palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló Ösztöndíjprogram-Út a tudományhoz alprogram pályázata

okmt-palyazatAz Útravaló Ösztöndíjprogram célja: A program átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. LEJÁRT PÁLYÁZAT –  PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK!!!!!

Nyertes pályázatok

Út a tudományhoz alprogram 2010. évi nyertes pályázatok listája

Magyarországon a matematikai, természettudományos és műszaki végzettséggel rendelkezők száma 1999 óta folyamatosan csökken. Az EU célkitűzések megvalósítása érdekében hazánkban a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni annak, hogy a diákok és a pedagógusok nagyobb érdeklődést tanúsítsanak a matematikai, természettudományos, műszaki tanulmányok iránt, erősebb vonzóerőt jelentsenek számukra azok a pályák, ahol ezen ismeretek alkalmazása szükséges. A fenti célok megvalósítását az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja támogatja.

A pályázat forrása: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11/7/15 Útravaló Ösztöndíjprogram című fejezeti kezelésű előirányzat.

Az alprogram célja: Az alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása.

Az alprogram tartalma: A természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területén választott bármilyen kutatási, innovációs témával pályázhatnak a közoktatási intézmények. A pályázat a tehetségek szakszerű támogatását vállaló középfokú közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok és a tehetséget mutató diákok együttműködésére épít.

A pályázásra jogosultak köre
Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézmény pályázhat a keretei között működő egy vagy több kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal.

Közoktatási intézmény
Az alprogram vonatkozásában közoktatási intézménynek számít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén működő intézmények közül a:

 • gimnázium;
 • szakközépiskola;
 • szakiskola;
 • diákotthon és kollégium.

A közoktatási intézmény az adott intézmény keretei között működő maximum 4 kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal pályázhat egyidejűleg.
A közoktatási intézmény a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy vállalja a pályázati felhívásban meghatározott intézményi feladatok ellátását.

Figyelem!

 • Amennyiben a közoktatási intézmény több kutatási programmal is pályázni kíván, a pályázatokat kutatási programonként külön kell benyújtania.
 • Tagintézmény a székhelyen működő közoktatási intézményen keresztül nyújthat be – kutatási programonként külön – pályázatot. A székhelyen működő közoktatási intézmény köteles a tagintézménye által benyújtott pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani.
 • A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy vesz-e igénybe a programhoz egyéb (állami vagy nem állami) támogatást, s ha igen, milyen összegben.
 • A kutatócsoportok összetétele
 • egy mentor; és
 • a mentorral együttműködő legalább kettő, de legfeljebb öt – a pályázatot benyújtó közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban, vagy amennyiben a pályázó közoktatási intézmény kollégium vagy diákotthon, a pályázó közoktatási intézménnyel kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban álló – tanuló.

Tanulók
Az Út a tudományhoz alprogramban – kutatócsoport tanuló tagjaként – az a magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár vehet részt, aki

 • a pályázó közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban, vagy
 • amennyiben a pályázó közoktatási intézmény kollégium vagy diákotthon, a pályázó közoktatási intézménnyel kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban és emellett valamely, a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és
 • a 2010/2011-es tanévben, amikor a kutatási program megvalósítására sor kerül, gimnázium, szakközépiskola vagy szakiskola legalább 10. évfolyamán tanul.

Mentor: A pályázatot benyújtó közoktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy.

Figyelem!

 • Egy személy egyazon tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Esélyegyenlőségi alprogramokat is) összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet.
 • A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a korábbi pályázati fordulókban nyertes – továbbfutó ösztöndíjas – mentorok sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet!
 • Egyazon tanévben egy személy mentorként egy kutatócsoportban vehet részt.

Az Út a tudományhoz alprogramban a mentor feladata a tehetséggondozás. A mentor a pályázati adatlap aláírásával vállalja, hogy a kutatási program támogatása esetén összehangolja és irányítja a kutatócsoport munkáját. Ennek keretében szükség esetén kapcsolatot tart a kutatócsoportban részt vevő tanulók osztályfőnökével, illetve az iskolai szaktanárokkal, rendszeresen elemzi a kutatócsoportban részt vevő tanulókkal együtt a kutatási program teljesülését.
A pályázati adatlapnak a kutatási programra vonatkozó részét a mentor aláírja.

Pályázati határidők
Az alprogram esetében a pályázat postai beadási határideje: 2010. június 15. (postabélyegző dátuma!)

A fenti határidő jogvesztő, a fenti határidőn túl beadott pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.

Támogatott időszak
Az alprogramban a támogatott időszak: 2010. szeptember 1. – 2011. május 31.
A támogatott időszakon kívüli kifizetések nem számolhatóak el a pályázati támogatás terhére!

A pályázaton elnyerhető támogatás
A jelen pályázaton rendelkezésre álló teljes támogatási keret 20 000 000 Ft.
A közoktatási intézmények a kutatócsoportok által kezdeményezett projektek megvalósítására projektenként maximum 500 000 Ft támogatásra nyújthatnak be pályázatot.
Az elnyert támogatás felhasználható a program megvalósításához szükséges eszközök (könyv, laboreszköz, műszerek szoftverek stb.) és a kutatási projekthez kapcsolódó programok (tanulmányút, terepi munka, egyéb kiadások) költségeinek fedezésére a 2010. szeptember 1. és a 2011. május 31. közötti időszakban.
A támogatás átutalására – a közoktatási intézmény számlaszámára – egy összegben kerül sor, a források rendelkezésre állásának függvényében az OKM Támogatáskezelő és a székhelyen működő közoktatási intézmény közötti támogatási szerződés megkötésétől számított 15 munkanapon belül.
Amennyiben a közoktatási intézmény a program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, illetve a kapcsolódó programok költségeinek fedezete mellett az egyes projektekben részt vevő tanulók és a mentor részére ösztöndíjat is igényel, akkor azt a teljes megítélt projekttámogatás maximum 25 %-ának erejéig teheti meg. A tanulók számára kifizetésre kerülő ösztöndíj összege minimum havi 1.000 Ft, de maximum havi 3.000 Ft összeg lehet. További feltétel, hogy a kutatást vezető szaktanár (mentor) számára kifizetett havi ösztöndíj összege nem haladhatja meg a havi 5.000 Ft összeget. A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevő valamennyi tanuló ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjakat az intézmény folyósítja a tanulók és a mentor számára.

A pályázás módja
Az alprogram keretében a pályázatot kizárólag a székhelyen működő közoktatási intézmény nyújthatja be.
A pályázatot a székhelyen működő közoktatási intézmény minden esetben rögzíti az OKM Támogatáskezelő által működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: ellenőrzött adatrögzítési felület). A székhelyen működő közoktatási intézmény postai úton is továbbítja az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázatot az OKM Támogatáskezelő részére.

Az ellenőrzött adatrögzítési felület az alábbi címen érhető el: https://utravalo.okmt.hu/palyazat
Az ellenőrzött adatrögzítési felületről az alábbi dokumentumok kerülnek nyomtatásra:
1.    Intézményi adatlap és intézményi nyilatkozatok, valamint a kutatásvezető tanár (mentor) nyilatkozata
2.    Mentori adatlap és nyilatkozat
3.    Tanulói adatlap/ok és nyilatkozat/ok, valamint a szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat/ok
4.    Részletes költségterv

A székhelyen működő közoktatási intézmény az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázatot egy eredeti példányban ajánlott küldeményként postai úton is köteles megküldeni az OKM Támogatáskezelő címére:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Útravaló Ösztöndíjprogram
„Út a tudományhoz – 2010. évi pályázat”
1374 Budapest
Pf. 564

További információ
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1374 Budapest, Pf. 564
Telefon: (1) 301-3200; (1) 301-3270
Fax: (1) 301-3220
E-mail: tudomany.utravalo @okmt.hu
Internet: http://www.okmt.hu

Forrás: OKMT