palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 9. és 11. osztályos, gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók számára a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételre

Pályázati felhívás a 9. és 11. osztályos, gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók számára a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételre EGYÉNI PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE a 2019/2020. tanévben.

A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében Magyarország Kormánya lehetőséget biztosít a 9. és 11. évfolyamos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók számára nyelvtudásuk fejlesztésére, motivációjuk növelésére, nyelvhasználatbeli gátlásaik oldására és célnyelvi környezetben történő tapasztalatszerzésükre. A Külföldi Nyelvtanulási Programban az érintett tanulók alanyi jogon vehetnek részt, a támogatás elnyerésére azonban pályázni kell. A program hazai költségvetési forrásból valósul meg.

A tanulók a pályázati program keretében a célországi nyelvtanfolyamokon való részvételükhöz maximum 1500 euró vagy 1350 angol font és maximum további 234 000 forint, vissza nem térítendő pályázati támogatást nyerhetnek el.

A program célja gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók nyelvtudásának fejlesztése, motivációjuk növelése, nyelvhasználatbeli gátlásaik oldása és célnyelvi környezetben történő tapasztalatszerzésük támogatása.

A kedvezményezettek köre
A Külföldi Nyelvtanulási Program kedvezményezettjei a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt) 7. § (1) bekezdése szerint c) gimnáziumi és d) szakgimnáziumi képzésben részt vevő, 9. és 11. évfolyamos tanulói, (továbbiakban Kedvezményezettek), akik az Nkt 4. § 1.7. gimnáziumi nevelés-oktatás, 1.8. szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 1.12. nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása, 1.13. nemzetiséghez tartozók szakgimnáziumi nevelése-oktatása köznevelési alapfeladat szerint vesznek részt középiskolai oktatásban1.

A jelen Felhívás szempontjából a 9. évfolyam Nyelvi előkészítő, Kéttannyelvű előkészítő, illetve az Arany János Tehetségprogram keretében tanulók is 9. évfolyamos tanulónak minősülnek, és részt vehetnek a külföldi nyelvi képzésben. A tanuló határozhatja meg, hogy melyik 9. évfolyamon kívánja a támogatást felhasználni.
A Tempus Közalapítvány (továbbiakban Támogató) az Nkt. 44/C. § (2) bekezdés d) pontja szerint a Külföldi Nyelvtanulási Program végrehajtása során nyilvántartást vezet arról, hogy a tanuló mely évfolyamon vett részt külföldi tanulmányúton, a nyilvántartást a köznevelési információs rendszer tanulói adatbázisa számára megküldi, így az adott évfolyamon egyszer lehet a tanuló kedvezményezett a Külföldi Nyelvtanulási Program keretében.

A program keretében megvalósítandó, támogatható tevékenységek
A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében a Kedvezményezett tanuló nyelviskolai képzésére egyéni pályázatot benyújtó személy (tanuló, szülő, illetve törvényes képviselő) a következő feladatokat köteles ellátni a támogatás terhére:

 • A. Utazás megszervezése és megvásárlása
 • B. Utazási biztosítás megvásárlása, amely kiterjed az utazás, illetve a külföldi tartózkodás alatt bekövetkező balesetek, betegségek, káresetek biztosítására, továbbá az útlemondás biztosítására
 • C. Felkészülés a Külföldi Nyelvtanulási Programban való eredményes részvételre, a célországgal kapcsolatos legfontosabb utazási tudnivalók, az egyedül utazó tanuló (különös tekintettel arra az esetre, ha a Kedvezményezett még kiskorú) jogainak és kötelezettségeinek, valamint a fogadó nyelviskola házirendjének megismerése
 • D. Utazás lebonyolítása
 • E. Részvétel a nyelviskolai képzésben
 • F. Szakmai beszámoló benyújtása, ennek részeként a Részvételi igazolás benyújtása
  Jelen Felhívásban a Kedvezményezett kizárólag a kötelezően megvalósítandó tevékenységek (lásd fent A-F pontok) végrehajtására részesülhet támogatásban. Egyéb, választható tevékenységek támogatására nincs lehetőség.

A program megvalósításának időtartama
A 2019/2020-as tanévben benyújtott támogatási kérelemmel érintett, egyéni célországi nyelviskolai képzéseket az EMMI döntése szerint kizárólag 2020. június 13. és augusztus 31. között lehet megvalósítani, beleértve az utazásokkal töltött napokat is.
A 2019/20-as pályázati évhez kapcsolódó kiutazásokban a fent jelölt idősávban a 2019/20-as tanévben 9. és 11. osztályos tanulók vehetnek részt.
A nyelvi képzés időtartama 10 tanítási nap. A nyelvi képzés keretében a tanuló összesen legalább 30 óra (ami 40 tanóra) időtartamban részesül nyelvi képzésben, továbbá számára a fogadó nyelviskola további nyelvi képzést és tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket szervez a képzési napokon. A tanuló az igénybe vett és támogatott nyelviskolai kurzuscsomag minden foglalkozásán kötelezően részt vesz.
A Kedvezményezett a nyelviskolai képzést a tanítási napokon túl az utazással eltöltött napok és a pihenőnapok figyelembevételével teljesítheti.
A nyelvi kurzuson való részvételről, amennyiben a tanuló teljesítette ennek kapcsán a célországi nyelviskola erre vonatkozó előírásait, a nyelviskolától részvételi igazolást kap.

A program területi korlátozása és a választható célnyelvek köre
A Külföldi Nyelvtanulási Programban az egyéni tanulmányút esetében három célnyelv választható, amelynek célországban (ahol a célnyelv az országban hivatalos nyelv) történő tanulásához támogatás nyújtható a Kedvezményezettek számára.
Az egyéni tanulmányút esetében a célnyelvek a következők: angol, francia, német.

A felsorolt célnyelvek célországi tanulására a következő országokban van lehetőség:

 • Ausztria,
 • az Egyesült Királyság,
 • Franciaország,
 • Írország,
 • Málta,
 • Németország.

További országokban történő nyelvtanulás, illetve további nyelvekhez kapcsolódó nyelvi képzésekre a Felhívás keretében nem nyerhető támogatás.
A Kedvezményezettek a 2019/20-as pályázati évben kizárólag azt az idegen nyelvet választhatják, amelyet a 2019/20-as tanévben, a velük jogviszonyban álló köznevelési intézményben, tantervi keretek között tanulnak. Az az idegen nyelv is választható, amelyből a tanuló már korábban osztályozó vizsgát, vagy előre hozott érettségi vizsgát tett, illetve amelyből a tanuló nyelvvizsgát szerzett. A felsorolt feltételeknek megfelelő nyelvválasztásról a tanuló és a szülők/gondviselő a hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozatban vállal felelősséget. Amennyiben a tanuló nem a fenti feltételek szerinti célnyelvet választ, benyújtott pályázata nem támogatható, és az esetlegesen jogtalanul igénybe vett támogatást köteles a Támogató felé visszatéríteni.
A Külföldi Nyelvtanulási Programban az EMMI jóváhagyásával azok a nyelviskolák vehetnek részt, amelyek megfelelnek az adott országban elfogadott, a nyelviskolák számára szabott minősítési követelményeknek. A Tempus Közalapítvány a célországokban működő, az EMMI által elfogadott minősítéssel rendelkező nyelviskolák számára lehetőséget nyújt a programban való részvételre, amennyiben az a Támogató által biztosított összegben, a programban elvárt feltételekkel kínál kurzuscsomago(ka)t.
A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében kizárólag a program online pályázati rendszerében kiválasztható nyelvi kurzusokon való részvételre nyerhető támogatás.

A támogatás mértéke és összege
A Kedvezményezett tanuló számára a célországi nyelviskolai képzésekre maximum 1500 euró vagy 1350 angol font, továbbá maximum 234 000 forint összegben nyújtható támogatás, amely ösztöndíjként kerül a Kedvezményezetthez.
A támogatás pontos összegét a Támogató a Kedvezményezett által kiválasztott és a célországi nyelviskola által visszaigazolt nyelvi kurzus díja, illetve az utazási és biztosítási költségek, továbbá a megélhetési költségek számítása alapján nyújtja a tervezett tevékenységek költségeinek biztosítására. A pályázati rendszerben a nyelviskolai kurzus jóváhagyásával az ösztöndíj pontos összege automatikusan kiszámításra kerül, tehát a kérelem benyújtója nem készít költségvetést. A kedvezményezett tanulónak a Támogató Támogatói okiratban biztosítja az ösztöndíjat.

A támogatás teljes összegét a Kedvezményezett előlegként kapja meg az alábbiak szerint, így a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételhez a Kedvezményezett részéről önerő biztosítása nem szükséges:

 • A Kedvezményezett tanulónak megítélt ösztöndíjból a Támogató a tanuló engedményezésével a nyelviskolai kurzus díját közvetlenül a nyelviskolának utalja, euróban/angol fontban. A nyelvi kurzus díja (összesen legalább 30 óra (40 tanóra) képzés, nyelvi és kulturális programok, szállás, teljes ellátás, transzfer a legközelebbi nemzetközi repülőtértől, vasúti pályaudvartól) maximum 1500 euró vagy ennek megfelelő angol font lehet. Amennyiben a választott nyelviskola félpanziós ellátást biztosít a tanulónak, abban az esetben a nyelviskolai kurzus díja maximum 1300 euró/ 1125 angol font lehet.
 • A Támogató a Kedvezményezettnek a pályázatban megadott számlaszámára forintban utalja az ösztöndíjat, amiből a Kedvezményezett az utazást megszervezi, az utazási jegyeket és a biztosítást megvásárolja. Az ösztöndíj fennmaradó része a tanuló célországi megélhetési támogatása. A Kedvezményezett az utazási, biztosítási és megélhetési költségeire az alábbi táblázat alapján kaphat átalány támogatást, függően a célországtól, illetve a nyelviskola által biztosított ellátástól:


A Kedvezményezett tanuló a számára nyújtott ösztöndíj felhasználása kapcsán szakmai beszámolót készít, és benyújtja a nyelviskola részvételi igazolását (lásd jelen felhívás 9. pontban: A támogatással kapcsolatos beszámolási kötelezettségek). A Kedvezményezett tanuló az ösztöndíj felhasználása kapcsán pénzügyi beszámolót nem készít.

Letölthető dokumentumok

palyazatifelhivas-egyeni-nyelvisk-1

A támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje
A támogatási kérelmet a Kedvezményezett az elektronikus pályázati felületen készíti el, és nyújtja be. Kizárólag a pályázati felületen benyújtott pályázatok részesülhetnek támogatásban.
A támogatási kérelmek benyújtására a pályázati felület megnyitásától 60 napig lesz lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának módja és menete:
a) A pályázati felületen a jogosult tanuló regisztrál. A jogosultság igazolása után a tanuló egyéni pályázatot indíthat.
b) A tanuló a pályázatban adatai megadása után a számára válaszható nyelvek közül (lásd jelen felhívás 5. pont) megjelöli a célnyelvet.
c) A célnyelvi kurzusok közül a tanuló öt kurzus kódját adhatja meg. A választható kurzusokról részletes információt talál a pályázati felületen, illetve a program honlapján. A tanuló az általa választott öt kurzust az általa preferált sorrendben jelöli meg a pályázati űrlapon. A nyelviskolák a tanuló által megadott sorrendben kapják meg a tanuló jelentkezését.
d) A kurzusok megadása után a tanuló a pályázatot lezárja, kinyomtatja a Nyilatkozatot, amelyben a szülők/gondviselő a) kiskorú tanuló esetében hozzájárul a kiskorú tanuló kiutazásához, b) teljeskörű pénzügyi felelősséget vállal a támogatás kapcsán, majd az érintettek hitelesített elektronikus aláírásával megküldik a Nyilatkozatot a Támogatónak.
e) A nyelviskolák a kurzusokat megjelölés sorrendjében tudják visszaigazolni. Amikor az első nyelviskola visszaigazolja a tanuló jelentkezését, a pályázati folyamat lezárul.

A kiválasztási eljárásrend és kiválasztási szempontok
A Külföldi Nyelvtanulási Programban az érintett tanulók alanyi jogon vehetnek részt, a támogatás elnyerésére azonban pályázni kell.
A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében kizárólag a Támogató által üzemeltetett online pályázati rendszeren keresztül elkészített és benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.

A támogatási kérelmek elbírálását a Támogató végzi, a pályázatokról döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz. A pályázatok elbírálása kizárólag a formai szempontok ellenőrzésére, a programban való részvételi feltételek meglétére vonatkozik, amelyek a következők:

A. Tanuló jogosultságának vizsgálata (lásd jelen felhívás 2. pont: A kedvezményezettek köre).
B. Benyújtásra került és hitelesített a szülői/gondviselői hozzájáruló és felelősségvállalási nyilatkozat. A szülői/gondviselői hozzájáruló és felelősségvállalási nyilatkozatot mindkét szülőnek/gondviselőnek alá kell írnia kivéve, ha az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Ebben az esetben a hitelesítés során be kell mutatnia a vonatkozó bírósági végzést. A hitelesítés elektronikus aláírással való beküldéssel történik.
C. A célországi nyelviskola a pályázatban megjelölt kurzusra visszaigazolta a Kedvezményezett jelentkezését.
A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Tempus Közalapítvány Irodája támogatásra javasolja a Kuratórium számára. A Kuratórium támogató döntése esetén a Támogató elektronikusan megküldött Támogatói Okiratban biztosítja a Kedvezményezett számára a támogatást.

A támogatással kapcsolatos beszámolási kötelezettségek
A Kedvezményezett a Külföldi Nyelvtanulási Program keretében nyújtott támogatás kapcsán igazolja a szakmai programon való részvételét és arról szakmai beszámolót készít, aminek határideje 2020. szeptember 30.
A szakmai beszámolóra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:
A. A szakmai beszámolót az online beszámoló felületen kell elkészíteni.
B. A Kedvezményezett beszámol arról, hogy a nyelvtanulási programban való részvétele hogyan volt hatással idegennyelvi kompetenciáinak és nyelvtanulási motivációjának fejlődésére.
C. A szakmai beszámolóban a Kedvezményezett előre megadott szempontok alapján értékeli a pályázati rendszert, az utazás módját, a célországi nyelviskolát, a nyelvi képzést, a kapcsolódó nyelvi és kulturális programokat, a szállást és ellátást, a szervezést.
D. Feltölti a célországi nyelviskola által kiállított részvételi igazolást.

Amennyiben a Kedvezményezett nem teljesítette az előírt feltételeket (nem vett részt a nyelviskolai képzésen, és arról nem kapott a célországi nyelviskolától részvételi igazolást), úgy a Támogató a támogatás teljes összegét visszaköveteli.
Amennyiben a nem teljesítés a Kedvezményezettnek fel nem róható okból történt, úgy a Kedvezményezett felelőssége ennek Támogató felé történő bizonyítása.
Amennyiben a Kedvezményezett nem teljesíti beszámolási kötelezettségeit határidőre, illetve azt a Támogató felszólítására sem pótolja, úgy a pályázaton elnyert támogatás visszakövetelhető.

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a programban
A Külföldi Nyelvtanulási Programban a felhívás 2. pontjában meghatározott Kedvezményezett tanulók alanyi jogon vehetnek részt, a tanuló állampolgársága nem befolyásolja a programban való részvételi jogosultságát.
Mivel a tanulói támogatás teljes összegét Kedvezményezett tanulók előlegként kapják meg, továbbá a támogatás fedezi a program kapcsán, a program teljesítése érdekében felmerülő költségeket, így önerő biztosítása nem szükséges, ezért a hátrányos helyzetű tanulók is egyenlő esélyekkel vesznek részt a pályázatban.
A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) tanulók programban való részvétele kapcsán a Támogató egyedi eljárást fog alkalmazni. A célországi nyelviskolák előzetesen megadták, hogy milyen típusú SNI tanulók fogadását vállalják. Az SNI tanulók a pályázatban jelölik, hogy sajátos nevelési igényeik miatt milyen területeken van szükségük segítségre ahhoz, hogy részt tudjanak venni a Külföldi Nyelvtanulási Programban. SNI tanuló kiutazása esetében a Kedvezményezett tanuló közvetlenül egyeztet az SNI feltételekkel fogadó, a Kedvezményezett tanuló által választott nyelviskolával.
A kiegészítő támogatás megítélése érdekében az SNI tanuló sajátos nevelési igénye kapcsán a vonatkozó szakértői véleményt a pályázati felületen benyújtja. A Támogató az SNI tanuló kérelmét szakértő bevonásával megvizsgálja, és a szakértő állásfoglalása szerint megítéli, hogy a tanulónak milyen összegű kiegészítő támogatásra van szüksége, és azt milyen típusú költségekre fordíthatja. A Kedvezményezett SNI tanuló a kiegészítő támogatás felhasználásáról pénzügyi beszámolót készít, melyet a Támogató tételesen ellenőriz.

A programmal kapcsolatos fenntartási kötelezettségek
A Kedvezményezett a Külföldi Nyelvtanulási Program során szerzett kompetenciákat legjobb tudása szerint hasznosítja, és építi be további idegen nyelvi tanulmányaiba.

A programmal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek
A Támogató az Nkt. 44. § c/2/k pontja szerint a Külföldi Nyelvtanulási Program végrehajtása során nyilvántartást vezet arról, hogy a tanuló mely évfolyamon vett részt külföldi tanulmányúton, a nyilvántartást a köznevelési információs rendszer tanulói adatbázisa számára megküldi.

Tovább a pályázati oldalra