palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj 2015

kormányzati portál pályázatÚjra itt a diaszpóra ösztöndíj. Pályázzon, hogy Ön képviselje ösztöndíjjal Magyarországot. Európában (Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország), az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Dél-Afrikában, Izraelben, Kanadában, Latin-Amerikában (Argentína, Brazília, Venezuela, Uruguay, Chile) és Új-Zélandon.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága kihirdette a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíját, más nevén a Diaszpóra ösztöndíjat.

A pályázat célja
A Magyar Diaszpóra Tanács 2011. november 17-én elfogadott Alapító Nyilatkozata megállapította, hogy „A diaszpórában élő magyarságnak – húsz évvel a rendszerváltoztatás után – végre kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. A nemzeti ügyek kormánya elkötelezett aziránt, hogy az új Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa.”
Célunk az, hogy kiépüljön és megerősödjön a külhoni magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez. Jelen programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtudását fejlesszük, a magyar közösségekben való tevékenységet és a Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönözzük, azaz a magyar identitást megerősítsük.
Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várjuk, akik segítenek e cél elérésében.
A Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Program (a továbbiakban: Program) célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése.

diaszpora

A pályázat tárgya 

A Program a diaszpóra magyarsága magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat legfeljebb 100 fő részére a 2015. február hónap és 2016. június hónap között megvalósuló külföldi programszakasz időtartama alatt. A Program naptári nap szerinti kezdete nyertes pályázónként – figyelembe véve a célországok földrajzi fekvését, illetve a szervezetek javaslatait – eltérő lehet, ezért a Program kezdetének pontos, naptári nap szerinti meghatározására nincs lehetőség. A pályázati szakasz lezártát – azaz a nyertes pályázók kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra a nyertes pályázókkal kötendő szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, ami a szerződésben kerül rögzítésre, személyre szabottan.

A Program 2015 februárjától 2016 júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt a nyertes pályázó legalább 6, legfeljebb 9 hónapig a külhoni magyar közösségekben, 1 hónapig pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz több részből tevődik össze, ezen részek: a nyertes pályázók különböző csoportjai számára eltérő időpontokban kezdődő, két hétből álló oktatási szakasz, és a két hétből álló záró hetek.

A pályázók köre

A pályázat kedvezményezettje lehet az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, illetve kiemelkedő és a magyar diaszpóra számára kiválóan hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt. Elvárt a magas szintű angol nyelvtudás és/vagy a célország nyelvének legalább társalgási  szintű ismerete.

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2015. január 27 – 2015. február 27. Interjú a pályázókkal: 2015. március 9 – március 27.

Külföldi programszakasz tervezett időtartama a déli féltekén: 2015. május 1 – 2015. október 31.

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka az északi féltekén: 2015. augusztus 1 – 2016. május 31. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg.)

Szerződés időtartama: a szerződésben kijelölésre kerülő külföldi programszakasz kezdőnapjához képest meghatározásra kerülő oktatási időszak kezdetétől – a záró hetek végéig

A nyertes pályázók kötelezően felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy a nyertes pályázó a szükséges beutazási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában a nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződésében kikötött egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, oktatási felkészítő ismeretanyagának elsajátítása, elszámolási és beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:

  • Európa (Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország)
  • Amerikai Egyesült Államok
  • Ausztrália
  • Dél-Afrika
  • Izrael
  • Kanada
  • Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Venezuela, Uruguay, Chile)
  • Új-Zéland

A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani. A pályázatot a Nemzeti Regiszter honlapon található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság
Nemzetpolitikai Jogi és Koordinációs Főosztály
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja. Csak a 2015. február 27. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő kifejezést: ”KCSP 2015”

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíjra magánszemélyek pályázhatnak, melynek összege az alábbiak szerint alakul: 

  1. magyarországi programszakasz: magába foglalja a két hét időtartamú oktatási (felkészítő) időszakot és a záró heteket. Az oktatási időszakon a részvétel kötelező, ez feltétele a külföldi programszakasz megkezdésének. A záró heteken a részvétel kötelező, a részvétel függvényében kerül megfizetésre (átutalásra) a külföldi programszakasz utolsó hónapjára járó ösztöndíj.
  2. külföldi programszakasz: bruttó 350.000,- Ft/hó

A nyertes pályázók ösztöndíját – a rendelkezésre bocsátott költségkerettel együtt – a ME átutalással teljesíti – a költségkeret felhasználásának és elszámolásának követése és megkönnyítése céljából –, a kifejezetten erre a célra nyitott forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség, a kifizetéseket kizárólag forintban teljesíti a ME.

Az ösztöndíj összegén felül a ME a nyertes pályázók célországba történő utazási költségét, a Magyarországra való visszautazás költségét, a külföldi programszakasz alatt a biztosításának költségét fedezi, továbbá részére a külföldi programszakasz idejére egy maximalizált, fix összegben meghatározott költségkeretet biztosít. Az elszámolható költségek a tervezettek szerint: országon belüli utazás és szállás, telefonköltség és egyéb, előre meg nem határozható költségek. A költségkereten belül az egyes költségekre felhasználható összegek a helyi körülményeket figyelembe véve országonként eltérhetnek.

Letölthető dokumentum

KCSP_adatlap_2015

Elérhetőség

A pályázat honlapja: nemzeti regiszter

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen: kcsp@me.gov.hu

A Kormány az 1689/2014. (XI. 26.) számú határozatban döntött a Kőrösi Csoma Sándor Program 2015. évi megvalósításáról, és elrendelte az ehhez szükséges forrás  rendelkezésre bocsátását. Abban az esetben, ha 2015. február 27. napján a forrás nem áll rendelkezésre, úgy a pályázat kiírója jogosult a jelen pályázatot visszavonni.