palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programban való részvételre

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet alapján a 2011/2012. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 0. évfolyamára jelentkezőket is) abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel,

ba) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében halmozottan hátrányos helyzetű,

bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc) a törvényes felügyeletét ellátó szülője a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,

bd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik.

A bc), bd) pontokban szereplő feltételek szerint felvehető tanulók aránya együttesen nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanulók húsz százalékát.

A program célja:

A program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.

Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának előkészítő évfolyamára, nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 9. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást kötött vagy köt valamely, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programját működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít.

A kollégiumok a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt mindvégig támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat, és felvételizhessenek a felsőoktatásba. A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkp.hu honlap.

Letölthető dokumentumok

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre

ajkp_iskolak2011

AJKPTanulóiPály1szMell2011

AJKPTanulóiPály2szMell2011

Pályázni a programban részt vevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt középiskolákba lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, illetve letölthetők a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság honlapjáról (www.kormany.hu) vagy az AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu).

 A pályázat kötelező mellékletei:

  • szülői nyilatkozat 1. sz. melléklet
  • a tanuló személyi adatlapja 2. sz. melléklet

A pályázatot legkésőbb 2012. január 16-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott középiskola és egyidejűleg a vele együttműködő kollégium címére.

A borítékra kérjük, írják rá: „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja”.

A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2012. január 31-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől a következő telefonszámon 06-1-235-7245, illetve e-mail címen: ajp@ofi.hu.

 A Program leírása letölthető:

AJKP 9. évfolyam kerettanterv

 AJKP kollégiumi program