palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására

Pályázat a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására.

Pályázat kódja: TP-2-2017

A Földművelésügyi Minisztérium Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági
csekély összegű támogatására
pályázatot hirdet. 

A pályázat célja
A tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A támogatás igénybevétele

  1. 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére
  2. 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére
  3. 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

A pályázat keretén belül tanyagazdaságnak minősül az állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanya és az  ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy – a közigazgatási egységtől függetlenül – a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei.

A pályázat keretén belül védett őshonos, valamint veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtának minősülnek a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.

A pályázat keretén belül tájfajta növénynek minősülnek a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái.

A pályázat keretén belül ökológiai gazdálkodásnak minősül az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

  • a) lakóhelye szerint 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanyagazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
  • b)a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell). A megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, mely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel), és
  • c) aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek.

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

  1. A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
  2. A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat  benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
  3. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, vagy értékpapír.
  4. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat a megítélt támogatás mérétkének megfelelően csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésére és véglegesítésére 2017. augusztus 07. 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2017. szeptember 06. 23 óra 59 percig van lehetőség.

Letölthető dokumentumok

Új Tanyafejlesztési pályázat 2023 – beadható 2023. 10.01.

A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8120,; Fax.: 1/362-8104
E-mail:
mtpi@hoi.hu