palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeit növelő projektek megvalósítására

Pályázati felhívás a helyi nemzetiségi önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint civil és egyházi szervezetek részére a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése érdekében.

Felhívás kódszáma: EFOP-1.4.4-17

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.000.000.000 forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 66-80 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása;
 2. A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása a program megvalósításába
 3. Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan;
 4. Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel – amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a horizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása – a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek, fiatalok és mentoraik számára, szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével;
 5. Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja);
 6. Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7. kódszámú „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival
 7. Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4. megvalósító és a tevékenységeket megvalósító szervezetekkel.
 8. Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése;
 9. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával, lehetőleg a családtagok bevonásával a 4. pont szerinti csoportfoglalkozás keretein belül;
 10. Preventív célú (pl. drogmegelőzés) programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással, vagy a 4. pont szerinti csoportfoglalkozás keretein belül;
 11. Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: pl. tánc, gerinctorna, aerobik, természetjárás, színházlátogatás, stb. biztosítása a projektbe bevont roma lányok számára;
 12.  Táborok szervezése a fenti programokban részt vevő roma lányok számára;
 13. Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése;
 14. Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára;
 15. Önismereti foglalkozások
 16. A családok motiválása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, elsősorban roma lányok lemorzsolódásának, végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás foglalkozások és tréningek biztosítása a különös problémával küzdő családoknak;
 17. Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés;
 18. Pozitív életmintával élenjáró roma nők bevonása a programba, példaértékű életutak bemutatása a lányok számára;
 19. Roma női civilszervezetekkel való kapcsolatfelvétel és partnerségi viszony kialakítása;

A projekt területi korlátozása

 • A kedvezményezett járásokban megvalósuló projektek támogathatóak
 • Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi GFO köddal rendelkező szervezetek:
371 – helyi nemzetiségi önkormányzat
522 – szövetség (kivéve sportszövetség)
525 – alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület
529 – egyéb egyesület
551 – egyház
552 – egyházi intézmény
555 – nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
559 – egyéb egyházi szervezet
569 – egyéb alapítvány

Letölthető dokumentum

Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése palyazati kiiras

egyéb dokumentumok

A támogatási kérelmek benyújtási határideje:  2017. év 05. hó 02. naptól 2019. év 05. hó 02.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017 év 05. hó 02-től 2017 év 06. hó 07. napig
 • 2017 év 06. hó 13-tól 2017 év 08. hó 02. napig
 • 2017 év 08. hó 07-től 2017. év 11 hó 07. napig
 • 2017 év 11. hó 14 naptól 2018 év 02. hó 28. napig
 • 2018 év 03. hó 07-től 2018 év 07 hó 31. napig
 • 2018 év 08 hó 06-tól 2018 év 10 hó 22. napig
 • 2018 év 10 hó 26-tól 2019 év 05 hó 02.napig

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft maximum 30 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Írja meg velünk a pályázatát!

Pályázatírás

Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeit növelő projektek megvalósítására