palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása-Richter pályázat 2010

richter gedeon pályázatA Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására.  A pályázat célja a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése.

A pályázat tárgya: Gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása.

A pályázat tárgyát képező kutatási javaslat: A kutatási témajavaslatnak egy konkrét gyógyszercélpontra (targetre) kell irányulnia, amely adott idegrendszeri kórkép kezelésében releváns lehet. (Pl. Dopamin D4 antagonista a skizofrénia kezelésére).

A témajavaslat sarkalatos pontjai:

 • a konkrét idegrendszeri betegség (indikáció) megnevezése,
 • az indikációs területen gyógyszer támadáspontként javasolt szubcelluláris target** és hatásmód*** megjelölése, valamint
 • a target és a betegség kapcsolatának mennél sokrétűbb bizonyítása (in vitro, in vivo bizonyítás, klinikai megfigyelés, stb.)****.

A klinikai indikáció lehet: Az idegrendszer betegségei, különös tekintettel pszichiátria és neurológia nagy kórképeire, valamint a fájdalom különféle formái.

**      A gyógyszercélpontnak fizikailag azonosíthatónak kell lennie (mérhető, klónozható, stb. fehérje, fehérje-komplex, gén, RNS, stb.) Ezen belül lehet: új target, amely piacon levő, vagy fejlesztés alatt álló gyógyszermolekulák támadáspontjaként még nem alkalmazott, vagy ismert target (ebben az estben meg kell jelölni a javaslat újszerűségét és feltételezett előnyét az ismert megközelítésekhez képest).

***     Hatásmód: pl.: blokkoló, serkentő, parciális agonista, stb. hatás

****   A javasolt indikáció és gyógyszercélpont kapcsolata lehet hipotetikus, irodalmi alapon álló, továbbá pre-klinikai kísérletek által, vagy klinikailag bizonyított.

Fontos a javasolt gyógyszer típusának megjelölése (kismolekula, peptid, siRNA, stb.), továbbá ki kell térni a hatásmechanizmusból következő potenciális mellékhatásokra és az elérendő szelektivitásra.

A javaslat tartalmazzon szakmai összehasonlítást a hasonló területen folyó kutatási tevékenységekkel, a pályázó pozícionálja a javaslatot a jelenleg is folyamatban levő nemzetközi kutatási aktivitásokhoz és trendekhez képest.

A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, melyben vázolt kutatási javaslat megvalósításához a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezésre állnak.

A megvalósítási terv

 • ismertesse a javasolt kutatási tevékenységet, az elvégzendő feladatokat, részfeladatokat, és azok várható eredményeit;
  • mutassa be a kutatási munka időtervét, az egyes kutatási fázisok költségeit[1] és, a döntési pontokat;
  • mutassa be a kutatási témajavaslat megvalósításában résztvevő szervezeteket, és szakembereket (kérjük megjelölni a pályázó kutató(k) valamint közreműködő szakemberek munkavégzésre irányuló jogviszonyának típusát[2], továbbá több szervezet bevonása esetén annak megjelölését, hogy mely szervezet ill. munkacsoport milyen részfeladatot lát el);
  • tartalmazzon előzetes nyilatkozatot a kutatási témajavaslat (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) tulajdon- és hasznosítási jogáról, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásáról, a kutatási témajavaslat (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) szolgálati illetve alkalmazotti találmány (szellemi tulajdon) kategóriájának megjelöléséről.
  • a pályázót foglalkoztató, szerződéskötésre megjelölt társaság, szervezet illetve intézmény /lsd. 3. pont (2) bek. / gazdasági és jogi kérdésekben kapcsolattartásra illetékes képviselőjének nevét és elérhetőségeit.

A lehetséges pályázók köre
A pályázat nyílt jellegű. Olyan magyar, illetve külföldi K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat megvalósítását a Társasággal együttműködésben.

Amennyiben a pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve társaság munkavállalója, vagy azzal egy tekintet alá eső (köztisztviselői, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatójának a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz, vagy belső szabályzat) szerint érvényes módon aláírt írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát[3] mellékelten csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szerv/intézmény/ kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén – amennyiben a kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek – a kiíróval a kutatásra és a hasznosításra szerződés köt.

Amennyiben a pályázó egyidejűleg több intézménnyel/szervezettel ill. társasággal áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles

 • (1) ezt a tényt, valamint az őt foglalkoztató valamennyi intézményt – a szükséges azonosító adatok[4] megadásával – a pályázatában megjelölni,
 • (2) továbbá a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történő kihirdetése esetén a Richter Gedeon Nyrt. a pályázó mely foglalkoztatóját kell, hogy a szerződéskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresse.

A pályázat ütemezése, a pályázatok értékelésének folyamata

A pályázat két, egymásra épülő fordulóból áll.

Első forduló
Az első fordulóban a részletesen kidolgozott Kutatási témajavaslat mellett csak rövid megvalósítási tervet kell benyújtani. (Ez kitér a 2.2. pont valamennyi elemére, azonban a feladatokat nem részletezi, a költségeket becsli, csak a kulcsembereket mutatja be, stb.)

Második forduló
A második fordulóban a pályázónak az első fordulóból bejutó pályaműve alapján kell a kutatási témajavaslat részletes megvalósítási tervét elkészítenie. A kutatási témajavaslatot és a részletes megvalósítási tervet a Társaság Házi Tudományos Bizottsága előtt kell – 3 db írásbeli példány egyidejű benyújtása mellett – élőszóban bemutatni.

A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként és közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóba bejutó pályázókkal, hogy tájékoztassa őket a bemutatandó anyag részletes követelményeiről, az előadás feltételeiről és körülményeiről. A második fázisban részt vevő, vidékről és külföldről a bemutatóra érkező tudósok által – a Richter Gedeon Nyrt. nevére és címére kiállított – számlával igazolt utazási és szállásköltségeket a Társaság fedezi. A második fordulóval összefüggő technikai jellegű kérdéseket az Innovációs és Pályázati Iroda tárgyalja meg az első fázisban sikerrel szerepelt pályázókkal.

Az Innovációs és Pályázati Iroda javasolhatja az egyes pályázók együttműködését, az egyes témák összevonását.

Letölthető dokumentumok

1-es számú melléklet
2-es számú melléklet
3-as számú melléklet
4-es számú melléklet
munkaterv minta
Pályázati felhívás

A pályamű összeállítása
A beadandó pályamű terjedelme maximum 15 gépelt oldal (mellékletek nélkül). Nyelve angol vagy magyar, formai követelmény nincs. A pályamű tartalmazza a pályázó rövid bemutatkozását és elérhetőségeit. Az első és második forduló kutatási témajavaslat része azonos, azonban a megvalósítási terv részletes kidolgozására csak a második fázisban szükséges.

Amennyiben a kutatási javaslat megvalósításában részt vevő szervezeteknek van szellemitulajdon-kezelési szabályzata, azt a pályázathoz mellékelni kell. Minden a pályázatban személyes közreműködőként megjelölt munkatárs vonatkozásában, aki a szerződéskötésre megjelölt társaság, szervezet, intézet szellemitulajdon-kezelési szabályzatát a szabályzat előírása értelmében külön írásbeli nyilatkozattal fogadta el magára nézve kötelező jelleggel, a tárgyi nyilatkozat(ok) másolatát kérjük a pályázati anyaghoz  becsatolni.

A pályamű keretében benyújtandó a pályázó nyilatkozata[5], melyben polgárjogi felelőssége tudatában – egyebek mellett – kijelenti, hogy

 • a pályázat tartalmát képező kutatási témajavaslat, valamint megvalósítási terv saját szellemi terméke, azon nem áll fenn harmadik személynek semmilyen joga, amely a későbbi jogszerzést korlátozná, vagy kizárná;  továbbá vállalja, hogy a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza; illetve harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza.

Amennyiben a pályázat több kutató közös kutatási témajavaslata, úgy valamennyi érintett kutató köteles a pályázat keretében a tárgyban – fentiek alapján – megfelelő tartalommal nyilatkozatot tenni.

A pályamű keretében benyújtandó továbbá a pályázó által megjelölt foglalkoztató intézmény/szervezet/társaság nyilatkozata[6], melyben a foglalkoztató – egyebek mellett – vállalja, hogy

(1) a kutatási témajavaslattal kapcsolatban a pályázat elbírálásáig

 • más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza; illetve
 • harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történő felajánlását kizárja, vagy korlátozza; továbbá

(2) a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén – amennyiben a kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek – a kiíróval a kutatási témajavaslat – teljes vagy részleges – megvalósítására kutatási szerződés köt, melyben az elért eredmények későbbi kutatás-fejlesztésére, és kizárólagos hasznosításra a Társaságnak biztosít elsőbbségi jogot.

A pályázatok értékelése, elbírálási és kiválasztási szempontok
A határidőre beérkezett pályázatokat a Társaság a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlőség elvének betartásával kezeli. A pályázatok értékelése a témajavaslat megvalósítási vázlatának szakmai tartalma, és a pályázók felkészültsége, alapján történik.

Részletes bírálati szempontok:

 • A javasolt téma újszerűsége, innovatív jellege.
 • A témajavaslat tudományos tartalma.
 • A témajavaslat kidolgozottsága.
 • A témajavaslat kivitelezhetősége.
 • A részt vevő személyek és szervezetek szakmai felkészültsége.
 • A tervezett kutatási tevékenység ütemezettsége, ellenőrizhetősége.
 • A témajavaslat piaci lehetőségei a Társaság számára.
 • A kutatási téma megvalósítási költségeinek megalapozottsága, volumene.

A kutatási témajavaslatban foglaltak (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) tulajdon- és hasznosítási jogával, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásával összefüggésben tett előzetes nyilatkozat tartalma.

A nyertes pályaművek várható száma:     4

A támogatás formája, szerződéskötés

A nyertes kutatási témajavaslatok munkatervének megvalósításának érdekében és a támogatás feltételeinek rögzítése céljából a Társaság a pályázóval, illetve a foglalkoztatóval tárgyalást kezdeményez és folytat (a pályázat eredményéről való értesítést követően max. 4 hónap időtartam erejéig), valamint kölcsönös megegyezés esetén támogatási (kutatási) szerződést köt a pályázóval, illetve a foglalkoztatóval.

A pályázó párhuzamos foglalkoztatottsága esetén a szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a pályázó becsatolja az őt foglalkoztató, de a szerződéskötésre általa ki nem jelölt más, ill. többi szervezetnek, intézetnek illetve társaságnak a kutatási témajavaslattal összefüggésben a pályázó által végzett tevékenységre, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó lemondó nyilatkozatát[7].

(1)   Amennyiben a kutatási témajavaslat megvalósításában személyes közreműködőként megjelölt valamely munkatárs egyidejűleg szintén több intézménnyel/szervezettel ill. társasággal áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles ezt a tényt, valamint a közreműködő munkatársat foglalkoztató valamennyi társaságot/intézményt/szervezetet – a szükséges azonosító adatok[8] megadásával – a pályázatában megjelölni, továbbá

(2)    a szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a pályázó becsatolja a közreműködő munkatársat foglalkoztató, de a szerződéskötésre a pályázó által ki nem jelölt más, ill. többi szervezetnek, intézetnek illetve társaságnak a kutatási témajavaslattal összefüggésben a közreműködő munkatárs által végzett tevékenységre, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó lemondó nyilatkozatát[9].

A tárgyalások során a Társaság minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a pályázó személyek, és szervezetek egyedi igényeit saját céljaival összehangolja.

Szerződéskötés esetén a szerződés átfoghatja a kutatási javaslattól a validált gyógyszercélpontig tartó folyamat megvalósítását, illetve annak anyagi támogatását.

A Társaság az egyes nyertes pályázókkal külön-külön tárgyalja meg az együttműködés feltételeit és megegyezés esetén egyedileg köt – a titoktartásra és a szellemi alkotásokra is kiterjedő – szerződést.

A szerződésben a pályázó, illetve foglalkoztatója hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés keretében validált gyógyszercélpontot a kiíró a későbbiekben önállóan – kizárólagos jellegű felhasználási szerződés útján – hasznosítsa, illetve hogy az elért kutatási/tudományos eredmények (szellemi alkotások) további kutatás-fejlesztésére és hasznosítására a kiírónak biztosít kizárólagos elsőbbségi jogot[10].

A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázatot egy eredeti és négy másolati példányban + CD-n elektronikus formában, .doc vagy .pdf formátumban a Társaság Innovációs és Pályázati Irodájának Titkárságára kell postai úton, ajánlott küldeményként elküldeni az alábbi címre:

Richter Gedeon Nyrt.
Innovációs és Pályázati Iroda

1475 Budapest 10. Pf. 27.

A pályázó a pályázat eredeti példányának minden lapját köteles szignálni! A pályázatot kérjük folyamatos oldalszámozással ellátni, beleértve a mellékleteket is.

A benyújtandó csomagra rá kell írni: Richter Témapályázat 2010.

Beérkezési határidő: 2010. március 7.

(a Társaság legkésőbb az ezen a napon ajánlott küldeményként postára adott pályázatokat fogadja el.)

Második forduló
Az második fordulóba bejutó pályaművek bemutatására előre láthatóan 2010. május 24. és június 3. között kerül sor. A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóba jutott pályázókkal, hogy tájékoztassa őket a beadandó kiegészítésekről, a bemutatandó anyag részletes követelményeiről, továbbá az előadás feltételeiről és körülményeiről.

A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
Tel.:            +36 1 432-6464
e-mail:        innovacio@richter.hu

[1] személyi, dologi stb. kiadásokra lebontva

[2] így lsd.: munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, egyetemi hallgatói, PhD hallgatói státusz, megbízási jogviszony stb.

[3] lsd. 1. sz. melléklet

[4] Név, Cím/Székhely, Képviselő neve, elérhetősége (telefon, e-mail)

[5] lsd. 2. sz. melléklet

[6] lsd. 1.sz. melléklet

[7] lsd. 3. sz. melléklet

[8] Név, Cím/Székhely, Képviselő neve, elérhetősége (telefon, e-mail)

[9] lsd. 4. sz. melléklet

Forrás: http://www.richter.hu/