palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakértői tanulmányutakon való részvételre

Tanulmányutak oktatási és képzési szakértők és döntéshozók számára 2012–2013. pályázati év  pályázati felhívás.

 

 

Mielőtt a pályázati dokumentumokkal megismerkedne, kérjük olvassa el a TEMPUS Közalapítvány oldalán található ismertetőt.

A felhívás hivatalos szövege

A Szakértői tanulmányutak katalógus (pdf, on-line) és a Szakértői tanulmányutak on-line pályázati űrlapok (DE, EN, ES, FR) elérhetők a Cedefop honlapján. A pályázatához feltétlenül csatolja a kötelezően benyújtandó nyilatkozatot is. A Szakértői tanulmányutak összköltségvetése a 2012-2013-as pályázati évre letölthetők itt. A megélhetési költségekre elnyerhető támogatások napi maximum összegéről az Egész életen át tartó tanulás program Pályázati útmutatójának 34. oldalán tájékozódhat.

 Az érdeklődők további információt találnak az Egész életen át tartó tanulás program Pályázati útmutatójában (http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm).

ÁLTALÁNOS SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR

 1. 2006. november 5-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az 1720/2006/EK határozatot az Egész életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról (LLP). A Szakértői tanulmányutak kulcsfontosságú akciója a Transzverzális programnak, melynek célja az európai szintű politikafejlesztés és együttműködés támogatása az egész életen át tartó tanulás terén. Célcsoportjába tartoznak azok a szakemberek, akik helyi, regionális vagy nemzeti szinten az oktatási és képzési politika fejlesztésén dolgoznak, vagy a szociális partnerek képviselői (munkaadói szervezetek, szakszervezetek).
 2. A Szakértői tanulmányutak alprogram prioritásai követik az oktatási és szakképzési politika prioritásait, függetlenül attól, hogy azokat európai szinten vagy a részt vevő országok szintjén határozták-e meg. Annak érdekében, hogy az alprogram szorosabban kapcsolódjon az Oktatás és képzés 2020 stratégiai keretrendszer, a Bologna és a Koppenhága folyamatok, valamint azok utódainak céljaihoz, a tanulmányutak számára egy új tematikus szerkezetet dolgoztak ki (II. Függelék).
 3. Minthogy a Szakértői tanulmányutak a Transzverzális programok része, kiváló alkalmat teremt a szektorális programokhoz (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci) való kapcsolódáshoz is. A szektorális programokhoz való  kapcsolódás különböző formákban valósulhat meg. A tanulmányutakra jellemző módon helyi vagy regionális projektek bemutatása révén, a Szakértői tanulmányutak program eredményeinek terjesztésével a közoktatás, a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás területén tevékenykedő intézményvezetők és más szakemberek között, a tanulmányút alatt új partnerkapcsolatok kialakításával, és végül lehetővé téve a szektorális programokban érintettek számára, hogy részt vegyenek szakértői tanulmányúton.
 4. A program fórumot biztosít az európai szinten közös érdeklődésre számot tartó témákkal kapcsolatos vitákhoz, eszmecseréhez, az egymástól való tanuláshoz és az alábbi célokat szolgálja:
  • lehetőséget biztosít a helyi, regionális vagy nemzeti szinten felelős pozíciókat betöltő személyek számára, hogy jobban megértsék a más országbeli oktatási és szakképzési politikák és közös érdeklődésre számot tartó témák sajátos vetületeit;
  • a szervezők és a résztvevők számára egyaránt lehetővé teszi az ötletek és információk folyamatos cseréjét
  • európai szinten gazdagítja az információáramlást a részt vevő országok szakértői között, beleértve a szakpolitika alakítóit is.
 5. A programban részt vehetnek az Európai Unió 27 tagállama, az EEA/EFTA-tagországok (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc,), a tagjelölt országok (Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország,) állampolgárai vagy más országok állampolgárai, akik magyarországi lakhellyel és/vagy munkahellyel rendelkeznek.
 6. Eddig több, mint 50.000 oktatási és képzési szakértő vett részt a Szakértői tanulmányutak programban. 2011-2012-ben a program 2530 egyéni tanulmányút megvalósulását támogatta.
 7. Jelen felhívás a 2012. szeptember és 2013. június között megvalósuló tanulmányutakra vonatkozik.

Szakértői tanulmányutak katalógus 2012. szeptember – 2013. június

A katalógus január végétől lesz elérhető és tartalmazni fogja a 2012. szeptember és 2013. június között megvalósuló tanulmányutakat.

A szakértői tanulmányutak prioritásai összhangban állnak az Egész életen át tartó tanulás program 2011-13. közötti időszakára meghatározott általános prioritásokkal.

A fentiek alapján a tanulmányutak a következő témakörökbe és altémákba csoportosítva találhatók meg a katalógusban.

 1.  Az oktatás, a képzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése
 • Átmenet az oktatási és képzési intézményekből a munka világába
 • Munkahelyi tanulás
 • A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációja
 • A szakképzés vonzóvá tétele
 • A szociális partnerek hozzájárulása az egész életen át tartó tanuláshoz
 • Együttműködés az oktatási és képzési intézmények, a vállalkozások, valamint a helyi közösségek között
 • Az új munkahelyek igényeinek megfelelő készségek fejlesztése
 • A vállalkozó szellem és a foglalkoztathatóság elősegítése

2.      A tanárok, az oktatók, valamint az oktatási és képzési intézményeket vezető szakemberek szakmai alapképzésének és továbbképzésének támogatása

 • Minőségbiztosítási mechanizmusok oktatási és képzési intézményekben
 • A tanárok és oktatók alapképzése, felvétele és értékelése
 • Tanárok és oktatók szakmai továbbképzése, a tanári karrier
 • Oktatási és képzési intézmények irányítása és menedzsmentje

3.      A kulcskompetenciák elsajátításának támogatása a teljes oktatási és képzési rendszerben

 • Az írás-, az olvasás- és a számolás-tudás szintjének emelése
 • Nyelvtanítás és tanulás
 • Az IKT eszközök használata a tanulásban
 • A vállalkozó szellem oktatása
 • Az aktív állampolgárság és a fenntartható fejlődés oktatása
 • A kreativitás fejlesztése a tanulásban és a tanításban
 • A matematika és a természettudományok tanulása

4.      A társadalmi integráció és a nemek közötti egyenlőség támogatása az oktatásban és a képzésben, beleértve a migránsok integrációját is

 • A korai tanulásban rejlő lehetőségek
 • A személyre szabott tanulás
 • A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézkedések
 • A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége

5.       Stratégiák kialakítása az egész életen át tartó tanulásra és a mobilitásra

 • A nemzeti és a szektorális képesítési keretrendszerek kapcsolódása az Európai Képesítési Keretrendszerhez (EKKR)
 • A képzettségek átláthatóságát és az állampolgárok mobilitását támogató eszközök
 • A nem formális és az informális tanulás elismertetése
 • A nemzeti oktatási és képzési rendszerek reformja
 • A szakképzés és a felsőoktatás közötti kapcsolódási pontok fejlesztése
 • Rugalmas tanulási útvonalak megvalósítása
 • A felnőttek részvételének növelése az oktatásban és a képzésben
 • A tanulást és a munkát támogató, egész életen át tartó pályatanácsadás
 • Tanulási célú mobilitás az oktatásban és a képzésben

11.        A Cedefop az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben minden témakörhöz rövid leírást készített. Mindegyik leírás európai hátteret ad, utal az Oktatás és képzés 2020 stratégiai keretrendszerre, és azonosítja az érintett tanulmányutakra jellemző szakterületeket is (a teljes szöveg a pályázati dokumentumok II. függelékében található, de elérhető a http://studyvisits.cedefop.europa.eu  honlapon is).

12.        A tanulmányutak a témákat az alábbi három szemszögből vizsgálják:

 • általános oktatás (a katalógusban: általános oktatási típus),
 • a szakoktatás és -képzés (VET típus),
 • az egész életen át tartó tanulás átfogó perspektívája (vegyes típus)

TANULMÁNYUTAK MAGAS SZINTŰ SZAKPOLITIKAI DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA

A program középpontjában az egymástól tanulás kultúrájának népszerűsítése áll, azaz az európai szinten is érdeklődésre számot tartó tapasztalatok megfigyelése, cseréje. A 2012-13-as pályázati évben három tanulmányutat kifejezetten a magas szintű szakpolitikai döntéshozók számára állítottak össze. Ezeknek a tanulmányutaknak a szervezőit az Európai Bizottság és a Cedefop támogatja a felkészülésben, a tartalom összeállításában és az utómunka során is. Ezek a tanulmányutak a következők:

 • Átmenet az oktatási és képzési intézményekből a munka világába
 • 146. tanulmányút „Az iskolák és a vállalkozások közelítése egymáshoz: Hogyan javítsuk a szakképzés minőségét?”, Spanyolország, 2013. április 23 – 26.

A nemzeti és a szektorális képesítési keretrendszerek kapcsolódása az Európai Képesítési Keretrendszerhez (EKKR)

113. tanulmányút „Nemzeti képesítési keretrendszer Ausztriában: egy új eszköz a politika számára” A szociális partnerek szerepe a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésében”, Ausztria, 2012. november 5 – 7.

110. tanulmányút „A szociális partnerek szerepe a képesítési keretrendszerek gyakorlati megvalósításában”, Németország, 2012. szeptember 24 – 28.

 • A nemzeti irodák ezekre a tanulmányutakra olyan résztvevőket jelölnek, akik széles körű ismeretekkel rendelkeznek és/vagy rendszeresen dolgoznak a tanulmányút témaköréhez kapcsolódó területen, akik szakpolitikai döntéseket hozhatnak, és hazájukban változásokat kezdeményezhetnek az oktatásban és képzésben nemzeti, regionális és helyi szinten.
 • A nemzeti irodák a 14. pontban meghatározott körhöz tartozó intézményeknek, szervezeteknek és személyeknek célzottan is küldenek információt ezekről a tanulmányutakról.

A RÉSZTVEVŐK

 • Nemzeti szinten a programot a tagországok nemzeti irodái koordinálják. A nemzeti irodák felelőssége a program népszerűsítése mellett az információk terjesztése, a támogatott pályázók kiválasztása, az ösztöndíjak odaítélése, valamint az adott országban szervezett tanulmányutak támogatása és az eredmények disszeminációja.
 • A résztvevők az oktatási és képzési rendszer valamennyi részét (általános, szakmai és műszaki oktatás és képzés) képviselik és képesek a megszerzett tudást multiplikátorként továbbadni. Szakmai tevékenységüket helyi, regionális vagy nemzeti szinten fejtik ki, szakértelmük révén másokban jobban tudatosulhat a többi résztvevő ország oktatási és képzési politikája és gyakorlata, s ezen túlmenően hozzá tudnak járulni a szakpolitikával kapcsolatos innovációhoz és cseréhez.
 • A résztvevőknek az alábbiakban felsorolt valamely kategóriába kell tartozniuk: helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselői; oktatási és szakképzési intézmények, képzőközpontok tanácsadó intézetek, értékelési és akkreditációs központok igazgatói; munkaközösség-vezetők; vezetőtanárok és tanárképzésben részt vevő oktatók, oktatási és szakképzési tanfelügyelők; oktatási és képzési hálózatok és szövetségek képviselői; pedagógiai és pályaválasztási tanácsadók; oktatási szolgálatok, munkaügyi központok és tanácsadók képviselői; humán erőforrás menedzserek; vállalati képzési menedzserek; a kereskedelmi/ipari/szakmai kamarák képviselői; munkáltatói szervezetek képviselői és a szakszervezetek képviselői; kis- és középvállalkozások tulajdonosai vagy igazgatói; kutatók.
 • A nemzeti irodának meg kell győződnie arról, hogy a jelölt a tanulmányút munkanyelvén tárgyalóképes annak érdekében, hogy aktívan részt tudjon majd venni a szakmai vitákban.
 • A résztvevőknek különböző földrajzi régiókat és országrészeket kell képviselniük.

 

JELENTKEZÉS A TANULMÁNYUTAKRA

A nemzeti irodáknak hirdetményeikben és saját honlapjaikon világosan fel kell tüntetniük az összes pályázati feltételt és követelményt. Ez különösen az alábbiakra vonatkozik:

 • formai követelmények;
 • az on-line beadási határidők;
 • a kinyomtatott és aláírt pályázatok benyújtására vonatkozó határidők;
 • külön hangsúlyozni kell, ha a pályázatokat az ország nyelvén is be kell nyújtani;
 • a nemzeti szinten történő támogatáshoz szükséges további dokumentumok felsorolása stb.

Ebben a pályázati évben két beadási határidővel lehet egyéni pályázatot benyújtani a szakértői tanulmányutakon való részvételre.

Az első pályázati körben a 2012. szeptember eleje és a 2013. február vége között megvalósuló tanulmányutakra lehet pályázni.

A pályázati forduló kezdete: 2012. február 9.

A pályázatok beadásának határideje: 2012. március 30.

A második pályázati körben a 2013. március eleje és a 2013. június vége között megvalósuló tanulmányutakra lehet pályázni.

A pályázati forduló kezdete: 2012. július 23.

A pályázatok beadásának határideje: 2012. október 12.

A szakértői tanulmányutakon való részvételre a Cedefop honlapján található on-line jelentkezési lap kitöltésével lehet pályázni. Az on-line pályázati űrlap elérhető a http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=1160 útvonalon. A pályázók a két pályázati körben csak az adott körhöz tartozó tanulmányutakra pályázhatnak. A pályázati űrlap kitöltéséhez szükséges útmutatót az űrlap mellett az interneten találják meg. A pályázatok on-line beadásának határideje 2012. március 30. déli 12.00 óra, a pályázati űrlapok is csak eddig érhetők el.

Az online pályázat jóváhagyása után a pályázónak a kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot a megadott pályázati határidőig be kell küldenie saját nemzeti irodájának is (Magyarországon a Tempus Közalapítványnak).

Az online pályázati űrlap jóváhagyását követően a pályázók e-mailben kapják meg azt a jelszót és felhasználó nevet, melynek segítségével a pályázati határidőig módosíthatják a pályázatban megadott adatokat. Amennyiben támogatást nyernek, ezek segítségével juthatnak hozzá a szakértői csoportjukkal kapcsolatos további részletekhez.

A JELENTKEZŐK KIVÁLASZTÁSA ÉS A CSOPORTOK ÖSSZETÉTELE

A pályázatok bírálatának folyamatáról az egyes részt vevő országok döntenek figyelembe véve az Egész életen át tartó tanulás programja által meghatározott ajánlásokat. A Nemzeti Irodáknak a pályázati feltételeket egyértelműen kell közzétenniük a nemzeti hirdetményekben és honlapjukon. A bírálatokra vonatkozó általános iránymutatásokat az alábbi dokumentum tartalmazza: LLP Guide 2012: Part II – az egyes akciókhoz kapcsolódó magyarázatok (a dokumentum a következő link segítségével érhető el:  http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches_en.pdf).

A Nemzeti Irodák értékelik a pályázatokat, ennek eredményét felviszik a menedzsment információs rendszerbe és elküldik a Cedefopnak a támogatott pályázók listáját, valamint a várólistát. A nemzeti irodák a támogatott és a várólistás jelentkezők aláírással ellátott listáját postán is megküldik az Európai Bizottságnak és a Cedefopnak.

A pályázatok nemzeti bírálatának eredményei alapján a Cedefop összeállítja a csoportokat. A Cedefop a nemzeti irodák néhány képviselőjét meghívja a csoportok összeállításáról tartandó egyeztetésre. A csoportok összeállításakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni (prioritási rend):

 • a tanulmányút témája,
 • a pályázó szakmai háttere,
 • a résztvevők nyelvtudása,
 • a tanulmányút országa.

A Cedefop biztosítja a csoportok kiegyensúlyozottságát a szakmai háttér, az oktatásban és a szakképzésben betöltött különböző szerepek, a földrajzi sokféleség és a nemek tekintetében.

A csoportok összeállítását követően a Cedefop értesíti a Nemzeti Irodákat az eredményekről. A nemzeti irodák ezután értesítik a támogatott pályázókat a csoportbeosztásukról. A Cedefop által jelzett határidőig a nemzeti irodák visszaigazolják, hogy a jelentkezők elfogadják-e a kijelölt tanulmányutat vagy kérik a Cedefopot, hogy jelöljön ki számukra egy másikat.

A határidő lejárta után a csoportbeosztások véglegesnek tekintendők. A nemzeti irodák ezután tájékoztatják az összes pályázót a bírálatok eredményéről, és a támogatott pályázókkal támogatási szerződést kötnek.

FELKÉSZÜLÉS A TANULMÁNYUTAKRA

A nemzeti irodák tájékoztató napokat szerveznek a résztvevők és a szervezők számára.

A szervezőknek időben, de legkésőbb 6 héttel a tanulmányút előtt el kell küldeniük a résztvevőknek a program részleteit, valamint a meglátogatandó intézményekre vonatkozó pontos tájékoztatást. A Cedefop a szervezők számára készített egy útmutatót, mely segítheti őket a sikeres tanulmányút megszervezésében. Az útmutató elérhető a Tempus Közalapítvány honlapján, a lap alján, a kiadvány borítójára kattintva  (http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=955).

A tanulmányút előtt a Cedefop honlapján a résztvevők rendelkezésére bocsátja az út témájával kapcsolatos háttér-információkat. A résztvevők ennek ismeretében készülnek fel az útra.

A résztvevőket felkérik, hogy az útra állítsanak össze egy dokumentumgyűjteményt, amely segítségével a csoport többi tagjának és a fogadó szervezetnek bemutathatják az adott témában a saját országuk gyakorlatát. A résztvevők számára elkészült útmutató elérhető a Tempus Közalapítvány honlapján, a lap alján, a kiadvány borítójára kattintva. (http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=1160). Az útmutató hasznos információkkal szolgálhat a tanulmányút előkészítése és megvalósítása során.

A résztvevőknek a fogadó országba való megérkezésekor a fogadó intézmény részletesen ismerteti a programot és általános tájékoztatást ad a fogadó ország oktatási vagy szakképzési rendszeréről.

BESZÁMOLÓK

A látogatás során a csoport résztvevőinek a tanulmányút valamennyi fontos szempontjára és a szervezési kérdésekre kiterjedő csoportbeszámolót kell készíteniük, amelyet a tanulmányutak folyamatos nyomon követéséhez használnak fel. A beszámolót a tanulmányút munkanyelvén kell elkészíteni.

A beszámoló elkészítéséhez minden résztvevőnek hozzá kell járulnia (jegyzetek, összefoglaló vázlatok stb. készítésével), emellett a tanulmányutak kezdetén egy csoportszóvivőt is ki kell kijelölni. A tanulmányút első napján a felelős fogadó intézmény jelentkezőket kér a feladatra és még aznap megtörténik a csoportszóvivő kiválasztása. Az eszmecserék és a csoport által a tanulmányút végén megfogalmazott értékelés alapján a csoportszóvivőt felkérik a beszámoló elkészítésére. A csoportszóvivők részt vehetnek a Cedefop által különböző témákról szervezett szemináriumokon.

A TANULMÁNYUTAK HATÁSA

A Cedefop nyomon követi és értékeli a tanulmányutak kimenetét és hatását. A tanulmányutat követő egy éven belül minden résztvevőt felkér arra, hogy vegyen részt egy on-line felmérésben. A felmérés azt vizsgálja, hogy milyen hatással volt a tanulmányút a résztvevő, illetve a küldő intézmény szakmai munkájára. Egy évvel a tanulmányút után a szervezőket is felkérik arra, hogy egy felmérés keretében összegezzék a tapasztalataikat és a tanulmányút esetleges hatását a fogadó intézményre.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

Az ösztöndíjas helyeket az Egész életen át tartó tanulás Program Bizottság döntését követően kapják meg a tagállamok és a programban részt vevő országok. A részt vevő országokat és az ösztöndíjak elosztását a jelen felhíváshoz csatolt dokumentum tartalmazza (I. függelék).

Az ösztöndíjakat a nemzeti irodák által meghatározott módon fizetik ki. Az átlagos ösztöndíj összege az utazási költségektől, a tanulmányút időtartamától és a meglátogatandó ország megélhetési költségeitől függően az Egész életen át tartó tanulás program Pályázati útmutatójában meghatározott maximum összegekkel összhangban változik (elérhető az alábbi útvonalon: http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/part1_en.pdf .

Miután a Cedefop visszaigazolja a csoportbeosztást, a nemzeti irodák szerződést kötnek a támogatott pályázókkal.

MENEDZSMENT INFORMÁCIÓS RENDSZER

A Cedefop honlapja ( http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ ) a tanulmányutakkal kapcsolatos összes információt naprakészen tartalmazza.

A Cedefop egy interaktív menedzsment információs rendszert biztosít több, a pályázatok kezelésével összefüggő tevékenység elvégzéséhez, ilyen például az on-line pályázatíró felület, a nemzeti irodák számára a pályázatok értékelésére, illetve a beszámolók elkészítésére szolgáló felületek, de emellett biztosítja a rendszer kompatibilitását az LLP eszközökkel is.

A résztvevők, a szervezők, valamint a nemzeti irodák kapcsolattartó személyei hozzáférnek majd a rendszerhez annak érdekében, hogy a tanulmányutakra vonatkozó információkat töltsenek le illetve fel.

A pályázatok kezelése az adatvédelmi rendeletek tiszteletben tartása mellett történik (2000. december 18-i 45/2001/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet).

EGYÉB KÉRDÉSEK

A tanulmányutakra nem nyújt biztosítást sem az Európai Bizottság, sem a Cedefop, ezért a Nemzeti Irodákon keresztül arra kérik a résztvevőket, hogy erről maguk gondoskodjanak. A külföldi út ideje alatt a résztvevők felelősek saját baleset/egészségbiztosításukért. A szervezők visszautasíthatják azokat a résztvevőket, akik nem jelentik ki, hogy rendelkeznek biztosítással, vagy akik a látogatás alatt nem tudják igazolni megkötött biztosításukat.

A támogatott által elnyert ösztöndíjat nem lehet megosztani a résztvevő és más személyek között. Az ösztöndíjasok nem vihetik magukkal családtagjaikat a tanulmányútra, hiszen érdekükben semmiféle adminisztratív intézkedés nem tehető és jelenlétük akadályozhatja a más országokból érkező résztvevőkkel való kapcsolatteremtést.

A TANULMÁNYUTAK KOORDINÁCIÓJA – KAPCSOLAT

Az Európai Bizottság nevében a Cedefop koordinálja az oktatási és képzési szakértők, és szakpolitika-alakítók és döntéshozók tanulmányútjait európai szinten. A kulcstevékenységei közé tartozik a szakértői tanulmányutak katalógus elkészítése, a programhoz kapcsolódó felhívások koordinációja, a szakértői csoportok összeállítása és a tanulmányutak eredményeinek értékelése és disszeminációja.

Kapcsolat:

Szakértői tanulmányutak
Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)
Europe 123, GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Levélcím:
PO Box 22427, Finikas
GR-55102 Thessaloniki

Greece
Tel.:                (30-2310) 490 154
Fax:                    (30-2310) 490 044
e-mail:               studyvisits@cedefop.europa.eu

Kapcsolattartó személy az Európai Bizottságban:

Roxana CALFA
Oktatási és Kulturális Főigazgatóság
MADO 12/41
1 Place Madou
B-1049   Brussel

Tel.:  +32 2 296.60.50

E-mail:  roxana.calfa@ec.europa.eu

A Nemzeti Irodák Szakértői tanulmányutakkal foglalkozó munkatársainak teljes listája elérhető az interneten a következő címen: http://studyvisits.cedefop.europa.eu

További információ hamarosan elérhető lesz a Cedefop honlapján. Kérjük, rendszeresen keresse fel a http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ honlapot.

A 2012. március 30-i beadási határidő a 2012.  szeptember 1. és a 2013. február 28. között megvalósuló tanulmányutakon való részvételre (Figyelem! Ez a postára adás dátuma. A Cedefop déli 12.00-kor lezárja az on-line űrlapokat.)

Tájékoztató nap
A Tempus Közalapítvány tájékoztató napot tart, melyen a pályázati feltételek ismertetésén túl a Szakértői tanulmányutakkal kapcsolatos minden más tartalmi és pénzügyi kérdésére is választ adunk.

A Szakértői tanulmányutak tájékoztató nap ideje:
2012. március 9. 10.00-13.00,
Helye: Tempus Közalapítvány, Budapest IX. Lónyay u. 31.,
Brüsszel konferenciaterem

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezni lehet on-line formában a Tempus Közalapítvány honlapján a Rendezvények menüpont alatt:
http://www.tpf.hu/pages/eventlist/index.php?page_id=581

Jelentkezési határidő a tájékoztató napra: 2012. március 8.

Bővebben: http://www.tpf.hu