palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban pályázat

mzfkA MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET „HUMÁN  ERŐFORRÁS  FEJLESZTÉSE  A  CIVIL  SZEKTORBAN”  CÍMMEL.

Az ösztöndíj elnyerésére olyan személyek pályázhatnak, akik a hazai civil szektor hatékonyabb működését elősegítő témákból készítik:

 • szakdolgozatukat vagy
 • doktori értekezésüket.

Pályázhatnak továbbá azok az oktatók, kutatók, akik kutatómunkájukat a hazai civil szektor hatékonyabb működését elősegítő témákban végzik. A pályázók szíves figyelmébe ajánljuk a pályázati felhívás mellékletét képező, feldolgozásra ajánlott témák jegyzékét.

Az ösztöndíjpályázat kedvezményezettjei lehetnek*: a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a kiegészítő képzésben és a doktori képzésben résztvevő főiskolai vagy egyetemi hallgatók; függetlenül attól, hogy a tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói.

(A Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeit a felsőoktatásról szóló többszörösen módosított 2005. évi CXXXIX. törvény 1. melléklete tartalmazza.)

Feltétel, hogy a pályázó vállalja, hogy befejezi és leadja a tanulmányt 2011. június 30-ig.

Szakdolgozat elkészítésére pályázhatnak azok főiskolai vagy egyetemi hallgatók, akik igazolják szakdolgozatuk, diplomamunkájuk témájának elfogadását.

Doktori értekezés elkészítésére pályázhatnak a doktoranduszok, illetve a doktorjelöltek (abszolutóriummal rendelkezők), akik igazolják témájuk elfogadását.

Kutatási ösztöndíjra pályázhatnak azok a PhD fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai oktatók, kutatók, akik a civil szektor témaköréből TDK dolgozatot, diplomamunkát, doktori értekezést készítő hallgatók konzulensei, és egyben kutatómunkájukat a nonprofit szektor hazai fejlesztését elősegítő témákban végzik.

A tanulmányaikat egymásra épülő rendszerben vagy több szakon végző hallgatók több alkalommal is benyújthatnak pályázatot:

 • a képzési szinteket lezáró diplomamunka, doktori értekezés vázlatával,
 • a szakonként külön-külön írt szakdolgozat vázlatával.

Nem kaphat támogatást az adott kategóriában az, aki korábban már nyert ösztöndíjat ugyanabban a pályázati kategóriában.

Az ösztöndíjjal folyósítható támogatás 5 hónapra szólhat.

A pályázattal elnyerhető ösztöndíj havi összege:

 • hallgatók részére 40 ezer Ft;
 • doktoranduszok részére 50 ezer Ft;
 • doktorjelöltek részére 80 ezer Ft;
 • oktatók részére 90 ezer Ft.

A pályázati forrásból várhatóan 15 fő támogatására nyílik lehetőség.

A pályázó az ösztöndíj elnyerésével vállalja, hogy a tanulmánya – szerzői jogdíj megfizetése nélkül – könyvtári gyűjteményben elhelyezve nyilvánossá, kutathatóvá válik, kiadványban vagy más módon megjelenhet, továbbá elektronikus formában megküldi és korlátlan felhasználási jogot enged a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztály részére.

A pályázathoz a következő dokumentumokat szükséges csatolni:

a szakdolgozatot készítő hallgatóknak:

 • a pályázó szakmai életrajzát (tudományos érdeklődésének rövid összefoglalásával: tanulmányi súlypontok, speciális kollégiumok, diákköri munkák feltüntetésével);
 • a szakdolgozatként választott téma részletes vázlatát (3-5 oldal), a dolgozat várható terjedelmének és a feldolgozni tervezett irodalom jegyzékének feltüntetésével együtt;
 • hivatalos igazolást a szakdolgozat védésének várható időpontjáról;
 • hivatalos igazolást a hallgatói jogviszony befejezésének a várható időpontjáról;
 • a témavezető ajánlását;
 • az egyetem/főiskola tanulmányi hivatalának igazolását a szakdolgozatként választott téma elfogadásáról;
 • leckekönyvének másolatát a 2008/2009. tanév II. félévi eredményeivel.

a doktori disszertációt készítő személyeknek:

 • a pályázó szakmai életrajzát (tudományos érdeklődésének rövid összefoglalásával: diákköri munkák, szakdolgozat címe, esetleges publikációk megjelölésével);
 • az egyetemi oklevél másolatát;
 • igazolást a meglévő doktori vizsgák eredményeiről;
 • a doktori disszertáció címét, részletes vázlatát (3-5 oldal), a feldolgozni tervezett irodalom jegyzékét;
 • a Doktori Iskola vezetőjének az igazolását a disszertáció elkészítésének és védésének várható időpontjáról;
 • a témavezető ajánlását.

a kutatómunkát végző oktatóknak, kutatóknak:

 • tudományos programját (3-5 oldal);
 • tudományos életrajzát;
 • publikációs listáját (különös tekintettel a tervezett tudományos programhoz kapcsolódó tanulmányokra, cikkekre);
 • a tudományos fokozatát igazoló oklevél/bizonylat másolatát.

A pályázatok elfogadásáról a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kuratóriuma a szakértői vélemények alapján várhatóan 2010. április közepéig dönt.

Azonos szakmai értékű pályázatok esetén előnyben részesülnek a civil szervezeteknél önkéntes munkát végzett/végző hallgatók, oktatók. Kérjük csatolni a pályázathoz a civil szervezet igazolását a végzett munkáról.

A pályázatot az e célra készült formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletekkel kiegészítve két (egy eredeti és egy másolati) példányban és elektronikus formában (CD-n) is a következő postacímre kell benyújtani.

Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány („HUMÁN pályázat”)
1461 Budapest , Pf.: 391.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2010. MÁRCIUS 8.
(legkésőbb március 8-i postai bélyegzővel)

A pályázati anyag beszerezhető: számítógépes hálózaton a www.civil.info.hu és a www.mzfk.hu címen.

A pályázattal kapcsolatban szakmai felvilágosítást adnak: Galamb Veronika, közalapítvány titkára (MZFK), e-mail: mzfk.@t-email.hu, illetve mzfk.kozalapitvany@gmail.com

A formailag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat a kuratórium nem értékeli.

*  Nem pályázhatnak a meghirdető közalapítvány és a pályázatkezelő szerv azon dolgozói, akik a pályázattal kapcsolatos teendők ellátásában részt vesznek.

Forrás: http://www.mzfk.hu/