palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása 2010/2011 pályázat

oka pályázatAz Oktatásért Közalapítvány  NTP-OKA-X. kódszámú pályázata  „Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása a 2010/2011. tanévre” címmel.

Pályázat kiírója az Oktatásért Közalapítvány.

Pályázat előzménye
az 1120/2009. (VII. 23.) Kormányhatározat, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjának III. 6. pontja, melynek értelmében „Támogatni szükséges mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és középfokú oktatás területén megrendezendő tehetséggondozó, tanulmányi, művészeti versenyeket, továbbá hazai csapatok részvételét nemzetközi versenyeken.”

A fenti pont megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki.

Pályázat célja: a 2010/2011. tanévre tanulmányi, tehetséggondozó versenyek megrendezésének, lebonyolításának támogatása.

A pályázat tárgya:
Az egész országra kiterjedő tehetséggondozó versenyek szervezése a közoktatásban tanuló 7-8. és/vagy 9-10. évfolyam tanulói részére a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeire vonatkozóan.
Jelen pályázat köre nem terjed ki az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre (OKTV), a Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyeire (SZÉTV), az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV), az általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyekre, az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetésre kerülő versenyekre, a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák tanulói részére meghirdetésre kerülő versenyekre, a sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyeire, valamint a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére című alapítvány által meghirdetett versenyekre.

Pályázók köre: Pályázhatnak magyarországi közoktatási és felsőoktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálat intézményei, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények, továbbá minden Magyarországon bejegyzett, belföldi székhelyű jogi személy, gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, egyház, nonprofit szervezet és költségvetési szerv (illetve mindezek együttműködése), amelynek alapító okiratában az oktatás, mint tevékenység szerepel, illetve amely oktatási intézménnyel rendelkezik.

Pályázat beadásának határideje: 2010. július 2. (postabélyegző kelte).

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni, azok további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázat megvalósításának kezdő időpontja: 2010. szeptember 1.

Pályázat megvalósulásának végső határideje: 2011. június 10.

A közalapítvány a VI. és VII. pontban megadott időpontok között keletkezett számlákat, bizonylatokat fogadja el a beszámoló során.

Pályázat elszámolásának határideje: a pályázati program záró dátuma után legfeljebb 45 nappal, de legkésőbb 2011. július 31-ig.

A pályázat forrása a Nemzeti Tehetség Alap

A pályázatra rendelkezésre álló keret: 40 millió Ft.

A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás, a támogatási összeg átutalása előfinanszírozott formában történik.

Megpályázható támogatás maximuma: 1.500.000,- Ft

Megpályázható támogatás minimuma: 200.000,- Ft

A beérkezett pályázatok függvényében – az Oktatásért Közalapítvány kuratóriuma döntése alapján – kerül meghatározásra az elnyert támogatás összege.
Az elnyert támogatás kevesebb is lehet, mint a pályázó által igényelt támogatás.

Támogatható kiadások köre:
A tanulmányi verseny előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos dologi és személyi költségek. A pályázat keretében nagy értékű tárgyi eszközök vásárlását az OKA nem támogatja.

Pályázat tartalmi követelményei:

A) Pályázni lehet a következő versenytípusok szervezésére

 1. A Nat több műveltségi területét átfogó komplex verseny (tantárgyközi kompetenciákra, műveltségterületekre vonatkozó versenyek hirdetése; a nemzetet alkotó hazai kisebbségek kultúrájára, közös történelmünkre vonatkozó ismeretek alapján szervezett verseny; az emberi jogokról, a gyermeki jogokról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, a nők és férfiak esélyegyenlőségéről szóló tudástartalmak, készségek alapján szervezett verseny).
 2. A Nat valamely műveltségterületének egészére vonatkozó verseny.
 3. A Nat valamely műveltségterületének adott részletére (pl. tantárgy) vonatkozó verseny.

További követelmények

 1. A verseny minden fordulójában az elbírálás minden versenyző esetén azonos (esetleg választható) feladatok alapján történjen.
 2. A versenyeken a következő fordulóba bejutók kiválasztása – amennyiben ez lehetséges – egységes, minden versenyzőre egyformán vonatkozó szabályok (pl. pontszám) alapján történjen.

A pályázati program során az alábbiakra kell kitérni

 1. A versenyszervező pályázó bemutatása.
 2. Korábbi versenyszervező tapasztalatok, eredmények bemutatása (amennyiben volt ilyen).
 3. Megpályázott verseny program, ütemterv, helyszín(ek), bevonandó szakemberek, zsűri részletes bemutatása.

Pályázat elbírálásának szempontjai

 1. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott műveltségi területhez, területekhez illeszkedő tematika.
 2. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben versenyzési lehetőséget kapnak a szakközépiskolai és szakiskolai tanulók.
 3. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség, az életvezetéshez szükséges kompetenciák, interkulturális kompetenciák és az informatikai eszközök használatához szükséges kompetenciák fejlesztését szolgálják.
 4. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben már korábban is megvalósított, a diákok széles körét aktivizáló, sikeresnek minősíthető verseny szerepel.
 5. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek mögött olyan képzői, oktatói csoport áll, amely részt vett már tanulmányi versenyek szervezésében, és személyes tapasztalata van a közoktatás, tehetséggondozás területén.

Pályázat formai követelményei:

 1. Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap nyilatkozatokkal együtt (megadott formátum).
 2. A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése, értelmezhető szöveges magyarázattal (adatlapon megadott).
 3. Pályázati program a XV. pontnak megfelelő kidolgozással.
 4. Pályázó alapító okiratának fénymásolata a képviselő aláírásával, pecsétjével hitelesítve, illetve amennyiben a pályázó gazdasági társaság, plusz benyújtandó dokumentum a cégbírósági kivonata. Ez nem vonatkozik a költségvetési szervekre.
 5. Aláírási címpéldány fénymásolata a képviselő aláírásával, pecsétjével hitelesítve.

Hiánypótlás meghatározása:
Jelen pályázat vonatkozásában a formai hiánypótlásra nincs lehetőség. Tartalmi hiánypótlás a pályázatok szakértése után a kuratórium döntése alapján történhet. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik.

Szerződéskötés feltétele:

 • Nem adható támogatás, amennyiben a pályázónak lejárt határidejű köztartozása van, illetve amennyiben a pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.
 • a pályázat, illetve a támogatásról szóló döntés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll;
 • köztartozása van;
 • rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik;
 • a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot nem csatolja, vagy visszavonja;
 • a fent meghatározott dokumentumok valamelyikét nem csatolja;

Ha a fentiek alapján a pályázó részére nem nyújtható támogatás, ennek okáról a pályázat kiírója a pályázót írásban köteles értesíteni.

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2010. augusztus 20. A támogatottak listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a közalapítvány a döntést követő 2 munkanapon belül közzéteszi. A támogatottakkal a szerződéskötést a közalapítvány a döntést követő 30 napon belül kezdeményezi.

Azon pályázók, akik nem részesülnek anyagi támogatásban, a kuratórium javaslata alapján szakmai támogatásban részesülhetnek.
Az elutasításra került pályázatok nem kerülnek visszaküldésre, azonban az elutasítás tényéről a pályázók értesítésre kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja, a benyújtás címe:
A pályázatokat az Oktatásért Közalapítvány címére, postai úton, magyar nyelven 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, valamint a pályázati adatlapot 2 példányban elektronikus formában (2 db CD-n word formátumban elmentve).
egy postai küldeményként kell benyújtani legkésőbb 2010. július 2.-i postai bélyegzővel.

Feladási cím:
OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Budapest
Rumbach Sebestyén u. 19-21.
H-1075
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Tehetséggondozó verseny pályázat ”

Amennyiben egy pályázó szervezet 7-8. évfolyamra és 9-10. évfolyamra is meghirdeti versenyét, akkor azt egy pályázati dokumentumban teheti meg.
Amennyiben egy pályázó szervezet más-más műveltségi területre, tantárgyra vonatkozóan is kíván pályázatot benyújtani, akkor azt külön pályázati dokumentációban teheti meg.

A pályázattal kapcsolatos további információ Nagy-Brozsek Andreától a  061-269-4480-as számon, illetve az andrea.brozsek@oktatasert.hu e-mail címen kapható.

Letölthető dokumentumok

NTP-OKA-X_adatlap.doc
NTP-OKA-X_palyazati_kiiras.doc

A pályázati kiírás és adatlap letölthető az Oktatásért Közalapítvány honlapjáról a www.oktatasert.hu oldalról.