palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása pályázat

A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ) című felhívás célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítése és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

A pályázat várható megjelenése: 2023 szeptember

A pályázati felhívás tervezet letöltése: Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI-FÓKUSZ) PDF (2 296 KB)

A pályázat összefoglalója (tervezeti szint)

Pályázók köre:

Önállóan pályázhat:

 • kis-, és középvállalkozások Konzorciumban pályázhat:

Konzorcium vezetőként:

 • kis-, és középvállalkozások

Konzorciumi tagként kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek az alábbiak szerint:

 • nonprofit szervezetek,
 • költségvetési- és költségvetési rendszerint gazdálkodó szervezetek,
  illetve
 • nonprofit gazdasági társaságok

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium?
A támogatási kérelem benyújtására legfeljebb 3 tagú konzorciumi formában is van lehetőség. B) alprogram esetében csak konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet.

Mennyi támogatást lehet igényelni? Minimum 400 millió, maximum 800 millió Ft igényelhető.
Támogatás formája:
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Önerő mértéke:
kutatási tevékenységtől és támogatási jogcímtől függően változik a támogatási intenzitás.

Előleg: Első előlegként a támogatás maximum 30%-a igényelhető, 12 hónap után további 30% (amelynek feltétele, hogy a projekt előrehaladása az NKFI Hivatal által elfogadott nyomonkövetési szakértői nyilatkozatok szerint megfelelő).

Mennyi támogatás lesz visszatartva a megvalósítási idő végéig? A ténylegesen elszámolt költségek függvényében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a a megvalósítási időszak záró beszámolójának elfogadását követően kerül kifizetésre.
Mennyi támogatás lesz visszatartva a fenntartási idő végéig? (Részletes információk a Felhívás 5. fejezetében) A megítélt támogatás 15%-a a fenntartási időszakban teljesítendő kötelező vállalások teljesítésének elfogadása után kerül kifizetésre.

Árbevétel vállalás szükséges-e a projekt vonatkozásában? Igen, amennyiben a projekt eredménye szolgáltatás vagy technológia, a támogatás minimum 40%, amennyiben az eredmény termék, úgy 60% árbevétel vállalást ír elő a Támogató, amelyet a fenntartási időszakban kell teljesíteni.
A teljesítés igazolásának módja: Az árbevétel vállalás ellenőrzése során a projekt eredményeként létrejött termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből származó árbevételt Kedvezményezett köteles a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten nyilvántartani. A gazdasági társaságoknak a Számviteli tv 93.§ alapján a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit, melynek ellenőrzése az https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon történik. Amennyiben a Kedvezményezett(ek) neki(k) felróható okból nem teljesíti(k) az árbevétel vállalást legalább 75%-ban, a Kedvezményezett(ek) köteles visszafizetni a részére folyósított támogatást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-ában meghatározott ügyleti kamattal növelt összegben.)
A projekt megvalósításának visszafizetési kötelezettség nélküli leállítására a nyomonkövetési szakértők véleményének figyelembevételével a Támogató döntése alapján van lehetőség, a projekt szakmai, pénzügyi teljesítésére, elért eredményeire figyelemmel.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Kísérleti fejlesztés: önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Alkalmazott (ipari) kutatás: Szolgáltatást nyújtóként alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BA/BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • Eszközbeszerzés ( (projekt keretében vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök beszerzése)
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek: Jelen pontban foglalt tevékenységek illetve költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be. A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi), közbeszerzési tevékenység, minősített mentor tevékenység igénybevétele és piacra vitel, konferencián illetve kiállításon való részvétel, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint piackutatás.

Milyen TRL szinttel kapcsolatos elvárások vannak?
Kiindulási szint legalább TRL4, amelyről a megvalósítási szakasz végéig el kell jutni TRL7-ig, majd a fenntartási időszak végéig TRL9-es
szintig.

Kaphatok-e szakmai segítségnyújtást a projekt megvalósítása során?
Igen, a projekt megvalósítását a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) honlapján elhelyezett listáján szereplő minősített mentor segítheti.

Milyen gazdálkodási adatokkal lehet kérelmet benyújtani a vállalkozásoknak?

 • A vállalkozás utolsó lezárt üzleti év szerinti:
  • átlagos statisztikai állományi létszám vállalkozások esetén nem lehet kevesebb 15 főnél,
  • saját tőkéje nem lehet negatív,
  • saját tőkéje nem lehet kevesebb a jegyzett/alap/törzs tőkéjénél,
  • nettó árbevételének két és félszeresét nem haladhatja meg az igényelt támogatás,
   • A) alprogramnál konzorcium esetében a vállalkozások nettó árbevételének együttesen el kell érni a 400 millió forintot.
   • A) és B) alprogramok esetében a konzorciumvezető forprofit vállalkozásnak a nettó árbevétele nem lehet alacsonyabb, mint 300 millió Ft.
 • A vállalkozás által az elmúlt 3 lezárt üzleti évben jóváhagyott osztalékok összege nem haladhatja meg az ugyanezen 3 üzleti évben elért adózott eredmények, valamint az ezen 3 évet megelőző utolsó üzleti év eredménytartaléka összegének 50%át. Ahol a vállalkozás csak 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, ott a 2 év kerül figyelembe vételre.
 • Az előző pontokban előírt nettó árbevételre és osztalék kifizetésre vonatkozó feltétel teljesítésétől mentesül(nek) és konzorciumvezetőként benyújthat(nak) támogatási kérelmet az 5 évnél nem régebben alapított induló vállalkozások abban az esetben, ha a vállalkozás nem állami tulajdonú nem partnerkapcsolt vállalkozás külső befektető(k)től minimum 2 alkalommal minimum 150 millió Ft befektetést kapott 2023. május 31ig. További feltétel, hogy a vállalkozásból még nem fizettek osztalékot. Ezen vállalakozások maximum 400 millió Ft támogatást igényelhetnek a konzorciumon belül konzorciumvezetőként.

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

 • A megvalósítási időszak 24 hónap.
  Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterület ahol: a megvalósítási időszak 24 hónap vagy 36 hónap.
 • A fenntartási időszak 24 hónap.
  Ahol a támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen kerül igénybevételre, ott 36 hónap, nagyvállalat esetén 60 hónap

Hol valósítható meg a projekt?
A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) szakmai vélemény iránti kérelem benyújtásáig bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek: várható száma 43-87 darab

Hol lehet benyújtani szakmai vélemény iránti kérelmet?
(Részletes információk a Felhívás 8. fejezetében)
Szakmai vélemény iránti kérelmet az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus
felületen (
kfivelemeny.nkfih.gov.hu) lehet benyújtani.

Bővebb információ

A pályázati felhívás tervezet letöltése: Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI-FÓKUSZ)

Fókuszterületi innovációs támogatási program koncepcionális összefoglaló

Szeretne előkészülni a pályázatra?!
Pályázni szeretne?!
Töltse ki adatlapunkat!