palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP – Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások pályázat (TÁMOP 1.4.4-08/1)

A támogatás célja: A foglalkoztatási együttműködési megállapodás a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása annak érdekében, hogy feltérképezzék a kistérségükben, régiójukban a munkahelyteremtés, a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeit, összehangolják a helyi erőforrásokat, közös stratégiát, cselekvési tervet dolgozzanak ki, és valósítsanak meg a foglalkoztatás elősegítése érdekében. A foglalkoztatási paktumok a stratégiai célok elérése, a foglalkoztatás szintjének növelése, a gazdaságfejlesztés érdekében elemzik a térség foglalkoztatási helyzetét, feltárják a foglalkoztatási lehetőségeket, fejlesztik a gazdasági és a humán erőforrásokat, meghatározzák a kitörési pontokat, koordinálják és megvalósítják a fejlesztési elképzeléseket. E komplex célok elérése érdekében felkutatják a helyi, regionális, központi és uniós pénzügyi forrásokat, amelyeket összehangolnak a kistérségi szinten generált innovatív projektötletekkel. Jelen kiírás célja, a nemzetközi pozitív tapasztalatok alapján, támogatni a hazai foglalkoztatási paktumok létrejöttét.

A konstrukció két komponens keretében valósul meg:
a)    komponens: kistérségi és regionális foglalkoztatási paktumok kidolgozásának támogatása,
b)    komponens: határmenti térségek szereplői között létrejövő, határokon átnyúló foglalkoztatási megállapodások kidolgozásának támogatása.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 900 000 000 forint. A Közép-Magyarországi Régió területén maximum 180 000 000 Ft használható fel.

Pályázók köre:
a)    A pályázó szervezetekkel szembeni elvárások: A pályázó szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet.
A jelen kiírás keretében a lent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak csak be pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján.
b)    Jogi forma
Főpályázó:

 • Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek (Egyéb egyesületek KSH 52, Alapítványok KSH 56), amelyek alapszabályában, alapító okiratában szerepel foglalkoztatáspolitikai célkitűzés
 • Közhasznú társaságok (és nonprofit betéti társasági és nonprofit korlátolt felelősségű társasági formájú jogutódjai (KSH 57), amelyek alapító okiratában szerepel foglalkoztatáspolitikai célkitűzés
 • Települési vagy megyei Önkormányzatok (KSH )
 • Jogi személyiséggel rendelkező kistérségi önkormányzati társulások (KSH 366)
 • Szociális partnerek/érdekképviseletek (KSH )
 • Regionális Munkaügyi Központok (KSH )

Társpályázó konzorciumi tag lehet:

 • Regionális Munkaügyi Központok (KSH )
 • Kamarák (KSH )
 • Vállalkozás és/vagy foglalkoztatók érdekképviseleti szervezete és/vagy területileg illetékes vállalkozásfejlesztési alapítvány (KSH számok)
 • Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek (Egyéb egyesületek KSH 529, Alapítványok KSH 56), amelyek alapszabályában, alapító okiratában szerepel foglalkoztatáspolitikai célkitűzés
 • Közhasznú Társaságok (és nonprofit betéti társasági és nonprofit korlátolt felelősségű társasági formájú jogutódjai (KSH 57), amelyek alapító okiratában szerepel foglalkoztatáspolitikai célkitűzés
 • Települési vagy megyei Önkormányzatok (KSH)
 • Kisebbségi önkormányzatok (KSH)
 • Kistérségi önkormányzati társulások (KSH 366)
 • Szociális partnerek/érdekképviseletek (KSH)
 • Helyi képző intézmények, szervezetek (KSH)
 • Vállalkozások
 • Egyéni vállalkozók (KSH23)
 • Jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 111, 113)
 • Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (KSH 211, 212
 • Szövetkezetek (KSH 12)

Támogatásban csak a főpályázó és a konzorciumi tagok részesülhetnek. Konzorciumi tag csak támogatásban részesülő partner lehet.
Kötelezően bevonandó konzorciumi partner:
– Regionális Munkaügyi Központ (Kirendeltségek közreműködésével)
– Települési vagy megyei önkormányzat vagy önkormányzati társulás
– Vállalkozás
A konzorciummal szemben támasztott feltételek: Konzorciumi tagok száma (főpályázót is beleértve): 5 – 10.

Támogatható tevékenységek köre: A tevékenységeket mindkét komponens esetében, két szakaszban (előkészítési és megvalósítási szakasz) kell végrehajtani. Az előkészítési szakasz a projekt megkezdésének napjától számítva nem lehet hosszabb, mint a projekt megvalósítás időtartamának fele.
A megvalósítási szakasz az előkészítési szakasz lezárását követően a projekt befejezéséig tart.
Kizárólag az előkészítési szakaszban végezhető tevékenységek:
– térségi (regionális, kistérségi, határon átnyúló) foglalkoztatási partnerség-építés;
– helyzetelemzés és stratégiaalkotás;
– a stratégia alkotás folyamatához, a paktum létrehozásához köthető rendezvények szervezése;
– stratégia alkotás folyamatához köthető képzések;
– új foglalkoztatási megállapodás/paktum létrehozása, szervezeti keretek megteremtése;
A támogatható tevékenységek:
– figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében;
– a helyi foglalkoztatási stratégiák megalapozására szolgáló tanulmányok készítése, megfelelő információk és adatok hiánya esetén a megalapozott helyzetfelmérés elkészítését segítő kutatások indítása;
– szemináriumok, workshopok, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok szervezése a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására;
– a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken (pl. kommunikációs, csapatépítést és konfliktuskezelést szolgáló), képzéseken való részvétel;
– partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút;
– a projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere lebonyolítása, a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között;
– honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére;
– a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé;
– országos és nemzetközi, hasonló projektekhez kapcsolódó tapasztalatcsere megszervezése, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás;
– helyi foglalkoztatási stratégiák, foglalkoztatási megállapodások elkészítése, szervezeti és működési szabályzat, valamint költségvetések kidolgozása;
– helyi/kistérségi/megyei/regionális foglalkoztatási stratégia kialakítása, megállapodások létrehozása a helyi/kistérségi/megyei/regionális gazdaságfejlesztési és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai tervekhez illeszkedve;
– a foglalkoztatási megállapodásokkal, és a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projektjavaslatok kidolgozása;
– a projekt eredményeinek terjesztését célzó kiadványok készítése, szakmai és közösségi fórumok, rendezvények szervezése;
– a regionális és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai dokumentumok számára ajánlások megfogalmazása a projekt tapasztalatainak figyelembevételével.
– projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek;
– paktum menedzsment humánerőforrásának biztosítása;
– a paktum működtetéséhez köthető rendezvények szervezése;
– a helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi/kistérségi/megyei/regionális szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése.
Regionális paktumok esetében a régióban működő kistérségi szintű paktumok együttműködésének koordinálása

Projekt támogatásának területi korlátozása
Az A) komponens esetében támogatásra kizárólag Magyarország területén megvalósuló projektek jogosultak.
A B) komponens esetében egyes – a projekt szakmai tartalmának megvalósítását szolgáló – tevékenységek, események megvalósulási helye lehet az együttműködő partner ország területén is.
A foglalkoztatási stratégia az adott földrajzi területre vonatkozik, pl. régió, kistérség, stb. ennek pontos meghatározása a pályázó feladata.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének max. 90 %-a. A támogatási intenzitás számítása a 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet alapján történik.

Támogatás összege:

 • kistérségi szint esetén: legalább 10 millió Ft, legfeljebb 25 millió Ft;
 • regionális szint esetén: legalább 15 millió Ft, legfeljebb 50 millió Ft;
 • határmenti együttműködések esetén: legalább 10 millió Ft, legfeljebb 40 millió Ft lehet.

Adminisztratív információk
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelete a 2007-13 időszak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet szabályozza. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan (xdat fájl) és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (elektronikusan 1 példányban, papír alapon 1 eredeti és 2 másolati példányban). A kitöltő programból kinyomtatott papír alapú pályázat 1 eredeti és 2 másolati példányát, és elektronikusan az xdat fájlt, valamint a pályázat mellékleteinek elektronikus verzióját kell benyújtani.Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. Papír alapon minden példányt lefűzve (spirálozva/dossziéba fűzve) kell benyújtani. A csatolandó mellékleteket elektronikusan (CD, DVD) és papír-alapon kell benyújtani, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre:
Postacím ajánlott levélként: 1385 Bp., Pf. 818.; csomagként: 1134 Bp, Váci út 45. C.

A pályázatok benyújtásási határideje: 2009. április 10-től 2009. május 22-ig

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ honlapján talál (www.nfu.hu), felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.

(Forrás: NFÜ)