palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bértámogatási pályázat munkahelymegőrzésre a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektorban

mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A 2020 tavaszi rendelkezésekhez hasonlóan a koronavírus-világjárvány elleni védekezés továbbra is szükségessé teszi a KFI szektor támogatását. A program keretében a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók, a foglalkoztatók által vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak.


A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

Kérelem 2021. január 4. napjától nyújtható be 2021. február 8. napig.

A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkavállaló foglalkoztatásának helye szerinti, illetve amennyiben ez nem állapítható meg egyértelműen, abban az esetben a munkáltató választása szerint székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz nyújtja be. A fővárosi és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

Támogatható munkaadók
A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkaadókra, akik kutató-fejlesztő tevékenységet (is) végeznek — így a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztőt foglalkoztatnak (mely munkavállaló legalább a Kormányrendelet megjelenésének 2020. december 29. napján a munkaadónál foglalkoztatásban állt és jelen támogatás iránti munkaadói kérelem beadásakor nem tölti a felmondási idejét) — és amely munkaadók a támogatás hiányában a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetnék.
A fent említett kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.
Az állami kutatóhelyek éves költségvetése biztosított. Azon kutatóintézetek munkaadói, amely kutatóintézetek költségvetési forrásból finanszírozódnak, nem képezhetik a támogatás célcsoportját

Támogatás időtartama, mértéke

 • A támogatás hónapokban állapítható meg, a támogatás időtartama, amelynek kezdő időpontja hó közi nap is lehet, legkorábban a kérelem beadása napjától (e napot is beleértve) legfeljebb három hónap. Az igényelt támogatás kezdő időpontja nem eshet veszélyhelyzeten túli időpontra, tehát nem lehet 2021. február 08. napja utáni.
 • A támogatás a 2020. december 29. napján érvényes munkaszerződés szerinti havi bruttó bér alapján kerül megállapításra.

Letölthető dokumentumok

HIRDETMENY_munkahelymegorzo_0112

Kérelem_munkahelymegőrző_0105

Nyilatozatok

A támogatás havi összege

 • ha a munkavállaló – a Kormányrendelet kihirdetésének napja szerinti – bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
 • ha a munkavállaló – a Kormányrendelet kihirdetésének napja szerinti – bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege.
 • A támogatás akkor nyújtható, amennyiben a munkaadó elismeri (a benyújtott kérelme aláírásával teszi ezt, melyhez csatolja az előírt mellékelteket), hogy a jelen Hirdetményben foglaltakat, illetve az azt szabályozó jogszabályokat megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, a feltételeknek megfelel
 • A támogatás akkor nyújtható, amennyiben a munkaadó vállalja, hogy a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
 • A kormányhivatal a támogatást a munkaadó igénylése alapján az elszámolás hónapjának utolsó napjáig utólag – amikor az elszámoláshoz szükséges dokumentumok hiánytalanok és hibátlanok – utalja át a munkaadó részére.
  Foglalkoztatási kötelezettség
  A munkaadó tudomásul veszi, hogy a támogatás akkor nyújtható, ha a munkáltató vállalja, hogy a támogatással érintett munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja.

Támogatásból kizárt foglalkoztatók: Költségvetési szerv, valamint helyi önkormányzat nem részesülhet ezen támogatásban.

Pályázat weboldala: munka.hu