palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai Nyelvi Díj 2009, a Tempus Közalapítvány pályázata

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő intézmények számára az Európai Nyelvi Díj 2009 elnyerésére. Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Az Európai Nyelvi Díjat 1998-ban alapították az Európai Unió tagállamainak kezdeményezésére. Az azóta eltelt időben Európa-szerte több, mint hétszáz intézmény vehette át a nyelvoktatásban elért kiemelkedő eredményeiért járó Díjat. Magyarországi pályázók először 2002-ben indulhattak a Díjért folyó versenyben.

A program hazai lebonyolításáért felelős Tempus Közalapítvány várja azon nyelvoktatásban érdekelt intézményi pályázók jelentkezését, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelő, mintaértékű nyelvoktatási programnak adnak otthont:

A program…

a) …legyen átfogó
Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanítási-tanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.

b) …képviseljen többletértéket nemzeti szinten
Hozzá kell járulnia az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának mennyiségi és/vagy minőségi fejlődéséhez. Mennyiségi javuláson például a nyelvi kínálat bővítése értendő, különös tekintettel a kevésbé gyakran használt és oktatott nyelvekre. A minőségi fejlődés fogalmába tartoznak többek között a korszerű módszerek.

c) …biztosítsa a tanulók és/vagy tanárok tartós motivációját.

d) …legyen újszerű és kreatív
Új, korábban még nem alkalmazott megközelítési módokat kell feltárnia, megfelelve a tanulók szükségleteinek. Nem biztos azonban, hogy ami egy bizonyos összefüggésben innovatívnak számít, az másutt is az.

e) …rendelkezzen európai dimenzióval
Európa valóságából és nyelvi sokszínűségéből kell kiindulnia, továbbá ki kell használnia az abban rejlő lehetőségeket, hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák megismertetéséhez.

f) …legyen kiterjeszthető, továbbadható
Lehetséges forrásként kell szolgálnia mások számára, eltérő környezetben, különböző országokban. Például jó, ha az adott folyamat az eredetin kívül más nyelvek tanítására vagy más korcsoportok számára is adaptálható. A programnak bizonyítottan széles körű hatása kell, hogy legyen. Kívánatos ezért, hogy az információterjesztés konkrét lépései legyenek nyomon követhetőek.

g) ..illeszkedjen a Közös Európai Referenciakeret szemléletéhez.
Amennyiben a program a fenti feltételek mindegyikének eleget tesz, a programért felelős intézmény jó eséllyel pályázhat az Európai Nyelvi Díjra.

Bővebb információ az Európai Bizottság honlapján.

Prioritások 2009-ben

Az Európai Nyelvi Díjra pályázók közül előnyt élveznek az éves prioritások területén működő programok. Az idei évben az alábbi 4 prioritás érvényesül:

  • Kultúrák közötti párbeszéd. Projektek, amelyek nyelvi programjaikban képviselik a kölcsönös megértést és odafigyelést a különböző kultúrák között. Ez jelentheti innovatív nyelvoktatási módszerek alkalmazását, amelyek a kulturális vonatkozásokra fókuszálnak, és hozzájárulnak az előítéletek leépítéséhez, vagy jelenthet akár kulturális eseményeket, rendezvényeket, amelyek a nyelvtanulásra ösztönöznek. (európai prioritás)
  • Nyelvek és az üzleti élet. Az üzleti élet szereplőinek nyelvoktatási programjai, koncepciói, melyek az üzleti szféra és oktatási intézmények közötti együttműködésre építenek, valamint olyan szolgáltatások és eszközök, amelyek az üzleti szféra szereplőinek igényeit szolgálják ki, vagy bennük a nyelvtudás fontosságát tudatosítják. (európai prioritás)
  • Egész életen át tartó tanulást támogató nyelvi programok. Elsősorban olyan nyelvi programok, amelyek elősegítik az autonóm tanuláshoz szükséges stratégiák és technikák elsajátítását, és figyelembe veszik a (nyelv)tanulás szempontjából fontos  életkori sajátosságokat . (hazai prioritás)
  • Tantárgyközi integráció. Olyan kompetenciafejlesztő programok, amelyek a szaktárgyakat és az idegen nyelvet tanító tanárok együttműködésével valósítják meg a tantárgyközi integrációt. (hazai prioritás)

A fenti kategóriák nem jelentenek kizárólagosságot a pályázás során, más programok is jogosultak pályázni, amennyiben megfelelnek az Európai Nyelvi Díj egyéb keretrendszerének.

Milyen intézmények pályázhatnak?

Az Európai Nyelvi Díjra jogosult bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló program, függetlenül attól, hogy annak oktatási, képző- vagy továbbképző intézmény, helyi vagy regionális hivatal, vállalat vagy más, Magyarországon bejegyzett szervezet (illetve ezek önálló szervezeti egysége) ad otthont. Az Európai Nyelvi Díj olyan programnak adományozható, amelynek kidolgozása a közelmúltban zárult le, és amelyet a mindennapok gyakorlatában már alkalmaznak – vagy a program gyakorlati alkalmazását még csak tervezik, de azt alaposan előkészítették. Olyan programok, amelyek már korábban befejeződtek, illetve hosszabb ideje futó, valamely intézmény alaptevékenységét képező folyamatok nem kaphatják meg az Európai Nyelvi Díjat.

Partnerségben megvalósuló programok esetében lehetőség van arra, hogy a partnerek egy koordinátor intézmény megjelölésével közösen adják be a pályázatot. Pályázó partnerként kizárólag olyan intézmény tüntethető fel, melynek jól körülhatárolható a program kidolgozásában pontosan betöltött szerepe és ez a szerep a pályázatban bemutatásra került. Partnerségben megvalósuló programok anyagi támogatása esetén a Tempus Közalapítvány a koordinátor intézménnyel köt szerződést.

Azon intézmények, amelyek programjai már elnyerték az Európai Nyelvi Díjat, nem pályázhatnak újra ugyanazon kezdeményezésükkel a díjazás évét követő öt évben, és azután is csak abban az esetben nyújthatnak be érvényes pályázatot, ha a korábban díjazott program időközben megfelelő fejlesztéseken ment keresztül.

Javasoljuk, hogy azon intézmények, amelyek korábban pályáztak már az Európai Nyelvi Díjra, de programjuk nem kapott díjazást, akkor pályázzanak csak ugyanazon programmal újra, ha átdolgozzák, továbbfejlesztik a programot, figyelembe véve a szakértői értékelés során megfogalmazott visszajelzéseket is.

Az Európai Nyelvi Díjat nem nyerheti el olyan intézmény, melynek a Tempus Közalapítvány felé fennálló tartozása van, ezért a pályázat formai bírálatának egyik kritériuma, hogy a pályázó intézmény minden, a Tempus Közalapítvány felé korábban fennálló szerződéses kötelezettségét teljesítette. A pályázónak meg kell továbbá felelnie a 2007. évi CLXXXI. Törvénynek, illetve ez alapján ki kell töltenie a pályázati űrlaphoz csatolt 2. sz. nyilatkozatot. A törvény illetve bővebb információ megtalálható a következő honlapon: www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/.

Hogyan történik a pályázatok bírálata?


A pályázatok a TKA által felkért szakértők elé kerülnek, akik előzetesen véleményezik a formailag megfelelő pályázatokat. Az előválogatáson a legjobbnak ítélt programokat a szakértők az ősz folyamán személyesen is meglátogatják. (A szakértői csoport fenntartja a jogot, hogy a tartalmi bírálat során adott pontszámokat figyelembe véve, maga határozza meg a meglátogatandó projektek listáját.) A szakértők javaslata alapján a TKA kuratóriuma 2009 őszén dönt a bírálat végleges eredményéről, vagyis arról, hogy mely intézmények kapják az Európai Nyelvi Díjat. Ezután a TKA levélben értesíti a pályázókat, és ünnepélyes keretek között adja át a megítélt díjakat.

Mit kapnak a díjazottak?

A nyertes pályázatot benyújtó intézmények és megjelölt partnereik oklevelet kapnak, melyet az Európai Bizottság Többnyelvűségi Biztosa valamint az Oktatási és Kulturális Miniszter lát el kézjegyével. Továbbá használhatják az Európai Nyelvi Díj emblémáját céges dokumentumaikon, kiadványaikon. A díjazottak anyagi támogatásban is részesülnek az Oktatási és Kulturális Minisztérium által biztosított 1 millió forintos keretből. Az anyagi támogatás elsősorban a program széleskörű megismertetésére, továbbfejlesztésére fordítható. A Díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor Budapesten. Az eseményről várhatóan az országos sajtó és más média is tudósít

Kik nyerték el eddig az Európai Nyelvi Díjat?

A Díjat elnyert projektek és azok rövid leírása megtalálható az Európai Bizottság Európai Nyelvi Díj adatbázisában: http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm. Az eddigiekben Magyarországon díjazott projektek a fenti adatbázison kívül megtalálhatóak a Tempus Közalapítvány honlapján.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázni a Tempus Közalapítványtól igényelt űrlapon lehet. Az űrlap letölthető az oldal aljáról vagy kérhető az Információs Irodától (T: 06-1-237-1320, info{kukac}tpf.hu). A pályázatokat és azok mellékleteit 6 nyomtatott példányban postán (egy eredeti és öt másolat), és egy elektronikus példányban e-mailen kell benyújtani az alábbi címekre:

Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70., Pf. 508.
csilla.szabo(kukac)tpf.hu

Az e-mailen küldött pályázati anyag csak a pályázati űrlapot kell, hogy tartalmazza, a mellékletek elektronikus elküldésére nincs szükség.

A postán küldött borítékra kérjük ráírni: „Európai Nyelvi Díj 2009″.

A pályázatok benyújtásának határideje
2009. június 26. (postai feladás dátuma)