palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Ösztöndíjpályázat

noeÖsztöndíj pályázat gazdasági szakon tanulóknak. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező államilag támogatott, vagy önköltséges alapképzésben gazdasági tanulmányaikat a mellékletben felsorolt, Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók részére.


A pályázat célja a nehéz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor tehetséges hallgatók támogatása.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan hallgató, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

  • a pályázó családjában az egy főre jutó átlagjövedelem nettó 70 000 Ft/hó összeg alatt van, a családi pótlékot is beleértve,
  • ha másod vagy harmad éves a hallgató, akkor az összesített korrigált kreditindexe a megelőző félévben eléri minimum a 3,5-ös szintet
  • a tényleges folyósításhoz a 2014/15. tanév őszi szemeszterében is igazoltan el kell érni a 3,5 átlagot.

A pályázati űrlap és a kért dokumentumok postára adásának végső határideje: 2015. január 20.

A pályázatokat postai úton az alábbi címre várjuk:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Jelige: „NOE Ösztöndíj”

A pályázat kötelező mellékletei:
ha első éves a hallgató, akkor a következő dokumentumokat kérjük beküldeni

  • érettségi bizonyítvány másolata
  • a felvételről szóló értesítő levél másolata

ha másod, harmad éves a hallgató: a pályázó összesített korrigált kreditindexe – a megelőző félévben érje el minimum a 3,5-ös szintet, ennek igazolására a pályázónak el kell küldenie a megelőző félév eredményeiről a Tanulmányi Osztály vagy a Hallgatói Iroda által lepecsételt teljesítési lapot is

minden pályázónak be kell küldenie

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolását a 2014-2015. tanév első félévéről
  • foglalkoztatói igazolások a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
  • a NOE tagsági igazolványának másolatát, amennyiben a család NOE tag
  • motivációs levél a szak választásával kapcsolatban

A pályázat csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibának minősül. Hiánypótlásra nem tudunk lehetőséget biztosítani.
A pályázat elbírálási határideje: várhatóan 2015 januárjában megtörténik.

Az országos ösztöndíj pályázat rendelkezésre álló kerete 3 000 000,- Ft.
Az elnyerhető támogatás összege függ a beérkezett pályázatok számától, de maximum br. 49 000,- Ft lehet havonta.
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap.
Az ösztöndíj folyósításának módja: 2015. februárban kifizetésre kerül a 2014. szeptember-januári időszakra vonatkozó ösztöndíj, majd ezt követően havi támogatásként folyósítjuk további 5 hónapon keresztül.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgató a 2014/15. I. félévében elérje a 3,5-ös összesített korrigált kreditindexet, melyet a további ösztöndíj folyósításához igazolnia kell: a pályázónak el kell küldenie az első félév eredményeiről a Tanulmányi Osztály vagy a Hallgatói Iroda által lepecsételt teljesítési lapot, legkésőbb a félév zárása után 5 napon belül.
A nyertes pályázóval tanulmányi szerződést köt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 15 napon belül írásban értesíteni a Nagycsaládosok Országos Egyesületét. (1056 Budapest, Március 15. tér 8.) Ilyenek pl.: tanulmányok halasztása, tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével), tanulmányi státusz (képzési forma, finanszírozási forma), személyes adatok változása.
A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy tanulmányaival kapcsolatban havi egy alkalommal a NOE által biztosított mentornak telefonon vagy e-mailben beszámol.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. Ha a támogatás már folyósítva lett, a teljes átutalt összeget köteles visszafizetni.

Pályázati űrlap a www.noe.hu honlapunkról letölthető (lent a csatományban), illetve igényelhető a ronai.viktoria@noe.hu e-mail címen.