palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Csemetekertek gépbeszerzése pályázat

Pályázati kiírás a csemete termesztési ágazat technológiai színvonalának javítására, gépek és eszközök beszerzéséhez kapcsolódó projektek megvalósítására.

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.7-20

A felhívás célja
A hazai jó minőségű erdészeti szaporítóanyag iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását. Ebből adódóan a felhívás elsődleges célja az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 – 150 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:

 1. 1. Traktorok
  Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható.
 2. Terület-előkészítés gépei
 3. Talaj-előkészítés gépei
 4. Növényvédelem gépei
 5. Szaporítóanyag-termesztés gépei

A projekt fizikai befejezésére a támogatási jogviszonyt keletkeztető támogatói okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.
A projekt megvalósítási helye és a gép tárolási helye a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, valamint a projektmegvalósulás befejezését követően a fenntartási időszak alatt kizárólag a támogató előzetes hozzájárulásával, támogatói okirat módosítás keretében változtatható meg.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft.
2.) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
3.) Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 3. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 9. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Letölthető dokumentumok

Felhívás-1470

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. szeptember 1. napjától 2021. július 20. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 • Második szakasz: 2020. november 3.– 2020. november 10.
 • Harmadik szakasz: 2021. január 12. – 2021. január 19.
 • Negyedik szakasz: 2021. március 9. – 2021. március 16.
 • Ötödik szakasz: 2021. május 11. – 2021. május 18.
 • Hatodik szakasz: 2021. július 13. – 2021. július 20.