palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

HM SZEF HON-2010 – HM kommunikációs pályázat

Honvédelmi Minisztérium pályázataiA honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek és alapítványok, valamint honvédségi nyugállományú szervezetek részére a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő kommunikációs feladatok megvalósítására, valamint közéleti, művelődési rendezvények, programok szervezésére.


A pályázat kódja:
HM SZEF HON-2010
A pályázat tárgya: kommunikációs pályázat

A Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Főosztály – mint lebonyolító – pályázatot hirdet a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek és alapítványok, valamint honvédségi nyugállományú szervezetek részére a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő kommunikációs feladatok megvalósítására, valamint közéleti, művelődési rendezvények, programok szervezésére.

A pályázat célja
A pályázat a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek hatékonyabb szerepvállalását kívánja segíteni. Célja a civil szervezetek területi és szakmai együttműködésének fejlesztése, a Honvédelmi Minisztérium által kezdeményezett ifjúsági, toborzó, szabadidős, valamint a honvédelmi ismereteket fejlesztő programokba történő bekapcsolódás, kommunikációs tevékenység támogatása, kiemelten az alábbi témakörökben:

A) kategória: Honvéd hagyományőrzést erősítő rendezvény

 • A magyar katonamúlt, a magyar hadtörténelem ismertetését élményszerű programok útján felvállaló hagyományőrző esemény(ek) szervezése (kisebb csataimitációk, hadibemutatók).
 • A magyar hadtörténelemmel kapcsolatos előadások/konferenciák/kisebb tárlatok/vándorkiállítások/sírfelújítások/ emléktábla-állítás szervezése.

B) kategória: Ifjúsági, toborzást támogató rendezvények

 • Pályára irányító program(ok) kidolgozása a katonai pálya választására – középiskolások részére.  Pályára irányító program lehet minden olyan esemény, mely a Magyar Honvédségről valós, pozitív képet mutatva felkelti a pályaválasztás előtt álló tanulók érdeklődését a katonai pálya iránt.
 • Honvédelmi ismeretterjesztésre, a fiatalok honvédelemmel kapcsolatos elméleti tudásának bővítésére alkalmas program(ok) (pl. előadások, elméleti vetélkedők), valamint katonás jellegű, de játékos erőpróbák kidolgozása (pl. lövészet és egyéb sportprogramok):
  • középiskolások részére és/vagy
  • felsőtagozatos általános iskolások részére.

C) kategória: Kulturális rendezvény:
Ebben a kategóriában a nemzettudatot és a hazafiságot erősítő, katonai hagyományainkat, a honvédelmi eszmét, Erkel Ferenc, valamint Hadik András munkásságát bemutató, a két személy és korához kapcsolódó, történelmi, honvédő hagyományainkat ápoló, valamint a katonai hivatást népszerűsítő közéleti, művelődési rendezvények szervezésével az alábbi témakörökben lehet pályázni:

 1. Erkel Ferenc, valamint gróf Hadik András munkásságát, korát bemutató rendezvények.
 2. Az évfordulókhoz kapcsolódó kulturális programok.

Támogatásra jogosultak köre

Pályázhatnak:

 • A honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek,
 • A Magyar Honvédséghez kötődő alapítványok,
 • Honvédségi nyugállományú szerveztek (klubok), amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
  • önálló jogi személyiséggel,
  • magyarországi székhellyel,
  • önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek.

Részletes támogatási jogcímek (pályázati kategóriák)

Pályázat nyújtható be az alábbi kategóriákban:

 • A. Honvéd hagyományőrzést erősítő rendezvények: Olyan rendezvények, amelyek elősegítik a fent felsorolt pályázati célok elérését.
 • B. Ifjúsági, toborzást támogató rendezvények: Olyan rendezvények, amelyek elősegítik a fent felsorolt pályázati célok elérését.
 • C. Kulturális rendezvények: Olyan rendezvények, amelyek elősegítik a fent felsorolt pályázati célok elérését.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás költségvetési forrásból, támogatási szerződés alapján, előfinanszírozással, utólagos elszámolási és – fel nem használás vagy szerződésszegés esetén – visszafizetési kötelezettséggel.

A támogatás mértéke

 • A támogatás maximális összege 800 000 Ft.
 • A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége.
 • A pályázati elszámolást a támogatási szerződésben rögzített időpontban, de legkésőbb 2011. február 28-ig kell benyújtani a lebonyolító szervezetnek. Mindazok a számlák, amelyeket e határidőn túl nyújtanak be, nem kerülhetnek elszámolására. A pályázat során elnyert összeg el nem számolt részét a pályázónak vissza kell fizetnie. A pályázónak a támogatás elnyerésekor vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak. A borítékon a pályázat kódszámát jól látható módon kell feltüntetni!  PÁLYÁZATI KÓD: HM SZEF HON-2010
 • A jelen felhíváshoz kapcsolódóan a pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

A támogatásra vonatkozó egyéb szabályok

 • A pályázónak rendelkeznie kell a projekt összegének 20 %-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Az önrész meglétét 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolással dokumentálni kell. Amennyiben az önrészt hitel vagy kölcsön felvételéből biztosítják, a pénzintézeti igazolás mellett az önrész rendelkezésre állásáról és összetételéről a pályázó szervezet elnökének nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor. A saját forrás teljes mértékben hitelből és kölcsönből is biztosítható, amelyet szerződéskötéskor a pályázónak érvényes hitelígérvénnyel, hitel- vagy kölcsönszerződéssel bizonyítania kell. A hitelhez kamattámogatás nem vehető igénybe.
 • Egy pályázatban csak egy támogatási cél (pályázati jogcím, kategória) jelölhető meg, azonban egy kategórián belül több programra is lehet pályázni.
 • A keretösszeg terhére egy pályázónak legfeljebb egy projektje részesíthető támogatásban. Az egy projekt (pályázat) keretében igényelhető minimális támogatási összeg 50 000 Ft (azaz ötvenezer forint), maximális támogatási összeg 800 000 Ft (azaz nyolcszázezer forint).
 • A pályázatnak és a pályázónak meg kell felelni a pályázati felhívásban felsorolt jogosultsági kritériumoknak.
 • Támogatás csak a pályázat benyújtásának időpontja után megkezdett projektekre nyújtható! A pályázó az eredményhirdetés után, a támogatási szerződés megkötése előtt – saját felelősségére – megkezdheti a projekt végrehajtását, de erről köteles tájékoztatni a lebonyolítót, hogy az ellenőrzési kötelezettségét teljesíthesse.
 • A projektet be kell fejezni és az elszámolást be kell nyújtani 2011. február 28-ig!
 • A nyertes pályázó köteles vállalni a pályázatában megjelöltek teljesítését. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást a XI/8. pontban meghatározottak szerint vissza kell térítenie.
 • A Honvédelmi Minisztérium a pályázóval az adott pályázatra támogatási szerződést köt. A Honvédelmi Minisztérium a pályázati összeget a támogatási szerződésben foglaltak alapján – a szervezet bankszámlájára – utalja át.
 • Az elnyert összeg kizárólag a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka megvalósítására fordítható!
 • A kedvezményezettnek minden rendezvényt dokumentáltan (levél/fax/e-mail) be kell jelentenie a lebonyolítónak a program/előadás/stb. tervezett időpontja vagy megkezdése előtt 1 hónappal (30 nap) azért, hogy annak végrehajtását a lebonyolító ellenőrizni tudja. Az elnyert támogatás kizárólag a pályázathoz benyújtott költségvetési tervben szereplő feladatokra (kiadásokra) fordítható. A költségvetési terv esetleges módosítására a HM SZEF főosztályvezetőjétől (Katona Károly mk. dandártábornok, főosztályvezető) egy alkalommal lehet engedélyt kérni. A 2010. október 31. után postára adott módosítási igényeket a lebonyolító figyelmen kívül hagyja. A pályázat tárgyának megváltoztatására módosítási kérelem nem nyújtható be.
 • A kedvezményezett köteles az elszámolás mellékleteként beadni minden olyan dokumentumot (pl. fényképeket, meghívót, plakátot, jegy fénymásolatát, stb.) mellyel igazolni tudja, hogy a projektet a pályázati kiírásnak, a nyertes pályázatában és a szerződésben foglaltaknak megfelelően hajtotta végre/ valósította meg.
 • A pályázati összeg csak az I. fejezetben (Pályázat témakörei) leírt programok, rendezvények megvalósítására használható fel, a szervezet kirándulásának költségei (így például: busz, hajó, vonatjegyek, taxi- és benzinköltség), valamint a szervezet működési költségei (így például: tintapatron vásárlása) nem finanszírozhatók a támogatási összegből.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. Kézzel írt pályázat nem fogadható be. A pályázatot a Kitöltési Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul – azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére válaszolva – és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A Pályázati Formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg.
A pályázatokat a jogszabályokban foglaltaknak, a pályázati felhívásnak, valamint az ahhoz tartozó pályázati csomagnak megfelelő, a támogatási cél sajátosságaihoz, követelményeihez igazodó tartalommal kell elkészíteni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. június 1.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati nyomtatott formában), kizárólag postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:

HM Személyzeti Főosztály
1885 Budapest Pf.: 25.

A pályázatokkal kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Főosztály illetékes munkatársától a következő telefonszámokon kérhető felvilágosítás:
Törő András Tel: 06 1/ 398-46-60
E-mail: toro.andras@hm.gov.hu

Web: http://www.hm.gov.hu/

Letölthető dokumentumok

Forrás: HM