palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat országos közfoglalkoztatási program támogatására

kormányzati portál pályázatPályázat országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/5 – magán erdőgazdálkodók számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium n y í l t  p á l y á z a t o t   h i r d e t a regisztrált álláskeresők, köztük bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására, az 1. pontban meghatározott feladatok megvalósítását segítő országos közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására.

A program célja:
A regisztrált álláskeresők és bérpótló juttatatásra jogosultak részére átmeneti munkalehetőség megteremtése, erdőművelő célprogram segítségével.

A programban kizárólag az alábbi közfeladatokat lehet megvalósítani:

 • erdészeti feltáró utak, sétautak, turistautak és tanösvények karbantartását,
 • az ország erdősültségének növelése céljából az erdőtelepítések területének gyommentesítését,
 • az erdőfelújítások területén végzett közérdekű munkálatokat, így különösen az inváziós növényfajok visszaszorítását,
 • tűzpászták készítését, tűzmegelőzést szolgáló feladatokat,
 • vágástakarítást, ha annak dokumentált célja a helyi tűzifa igények szociális, kedvezményes kielégítése,
 • szemétgyűjtést, az elszállítás segítését,
 • közjóléti eszközök kihelyezését, felújítását, karbantartását,
 • erdőfelújítással összefüggő művelési munkák végzését,
 • az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeken a parlagfű és más gyomnövények irtását.

A támogatás forrása:

A Munkaerő-piaci Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai”előirányzata.

Rendelkezésre álló forrás összege: 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió Ft.

A pályázat benyújtására jogosult: Valamennyi magán erdőgazdálkodó, vagy gesztorként azok együttműködésre, szakmai irányításra létrehozott társulása, konzorciuma a tulajdonos(ok) megbízásából és felhatalmazásával.

A támogatás megállapításának feltételei:

 1. A pályázó által megvalósított program keretében bérpótló juttatásra jogosult, valamint álláskereső személyek foglalkoztatása támogatható. A foglalkoztatás csak a megyei/fővárosi kormányhivatal munkaügyi központja kirendeltségének munkaközvetítésével jöhet létre.
 2. A pályázónak lehetősége van, hogy a közfoglalkoztatási programba bevontak legfeljebb 20 %-át a kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központokkal együttműködve – akkreditált intézményben a programban végzett tevékenységgel összefüggő – képzésben részesítse. A képzés költségét a munkaügyi központ biztosítja. A sikeres vizsga eredményéről a résztvevők bizonyítványt, vagy tanúsítványt kapnak.
 3. A támogatás csak az előző havi statisztikai állományi létszámhoz viszonyított többletfoglalkoztatásra igényelhető.
 4. A pályázóknak a támogatás időszakára a közfoglalkoztatási program indulását megelőző hónap átlagos statisztikai létszámához képest legalább 10 fő, statisztikai állományi létszámú álláskereső többletfoglalkoztatását kell vállalniuk.
 5. A pályázónak vállalnia kell, hogy: a támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg.
 6. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki/akit:
 • csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll,
 • esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban,
 • a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig.

A támogatás időtartama, mértéke:

 • A közfoglalkoztatási program kezdetének legkorábbi időpontja 2011. április hó 1. nap. A program megvalósításának időtartama legfeljebb 9 hónap. A befejezés végső határideje 2011. december 31.  A programot egybefüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani.
 • A pályázó az igényelt támogatásokat a következő költségekre fordíthatja:
  • munkabér valamint annak járuléka, a támogatás legalább 80%-os mértékig,
  • A foglalkoztatás közvetlen költségei:
  • a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek,
  • munkaruha és egyéni védőeszközök költsége,
  • munkásszállítási költségek,
  • kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének költsége, amely nem lehet több mint a munkabér és járulékok összegének 20 %-a. Tárgyi eszközökre nem fordítható több mint a munkabér és járulékok összegének 10 %-a.
 • A támogatás igényléséhez legalább 10 %-ot kitevő saját forrás szükséges, a pályázatba vont egyéb költségek a támogatást egészítik ki.
 • Az egy közfoglalkoztatottra jutó havi támogatási összeg nem haladhatja meg a 120.000 Ft-ot.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás országos közfoglalkoztatási program támogatására (magánerdő)

Adatlap az országos közfoglalkoztatási program támogatására

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011/5. számú magán erőgazdálkodók részére kiírt nyílt közfoglalkozta


A pályázat benyújtása:

A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentáció (felhívás, adatlap útmutató bírálati szempontrendszer) letölthető a www.afsz.hu honlapról.

A pályázónak:

 • a pályázati dokumentációban megadott nyomtatványon az érintettek foglalkoztatását bemutató munkatervet, valamint
 • a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet kell készítenie,
 • részletezni kell az esetleges képzési igényt, a tervezett szakképesítések és létszámok megjelölésével.

A pályázatot a meghirdető által kibocsátott pályázati dokumentumokban (felhívás, dokumentáció) leírtaknak megfelelően kell benyújtani. A pályázatot mellékletekkel együtt egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt példányban, összefűzve kell benyújtani. Az eredeti példányhoz mellékelni kell, a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban CD- adathordozón.

A pályázatot 2011. március 11.- napján 12 óráig lehet benyújtani személyesen a pályázó székhelye szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal kiemelt munkaügyi központhoz. (volt regionális munkaügyi központhoz).

A benyújtási határidő után beérkező pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatok elbírálása:

 1. A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a pályázati eljárás eredménye alapján – a munkaügyi központ vezetőjének javaslata alapján – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt 2011. március hó 22. napjáig. A döntésről és a hatósági szerződés megkötésének lehetőségéről a befogadó munkaügyi központ tájékoztatja a pályázót.
 2. A pályázat értékelése, a döntés-előkészítés során a hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi szakigazgatás szerv egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a formai hiányosságot (az esetleg hiányzó dokumentumokat) a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 3 napon belül pótolja.
 3. A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz – az esetleges hiánypótlást követően is – formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázat elutasítására tesz javaslatot a döntéshozónak.
 4. A pályázatot befogadó munkaügyi központ a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet 7. §. (4) bekezdésében leírt mérlegelési szempontok alapján a pályázatban tervezett munkák szakmai indokoltságát is mérlegelve a bírálati szempontrendszer alapján támogatási javaslatot készít, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a miniszteri döntés előkészítésére megküld.
 5. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogató az igényelt támogatást részben is megítélheti a pályázat minőségének, és az érintett térség foglalkoztatáspolitikai szempontjainak figyelembe vételével. Erről a döntés előkészítés során a pályázó tájékoztatást kap.
 6. A pályázat eredményéről a döntést követően valamennyi értékelt pályázó írásos értesítést kap. A döntést követően a munkaügyi központ a pályázóval hatósági szerződést köt. A hatósági szerződésben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok.
 7. A támogatott foglalkoztatás a hatósági szerződés megkötését követően kezdődhet.
 8. A pályázónak a munkaerőigényét a támogató döntést követően kell bejelentenie, a kirendeltség a közvetítést a hatósági szerződés megkötését követően haladéktalanul megkezdi.

A támogatás folyósítása:

 1. A támogatás elszámolásának, folyósításának és az elvégzett munkák ellenőrzésének részletes szabályait a hatósági szerződés tartalmazza
 2. Abban az esetben, ha a foglalkoztató a 2007. évi CXXVII. törvény (általános forgalmi adóról) adóalanya, a közvetlen költségeit kizárólag nettó módon (ÁFA nélkül) számolhatja el.

A szerződésszegés jogkövetkezményei:

 1. Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 138. §-a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.
 2. Amennyiben visszafizetési kötelezettségének a támogatott a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
 3. A támogatott a munkaügyi központ javára szóló valamennyi bankszámlájára vonatkozó határidős beszedési megbízásról (inkasszó) szóló felhatalmazó nyilatkozatot köteles becsatolni a hatósági szerződés megkötéséhez.

Forrás: http://www.kormany.hu/