palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása pályázat

A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ) című felhívás célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítése és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás

A pályázat összefoglalója

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel és kettős könyvvitelt vezetnek,
 • a kiírás szerinti GFO kódú nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények vagy alapítványok, továbbá a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • a kiírás szerinti GFO kódú nonprofit gazdasági társaságok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel és kettős könyvvitelt vezetnek, továbbá a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatásra jogosultak köre

Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), MKH kutatóintézetei

Jogosultsági gazdasági feltételek
Az alábbi szempontok minden pályázó vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók (kivéve a 5. feltétel), annak külön-külön is meg kell felelniük.
  1. Vállalkozásnak a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 15 főnél
  2. A vállalkozásnak a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.
  3. A vállalkozásnak a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet kevesebb a jegyzett/alap/törzs tőkéjénél.
  4. A vállalkozásnak a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti nettó árbevételének két és félszeresét nem haladhatja meg az adott vállalkozás által igényelt támogatás összege.
  5. Az A) alprogramnál konzorcium esetében a vállalkozások nettó árbevételének együttesen el kell érni a 400 millió forintot.
  6. Az A) és B) alprogramok esetében: konzorciumvezető forprofit vállalkozásnak a nettó árbevétele nem lehet alacsonyabb, mint 300 millió Ft.
  7. A 4), 5), 6) pontban előírt nettó árbevételre és a 8) pontban előírt osztalékra vonatkozó feltétel teljesítésétől mentesül(nek) és konzorciumvezetőként benyújthat(nak) támogatási kérelmet az 5 évnél nem régebben alapított induló vállalkozások abban az esetben, ha nem állami tulajdonú9 és nem partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősülő külső befektető(k)től minimum 2 alkalommal, minimum 150 millió Ft befektetést kapott 2023. május 31-ig. Állami tulajdonú befektetőnek egy kockázati tőkebefektetés esetén a kizárólag állami tulajdonban lévő tőkealap kezelőt tekintjük. További feltétel, hogy a vállalkozásból még nem fizettek osztalékot. Ezen vállalkozások maximum 400 millió Ft támogatást igényelhetnek konzorciumvezetőként a konzorciumban. A befektetést szerződéssel és bankszámla kivonattal kell igazolni.
  8. A vállalkozás által az elmúlt 3 lezárt üzleti évben jóváhagyott osztalékok összege nem haladhatja meg az ugyanezen 3 üzleti évben elért adózott eredmények, valamint az ezen 3 évet megelőző utolsó üzleti év eredménytartaléka összegének 50%-át. Ahol a vállalkozás csak 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, ott a 2 év kerül figyelembe vételre.

A gazdasági feltételeket a vállalkozásnak önállóan kell teljesíteni, a partner-, vagy kapcsolt vállalkozás(ok) adatai nem számolhatóak össze.

Pályaművek száma: 43-87 db
Igényelhető támogatás: 400-800 MFt
Pályázat futamideje: 24-36 hónap
Kutatási tevékenység típusa: Innováció

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtásáig bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Pályázati alprogramok

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások észszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
 • Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi), piacra vitel, közbeszerzési tevékenység, konferencián illetve kiállításon való részvétel, minősített mentorra tervezett személyi jellegű ráfordítások, 55. Személyi jellegű egyéb kifizetés, piackutatás.

További lényeges feltételek

 • A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
 • Amennyiben a projekt eredménye új technológia vagy szolgáltatás: A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen) vállalja/vállalják, hogy a fenntartási idő 1. és 2. évében összesen jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenység eredményéből (azaz a projekt keretében kifejlesztett technológia vagy szolgáltatás piaci értékesítéséből) származó árbevétele/árbevételük együttesen eléri az általa/általuk elnyert összes támogatási összeg legalább 30%-át.
 • Amennyiben a projekt eredménye új termék: A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen) vállalja/vállalják, hogy a fenntartási idő 1. és 2. évében összesen jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenység eredményéből (azaz a projekt keretében kifejlesztett termék piaci értékesítéséből) származó árbevétele/árbevételük együttesen eléri az általa/általuk elnyert összes támogatási összeg legalább 50%-át.
 • A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás a megvalósítási idő végére eléri minimum a TRL 7-es szintet, a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónap alatt pedig a TRL 9-es szintet.
 • A támogatást igénylő vagy konzorcium esetén bármely a konzorciumban résztvevő pályázó vállalja/vállalják, hogy a projekt fizikai befejezését követő 24 hónap alatt iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési minta) esetén megszerzett oltalmat szerez/nek a projekttel összefüggésben.
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap, az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületen megvalósuló projekt esetében pedig vagy 24 hónap vagy 36 hónap.
 • A projekt megvalósítási szakaszában a pályázóknak lehetősége van a projekt sikeres – szakmai és/vagy üzleti- előrehaladását segítő, legalább 1 fő végrehajtást segítő mentor igénybevételére, amely szakmai értékelési szempontként is megjelenik.
 • A pályázónak 2 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben regionális beruházási támogatás kategórián igényel támogatást, úgy 3 év fenntartási kötelezettség terheli. Amennyiben a konzorciumon belül, valamely kisvállalkozás vagy középvállalkozás regionális beruházási támogatás kategóriában igényel támogatást, úgy a 3 éves fenntartási kötelezettség a teljes konzorciumra vonatkozik

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

A pályázati keretösszeg: 35 milliárd forint, melyből

 • 10 milliárd forintot az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületre,
 • 10 milliárd forintot a gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása fókuszterületre,
 • 10 milliárd forintot a gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása fókuszterületre,
 • 5 milliárd forintot pedig az „Egyéb” területekre benyújtott támogatási kérelmekre allokál a Támogató.

Várható alprogramonkénti keretösszeg: az „A” alprogram esetén 15 milliárd forint, a „B” alprogram esetén 20 milliárd forint.

A Felhívás a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja:

a) Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása

Az egészségmegőrző, betegségmegelőző fejlesztésektől, a diagnosztikán (korai felismerési eljárások, orvosi képalkotás), a gyógyító beavatkozásokon és terápiákon át (gyógyszerkutatás, immunológia, orvostechnikai eszközök és műszerek fejlesztése), az időskori életminőség javításáig (egészségügyi szenzorok, mesterséges intelligencia), egészségügyi rendszerek megerősítése, valamint a társadalom egészségügyi veszélyekkel szembeni rezilienciájának megerősítésére irányuló eszköztár fejlesztése érdekében.

Példa területek:
• Humán orvostudomány, KFI tevékenység
• Gyógyszeripari KFI tevékenység
• Orvosi műszer, orvosi eszköz, orvostechnikai fejlesztések
• Piros biotechnológia
• Járványügyi fejlesztések
• Neurobiológia, agykutatási fejlesztések
• Diagnosztikai, képalkotó eljárások
• Reprodukciós kutatások és fejlesztések
• Egészségügyi robotika
• Egyedi, beteg specifikus implantátumok
• Egészségügyi 3 D nyomtatási technikák
• Telemedicina

Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása c. fókuszterületbe nem tartozik bele jelen Felhívás keretében az egészséges életmódot és az egészségmegőrzést szolgáló rekreációs tevékenységek, balneológiai fejlesztések, kozmetikai fejlesztések, sport fejlesztések. Ezek fejlesztésére az „Egyéb” kategória keretében lehet támogatási igényt benyújtani.
Az egészségügyi, népegészségügyi informatikai fejlesztésekre a Gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása című fókuszterületen belül lehet támogatási igényt benyújtani.
A Felhívás egészségügyi marketinget, termékértékesítő on-line felület fejlesztést, egészségügyi kereskedelmi és üzleti megoldási fejlesztéseket sem a fókuszterületen belül, sem az „Egyéb” kategórián belül nem támogat.

b.) A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
Az európai zöld megállapodással összhangban a klímasemlegességet előremozdító modern, erőforrás-hatékony, versenyképes és fenntartható hazai gazdaság kialakítását támogató megoldások fejlesztése, az éghajlatváltozás és földrajzi alapok adta kihívásoktól (agrár innovációk és vízgazdálkodás), az energiatakarékosság növelése, a tiszta energiára való átállás felgyorsítása, saját energiahordozók kiaknázása, illetve energia-tárolási és hálózati innovációk területén át a fenntartható környezetgazdaság és bioalapú gazdaság különféle irányainak soráig. A fókuszterület magában foglalja a megújuló és természetes energiaforrások szélesebb körű elterjesztését lehetővé tevő technológiák kutatását és fejlesztését az energiaigényes ágazatokban és a lakossági felhasználásban.
A fókuszterület az S3 „erőforrás-hatékony gazdaság prioritásával” összhangban azokat a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó technológiai megoldásokat is támogatja, amelyek a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb kihasználására és a hulladék minimalizálására irányulnak és a technológiai folyamatok erőforrás-hatékony felhasználási, optimalizálási lehetőségeinek kihasználásával, vagy a termékek életciklusának az átalakításával csökkentik a környezeti terhelést és mérséklik a klímaváltozás hatásait.

Példa területek:
• Zöld biotechnológia
• Regeneratív mezőgazdasági technológiák technológiai innovációja, víz- és tápanyagigény, és a növényvédelmi beavatkozások környezeti terhelésének csökkentésére irányuló megoldások
• Fenntartható élelmiszeripari, feldolgozás-technológiai megoldások
• Fenntartható vízgazdálkodás technológiai innovációja
• Fenntartható szennyvízkezelés technológiai innovációja
• Fenntartható hulladékgazdálkodás technológiák
• Megújuló energiák technológiai innovációja
• Fenntartható energiatárolás technológiai innováció
• Környezeti, ökológiai, klimatikus monitoring technológiai innovációja
• Bioalapú gazdasági technológiák
• Zöld átállást szolgáló anyagtudományi – pl. lebomló anyagok – fejlesztések
• Zöld átállást szolgáló, fauna és flóra kímélő építő ipari, épület-energetikai technológiák fejlesztése

A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása c. fókuszterületbe nem tartozik bele jelen Felhívás keretében a termelékenységnövelésre illetve termékportfólió bővítésre irányuló mezőgazdasági vagy élelmiszeripari fejlesztés valamint az elektromobilitáshoz kapcsolódó járműipari innováció.
Ezek fejlesztésére az „Egyéb” kategória keretében lehet támogatási igényt benyújtani.
Az IKT alapú agrár-innovációs megoldások fejlesztésére, amennyiben a projekt fő célja nem a fenntarthatóság és a környezeti terhelés csökkentése irányul a Gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása című fókuszterületen belül lehet támogatást benyújtani.
A Felhívás zöld marketing fejlesztéseket sem a fókuszterületen belül, sem az egyéb kategórián belül nem támogat.

c) A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása

A fókuszterület ösztönzi a hazai infrastrukturális előnyök (hálózati fejlettség, sávszélesség, lefedettség) KFI területen történő kiaknázását, támogatja az élvonalbeli technológiák hazai fejlesztését (pl. mesterséges intelligencia, kvantumtechnológia, intelligens hálózatok, autonóm rendszerek, blockchain, nagy teljesítményű számítástechnikai képességek kiaknázása), valamint fejlett kiberbiztonsági projektek és megoldások kidolgozását, valamint a magas szintű digitális készségek fejlesztését lehetővé tevő alkalmazások fejlesztését, valamint fejlett kiberbiztonsági projektek és megoldások kialakítását, beleértve mind a HW, mind a SW fejlesztéseket és kapcsolódó KFI tevékenységeket.
A fókuszterületen belül támogatottak továbbá a közszolgáltatások hozzáférésének bővítését szolgáló digitális, smart fejlesztések (pl. egészségügyi adatbázis fejlesztések), valamint a szektorok közötti kapcsolatok és a különböző ágazatok, ellátási láncok egymásra épülő folyamatai kialakítását támogató digitális eszközök fejlesztései (pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok támogatása IKT megoldásokkal).

Példa területek:
• hálózati technológiai fejlesztések: 5G/6G, sávszélesség, penetráció, vezeték nélküli hírközlési hálózatok, next generation internet
• informatikai hálózati fejlesztések: felhőalapú, peremhálózati és blokklánc technológia, kvantuminformatikai megoldások, HPC
• mesterséges intelligencia és adattechnológia, big data elemzés, nagy nyelvi modellek, autonóm rendszerek, gépi tanulás, IoT
• Ipar 4.0 megoldások: ipari digitalizáció, intelligens gyártás, ipari folyamatok optimalizálása
• chipgyártás és chipfejlesztés folyamatába való bekapcsolódás
• IKT alapú űrkutatási, űrtechnológiai fejlesztések, távérzékelés, környezeti megfigyelés, kommunikáció, navigáció
• e-közszolgáltatások, e-azonosítás, e-hitelesítés, beleértve az egészségügyi, e-health célú adatbázis fejlesztéseket
• készségfejlesztő oktatási és a nemzeti kulturális emlékezetet támogató rendszerek
• szektorok közötti kapcsolatok, egymásra épülő folyamatok kialakítását támogató digitális eszközök fejlesztése (így pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok támogatása IKT megoldásokkal)
• kiberbiztonság, adatbiztonság és adatvédelem

A magas szintű digitális készségek fejlesztését lehetővé tevő megoldások készségfejlesztő oktatási fejlesztésére az „Egyéb” kategória keretében lehet támogatási igényt benyújtani.

d) Egyéb támogatható tevékenységek
A három fókuszterületbe nem tartozó K+F javaslatok esetében az „Egyéb” kategóriát szükséges megjeleníteni.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Kísérleti fejlesztés: önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1.  Alkalmazott (ipari) kutatás
  Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak meg kell felelnie az alábbi feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által kiállított árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges.
  Szolgáltatást nyújtóként alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BA/BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor.
 2. Eszközbeszerzés (projekt keretében vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök beszerzése)
 3. Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek
  Jelen pontban foglalt tevékenységek illetve költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be. A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi), közbeszerzési tevékenység, minősített mentor tevékenység igénybevétele és piacra vitel, konferencián illetve kiállításon való részvétel, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint piackutatás.

A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok (a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon benyújtott szakmai vélemény iránti kérelmek értékelési szempontjai) figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2023. szeptember 28. 12:00-tól 2023. október 05. 12:00-ig !!! lehetséges.

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2024. január 18. 16:00-ig lehetséges.


Támogatás formája:
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Önerő mértéke:
kutatási tevékenységtől és támogatási jogcímtől függően változik a támogatási intenzitás.

Előleg: Első előlegként a támogatás maximum 30%-a igényelhető, 12 hónap után további 30% (amelynek feltétele, hogy a projekt előrehaladása az NKFI Hivatal által elfogadott nyomonkövetési szakértői nyilatkozatok szerint megfelelő).

Mennyi támogatás lesz visszatartva a megvalósítási idő végéig? A ténylegesen elszámolt költségek függvényében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a a megvalósítási időszak záró beszámolójának elfogadását követően kerül kifizetésre.
Mennyi támogatás lesz visszatartva a fenntartási idő végéig? (Részletes információk a Felhívás 5. fejezetében) A megítélt támogatás 15%-a a fenntartási időszakban teljesítendő kötelező vállalások teljesítésének elfogadása után kerül kifizetésre.

Árbevétel vállalás szükséges-e a projekt vonatkozásában? Igen, amennyiben a projekt eredménye szolgáltatás vagy technológia, a támogatás minimum 40%, amennyiben az eredmény termék, úgy 60% árbevétel vállalást ír elő a Támogató, amelyet a fenntartási időszakban kell teljesíteni.
A teljesítés igazolásának módja: Az árbevétel vállalás ellenőrzése során a projekt eredményeként létrejött termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből származó árbevételt Kedvezményezett köteles a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten nyilvántartani. A gazdasági társaságoknak a Számviteli tv 93.§ alapján a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit, melynek ellenőrzése az https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon történik. Amennyiben a Kedvezményezett(ek) neki(k) felróható okból nem teljesíti(k) az árbevétel vállalást legalább 75%-ban, a Kedvezményezett(ek) köteles visszafizetni a részére folyósított támogatást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-ában meghatározott ügyleti kamattal növelt összegben.)
A projekt megvalósításának visszafizetési kötelezettség nélküli leállítására a nyomonkövetési szakértők véleményének figyelembevételével a Támogató döntése alapján van lehetőség, a projekt szakmai, pénzügyi teljesítésére, elért eredményeire figyelemmel.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Kísérleti fejlesztés: önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Alkalmazott (ipari) kutatás: Szolgáltatást nyújtóként alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BA/BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • Eszközbeszerzés ( (projekt keretében vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök beszerzése)
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek: Jelen pontban foglalt tevékenységek illetve költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be. A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi), közbeszerzési tevékenység, minősített mentor tevékenység igénybevétele és piacra vitel, konferencián illetve kiállításon való részvétel, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint piackutatás.

Milyen TRL szinttel kapcsolatos elvárások vannak?
Kiindulási szint legalább TRL4, amelyről a megvalósítási szakasz végéig el kell jutni TRL7-ig, majd a fenntartási időszak végéig TRL9-es szintig.

Kaphatok-e szakmai segítségnyújtást a projekt megvalósítása során?
Igen, a projekt megvalósítását a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) honlapján elhelyezett listáján szereplő minősített mentor segítheti.

Hol lehet benyújtani szakmai vélemény iránti kérelmet?
(Részletes információk a Felhívás 8. fejezetében)
Szakmai vélemény iránti kérelmet az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) lehet benyújtani.

Bővebb információ

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:0

Szeretne előkészülni a pályázatra?!
Pályázni szeretne?!
Töltse ki adatlapunkat!