palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíj

Az 1984-ben létrehozott Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal zeneszerzők és zenetudósok pályakezdését, és kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200. 000,- Ft összegű támogatást jelent 6 fő részére.

Az ösztöndíjat egy művész legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 6 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

I. Személyi feltételek

Pályázat benyújtására jogosult

  1. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született zeneszerző, zenetudós, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíjban és
  2. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
  3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

  1. Adatlap
  2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat2
  3. Szakmai önéletrajz
  4. Munkaterv (ideértve egy éves ütemtervet is)
  5. Szakmai tevékenységet bemutató dokumentáció, azaz egy partitúra vagy tanulmány, zeneszerző esetében egy darab egy évnél nem régebbi szerzemény hanganyagának zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo linkje
  6. Diploma (végbizonyítvány) másolata6

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31., 24:00 óra

Letölthető dokumentum

Kodaly_Zoltan_Zenei_Alkotoi_Osztondij_2021

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban történő feltöltésével, valamint zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo link megjelölésével.
Pályázati anyag 2020. december 21-től érhető el a www.alkotomuveszet.hu honlapon.
A Pályázati dokumentáció menüpont 2021. február 1., 00:00 órától inaktívvá válik!

Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 3-6. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett kuratórium a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat7, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1. – 2021. december 31.

Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000.- Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

A nyertes pályázó a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) – az aláírás hitelességét igazoló – tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton8, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

Beszámolási kötelezettség

Az ösztöndíjas időszak alatti szakmai teljesítményről az alábbiak szerint kell beszámolnia:

1. Az ösztöndíjas alkotónak az ösztöndíjas időszak alatti szakmai teljesítményéről 2021. november végéig írásban be kell számolnia, amelyhez csatolnia kell az elkészült kottát és – amennyiben készült – hanganyagot, (zenetudós esetében) a tanulmányt.

2. Az ösztöndíjas zenetudósnak részt kell vennie a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. szervezésében 2022. májusáig megvalósuló ún. ösztöndíjas beszámoló előadáson.
A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a zeneialkotoiosztondij@alkotomuveszet.hu e-mail címen jelezheti!