palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Markusovszky Lajos ösztöndíj

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 1. a)-b) pontjaiban foglaltakkal összhangban a Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíjának célja, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevőket támogatásban részesítse, segítve ezzel a fiatal szakorvosjelölteket pályájuk kezdetén a szakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonság megteremtésében. Az orvosi hivatáshoz méltó bérezés felé tett első lépés lehet az Ösztöndíj, amelynek összege a Kormány reményei szerint számos fiatal szakorvosjelölt számára nyújt lehetőséget, hogy tehetségét kibontakoztassa, szorgalmával, elkötelezettségével hozzájáruljon a hazai egészségügyi ellátórendszer eredményes működéséhez, valamint megteremti a kellő anyagi biztonságot a családalapításhoz és egzisztenciájuk felépítésének megkezdéséhez.

 

Pályázati feltételek

Az Ösztöndíjra pályázhatnak azok a személyek, akik hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert általános orvosi oklevéllel rendelkeznek és aa) az első szakképzésüket még nem kezdték meg, vagy

  • az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében folytatott, elsőként megszerzendő szakképzésükből még legalább 1 év van hátra.

Költségtérítéses szakképzésben résztvevő szakorvosjelölt nem pályázhat Ösztöndíjra.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött Pályázati Adatlap és mellékletei,
 • a felsőoktatási intézmény Pályázati Adatlap II. számú melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött igazolása, vagy a diploma és a záróvizsga eredményét igazoló dokumentum (nem magyar nyelvű dokumentum esetén a magyar nyelvre lefordított hiteles másolat szükséges)
 • a munkáltatóval a szakképzés időtartamára szóló foglalkoztatási jogviszony megkötésére irányuló előszerződés másolata, vagy a már fennálló foglalkoztatási jogviszony igazolása.

 A pályázónak vállalnia kell, hogy:

 • a szakképesítésének megszerzése után az Ösztöndíj folyósítása időtartamának megfelelő ideig hazai, társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez főállásban orvosi tevékenységet vagy
 • az Ösztöndíj folyósítása időtartamának kétszeres idejéig legalább heti 18 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszonyban végez a társadalombiztosítás által finanszírozott hazai egészségügyi szolgáltatónál orvosi tevékenységet és
 • az általa biztosított egészségügyi ellátással összefüggésben semmilyen formában nem fogad el paraszolvenciát.

 Az ösztöndíj pályázat beadásával, kihírdetésével kapcsolatos információk

 A pályázatot 2 példányban, az erre a célra készült Pályázati Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani. A pályázatokat folyamatosan, 2011. december 1-jéig lehet benyújtani. A pályázatok elbírálása havonta, az adott hónapban beérkezett pályázatok tekintetében a következő hónap 15-éig történik. Amennyiben a pályázatra rendelkezésre álló keret kimerül, akkor a pályázati lehetőség automatikusan megszűnik.

 • A pályázatok benyújtására rendelkezésre álló végső határidő (2011. december 1-je) jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.
 • A pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Koordinációs Főosztály
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1188

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíjas pályázata”.

A benyújtás határideje: folyamatos, 2011. december 1-ig

Postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az

EEKH Koordinációs Főosztályán, 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., II. emelet 201-es iroda.

Letölthető dokumentumok

Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos ÖSZTÖNDÍJA

Pályázati adatlap

A pályázati adatlap letölthető az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) honlapjáról ( www.eekh.hu ), vagy beszerezhető az EEKH Koordinációs Főosztályán (1051 Budapest, Zrínyi u.3., II. emelet, 201-es iroda).

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az EEKH Koordinációs Főosztályán lehet, az alábbi elérhetőségeken:

A pályázatokról az EEKH, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága, továbbá a Magyar Rezidens Szövetség 1-1 képviselőjéből álló bizottság dönt o a 2011. október 1-jéig beérkezett pályázatok esetében 2011. október 15-ig,

 • a 2011. november 1-jéig beérkezett pályázatok esetében 2011. november 15-ig,
 • a 2011. december 1-jéig beérkezett pályázatok esetében 2011. december 15-ig.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az EEKH (www.eekh.hu) honlapján folyamatosan közzéteszi.

A nyertes pályázókkal az EEKH a pályázat elbírálásától számított 20 napon belül megköti az ösztöndíj-szerződést.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása

 • Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el, az ösztöndíjas jogviszony kezdete 2011. december 31. előtti időpont lehet.
 • Az Ösztöndíj első ízben történő folyósítására 2012. január 31.-ét megelőzően kerül sor.
 • Az Ösztöndíj folyósítása a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban R.) meghatározott szakképzés befejezésének időpontjáig tart, legfeljebb az R. mellékletei által meghatározott szakképzési időre.
 • Az Ösztöndíj összege havi nettó 100 000 Ft. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy amennyiben a pénzügyi források ezt lehetővé teszik, a jelen kiírásban megjelöltnél magasabb összegű ösztöndíjat folyósítson.
 • A rendelkezésre álló pályázati keret a 2011. évben 483.500.000 forint, amelynek forrását a Költségvetés XX. cím Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 7. alcím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, 1 jogcímszám Működési költségvetés, 5 előirányzat-csoport, Egyéb Működési célú támogatások címe tartalmazza.
 • Az Ösztöndíj – a j)-l) pontok szerinti kivételekkel – vissza nem térítendő, amely havonta, utólag kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az EEKH által.
 • Az Ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjas a képzési tervének megfelelően teljesítse szakképzését és ezt a szakképzést koordináló egyetem igazolja az EEKH felé.
 • Az Ösztöndíj folyósítása, valamint a II. ca)-cb) alpontban foglalt vállalás szünetel:
 • a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Kormányrendelet 15. § (4) bekezdése szerinti esetekben,
 • legfeljebb 6 hónap időtartamra külföldi tanulmányút vagy ösztöndíj igénybevétele esetén.

 • A h) pontban foglaltakon túl – erre irányuló kérelem esetén – a II. c) pont ca)-cb) alpontban foglalt vállalás összesen legfeljebb 2 évig szünetel. A pályázó a II. c) pont ca)-cb) alpont szerinti orvosi tevékenység végzésének ideje alatt bármikor kérheti a szüneteltetést.
 • Amennyiben az ösztöndíjas nem tesz eleget az általa az ösztöndíjas-szerződésben vállalt kötelezettségeinek, így különösen a II. c) pont ca)-cb) alpontja szerinti vállalásnak, úgy szerződésszegést követ el és az EEKH felszólításától számított 90 napon belül az ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az EEKH részére.
 • Amennyiben az ösztöndíjas támogatott szakképzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Kormányrendelet 18. §-ának (2) vagy (3) bekezdéseiben foglaltak szerint megszűnik, a felszólítástól számított 90 napon belül az ösztöndíj teljes, jegybanki alapkamattal terhelt összegének visszafizetésére köteles az EEKH részére.
 • A pályázónak kötelezettséget kell vállalni a teljes szerződéses időszak tekintetében, hogy a betegellátással összefüggésben paraszolvenciát nem fogad el, amennyiben ezen vállalt kötelezettségét megszegi, akkor a továbbiakban támogatásra nem tarthat igényt, és az addig részére folyósított ösztöndíjat a felszólítástól számított 90 napon belül a jegybanki alapkamattal terhelt összeggel emelve egy összegben vissza kell fizetnie az EEKH részére.
 • A pályázónak a szakképzéssel összefüggő alábbi jogszabályokat kell figyelembe vennie: 

 

 • a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
 • az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet,
 • a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet.

 Az elbírálás szempontjai

 1. A pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteni azon pályázókat, akik szakképzésüket 2011-ben kezdték, vagy kezdik meg, majd azon szakorvosjelölteket, akik a szakképzési rendszerbe 2011. előtt léptek be, és képzésük az első szakképzés megszerzésére irányul.
 2. Az 1. pont alapján azonos rangsorolású pályázók közül a jobb diploma átlagú pályázó részesül előnyben.
 3. A 2. pont alapján azonos rangsorolású jelöltek közül a jobb záróvizsga átlagú pályázó részesül előnyben.
 4. A 2.–3. pontok alapján azonos rangsorolású jelöltek közül az érintett szakterület szakmaspecifikus tárgyainak átlaga határozza meg az elsőbbséget.
 5. A 2.-3.-4. pontok alapján azonos rangsorolású jelöltek közül előnyben részesül az a pályázó, aki egyetemi tanulmányai során tudományos diákköri vagy egészségügyi intézményben önkéntes segítői tevékenységet végzett, vagy oxyológia speciális gyakorlati képzésben részt vett.