palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégium Szakiskolai Programjában való részvételre

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet alapján a 2011/2012. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók számára, akik alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre.

 

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, vagy

b) a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban kíván részt venni, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, és

c) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ca) halmozottan hátrányos helyzetű (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 14. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek),

cb) a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.

 A program célja: Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában.

A program célja továbbá, hogy a tanulók számára szakiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között inkluzív pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.

A Programban szakiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítsék.

A kollégiumok felelőssége különösen a Programba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében. A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkszp.hu honlap.

Beadási határidő: 2012. február 20.

Letölthető dokumentumok

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre

AJKSZPTanulóiPály1szMell2011

AJKSZPTanulóiPály2szMell2011

AJKSZPTanulóiPály3szMell2011