palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közös értékeink program pályázat

Pályázati felhívás, olyan magyarországi civil szervezetek számára, amelyek az alapvető uniós jogok és értékek megvédéséért és előmozdításáért tevékenykednek.


A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS VÁRT EREDMÉNYEI
A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának1 végrehajtását a tagországokban.

A támogatott projekteknek az alábbi célokat kell szolgálnia:

 • az EU alapszerződésének 2. cikkelyében2 megfogalmazott közös jogok és értékek (az emberi méltóság, szabadság, demokrácia és egyenlőség – beleértve a nemek közötti egyenlőséget –; a jogállamiság és az emberi jogok – beleértve a kisebbségek jogait – tiszteletben tartása) népszerűsítése és védelme, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése;
 • a társadalmi párbeszédhez, átláthatósághoz és jó kormányzáshoz való hozzájárulás a demokratikus értékek érvényesülése és a civil társadalom megvédése érdekében.

A Közös Értékeink Program olyan tevékenységeket támogat, amelyek mérhető (igazolható) változást kívánnak elérni ezeken a területeken (azaz amelyek megvalósulásával valami más és jobb lesz, mint korábban volt), és amelyeknél ez a hatás fennmarad a projekt vége után is, azaz konkrét utóélete lesz az elvégzett munkának.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉSZTERÜLETEI ÉS KATEGÓRIÁI

Jelen felhívásra két kategóriában pályázhatnak a feltételeknek megfelelő civil szervezetek:

A. kategória „Partnerségben” Országos és regionális pályázatok
Ebben a kategóriában olyan nagyobb, országosan vagy regionális hatókörrel működő civil szervezetek (vagy civil szervezeti konzorciumok) pályázatait várjuk, amelyek több kisebb, települési vagy térségi szinten aktív szervezettel és állampolgári csoporttal együttműködve a fenti általános célokhoz illeszkedő konkrét szakmai területükön civil hálózatokat építenek, együttműködéseket kezdeményeznek, közös kampányokat, akciókat, tevékenységeket valósítanak meg, és ezáltal bővítik saját, valamint a bevont szervezetek és csoportok tudását és készségeit, illetve növelik, erősítik az adott ügy, szakmai terület társadalmi támogatását, elismertségét és láthatóságát. A pályázati támogatást ebben a kategóriában a pályázó szervezet hálózatépítéshez és közös tevékenységhez kapcsolódó költségekre fordíthatja.
Az értékelésnél előnyt élveznek azok a pályázók, akik kisebbségi, illetve hátrányos helyzetű társadalmi csoportok alkotta szervezeteket (is) bevonnak hálózataikba, együtt dolgoznak velük.

B. kategória: „Fejlődésben” -Intézményfejlesztési és projektpályázatok
Ebben a kategóriában elsősorban a Budapesten kívül működő civil szervezetek (vagy civil szervezeti konzorciumok) pályázatait várjuk, amelyek már most is a fenti általános célokhoz kapcsolódó tevékenységeket végeznek vagy ilyenek indítását tervezik.
A támogatás részeként a pályázóknak a szakmai munka során, annak folyamatában saját szervezeti kapacitásaik fejlesztésén is dolgozniuk kell. Ezért a pályázatban be kell mutatniuk ilyen irányú szükségleteiket, hiányaikat és (ön)fejlesztési elképzeléseiket, egyebek mellett a szervezeti átláthatóság, menedzsment, kommunikáció, forrásszerzés és az együttműködések terén.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek kötelezettséget vállalnak a támogatásközvetítő szervezetek által biztosított fejlesztő tevékenységekben való részvételre, valamint azok, amelyek vidéki térségekben, fiatalok és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonásával, velük együttműködésben valósulnak meg.

A TÁMOGATOTT PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA

A támogatás maximális mértéke:

 • A. kategóriában („Partnerségben”) legfeljebb 60 000 €
 • B. kategóriában („Fejlődésben”) legfeljebb 20 000 €

A támogatott szervezeteknek a támogatáshoz legalább 5% önrészt kell biztosítaniuk, ami lehet önkéntes tevékenység vagy pénzbeli hozzájárulás (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet).

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2 540 000 €:

 • A. kategóriában legfeljebb 1 140 000 €, amelyből várhatóan összesen 18-20 projekt kap támogatást.
 • B. kategóriában legfeljebb 1 400 000 €, amelyből várhatóan összesen 70-80 projekt kap támogatást.

TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

A pályázatra olyan, Magyarországon bejegyzett civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 • – nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
 • tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
 • önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem;
 • közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, emberek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
 • valamilyen szintű intézményesültséggel rendelkeznek, azaz van létesítő okiratban vagy más alapdokumentumban lefektetett állandó céljuk, tevékenységük és szervezeti struktúrájuk (szemben az ad-hoc vagy informális csoportokkal);
 • demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
 • függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől (alapítóik illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
 • nincs köztartozásuk;
 • tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit (és erről pályázatukban nyilatkozatot tesznek).

Jogi formájuk szerint pályázhatnak:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
 2. a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).
  Az A. kategóriában („Partnerségben”) főpályázóként csak olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a bírósági végzésük és létesítő okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább három (3) éve bejegyzésre kerültek.
  Egy szervezet erre a felhívásra összesen (tehát az A. és B. kategóriákban együttesen) egy pályázatot nyújthat be főpályázóként és további egy pályázatban vehet részt partnerként.

PARTNEREKKEL (KONZORCIUMBAN) MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK
A pályázók a megpályázott projektet önállóan vagy konzorciumban partnerszervezetekkel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A végrehajtásba a főpályázó legfeljebb két (2) olyan partnert vonhat be, amelyek a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vesznek, abban jelentős szerepet játszanak, és ezért anyagi támogatásban részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján. Minden esetben a főpályázó felelős a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért, a kapott támogatással a partnerek is rajta keresztül számolnak el. (A partnerek nem alvállalkozók, tehát a partner által a pályázó felé kiállított számla nem számolható el, a számlának vagy támogatott, vagy a partner nevére kell szólnia.)
A partnerszervezeteknek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a főpályázónak (ld. fent), annyi különbséggel, hogy ezek nemcsak Magyarországon, de az Európai Unió egyéb tagországaiban bejegyzett civil szervezetek is lehetnek. A projektnek azonban ezesetben is Magyarországon kell megvalósulnia, és eredményeinek is itt kell hasznosulnia. Külföldi partnert akkor célszerű bevonni, ha az valamilyen hozzáadott értéket képvisel, pl. általa új tudásra, módszerekre tehetnek szert a hazai résztvevők.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Pályázatot kizárólag az alábbi területeken, Magyarországon megvalósított tevékenységek támogatására lehet benyújtani, és a pályázatban jelölni kell, hogy a projekt ezek közül ténylegesen mely(ek)hez kapcsolódik:

 • az Európai Unió Alapszerződésében és Alapjogi Kartájában foglalt jogokhoz és értékekhez kapcsolódó, a széles nagyközönséget vagy egyes fontos szereplőket (pl. politikaformálók, jogalkotók, jogászok és az igazságszolgáltatásban dolgozók) célzó figyelemfelkeltés, oktatási és képzési tevékenységek;
 • a témáról szóló (on- és offline) kommunikációs, népszerűsítő és tájékoztató kampányok;
 • koalíciók és együttműködések építése a civil szervezetek között, illetve a civilek és más érintettek, valamint a köz- és magánszektor szervezetei között;
 • az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó civil platformok létrehozása, valamint az erről való párbeszéd elősegítése és elmélyítése helyi, térségi vagy országos szinten;
 • az uniós jogokhoz és értékekhez, valamint az ezeket szolgáló közpolitikákhoz kapcsolódó ingyenes tanácsadás, a végrehajtás nyomon követése és figyelemfelhívás a problémákra („watchdog” tevékenységek);
 • az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó törvények, jogszabályok és bírósági ítéletek végrehajtásának elősegítése;
 • érdekérvényesítés az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó közpolitikai döntéshozatalban helyi, térségi vagy országos szinten, beleértve a hatályos jogszabályok megalkotásának, felülvizsgálatának és elfogadásának folyamatát;
 • a széles nagyközönség tájékoztatása, a társadalmi részvétel elősegítése, az uniós és hazai politikaalkotás, valamint az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez szükséges eszközök megalapozását szolgáló kutatás és elemzés;
 • érzékeny társadalmi csoportok számára az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (pl. áldozatvédelem, képzések, tanácsadás szervezése);
 • az uniós jogok és értékek érvényesülését szolgáló modellértékű, átvehető, majd szélesebb körben alkalmazható módszerek és beavatkozások fejlesztése és kipróbálása helyben, regionális vagy országos szinten.

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A program nem támogat a fenti felsorolásban nem szereplő tevékenységeket, így különösen:

 • politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit;
 • beruházásokat, föld- és ingatlanszerzést;
 • a fenti területeken kívül eső szolgáltatásokat és tisztán jótékonysági tevékenységeket;
 • (ön)kormányzati kötelezettségeket és tevékenységeket, amelyek kötelező ellátását jogszabály írja elő;
 • elsősorban szabadidős célú és sporttevékenységeket;
 • hitéleti tevékenységeket;
 • általános működési és eszközbeszerzési költségeket (kivéve amennyiben ez a támogatott projekt szerves része).

AZ EREDMÉNYEK MÉRÉSE
A projekteket úgy kell megtervezni, hogy a célok megvalósulása, az eredmények elérése konkrétan mérhető legyen. A pályázóknak ezért pályázatukban meg kell határozniuk a projektjük előrehaladását mérő, egyedi minőségi indikátorokat és azok elérendő célértékét, és ezek teljesülését beszámolóikban nyomon kell követniük.

Emellett a minden támogatottnak jelentenie kell az alábbi mennyiségi mutatók eléréséről is (a projekt jellege szerint):

 • kiadványok és egyéb információs anyagok (honlapok, közösségi média oldalak stb.) darabszáma és eléréseinek száma;
 • események (műhelymunkák, képzések stb.) száma és résztvevőinek száma;
 • a támogatott szervezet tevékenységében részt vevő emberek száma;
 • végrehajtott figyelemfelhívó akciók, kampányok száma;
 • azon helyi és országos politikák és jogszabályok száma, amelyek kialakításában a támogatott szervezet részt vett;
 • azon személyek (a szélesebb nyilvánosság illetve érzékeny társadalmi csoportok tagjai) és más szervezetek száma, akiknek a támogatott szervezet szolgáltatást nyújtott (pl. tanácsot adott, képzett)
 • az újonnan létrejött vagy megerősített partnerségek száma;
 • egyéb mennyiségi mutatók.

KAPACITÁSFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS
A pénzbeni támogatáson túl a egyéb eszközökkel is segíteni kívánjuk a pályázók és támogatottak tudásának, készségeinek, kapacitásának fejlesztését.

Ennek érdekében az alábbiakat tervezzük:

 1. A pályázatírás időszakában minden jelentősebb városban/megyeszékhelyen (illetve online is) információs napokkal egybekötött műhelymunkákat tartunk a civil szervezeti működésről, az (ön)fejlesztésről és tervezésről. Ezek az alkalmak minden érdeklődő előtt ingyenesen nyitva állnak (az időpontok és helyszínek a program honlapján kerülnek meghirdetésre). Meghívás esetén további műhelymunkákat is tartunk bármely településen. Ezeket az eseményeket a kezdeményező helyi szervezet(ek)nek, közösségeknek kell megszervezniük, s a rendezvényre legalább 12 potenciális érdeklődő részvételét kell biztosítaniuk.
 2. Az A. kategóriában („Partnerségben”) támogatott szervezeteknek a Közösségfejlesztők Országos Egyesülete (KÖFE) a szerződéskötés után egyéni egyeztetés alapján szükség és igény szerint tanácsadást, mentorálást biztosít.
 3. A B. kategóriában („Fejlődésben”) támogatott szervezetek a pályázatokban bemutatott szükségleteikhez igazodó tematikus képzéseken és területi műhelyeken vehetnek részt (évente kb. 4 alkalom). Ezek konkrét témáit és menetrendjét a KÖFE alakítja ki a támogatott szervezetek pályázatában bemutatott szükségletek fényében. A támogatott szervezeteknek az eseményeken való részvétel ajánlott, de nem kötelező!

PÉNZÜGYI SZABÁLYOK

Elszámolható költségek

Minden, a projekt végrehajtásához szükséges és arányos közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merül fel, az alábbiak szerint:

 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés és számlázás a projekt futamideje alatt történik);
 • szükségesek a projekt végrehajtásához és szerepelnek a pályázatban beadott, valamint a Bíráló bizottság által elfogadott projekt költségvetésben;
 • azonosítható és ellenőrizhető, a támogatott vagy partnerei számviteli nyilvántartásában a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szereplő költségek;
 • észszerűek, indokoltak, megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek;
 • megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak.

Figyelemmel a fentiekre az alábbi közvetlen költségek támogathatók:

 • a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
 • a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (pl. önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
 • a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs költségeket, a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, képzések és egyéb szolgáltatások költségeit (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

A közvetlen projektköltségeken felül elszámolhatóak még olyan költségek is, amelyek a pályázó általános működéséhez és nem közvetlenül a projekthez kapcsolódnak (irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, könyvelés stb.). Ilyen közvetett, általános költségeket legfeljebb a támogatható közvetlen projektköltségek 10%-a erejéig lehet érvényesíteni.
A közvetett költségekkel nem kell tételesen elszámolni, de a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően ezeket is szerepeltetni kell oly módon, hogy ezek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyeket a költségvetés valamelyik másik tételénél már figyelembe vettek.

Önrész
A pályázó szervezetnek a támogatás 5%-ának megfelelő önrészt kell biztosítania pénzben vagy önkéntes tevékenység formájában. Az önkéntes munka pénzbeli értékének kiszámításához a 350/2011. 4.§ (5) Kormányrendeletet kell alapul venni. Eszerint 1 órányi önkéntes munka értéke az aktuális – hivatalosan megállapított – minimálbér3 1/160 része. Ettől csak a különleges készségeket, szaktudást igénylő, magas piaci értéket képviselő önkéntes tevékenység esetében lehet eltérni.

A támogatott projektek futamideje az A. kategóriában („Partnerségben”) legalább 12, legfeljebb 24 hónap, a B. kategóriában („Fejlődésben”) legfeljebb 24 hónap (alsó korlát nincsen).

Letölthető dokumentumok

Elso kiiras HU.docx másolata.docx

A pályázatok beadási határideje: 2023. március 20. délután 2 (14.00) óra

A projektek zárásának legvégső határideje 2025. június 30. (ezen túlmenő hosszabbításra nincsen mód).

Pályázat weboldala: https://kozosertekeink.hu/palyazati-felhivas