palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat képzési rehabilitációt követő foglalkozási rehabilitáció program megvalósítására RESZOLG2008

ofa pályázatokA fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci versenyképességének javítása, társadalmi befogadásának segítése, személyre szabott komplex, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.

A program célcsoportjai: Azon fogyatékossággal élő személyek, akik sikeresen befejezték a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) pályázati programja keretében támogatott akkreditált felnőttképzési intézmények által indított felnőttképzési programo(ka)t.

A benyújtható projektek

A pályázó támogatást kérhet:

 • a program keretében foglalkoztatottak és résztvevő munkatársak bérére, bérjellegű költségei és járulékaira,
 • a munkavégzéshez szükséges tárgyi- és munkaeszköz, költségeire,
 • a program megvalósításával, működtetésével kapcsolatos működési költségekre (a vetítési arány megjelölésével),
 • a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségekre,

A projekt során nem támogatható költségek:

 • gépjármű vásárlás, bérlés, lízingelés
 • épület vásárlás, lízingelés, felújítás, építés,
 • képzés megvalósításának költségei,
 • konferencia, kiadvány költségei,
 • a pályázó szervezet működtetésének költségei,
 • közjegyzői díj,
 • magán munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum beszerzésének költségei,

A szolgáltatás tartalma:

A kialakítandó szolgáltatási rendszernek a célcsoport speciális igényeihez igazodó tartalmi elemekből kell felépülniük. A pályázónak a 4. pontban nevesített célcsoportot kell a szolgáltatásokban részesítenie, szükségleteinek megfelelően.
A szolgáltatások megtervezésekor a pályázó köteles a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben foglaltakat figyelembe venni, szolgáltatásait az alapján megtervezni.
A szolgáltatási elemek kiegészülhetnek még a célcsoport igényeihez igazodó jogi tanácsadással, adósságkezelési tanácsadással, a vállalkozóvá válást segítő, vállalkozásra felkészítő tréninggel kombinált tanácsadással, családi tréningekkel.

Kötelező szolgáltatási elem:

 • a képzésben résztvevők (célcsoport, lsd. 4. pont) tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról, legkésőbb az utolsó képzési napon,
 • a munkaközvetítés (melynek eredménye a munkavégzésre irányuló jogviszony),
 • az ügyfél, minimum 6 hónapig tartó utánkövetése (melynek eredménye a munkaviszony 6 hónap+1 napig megtartása).

A szolgáltatási tevékenységre biztosított (nyertes szervezetek esetében) támogatás folyósításának ütemezése:

A nyertes szervezet a támogatási szerződés megkötését és az abban foglalt feltételek teljesítését követően részletekben, előfinanszírozás keretében részesülhet a megítélt támogatásból.

9/A. A projekt (szolgáltatás) eredményeinek dokumentálását célzó, kötelező dokumentumok:

 • A munkaerő-piaci szolgáltatást igénybe vevőkkel, Egyéni Szolgáltatási Szerződés megkötését, amely tartalmazza, hogy az igénybe vevő milyen szolgáltatásokat vehet igénybe és várhatóan mit eredményezhet az együttes munka;
 • Ügyfélforgalmi napló amelybe napi szinten rögzítésre kerül – időrendi sorrendben – a támogatott szervezetnél megjelenő ügyfelek neve és az igénybevett szolgáltatás megnevezése;
 • Egyéni ügyfélnapló a nyújtott szolgáltatásokról (mindről!), amely rögzíti azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ügyfél igénybe vesz, és ezt Ő aláírásával igazolja, minden egyes megjelenés alkalmával;
 • Munkaviszony létesítéséről szóló közös (munkaadó és munkavállaló), vagy a munkaadó által adott nyilatkozatot a munkaviszony létesítésének tényéről.
 • Ügyfél nyilatkozata arról, hogy a pályázati program keretében nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások eredményeként munkaviszonyt létesített.
 • Csoportos szolgáltatásban részesülőknél legalább jelenléti ív, amely a következő adatokat tartalmazza: a szervezet neve, a program címe, a Támogatási Szerződés száma, a résztvevő neve, a résztvevő címe, a résztvevő aláírása.
 • Munkaviszony legalább 6 hónap+1 napig történő megtartásáról szóló közös (munkaadó és munkavállaló), vagy a munkaadó által adott nyilatkozatot a munkaviszony legalább 6 hónap+1 napig történő fenntartásáról.

A nyertes szervezetek a fent felsoroltakon kívül további dokumentumokat is vezethetnek projektjük dokumentálása érdekében.

A pályázat beadásának rendje:

A pályázatok benyújtási határideje (postabélyegző dátuma):

A pályázatokat 2009. július 20-ig
lehet folyamatosan postára adni.

A határidő után benyújtott pályázatok elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Jelen pályázati program keretében kizárólag postai úton lehet pályázatokat benyújtani. Az OFA személyesen illetve futárpostával benyújtott pályázatot nem vesz át.

Postacím:
(2 kg alatti küldemény esetében)
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1301 Budapest, Pf.: 84

(2 kg feletti küldemény csomag- esetében)
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.

A pályázatot 4 példányban kell elkészíteni. Ezek közül egy példányt véleményezésre a projekt megvalósítása szerint illetékes munkaügyi kirendeltségnek kell benyújtani. A munkaügyi kirendeltség átvételi igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázatokhoz mellékelni kell. Az OFA-hoz a három lefűzött pályázatot (ebből egy eredeti példány) valamint 1 db. a kitöltött formanyomtatványt tartalmazó CD-t, zárt borítékban/dobozban, ajánlott postai küldeményként vagy személyesen kell eljuttatni.
A pályázatokat tartalmazó lezárt borítékon/dobozon fel kell tüntetni, hogy “PÁLYÁZAT”, a pályázó szervezet nevét, valamint a “Reszolg/2008-7813.” pályázati kódot.
Kérjük, hogy az eredeti és a másolati példányokat egy borítékba/dobozba csomagolja!

Kinek szól:

 • Civil szféra / Alapítvány (közhasznú)
 • Civil szféra / Alapítvány (nem közhasznú)
 • Civil szféra / Egyesület (közhasznú)
 • Civil szféra / Egyesület (nem közhasznú)
 • Civil szféra / Egyéb
 • Egyéb / Egyéb
 • Egyéb / Nem önkormányzati alapítású közhasznú társaság
 • Egyéb / Szövetség
 • Egyéb / Társulás

Forrás jellege:

nem beruházás jellegű

A forrás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

Fejlesztési cél: Foglalkoztatás

Cél Régió: Minden régió

A forrás web címe:

http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALfc29b82b0ebaccf19