem a többcélú kistérségi társulás a pályázó).
 11. Kistérség – 2 pályázatnál, ha az előző nyertes pályázattal még nem számolt el: szakmai részbeszámoló az addigi tevékenységről.
 12. Befogadó nyilatkozat (csak akkor, ha nem a pályázó számlájára kérik a támogatást).

Letölthető dokumentum

pályázati űrlap


II. témakör. Kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása

Altéma kódszámai

 • Új közkincs-kerekasztal létrehozása: Közkincs-1
 • Meglévő közkincs-kerekasztal további működésének támogatása: Közkincs-2a, Közkincs-2b, Közkincs-2c

Támogatási keretösszeg: 43 millió forint

A pályázat általános célja
Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítők gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. Történjen meg a kistérség kulturális értékeinek feltárása, a közösség számára megismerhetővé és elérhetővé tétele, ezzel is segítve a térség megtartó erejének növekedését. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források és normatív támogatások lehívására a kulturális fejlesztések területén is.

A pályázat benyújtására jogosultak

 • többcélú kistérségi társulás
 • többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, non-profit célú gazdasági társaság)

A közkincs-kerekasztalok általános feladata

 • részvétel a kistérségi társulás általános és kulturális tervezési, fejlesztési folyamataiban
 • információközvetítés a térségben működő kulturális intézmények és civil szervezetek között
 • kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése, frissítése és nyilvánossá tétele az interneten
 • kistérségi kulturális értékleltár készítése, aktualizálása és nyilvánossá tétele az interneten, különös tekintettel a magyar szellemi kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos feladatokra (2006. évi XXXVIII. törvény.)
 • térségi szintű kulturális/közművelődési fejlesztési terv (koncepció, stratégia) előkészítése, majd elkészítése, a feladat koordinálása, részvétel a megvalósításban

A megvalósítás ideje: 2010. szeptember 1-től 2011. május 15-ig terjedő időszak.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

Kistérségenként egy pályázat nyújtható be.

Igényelhető pályázati támogatás: 300.000 Ft – 550.000 Ft, a pályázati altémák kiírása szerint.

Önrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%-a.

A támogatásból kizárólag az elfogadott szakmai program megvalósításához szükséges költségek számolhatók el.

Elszámolható költségek:

 • a pályázat megvalósításához kapcsolódó szakmai anyagok költségei
 • tiszteletdíjak és járulékai
 • megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség)
 • az értékleltár-, illetve adatbázis- és szolgáltatásjegyzék nyilvánossá tételével kapcsolatos költségek
 • utazási és szállítási költségek
 • a pályázat megvalósításához kapcsolódó nyomdai-, nyomdai előkészítési költségek

A működés járulékos költségei (bérleti díj, közüzemi költség, telekommunikációs költség, irodaszer) – csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül: Az ágazat több szakterülete képviselőiből és a civil szektor bevonásával alakult /alakuló kerekasztal.

Az elbírálás szempontjai

 • a kerekasztal résztvevőinek összetétele
 • a megvalósított és a tervezett program minősége, a kistérségi döntéshozók terveihez és a várható fejlesztési források dokumentumaihoz való viszonya
 • az elért és a 2011. évben elérendő cél mérhetősége
 • a terv megvalósíthatósága, színvonala
 • a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása)
 • a pályázat igényessége

II. pályázati témakör altémái
Altéma kódszáma: Közkincs -1
Új kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása

A pályázat célja: új közkincs-kerekasztalok létrehozásának támogatása, mellyel a kultúra területén feladatot vállalók között kialakul és erősödik az együttműködés, a közös tervezés, cselekvés.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 300.000 Ft.

A támogatás elszámolásakor a közkincs-kerekasztalnak rendelkeznie kell:

 1. az interneten nyilvánossá tett kistérségi értékleltárral / kataszterrel
 2. az interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel
 3. a kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyaggal (települési és kistérségi helyzetelemzés, SWOT-analízis, következtetések)

Altéma kódszáma: Közkincs – 2a
Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása

Pályázhat a 2009. évben kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozására támogatást nyert pályázó.

A pályázat célja az általános célokon túl: a kistérség kulturális értékeinek feltárása és középtávú kulturális tervezési dokumentumok készítése, a térségben a kultúra területén feladatot vállalók bevonásával. Ezáltal a már működő kulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját is segítse.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 550.000 Ft.

A támogatás elszámolásakor a közkincs-kerekasztalnak rendelkeznie kell:

 1. a települési önkormányzatok, majd a többcélú kistérségi társulás által elfogadott, operatív programokat is tartalmazó kulturális koncepcióval/stratégiával
 2. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel
 3. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral
 4. az előző megvalósítási időszakban készült projektlista legalább 3 elemének, részletes megvalósítási tervével

Altéma kódszáma: Közkincs – 2b
Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása

Pályázhat a 2008. évben kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozására támogatást nyert, a folyamatos működést dokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkal hiánytalanul elszámolt pályázó.

A pályázat célja az általános célokon túl: a már működő kulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját tovább segítse; képes legyen térségi programok menedzselésére és koordinálására.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 350.000 Ft.

A támogatás elszámolásakor a közkincs-kerekasztalnak rendelkeznie kell:

 1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás által elfogadott kulturális koncepció/stratégia rövidtávú (2 éves) cselekvési tervével
 2. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel
 3. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral
 4. kistérségi / mikrotérségi szintű, 2010-2011-évben benyújtott, a kulturális területhez kapcsolódó pályázattal, vagy
 5. megvalósított kistérségi szintű programmal

Altéma kódszáma: Közkincs – 2c
Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása

Pályázhat a 2007. évben kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozására támogatást nyert, a folyamatos működést dokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkal hiánytalanul elszámolt pályázó.

A pályázat célja az általános célokon túl: a közkincs-kerekasztal tagjai képzési lehetőségének elősegítése a további önfinanszírozó működés érdekében.

Ezért azok további működése támogatható, amelyek pályázatukban kellő figyelmet fordítanak a kerekasztal munkájában részt vevők, illetve a települési partnerek szakmai és forráskeresést segítő képzésére, az együttműködési készségek, tervezési-, projektmegvalósítási ismeretek fejlesztésére.

Lehetőség szerint a közkincs-kerekasztal szorgalmazza, hogy képviselőinek részvételével a pályázati program végéig alakuljon meg a kistérségi társulás mellett formálisan is működő, tanácsadó, véleményező, a döntés-előkészítésben részt vevő kulturális szakbizottság.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 350.000Ft.

A támogatás elszámolásakor a közkincs-kerekasztalnak rendelkeznie kell:

 1. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel
 2. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral
 3. a megvalósult képzési program dokumentációjával

A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani (nyomtatvány letöltése). A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv.
 2. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (résztvevők és együttműködők köre, tervezett események leírása, megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett költségkalkuláció).
 3. A 3-mas melléklet az altémák szerint különböző:
  1. Közkincs-1: az együttműködésben résztvevők írásos szándéknyilatkozata, illetve meglévő együttműködés esetén a megalakulást bizonyító dokumentum.
  2. Közkincs-2a: a 2009. évi kerekasztal pályázat teljesítését alátámasztó dokumentumok, pl.: a támogatott időszakban megvalósított tevékenység beszámolója /kistérségi értéktár/ kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyag összefoglalója.
  3. Közkincs-2b: a Közkincs-kerekasztal 2008. évtől folyamatosan végzett tevékenységének dokumentumokkal alátámasztott beszámolója maximum 4 oldal terjedelemben.
  4. Közkincs-2c: a Közkincs-kerekasztal 2007. évtől folyamatosan végzett tevékenységének dokumentumokkal alátámasztott beszámolója maximum 5 oldal terjedelemben.
 4. A pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi hiteles jogi dokumentáció (alapító okirat, cégkivonat, egyéb, létezést igazoló okirat).
 5. A pályázó szervezet aláírási címpéldányának hiteles másolata.
 6. Nyilatkozat.
 7. Ha nem a társulás pályázik: a többcélú kistérségi társulás megbízása a pályázat benyújtására.
 8. A teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat.
 9. Nyilatkozat a kerekasztal működésének további, 2 évi fenntarthatóságáról.
 10. Befogadó nyilatkozat (csak akkor, ha nem a pályázó számlájára kérik a támogatást).

* * *

A kiírás egészére vonatkozó tudnivalók:
A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus területileg illetékes Regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére két nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt „E” megkülönböztetett jelzéssel ellátva) és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szakmai program leírása, együttműködések / referens feladatköre)

A pályázatok postára adásának határideje 2010. június 21.
A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: Kistérség-1, Kistérség-2, Közkincs-1, Közkincs-2a, Közkincs-2b, Közkincs-2c.

Régió Név Cím Telefon e-mail
Dél-Alföld Török József 6721 Szeged, Kálvin tér 6. 30/303-4300 daregio@mmikl.hu
Dél-Dunántúl Hefner Erika 7031 Paks, Pf.: 95 30/303-9172 ddregio@mmikl.hu
Észak-Alföld Dózsa György 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8-9. 30/303-9176 earegio@mmikl.hu
Észak-Magyarország Szolnoki Adrienn 3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 4. 70/233-5455 emregio@mmikl.hu
Közép-Dunántúl Székely Gabriella 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. 30/698-2659 kdregio@mmikl.hu
Közép-Magyarország Pethő Ágota 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 30/303-9196 kmregio@mmikl.hu
Nyugat-Dunántúl Horváth György 9700 Szombathely, Ady tér 5. 30/303-9292 nydregio@mmikl.hu

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Információ kérhető a regionális kulturális irodavezetőktől, vagy az MMIKL Regionális Programok Főosztályától a (06-1) 225-6024-es, vagy a 30/349-0300, 30/349-0333 telefonszámokon. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu) és az Erikanetről (www.erikanet.hu).

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A pályázat Értékelő Bizottsága, – tagjai az országos szakmai szervezetek által delegált, valamint a pályázat kiírója által kijelölt szakértők – támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs Kulturális Bizottság előterjesztése alapján teszi meg. Az Értékelő Bizottság tagjai: Földiák András (KKDSZ), Joós Tamás (MIOSZ), Laknerné Brüchler Andrea (KKOSZ), Sajó Attila (MNE), Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály). A támogatásról pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt.

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat lebonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi. Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség. Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg – a beérkezett pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében – szakértő bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.

Jogorvoslat

A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnak (1011 Budapest, Corvin tér 8.), a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés, a támogatás folyósítása
A szerződést a pályázat lebonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről. A támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban kerülhet sor. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a képviselője által szignált pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Kulturális Koordinációs Irodái részére megküldeni.

Forrás: OKM