palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA-CIV-10-F-Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatása

nca_pályázatokAz NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-F).

A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nyomtatott és elektronikus sajtótermékei, kiadványai létrehozásának támogatása:

 • F/1. kategória: nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása.
 • F/2. kategória: elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 65,5 millió Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre
: Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
 • és az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

A pályázatban be kell mutatni:

F/1. kategóriában:

 • a kiadvány vagy sajtótermék formátumát, a terjesztés módját, körét;
 • esetleges lapengedélyt;
 • meglevő kiadvány esetén a támogatástól várt minőségi fejlődést és/vagy a tervezett példányszám-emelkedést, annak indoklását;
 • amennyiben a kiadvány elektronikusan is megjelenik, akkor ennek helyét (weboldal), formáját és módját;
 • a témakör bemutatását, annak részletes indoklását, a kiadvány tervezett tematikáját;
 • az előkészítés, az előállítás és terjesztés időbeni ütemezését;
 • a megjelenés rendszerességét, példányszámát;
 • a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.

F/2. kategóriában:

 • az elektronikus sajtótermék formátumát, a terjesztés módját, körét;
 • meglevő hírlevél esetén a támogatástól várt minőségi fejlődést, és a tervezett olvasói szám emelkedését, annak indoklását;
 • a témakör bemutatását, annak részletes indoklását és tervezett tematikáját;
 • az előkészítés, az előállítás és a megjelenés időbeni ütemezését;
 • a megjelenés rendszerességét;
 • a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.

A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában találhatóak.

Egyéb feltételek:

 • Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 kategóriára nyújthat be pályázatot, amelyen F/1. kategória esetében maximum 1 500 000 Ft, F/2. kategória esetében maximum 750 000 Ft igényelhető. (A NCA Tanács 315/2009 számú 2009. december 8-i döntése alapján egy szervezet összesen maximum 11 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA szakmai pályázatok forrásaiból. Ugyanazon programhoz, projekthez egy naptári évben támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg.)
 • A döntéshozó az NCA Tanács 315/2009 számú 2009. december 8-i döntése alapján a kért támogatási összeg 75 százalékánál kevesebb támogatást nem ítélhet meg. A kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.
 • A támogatás nem fordítható közüzemi szolgáltatás(ok) költségeinek finanszírozására (A.5 soron sem).
 • A Kollégium döntése értelmében a teljes költségvetés maximum 5%-a fordítható rezsiköltségekre.
 • A F/1 kategória esetén előnyt élveznek azok a nyomtatott kiadványok vagy sajtótermékek, amelyet egyidejűleg elektronikus formában is közzétesznek.
 • A pályázat során nem támogathatók a kizárólag a civil szervezetek bemutatkozására szolgáló kiadványok.
 • Immateriális javak költségsoron csak a projekthez kapcsolódó szoftverbeszerzés, illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzése támogatható, megfelelő indoklással.
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.
 • A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a lehet.

A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

Beadási határidő: 2010. május hó 25. nap 24.00 óra

A beadás helye
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5. pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1) 273-4250-es telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához
Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez NCA pályázók számára

Forrás: NCA