palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében.

 

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a tárca által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, a pályázatot az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központja és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 9. § (1) és (3) bekezdései, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 119. § (2) bekezdésének d) pontja, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26. és 26/A §-ai, valamint a Kedvezménytörvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. OM. rendelet 1-2. §-ai alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló román állampolgárságú személyek nappali tagozaton, államilag támogatott finanszírozási formában részképzésben vehetnek részt, amennyiben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton a részképzés időtartamára miniszteri ösztöndíjat nyernek el.
 • A Kedvezménytörvény hatálya alatt álló román állampolgárságú személyek a magyarországi felsőoktatási intézményekben kizárólag nappali tagozaton, az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzésben vehetnek részt államilag támogatott részképzésben, miniszteri ösztöndíjas formában.
 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2011/2012-es tanév tavaszi félévére valamint a 2012/2013-es tanév őszi félévére a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán részképzésben részt vevő horvát, román, ukrán, szerb és szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára miniszteri ösztöndíjra meghirdetett pályázatokon együttesen 765 hónapnyi* miniszteri ösztöndíj ítélhető meg. (*Tervezett keret, mely az államháztartás 2012. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.)
 • A jelen pályázaton legfeljebb odaítélhető részképzős ösztöndíjak kerete 235 hónap**. (**Tervezett keret, mely az államháztartás 2012. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.) Amennyiben az elbírálás során a megítélt részképzős ösztöndíjak nem érik el a 235 hónapnyi tervezett keret mértékét, akkor a fennmaradó forrás átcsoportosítható
 • a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2011/2012-es tanév tavaszi félévére miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra  horvát vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatok keretéhez, vagy
 • a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2012/2013-as tanév őszi félévére miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra  horvát vagy román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatok keretéhez.
 • Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el.
 • A Balassi Intézet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései alapján személyenként szerződést köt a miniszteri ösztöndíjasokkal.
 • A Balassi Intézet a miniszteri ösztöndíjas hallgatókkal személyenként megkötött szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
 • Egy pályázó egyidejűleg benyújthatja pályázatát egyazon képzési szinten belüli részképzős tanulmányút pályázati kategóriában és teljes szemeszteres részképzésre vonatkozó pályázati kategóriában is (1. és 3. pályázati kategóriában illetve 2. és 4. pályázati kategóriában), kivéve a csoportos részképzős tanulmányút pályázati kategóriát (5. pályázati kategória).
 • Amennyiben a fentiekben meghatározott módon valamely pályázó egyidejűleg két ösztöndíj-kategóriára is benyújtott pályázatot, akkor miniszteri ösztöndíj részére is csak egy ösztöndíj-kategóriában ítélhető meg.
 • Abban az esetben, ha valamely szülőföldi felsőoktatási alap- vagy magiszteri (mester) képzésben részvevő pályázó egyidejűleg teljes szemeszteres részképzésre és egyéni részképzős tanulmányútra is benyújtotta pályázatát, és azt az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács mindkét pályázati kategóriában miniszteri ösztöndíjra javasolhatónak ítéli meg, a pályázatot a teljes szemeszteres részképzésre vonatkozó pályázati kategóriában kell eredményesnek (nyertesnek) tekinteni.
 • A csoportos részképzős tanulmányút pályázati kategóriába pályázatot benyújtók egyidejűleg más pályázati kategóriába nem nyújthatnak be pályázatot. Amennyiben valamely csoportos részképzős tanulmányútra pályázó egyidejűleg más ösztöndíj-kategóriára vonatkozóan is beküldte pályázatát, akkor a másik – nem a csoportos részképzős tanulmányútra irányuló – pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.
 •  A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

  • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
  • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
  • A beérkezett pályázatok értékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központja végzi.
  • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Dr. Soós Anna) és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Gyetvai Árpád, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Soós Anna, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Wurst Erzsébet, a nyugati szórvány magyar közösségek képviselője; Dr. Richly Gábor, a Balassi Intézet főigazgató-helyettese; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
  • Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központjánál és tagszervezeteinél lehet érdeklődni. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanács pályázati elbírálási eredményéről a kolozsvári Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központja a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 3 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek időpontjáról Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központjánál érdeklődhet.
  • A pályázatokról a döntést az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának – mely tartalmazza a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz benyújtott panaszokat és azok elbírálását is – figyelembe vételével a Magyar Köztársaság nemzeti erőforrás minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó a nemzeti erőforrás minisztérium oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §- ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
  • Az ösztöndíjat elnyert pályázóval – a csoportos részképzésre ösztöndíjat nyert ösztöndíjasokkal is személyenként – a Balassi Intézet a részképzés megkezdését követő 8 napon belül szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – személyazonossági igazolvány – száma);
  •  idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

  A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központja, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet általi kezeléséhez a miniszteri ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.

  • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 34 %-a (a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. § (1) bekezdése szerint az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege 119.000,- forint, ennek alapján a részképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja ennek 34 %-a, azaz a 2011. évben 40.460,- Ft/hó, azonban az ösztöndíj pontos összegéről a 2012. évi költségvetési törvény rendelkezik majd) A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben az ösztöndíjast az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
  • Azon hallgatók, akik az adott szülőföldi felsőoktatási alap- vagy magiszteri (mester) képzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírása céljából pályáznak részképzős tanulmányútra, az ösztöndíj elnyerése esetén kötelesek a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatni a soron következő (de legkésőbb a 2011/2012-es tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség tagszervezetei szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián. A konferenciát követően e hallgatóknak a részvételi oklevél másolatát el kell juttatniuk (ill. be kell mutatniuk) az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központjába. Amennyiben az ösztöndíjas e kötelezettségét nem teljesíti, akkor köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma adhat mentesítést.
  • Azon hallgatók, akik teljes szemeszteres részképzésre pályáznak, vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a 2011/2012. tanév tavasz szemeszterében minimum 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet végeznek el a fogadó magyarországi felsőoktatási intézménynél, melyről a részképzésről hazatérve – legkésőbb 2012. július 15-ig – igazolást kell benyújtaniuk az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központjához. Amennyiben az ösztöndíjas e kötelezettségét nem teljesíti, kizárásra kerül a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet által később (2011/2012. tanév utáni tanévekre és féléveire) kiírásra kerülő további ösztöndíj és tanulmányi támogatás pályázatokból.
  • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu, a www.balassi-intezet.hu és a www.omdsz.ro honlapokon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

  Pályázhat minden olyan román állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

  A pályázásból kizáró általános feltételek:

  • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
  • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
  • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik
  • a 2011/2012-es tanév tavaszi félévének időtartamára a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban részesülnek, és/vagy
  • más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülnek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a 2008/2009-es tanév tavaszi félévétől a 2011/2012-es tanév őszi félévéig terjedő időszakban miniszteri ösztöndíjasként részképzésben vettek részt és nem tettek eleget a megkötött, részképzésről szóló miniszteri ösztöndíjszerződésükben foglaltak szerinti beszámolási kötelezettségüknek.
 • Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

  1.     Teljes szemeszteres részképzés – a nappali tagozatos szülőföldi felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók részére

  Azon személyek pályázhatnak, akik:

  • szülőföldi felsőoktatási intézményben nappali tagozatos alapképzésben vesznek részt, és
  • aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap- vagy egységes (osztatlan) képzéses szakján teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

  A teljes szemeszteres részképzésre pályázó alapképzésben részt vevő hallgatóknak legalább 1 lezárt tanévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és a legutolsó két lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50.

  Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azon hallgatók, akik korábban nem vettek részt részképzésen, illetve kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.

  Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy a magyarországi fogadó felsőoktatási intézménynél 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet elvégez a 2011/2012. tanév tavaszi szemeszterében.

  Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja továbbá, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában történő elhelyezés esetén egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2011/2012. tanév tavaszi szemeszterében.

  Az ösztöndíj időtartama a 2011/2012-es tanév teljes tavaszi teljes szemesztere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2011/2012-es tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

  2.     Teljes szemeszteres részképzés – a nappali tagozatos szülőföldi magiszteri (mester) képzésben résztvevő hallgatók részére

  Azon személyek pályázhatnak, akik:

  • szülőföldi felsőoktatási intézményben két év képzési időtartamú nappali tagozatos magiszteri (mester) képzésben vesznek részt, és
  •  aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
  • a magiszteri (mester) képzésben legalább 1 lezárt félévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és az utolsó lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50.,
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos mester- vagy egységes (osztatlan) képzéses szakján teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

  Figyelem! Teljes szemeszteres részképzésre az egy éves magiszteri képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak!

  Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azon hallgatók, akik korábban nem vettek részt részképzésen, illetve kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.

  Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy a magyarországi fogadó felsőoktatási intézménynél 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet elvégez a 2011/2012. tanév tavaszi szemeszterében.

  Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja továbbá, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában történő elhelyezés esetén egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2011/2012. tanév tavaszi szemeszterében.

  Az ösztöndíj időtartama a 2011/2012-es tanév teljes tavaszi szemesztere (5 hónap).

  Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2011/2012-es tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

  3.     Egyéni részképzős tanulmányút – a nappali tagozatos szülőföldi felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók részére

  Azon személyek pályázhatnak, akik:

  • szülőföldi felsőoktatási intézményben nappali tagozatos alapképzésben vesznek részt, és
  • aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap-, vagy egységes (osztatlan) képzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy államvizsga-dolgozat (diplomamunka) vagy szakdolgozat (szakmai/tudományos dolgozat) elkészítése céljából kutatómunkában, vagy egyéb tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.

  A részképzős tanulmányútra pályázó alapképzésben részt vevő hallgatóknak legalább 1 lezárt tanévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és a legutolsó két lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,00.

  Az ösztöndíj időtartama: 2 hét – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2012. február 15. és 2012. június 15. között használható fel.

  Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik

  • szülőföldjükön orvos, fogorvos illetve gyógyszerész szakon folytatják tanulmányaikat és 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt, vagy
  • államvizsga-dolgozat (diplomamunka) vagy szakdolgozat (szakmai/tudományos dolgozat) megírása céljából pályáznak részképzésre.

  Államvizsga-dolgozat megírására csak az adott szülőföldi felsőoktatási alapképzésben utolsó éves hallgatók pályázhatnak.

  Azok a hallgatók, akik az adott szülőföldi felsőoktatási alapképzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírására pályáznak, az ösztöndíj elnyerése esetén vállalják, hogy a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatják a soron következő (de legkésőbb a 2012/2013-as tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián, a konferenciát követően a részvételi oklevél másolatát pedig el kell juttatniuk (ill. be kell mutatniuk) az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központjába.

  A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátumát az adott időszakra jelentkező igények egyenletes eloszlását szem előtt tartva a Balassi Intézet határozza meg, figyelembe véve az eredetileg igényelt időszakot.

  4.     Egyéni részképzős tanulmányút – a nappali tagozatos szülőföldi magiszteri (mester) képzésben résztvevő hallgatók részére

  Azon személyek pályázhatnak, akik:

  • szülőföldi felsőoktatási intézményben nappali tagozatos magiszteri (mester) képzésben vesznek részt, és
  • aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos mester-, vagy egységes (osztatlan) képzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy államvizsga-dolgozat (diplomamunka) vagy szakdolgozat (szakmai/tudományos dolgozat) elkészítése céljából kutatómunkában, vagy egyéb tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.

  A részképzős tanulmányútra pályázó magiszteri képzésben részt vevő hallgatóknak:

  • egy éves képzés esetén a bejutási átlag nem lehet kisebb, mint 7,00,
  • két éves képzés esetén:
  • első évfolyamon a bejutási átlag nem lehet kisebb, mint 7,00,
  • második évfolyamon a legutolsó lezárt tanulmányi év tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,00.

  Az ösztöndíj időtartama: 2 hét – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2012. február 15. és 2012. június 15. között használható fel.

  Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik szakdolgozat (szakmai/tudományos dolgozat), illetve magiszteri dolgozat (diplomamunka) megírása céljából pályáznak részképzésre.

  Magiszteri dolgozat megírására két éves képzés esetén csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik a 2011/2012-es tanévben másodévesek.

  Azok a hallgatók, akik az adott szülőföldi magiszteri képzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírására pályáznak az ösztöndíj elnyerése esetén vállalják, hogy a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatják a soron következő (de legkésőbb a 2012/2013-as tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián, a konferenciát követően a részvételi oklevél másolatát pedig el kell juttatniuk (ill. be kell mutatniuk) az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központjába.

  A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátumát az adott időszakra jelentkező igények egyenletes eloszlását szem előtt tartva a Balassi Intézet határozza meg, figyelembe véve az eredetileg igényelt időszakot.

  5.     Csoportos részképzős tanulmányút – a nappali tagozatos szülőföldi felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók részére

  Azon személyek pályázhatnak, akik

  • szülőföldi felsőoktatási intézmények alapképzésén, nappali tagozaton aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
  • a részképzés megkezdésének időpontjában legalább 1 lezárt tanévvel rendelkeznek, a legutolsó lezárt tanévük tanulmányi átlaga nem kisebb, mint 7,00 – a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők kivételével –, vagy
  • a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők esetében legalább 1 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában, a legutolsó lezárt szemeszterük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,00,

  és a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap- vagy egységes (osztatlan) képzéses szakján az intézmények közötti együttműködés alapján csoportosan kívánnak részképzős tanulmányúton részt venni.

  Figyelem! Csoportos részképzős tanulmányútra magiszteri képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak!

  Csoportnak minősül, ha legalább 5 hallgató ugyanazon szülőföldi felsőoktatási intézményből, ugyanabba a magyarországi felsőoktatási intézményben azonos időpontban vesz részt a részképzésben, és a pályázatukat együttesen, csoportként nyújtják be.

  A csoportnak saját tagjai közül meg kell adnia egy kapcsolattartó személyt, aki a csoport nevében a pályázati eljárásban a csoport egészét érintő kötelezettségeket (pl. közösen benyújtandó mellékletek, igazolások beadása stb.) vállalja.

  Az ösztöndíj időtartama: 2 hét – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2012. február 15. és 2012. június 15. között használható fel.

  Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik:

  • rendelkeznek a szülőföldi felsőoktatási intézmény írásos hozzájárulásával, vagy
  •  intézményi együttműködés keretében megvalósuló 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt.

  A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátumát az adott időszakra jelentkező igények egyenletes eloszlását szem előtt tartva a Balassi Intézet határozza meg, figyelembe véve az eredetileg igényelt időszakot.

  Mindegyik (1.-5.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek:

  A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti. A befogadó nyilatkozatot a www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu illetve a www.omdsz.ro honlapról letölthető formában kell kitölteni.

  Az intézményközi együttműködés keretében részképzésen (teljes szemeszteres részképzésen vagy részképzős tanulmányúton) résztvevő hallgatóknak is személyenként – a többi pályázóhoz hasonlóan – be kell nyújtaniuk hiánytalanul (ld. szükséges mellékletek, igazolások) és határidőig a pályázatukat.

  A pályázatokat 2011. december 10-től lehet benyújtani.

  Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, a pályázati adatlap kitöltése előtt 2011. december 31-ig regisztráljon a http://sao.bbi.hu/login/registration ügyfélkapu oldalon! A regisztráció a pályázati folyamat, valamint sikeres pályázat esetén a későbbi beiratkozási folyamat (kollégiumi beköltözés, ösztöndíjszerződés megkötése) megkönnyítését segíti. A regisztráció eredményeként a pályázó 2 napon belül „NEPTUN” kódot kap, melyet kérjük, szíveskedjen feltüntetni a pályázati adatlapon! A regisztráció nem kötelező. Azon pályázók, akik korábban részt vettek a Balassi Intézet/Márton Áron Szakkollégium lebonyolításával miniszteri ösztöndíjas képzésen, már rendelkeznek Neptun kóddal; ezt az Ügyfélkapu oldal „Neptun kód és jelszó segítség” menüpontjában ellenőrizhetik.

  A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. január 10. 12,.00 óra.

  Letölthető dokumentum

  EMOT_RK_2011-12_tavasz_felh_ok

  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

  Pályázni az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központjánál 2011. december 10-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu, www.omdsz.ro) is letölthető pályázati adatlapon lehet. Amennyiben valamely pályázó a jelen felhívásban meghatározott módon két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

  Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

  A pályázatokat postai úton, ajánlott küldeményként kizárólag a kolozsvári OMDSZ Agora Információs Központjába lehet eljuttatni (pontos cím lent), személyesen pedig az alábbi címeken lehet beadni:

  Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központja

   400090  Cluj-Napoca, str- Bisericii Ortodoxe nr. 7

  0264-592155, 0264-592755
  office@omdsz.ro ; omdsz.tanugy@gmail.com

   

  Brassói Magyar Diákszövetség Bukaresti Magyar Diákszövetség

  500092, Braşov str. Vlad Tepes, 23/17.

  010151, sect. 1 Bucureşti, str. Ion Zalomit nr. 6

  0368-885892, 0751-066819

  0755-805003

  office@bmd.ro

   office@bmdsz.ro

  Jászvásári Magyar Diákszövetség

  Kolozsvári Magyar Diákszövetség

  700392, Iaşi, str. Parcului 6. Bl. E24/A/2

  400083 Kolozsvár (Cluj-Napoca) str. Avram Iancu 21.

  0741-609326, 0728-453198 0264-595700

  jmdsz2007@yahoo.com

  office@kmdsz.ro

  Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség

  Nagyváradi Magyar Diákszövetség

  540095 Marosvásárhely (Târgu-Mureş) str. N. Grigorescu 15/A/1.

  410072, Oradea P-ţa Unirii 2-4.

  0365-806856, 0753-115741

  0359-401146, 0788-133431

  mmdsz@mmdsz.ro

  office@nmd.ro

  Szatmári  Magyar Diákszövetség  

  Temesvári Magyar Diákszervezet

  440030, Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr.10.

  300222 Temesvár (Timişoara), str. Dózsa György 50/4

  0261-713566, 0740-639030

  0356-408771 0788-283595

  szmdsz@yahoo.com

  tmd@tmd.ro

  Az irodák nyitvatartásáról az elérhetőségeken lehet érdeklődni!

  Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást.

  A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

  A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 RON összegű pályázati díjat kell befizetni az alábbi folyószámlára:

  Uniunea Organizatiilor Studentesti Maghiare din Romania (Országos Magyar Diákszövetség)

  Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. Avram Iancu Nr. 21

  RO09 RNCB 0106 0266 0571 0001
  Cod fiscal: 9429422

  BCR Sucursala Cluj

   

  Szükséges mellékletek, igazolások:

  Egyéni teljes szemeszteres részképzés és/vagy részképzős tanulmányút esetében szükséges mellékletek, igazolások:

  Kötelezően csatolandó mellékletek:

  • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap Kérjük, az adatlapon tüntesse fel az előzetes ügyfélkapu regisztráció (http://sao.bbi.hu/login/registration) során kapott, vagy a már korábbról meglévő NEPTUN kódot! (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!)
  • a magyarországi fogadótanár által aláírt valamint a fogadó felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályának/Dékáni/Rektori Hivatalának vezetője által aláírt és az intézmény által hitelesített befogadó nyilatkozat; (Figyelem! A befogadó nyilatkozat a pályázati adatlap kötelező melléklete. A befogadó nyilatkozatot a www.martonaron.hu honlapon elérhető formátumban kell kitölteni! Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az intézményközi együttműködés keretében részképzésen /teljes szemeszteres részképzésen vagy részképzős tanulmányúton/ részvevő hallgatóknak is csatolniuk kell a befogadó nyilatkozatot!);
  • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
  • pályázati kérelem megindokolása (tartalmazza a részképzés idejére vonatkozó tanulmányi tervet) max. 1 oldal terjedelemben;
  • egyéni tanulmányi terv – a szakdolgozat/államvizsga-dolgozat/magiszteri dolgozat írásának céljából pályázók esetében a szülőföldi irányító tanár által jóváhagyva (aláírásával ellátva);
  • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás – kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából, illetve intézményközi megállapodás keretében részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
  • hiteles igazolás a két utolsó lezárt félév átlagáról; egy éves magiszteri képzésben, illetve a magiszteri képzés első évfolyamán tanulmányokat folytató hallgatók esetében igazolás a bejutási átlagról;
  • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
  • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
  • a pályázati díj befizetését igazoló számla/bizonylat másolata;
  • ­1 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

  Csatolható mellékletek:

  • A CNSCIS által elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent szakkönyv, publikáció és/ vagy monográfia első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata;
  • Külföldi referált szakfolyóiratokban vagy külföldi konferenciakötetekben megjelent, nem magyar nyelvű szakkönyv, monográfia, bárminemű publikáció első oldalának, valamint az adott szakkönyv/monográfia tartalomjegyzéknek a fénymásolata;
  • folyóiratban/szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok (publikációk, szakszöveg fordítások) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! A konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok a pályázó számára előnyösebb pontkategóriában kerülnek elismerésre;
  • A CNCSIS által elismert (minimum C kategóriás) szakfolyóiratban megjelent fordítások, recenziók: az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata, és a publikált anyag első oldalának fénymásolata
  • Szakmai konferencián, versenyen, találkozón bemutatott poszterek, animációk, tervek: a rendezvényről szóló igazolás, meghívó, emléklap, stb.;
  • Saját belföldi, illetve külföldi kiállítások: a rendezvényről szóló igazolás, meghívó, emléklap, stb.;
  • az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központja vagy valamely tagszervezete, valamint az EMTE Sapientia Hallgatói Önkormányzata és a Partium Keresztény Egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó);
  • tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó). Figyelem! A középiskolai szakmai versenyeken való részvétel nem kerül pontozásra!;
  • tudományos kutatóprojektekben, workshopokon, alkotó művészeti projektekben való részvétel hitelt érdemlő igazolásai. Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltűntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező és az igazolás részképzős tanulmányútban való részvétel céljából lett kibocsátva! ;
  • magyar diákszervezeti tagság igazolása (kérjük feltüntetni a tagság időtartamát!) és a diákszervezetben végzett aktív tevékenység igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve. A tevékenységi beszámolóban szerepeljenek a szervezetben betöltött tisztségek (időtartammal együtt), a fontosabb szervezői tevékenységek felsorolása stb.;
  • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata (Nem pontozhatóak a nyelvkurzusok elvégzéséről szóló igazolások, a román és magyar nyelvből letett nyelvvizsgák!).

   Amennyiben valamely pályázó a jelen felhívásban meghatározott módon két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak a csatolt mellékleteket és igazolásokat csak egy példányban kell csatolnia!

  Csoportos részképzős tanulmányút esetében szükséges mellékletek, igazolások:

  A pályázatot a csoportnak közösen kell benyújtania, úgy, hogy a közösen benyújtandó mellékletek mellett a pályázatban a csoport minden tagjának külön-külön is ki kell töltenie a pályázati adatlapot és csatolnia kell a szükséges mellékleteket (lásd lent).

   Kötelezően csatolandó mellékletek:

   Csoport által közösen csatolandó mellékletek:

  • a csoport tagjainak nevét tartalmazó összesítő ív, ezen külön feltüntetve a csoport kapcsolat tartójának neve, címe és elérhetőségei;
  • a pályázati kérelem megindokolása max. 2 oldal terjedelemben;csoportos tanulmányi terv;
  • a csoport fogadására vonatkozó a magyarországi fogadótanár által aláírt valamint a fogadó felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályának/Dékáni/Rektori Hivatalának vezetője által aláírt és az intézmény által hitelesített befogadó nyilatkozat; (Figyelem! A befogadó nyilatkozat a pályázati adatlap kötelező melléklete. A befogadó nyilatkozatot a www.martonaron.hu honlapon elérhető formátumban kell kitölteni! Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az intézményközi együttműködés keretében részképzésen /teljes szemeszteres részképzésen vagy részképzős tanulmányúton/ részvevő hallgatóknak is csatolniuk kell a befogadó nyilatkozatot!);
  • a szülőföldi intézmény kettő tanárának (csak adjunktus, vagy annál magasabb fokozattal rendelkező oktató részéről) ajánlása a csoportos részképzéshez vagy részképzős tanulmányúthoz; az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, pontos beosztása és fokozata, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása, valamint a csoport teljes névsora.

  A csoport tagjai által egyenként csatolandó mellékletek:

  • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (az adatlapon a pályázati kategóriák rovatba kérjük aláhúzni, hogy csoportos ösztöndíjról van szó. A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
  • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
  • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás – kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
  • hiteles igazolás az utolsó két lezárt félév átlagáról, a szülőföldi szín- és filmművészeti képzésben résztvevők esetében az utolsó tanulmányi félév átlagáról (féléves átlag);
  •  a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
  • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
  • a pályázati díj befizetését igazoló számla/bizonylat másolata;
  • 1 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

   

  Csatolható mellékletek:

  A csoport által közösen csatolható mellékletek:

  • a szülőföldi intézmény írásos hozzájárulása a csoport részképzős tanulmányúton való részvételéhez;
  • az intézményközi megállapodásról szóló igazolás.

   A csoport tagjai által egyenként csatolható mellékletek:

  • A CNSCIS által elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent szakkönyv, publikáció és/ vagy monográfia első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata;
  • Külföldi referált szakfolyóiratokban vagy külföldi konferenciakötetekben megjelent, nem magyar nyelvű szakkönyv, monográfia, bárminemű publikáció első oldalának, valamint az adott szakkönyv/monográfia tartalomjegyzéknek a fénymásolata;
  • A CNCSIS által elismert (minimum C kategóriás) szakfolyóiratban megjelent fordítások, recenziók: az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata, és a publikált anyag első oldalának fénymásolata;
  • Szakmai konferencián, versenyen, találkozón bemutatott poszterek, animációk, tervek: a rendezvényről szóló igazolás, meghívó, emléklap, stb.;
  •  Saját belföldi, illetve külföldi kiállítások: a rendezvényről szóló igazolás, meghívó, emléklap, stb.;
  • folyóiratban/szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok (publikációk, szakszöveg fordítások) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! A konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok a pályázó számára előnyösebb pontkategóriában kerülnek elismerésre;
  • az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központja valamely tagszervezete, valamint az EMTE Sapientia Hallgatói Önkormányzata és a Partium Keresztény Egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó);
  • tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó). Figyelem! A középiskolai szakmai versenyeken való részvétel nem kerül pontozásra!;
  • tudományos kutatóprojektekben, workshopokon, alkotóművészeti projektekben való részvétel hitelt érdemlő igazolásai. Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltűntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező és az igazolás részképzős tanulmányútban való részvétel céljából lett kibocsátva!;
  • magyar diákszervezeti tagság igazolása (kérjük feltüntetni a tagság időtartamát!) és a diákszervezetben végzett aktív tevékenység igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve. A tevékenységi beszámolóban szerepeljenek a szervezetben betöltött tisztségek (időtartammal együtt), a fontosabb szervezői tevékenységek felsorolása stb.;
  • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata. (Nem pontozhatóak a nyelvkurzusok elvégzéséről szóló igazolások, a román és magyar nyelvből letett nyelvvizsgák!)

  A pályázati felhívás mellékletei a következők:

  • Pályázati adatlap teljes szemeszteres részképzéshez a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében.
  • Pályázati adatlap részképzős tanulmányúthoz a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében.
  • Pályázati adatlap csoportos részképzős tanulmányúthoz 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében.
  • A pályázati adatlapok mellékleteként a befogadó felsőoktatási intézmény részéről kitöltendő és aláírandó befogadó nyilatkozat.
  • A 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében egyéni vagy csoportos részképzős tanulmányútra, illetve teljes szemeszteres részképzésre meghirdetett miniszteri ösztöndíjpályázat elbírálási- és pontrendszere.

  A pályázati dokumentáció összeállítása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az elbírálási szempontokat tartalmazó, és a pályázati felhívás mellékletét képező pontrendszert!

  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a pályázati beadási határidő lejártáig

  • bármely kategóriában benyújtott pályázathoz nem kerül csatolásra a magyarországi fogadótanár és a fogadó felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályának/Dékáni/Rektori Hivatalának vezetője által aláírt és az intézmény által hitelesített és pontosan kitöltött ún. befogadó nyilatkozat,
  • a részképzős tanulmányútra benyújtott pályázatok esetében a pályázati adatlapon a tanulmányút pontos, a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátuma nem kerül feltüntetésre,

  akkor a pályázatot az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács, mint hiányos pályázatot nem veszi figyelembe!