palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egészestés fikciós filmalkotások szelektív támogatására 2009/II.–2010/I. összevont pályázati szakasz

mmkaA Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázatot hirdet a 2010. évre egészestés fikciós filmalkotások szelektív támogatására (vissza nem térítendő támogatás, 2009/II. – 2010/I. összevont pályázati szakasz).

1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, TÁRGYA, CÉLJA

1.1. A Pályázat kiírója a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) Kuratóriuma.

1.2. Az MMK mint Támogató hatékony és ellenőrizhető eljárás keretében, szelektív alapon támogatja a jelen Pályázati Kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő egészestés fikciós filmalkotások gyártását.

1.3. A pályázat célja, hogy a hazai piacon sikeres, nagyszámú nézőt vonzó és nemzetközi érdeklődésre is számot tartó filmalkotások jöjjenek létre.

2. A pályázók köre, a pályázaton való részvétel feltételei

2.1. A pályázaton a pályázat beadásáig a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda (a továbbiakban: Filmiroda vagy mozgóképszakmai hatóság) által nyilvántartásba vett filmelőállítók vehetnek részt.

2.2. Koprodukció esetén, a pályázaton az adott filmalkotás vezető filmelőállítója vehet részt. Amennyiben a pályázó nem a vezető filmelőállító, a pályázathoz csatolandó a vezető filmelőállító erre vonatkozó jóváhagyó nyilatkozata. Ugyanazon filmalkotásra csak egy filmelőállító nyújthat be érvényesen pályázatot.

2.3. Ugyanazon filmelőállító legfeljebb 3 (három) filmalkotás gyártására nyújthat be pályázatot.

2.4. Ugyanazon rendező legfeljebb 1 (egy) filmalkotásnak lehet rendezője a jelen pályázati eljárásban.

2.5. A pályázatból kizártak körére – ideértve az összeférhetetlenségi szabályokat is – az MMK Támogatási Szabályzatában foglaltak irányadók.

2.6. A pályázó a pályázati dokumentáció részeként igazolni köteles, hogy jelen pályázati kiírás 2. számú mellékletben megjelölt jogokkal rendelkezik.

3. A támogatható filmalkotásra vonatkozó rendelkezések

3.1. Műfaj és hosszúság:

 • a) legalább 70 perces játékfilm,
 • b) legalább 55 perces fikciós elemeket tartalmazó egészestés dokumentumfilm,
 • c) legalább 70 perces egészestés animációs film.

3.2. A pályázati eljárásban támogatásban részesíthető célok:

 • a) alacsony költségvetésű filmalkotások gyártása: legfeljebb 150 millió forint összköltségvetésű, elsősorban fiatal pályakezdő rendezők és/vagy producerek részvételével megvalósuló filmalkotások,
 • b) átlagos költségvetésű filmalkotások gyártása: 150 és 750 millió forint közötti összköltségvetésű filmalkotások,
 • c) magas költségvetésű filmalkotások gyártása: 750 millió forintot meghaladó összköltségvetésű, kisebbségi magyar részvételű koprodukcióban megvalósuló filmalkotások,
 • d) a 2008. és 2009. évi televíziós filmalkotások valamint kisjátékfilmek gyártásának támogatására kiírt pályázatokon nyertes filmalkotások legalább 70 perces játékfilmmé való átdolgozása,
 • e) HD-re vagy más digitális technikára forgatott filmalkotások 35 mm-es formátumra való nagyítása, ha a pályázó igazolja, hogy
 • f) a filmalkotás meghívást nyert valamely nemzetközi filmfesztivál versenyprogramjába és a filmalkotás fesztivál-szereplése alapján normatív filmgyártási támogatás igényelhető vagy
 • g) forgalmazói (elő)szerződéssel rendelkezik a filmalkotás magyarországi 2010-ben megkezdődő mozi-forgalmazására vonatkozóan.

Az a)-b) pontok esetében támogatási feltétel, hogy a filmalkotásokhoz az MMK korábban szelektív vissza nem térítendő filmgyártási támogatást nem nyújtott (ide nem értve a szándéknyilatkozatot).

3.3. Jelen pályázati eljárásban kizárólag azon támogatási célok részesíthetők támogatásban, amelyekhez a kérelmezett támogatási összegen kívül a teljes finanszírozási háttér igazoltan, okiratokkal alátámasztva rendelkezésre áll. Hiányos finanszírozási háttér esetén Támogató Kuratóriuma szándéknyilatkozatot bocsáthat ki.

3.4. SZÁNDÉKNYILATKOZAT

 • 3.4.1. Szándéknyilatkozat: a Támogató Kuratóriuma által kibocsátott, támogatási ígérvénynek nem minősülő, jövőbeni támogatási szándékot kifejező egyoldalú nyilatkozat, amely indokolt esetben – különösen a rendező személyének, illetve a forgatókönyvnek lényeges változása esetén – a Kuratórium által visszavonható, valamint a 3.4.4., illetve 3.4.5. pontokban foglaltak szerint meghosszabbítható. A szándéknyilatkozatban a Kuratórium meghatározza a támogatás mértékét és a tervezett filmalkotás költségvetéséhez viszonyított százalékos arányát, amely – különösen a költségvetés megváltozása esetén – a Kuratórium által módosítható.
 • 3.4.2. A pályázatban a kért támogatási összeg akkor is megjelölendő, ha csak szándéknyilatkozat kibocsátására lehet jogosult a pályázat. A szándéknyilatkozatban a Kuratórium meghatározza a megítélhető támogatás felső határát, azonban a támogatási döntés ennél alacsonyabb összegű támogatást is tartalmazhat.
 • 3.4.3. A szándéknyilatkozat kibocsátásához valamennyi meglévő pénzügyi forrást igazoló és a tervezett forrásokra vonatkozó irat (szándéknyilatkozat, előszerződés, stb.) benyújtandó.
 • 3.4.4. A szándéknyilatkozat a 3.2. a) pont szerinti filmalkotások esetében 6 hónapig, a 3.2. b) pont szerinti filmalkotások esetében 12 hónapig érvényes. A szándéknyilatkozat érvényességi ideje – mindkét előbbi esetben – egy alkalommal, a pályázó kérelmére a Kuratórium által 6 hónappal meghosszabbítható.
 • 3.4.5. A 3.2. c) pont szerinti esetben a szándéknyilatkozat érvényességi ideje 12 hónapig tart, amely időtartam a pályázó kérelmére a Kuratórium által egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.
 • 3.4.6. Amennyiben a szándéknyilatkozat érvényességi ideje alatt a pályázó igazolja, hogy a produkció teljes finanszírozása biztosított és valamennyi egyéb pályázati feltételt hiánytalanul teljesít, a Kuratórium a pályázó kérelmére – a Játékfilmes Szakkollégium javaslata és a kontrolling jelentés alapján – dönt a produkció támogatásáról.
 • 3.4.7. A támogatási döntéshez az 1. számú melléklet szerinti dokumentumok közül azok benyújtása szükséges, amelyeket az eredeti pályázat nem tartalmazott, illetve amelyek tartalma az eredeti pályázathoz képest megváltozott (különösen ideértve a finanszírozási hátteret alátámasztó iratokat).

A támogatási döntésre irányuló kérelem benyújtásához a pályázati díjat nem kell ismételten megfizetni.

 • 3.4.8. Szándéknyilatkozat külföldi részvétellel megvalósuló koprodukciós filmek 2011. évben kezdődő gyártására is kibocsátható.

3.5. A támogatható filmalkotásokra vonatkozó további feltételek:

 • a) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2.§ 7.  a) pontja szerint magyar filmalkotásnak minősül (tehát az Mktv. 3.§-a szerinti táblázat alapján legalább 75 pontot ér el), vagy
 • b) az Mktv. 2.§ 7. b) pontja szerinti magyar részvételű koprodukciós filmalkotásnak minősül (tehát az Mktv. 3.§-a szerinti táblázat alapján legalább 30 pontot ér el és a filmalkotás költségvetéséből a magyar filmelőállítót terhelő hányad kétoldalú koprodukció esetén eléri a húsz, többoldalú koprodukció esetén a tíz százalékot, kivéve ha két vagy többoldalú nemzetközi egyezmény eltérően rendelkezik) és ez esetben
 • ba) rendezője magyar állampolgár és/vagy a filmalkotók többsége magyar állampolgár
 • bb)eredetileg magyar nyelven gyártott,
 • bc) a pályázó a filmalkotás vezető filmelőállítója
 • c) végterméke 35 mm-es film vagy HD,
 • d) a támogatási összeg 80%-a közvetlen magyar filmgyártási költségnek minősül,
 • e) a filmalkotás megfelel az Mktv. 12/A§ és 12/B§ szerinti kulturális követelményeknek.

3.6. A pályázó megalapozott, különös méltánylást érdemlő kérelme alapján a 3.5. ba,) bb), bc) és d) pont szerinti követelmények teljesítése alól a Támogató Kuratóriuma felmentést adhat.

4.  A támogatási cél TELJESÍTÉSE és határideje

 • 4.1. A támogatási cél a 12.2. pont szerinti végső elszámolás Támogató általi elfogadásával teljesül. A támogatási cél teljesítésének határideje: 2011. május 31., amely külön kérelemre, alapos indokkal – a Kuratórium által – legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.
 • 4.2. A Támogatott a végső elszámoláson kívül köteles teljesíteni és igazolni a filmalkotás magyarországi nyilvános mozi-bemutatását a standard/HD kópia elkészültét követő 12 hónapon belül. Fikciós dokumentumfilmek és a 3.2. d) pont szerinti alacsony költségvetésű filmalkotások esetében magyarországi közszolgálati vagy országos vételkörzetű kereskedelmi műsorszolgáltató általi sugárzás hiteles igazolása is elfogadható.

5. TÁMOGATÁSI KERETÖSSZEG ÉS A MEGÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

5.1. A támogató által biztosított keretösszeg: 500 millió forint.

5.2. A filmgyártási céltámogatás összegének felső határa filmalkotásonként (amely tartalmazza a 7.6.1. pont szerinti kamattámogatást is):

 • alacsony költségvetésű filmalkotások: 70 millió forint, de nem lehet több mint a produkció összköltségvetésének 60 %-a,
 • átlagos költségvetésű filmek: 100 millió forint,
 • magas költségvetésű filmek: egyedi elbírálás szerint,
 • a 3.2. d) pont szerinti esetben: 60 millió forint,
 • a 3.2. e) pont szerinti esetben: 25 millió forint.

5.3. Ugyanazon filmalkotáshoz gyártási jogcímen (szelektív, normatív, koprodukciós) nyújtható vissza nem térítendő támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 170 millió forintot, amely az alapfutamidőre a kamattámogatást is tartalmazza. Ez alól kivételt képeznek a 750 millió forintot meghaladó összköltségvetésű filmalkotások.

6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS ÁTVÉTELE, PÁLYÁZATI DÍJ

6.1. A pályázatokat 2010. január 20. 15.00 óráig lehet benyújtani személyesen – munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 10-15 óra között – a Támogató székhelyén (1068 Budapest, Városligeti fasor 38. III./5., Finanszírozás).

6.2. A késedelmesen benyújtott pályázatokat a Támogató nem fogadja be. A pályázatok átvételéről a Támogató átvételi nyilatkozatot állít ki.

6.3. A pályázati dokumentáció kötelező mellékleteit jelen Pályázati Kiírás 1. számú melléklete tartalmazza.

6.4. A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva – valamint 6 (hat) másolati példányban kérjük benyújtani. A másolati példányok fedőlapján kérjük feltüntetni, hogy az az eredetivel mindenben megegyező másolat.

6.5. Pályázati díj: A jelen pályázati eljárásban pályázati díj fizetendő. A pályázati díj átutalásakor a közlemény rovatba az „egészestés szelektív filmgyártási pályázat 2009/II.” megjelölést kérjük feltüntetni. A pályázati díj a Támogató www.mmka.hu honlapon közzétett pályázati naptár mellékletét képező hirdetmény, valamint a Támogatási Szabályzatvonatkozó rendelkezései alapján fizetendő.

6.6. A pályázati díjat a Támogató10032000-00282039-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni. A befizetést igazoló visszavonhatatlan átutalási megbízás másolatát csatolni kell a pályázathoz.

6.7. A befizetett pályázati díjat a Támogató nem téríti vissza. A pályázati díjról a Támogató a pályázati díj Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára történő beérkezését követően állít ki számlát.

7. A pályázatok ELLENŐRZÉSE, elbírálásának szempontjai, döntés a támogatásról

7.1. A pályázatok érvénytelenségére és a hiánypótlásra vonatkozóan a Támogatási Szabályzat rendelkezései irányadók. Érvénytelen a pályázat abban az esetben is, ha a támogatási összeg felhasználására vonatkozó költségvetés nem a Kontrolling Szabályzatában meghatározott módon kerül benyújtásra.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXI. törvény értelmében a pályázatok érvényességének feltétele ugyanezen törvény 8.§-ában és 14.§-ában megjelölt nyilatkozat csatolása.

7.2. A benyújtott pályázatot a Játékfilmes Szakkollégium bírálja el. A Játékfilmes Szakkollégium a pályázatok elbírálásánál a forgatókönyvön kívül különösen figyelembe veszi a projekt kidolgozottságát, megvalósításának gazdaságosságát, finanszírozási hátterének biztosítottságát. A Játékfilmes Szakkollégium támogatási javaslatát a Kuratóriumnak a kontrolling jelentés figyelembevételével teszi meg. A Játékfilmes Szakkollégium javaslata a pályázatban megjelölt összegtől legfeljebb 25%-os mértékig térhet el.

A támogatás, illetve a szándéknyilatkozat kibocsátásának feltétele, hogy a filmalkotás művészileg és szakmailag teljesítse a Támogató kialakult gyakorlata szerinti elvárásokat.

7.3. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha

 • a)  a pályázatban megjelölt produkció a Támogató korábbi forgatókönyv-és filmterv-fejlesztési pályázatán támogatásban részesült és a filmterv-fejlesztési támogatási cél sikeresen megvalósult,
 • b) a pályázó igazolja, hogy a produkció költségvetésének minél nagyobb hányadát kívánja saját erőből fedezni (e tekintetben saját erőnek minősül valamennyi közvetlen vagy közvetett támogatáson kívüli forrás),
 • c) a pályázó forgalmazási előszerződést, elő-eladást, illetve minimum garanciát igazol,
 • d) a pályázó sugárzási kötelezettségvállalást és/vagy műsorszolgáltatói koprodukciós hozzájárulást igazol,
 • e) a produkciót az Eurimages, vagy más hazai/európai, állami/regionális támogató szervezet is támogatásban részesíti,
 • f) a filmalkotás nyomtatásban korábban megjelent magyar irodalmi művek adaptációja, ifjúsági film, vagy zenés film.

7.4. A megbízott filmszakmai ellenőr ellenőrzi a filmalkotás megvalósításához szükséges teljes finanszírozási háttérrendelkezésre állását, és azt, hogy a támogatási intenzitás az Mktv. rendelkezéseinek (13.§ (1)-(4) bek.) megfelel-e.

7.5. A Kuratórium – a Játékfilmes Szakkollégium támogatási javaslatának figyelembevételével – 2010. március 15-ig hoz döntést a  filmalkotások gyártásának támogatásáról, valamint a szándéknyilatkozatok kibocsátásáról. A Kuratórium döntéséről írásban értesíti a pályázókat. A Kuratórium döntését nem köteles indokolni.

7.6. A Kuratórium döntéséről a Támogatási Szabályzatban foglalat rendelkezések alapján írásban (postai vagy elektronikus úton) értesíti a pályázókat.

7.6.1. A Kuratórium támogató döntésében a támogatási összeget úgy határozza meg, hogy annak 9%-a a hitelintézeti folyósítási ütemezéshez igazodó futamidőre – legfeljebb 12 hónapra – a hitelintézeti előfinanszírozáshoz kapcsolódó kamattámogatásnak minősül.

7.6.2. A futamidő lejáratát követően kamattámogatás külön pályázat alapján vehető igénybe. Amennyiben a hitelintézeti előfinanszírozáshoz igénybe vett kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására a Támogató érdekkörében felmerült okból kerül sor, a Támogatott kamattámogatási pályázat keretében részesülhet kamattámogatásban. Amennyiben a visszafizetési határidő meghosszabbítására a támogatott érdekkörében felmerülő okból kerül sor, kamattámogatás nem nyújtható.

7.7. A kuratóriumi támogatási döntést követően a támogatott filmelőállító személye nem módosítható és a támogatásra való jogosultság nem átruházható. Amennyiben a támogatott filmelőállító nem képes a produkcióban való részvételre, vagy a produkcióban való részvétel jogát másra kívánja átruházni, köteles erről a Kuratóriumot tájékoztatni. A Kuratórium támogatási döntését ez esetben visszavonja. A filmalkotás gyártására új pályázat csak a Támogató következő pályázati eljárásában nyújtható be. A Kuratórium jogosult a támogatási döntés visszavonására a támogatott filmelőállító és a rendező között kialakult, a filmalkotás megvalósítását veszélyeztető vagy akadályozó jogvita esetén is.

7.8. Amennyiben a támogatási döntést követően a pályázathoz képest a filmalkotás megvalósításának lényeges körülményei (különösen: forgatókönyv lényegi változása, finanszírozási háttér változása, koprodukciós partner változása) jelentősen módosulnak, a Kuratórium jogosult a támogatási döntés visszavonására.

8. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

8.1. A Támogató a támogatott filmelőállítóval támogatási szerződést köt.

8.2. Nem köthető szerződés azon nyertes pályázóval, akivel szemben a Támogatási Szabályzatban meghatározott valamely pályázati és támogatást kizáró ok fennáll.

8.3. A Támogató és a támogatott filmelőállító közötti támogatási szerződés megkötésének együttes  feltételei:

 • a) a Kuratórium a támogatásról szóló döntést meghozta,
 • b) a támogatott által benyújtott pályázati dokumentáció adatai és a támogatásban való részesítés alapjául szolgáló tények, körülmények, feltételek (különösképpen a költségvetésre, a megfilmesítési jogokra és a teljes finanszírozási háttér rendelkezésre állására vonatkozóan)  nem változtak, kivéve, ha a változást a Támogató előzetesen jóváhagyta,
 • c) a gyártásba vételi adatlapot a támogatott a hatályos Kontrolling Szabályzatnak megfelelően benyújtotta és azt Támogató elfogadta,
 • d) a 3. számú melléklet szerinti alapokmányokat a támogatott hiánytalanul benyújtotta.

8.4. A támogatási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a filmalkotás megvalósítására vonatkozó valamennyi támogatói (ideértve a közvetett támogatást is) szerződés, koprodukciós szerződés, a hitelintézeti előfinanszírozásra vonatkozó szerződés, egyéb finanszírozási szerződés, továbbá a biztosítási szerződés(ek) és befejezési garancia alkalmazása esetén az arra vonatkozó biztosítási szerződés – legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg – hatályba lépjen.

8.5. A támogatási szerződés megkötésének feltételeit Támogatott legkésőbb a támogatási döntés keltét követő 6 hónapon belül köteles teljesíteni. Amennyiben a támogatási szerződés létrejöttének feltételeit Támogatott az előírt határidőn belül érdekkörében felmerülő okból nem teljesíti, a támogatásról szóló kuratóriumi döntés hatályát veszti. A Kuratórium a támogatási döntés hatályát egyszeri alkalommal külön kérelemre legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja.

8.6. A támogatási cél teljesítéséig – ideértve a 4.2. pont szerinti feltételt is – a támogatási szerződés hatályban marad. A támogatási cél bármely feltételének késedelmes teljesítése, vagy nem teljesítése a támogatási szerződés megszegésének minősül és a meghatározott hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatók (ideértve a már folyósított támogatási összegek visszakövetelését, illetve kizárást a Támogató pályázataiból).

8.7. A támogatási cél megvalósításáig a rendező és a magyar koproducer (természetes személy) személye, a filmalkotás költségvetése és a film megvalósítását befolyásoló egyéb tény, feltétel, szerződés kizárólag a Kuratórium előzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható. A támogatási cél módosítása nem engedélyezhető.

9. FILMALKOTÁS FINANSZÍROZÁSA

9.1. A Támogató jelen pályázati eljárásban kizárólag azon filmalkotások megvalósításához nyújt támogatást, amelyeknél a pályázó hitelt érdemlően, okiratokkal igazolja, hogy a pályázatban megjelölt támogatási összegen kívül a filmalkotás megvalósításához szükséges finanszírozási háttér hiánytalanul rendelkezésre áll. A Támogató által biztosított támogatás kizárólag a produkció megvalósításához még hiányzó forrás lehet.

9.2. A finanszírozási háttér meglétének igazolása magában foglalja annak bizonyítását, hogy

 • a) filmalkotás összköltségvetésének összege – az igényelt támogatási összeggel együtt számítva – közvetlenül, akadályozó feltételek nélkül rendelkezésre áll és felhasználható, és
 • b) a filmalkotás zökkenőmentes gyártásához szükséges cash-flow a gyártás teljes időszakára biztosított.

9.3. A finanszírozási háttér igazolásához elsősorban következő dokumentumok fogadhatók el:

 • a) megkötött, hatályba lépett (vagy legkésőbb a támogatási szerződéssel egyidejűleg hatályba lépő) szerződés vagy nyilatkozat, amelyben a szerződés megszüntetésének, illetve a nyilatkozat visszavonásának joga oly módon korlátozott vagy szankcionált, hogy az a filmalkotás megvalósítását nem veszélyeztetheti,
 • b) magyarországi hitelintézet vagy nemzetközi hálózattal rendelkező és elismert külföldi hitelintézet által kibocsátott, a produkció teljes megvalósítási időtartamára (végső elszámolásáig) hatályos bankgarancia,
 • c) a pályázó illetve a koproducerek bankszámláján elkülönített, vagy letétbe  helyezett és kizárólag a produkció megvalósításához rendelkezésre álló készpénz,
 • d) a produkció megvalósításához igénybe vett hitel, kölcsön, amennyiben az ahhoz biztosított fedezet nem veszélyezteti a filmalkotás felhasználását és a Támogató részére biztosítandó jogokat,
 • e) befejezési garancia.

9.4. A pályázatban megjelölt, illetve a Támogató által elfogadott finanszírozási háttér bármely elemének megváltoztatása a Támogató általi előzetes jóváhagyáshoz kötött.

9.5.  A produkció megvalósításához szükséges finanszírozási háttérnek a teljes támogatási időszak alatt rendelkezésre kell állnia.

9.6.  A támogatott a finanszírozási háttér valamennyi változását köteles a Támogatónak haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén, illetve amennyiben a támogatási cél megvalósítása veszélybe kerül vagy lehetetlenné válik, a Kuratórium hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására (különösen a támogatási döntés visszavonása, vagy a támogatás folyósításának felfüggesztése,) jogosult.

9.7. Az elfogadott összköltségvetés és céltámogatási költségvetés a támogatási cél megvalósítása alatt kizárólag a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával módosítható. A Támogató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Kuratórium támogatási döntését követően a filmalkotás költségvetése csökken, Támogató a támogatási összeget a támogatási időszak alatt bármikor arányosan csökkentse.

10. BEFEJEZÉSI GARANCIA

10.1. A Támogató a befejezési garancia alkalmazását az alábbi esetekben kötelezővé teszi:

 • a) ha a rendező és a (delegált) producer személye megegyezik, és/vagy
 • b) ha a filmalkotás gyártási körülményei ezt indokolttá teszik (különösen: elsőfilmes vagy pályakezdő rendező, producer, különleges kockázattal járó forgatás, többoldalú koprodukció esetén).

10.2. A befejezési garancia 300 millió forint, vagy e feletti összköltségvetésű filmalkotások esetén alkalmazható a következő elvek alapján:

 • 300-400 millió forint összköltségvetésű filmalkotásoknál, amennyiben a Támogató által nyújtott támogatás(ok összege) eléri vagy meghaladja az összköltségvetés 50%-át,
 • 400-500 millió forint összköltségvetésű filmalkotásoknál, amennyiben a Támogató által nyújtott támogatás(ok összege) eléri vagy meghaladja az összköltségvetés 40%-át,
 • 500 millió forintot meghaladó összköltségvetésű filmalkotásoknál, amennyiben a Támogató által nyújtott támogatás (ok összege) eléri meghaladja az összköltségvetés 30%-át.

Amennyiben a támogatás nem éri el a 30%-ot, de eléri vagy meghaladja a 20%-ot, a Támogató egyedi döntéssel – valamennyi körülmény mérlegelésével – befejezési garancia alkalmazásához kötheti a közvetlen támogatás nyújtását.

A Támogató által nyújtott támogatások összegénél valamennyi jogcímen nyújtott támogatás összeadásra kerül.

10.3. Támogató Kuratóriuma a film garantőr illetve harmadik személy általi átvétele esetére, továbbá új filmelőállító és új alkotók személyéhez történő előzetes jóváhagyási jogát kiköti.

11. A támogatás folyósítása és hitelintézeti előfinanszírozása

11.1. A 10 millió forintot meghaladó támogatási összeg folyósítása utófinanszírozással – hitelintézeti folyósítással – történik. A 10 millió forint, vagy annál alacsonyabb összegű támogatást a Támogató közvetlenül folyósítja.

11.2. A támogatás folyósításának ütemezése:

 • 1. részlet (lehívási hozzájárulással): a támogatási összeg legfeljebb 60%-a,
 • 2. részlet (lehívási hozzájárulással): támogatási összeg legfeljebb 30%-a. A 2. részlet folyósításának együttes feltételei:
  • a) az 1. részletben meghatározott összeggel történő hiánytalan elszámolás és annak elfogadása,
  • b) bankszámlakivonatokkal vagy egyéb okiratokkal annak támogatott általi igazolása, hogy a filmalkotás gyártásához a 2. részlet lehívásáig a filmalkotás finanszírozói a Támogatóval azonos arányban járultak hozzá.
 • 3. részlet: a támogatási összeg 5%-a a mozgóképszakmai hatóság által a filmalkotás gyártását követően – illetve a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek egészére vonatkozóan – kibocsátott jogerős támogatási igazolásának benyújtását követő 15 munkanapon belül, amennyiben a Támogatott közvetett támogatást vett igénybe,
 • 4. részlet: a támogatási összeg 5%-a (illetve 10%-a, ha a Támogatott nem vett igénybe közvetett támogatást) a végső elszámolás Támogató általi elfogadását követő 15 munkanapon belül.

11.3. A Támogató fenntartja jogát arra, hogy a jelen pályázati eljárásban nyújtott filmgyártási támogatás folyósítását – ideértve a hitelintézeti folyósítás megkezdését is – részben vagy egészben a tárgyévet követő évre átütemezze. Indokolt esetben a támogatási cél megvalósításának határidejét a Kuratórium támogatási döntésében a folyósítás ütemezéséhez igazodva módosíthatja.

11.4. Az Támogató által elfogadott hitelkonstrukció esetén a Támogató hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott filmelőállító támogatási összeget a támogatott a hitelintézetre engedményezze és engedélyezi, hogy a támogatási összeg a felvett kölcsön fedezetéül szolgáljon.

11.5. A Támogatott és a hitelintézet közötti szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a Támogató a támogatott végső elszámolását elfogadja, úgy azt a hitelintézet is teljesítésként elfogadja. A támogatott végső elszámolását követően a Támogató közvetlenül a hitelt nyújtó hitelintézetnek, mint engedményesnek folyósítja a támogatási összegnek a hitellel érintett részét, vagy a támogatási összeg egészét. A Támogató kizárólag abban az esetben járul hozzá a támogatási összeg hitelintézetre történő engedményezéséhez, amennyiben a hitelt nyújtó pénzintézet a finanszírozást csak a Támogató jóváhagyását követően kezdi meg és az egyes részleteket a Támogató lehívási hozzájárulásának birtokában teljesíti.

12. ELSZÁMOLÁS

12.1. Támogatott a támogatási összeget külön bankszámlán (alszámlán) köteles kezelni. A céltámogatással történő elszámoláshoz kizárólag az elkülönített bankszámla forgalma fogadható el.

12.2. Támogató a végső elszámolást abban az esetben fogadja el, amennyiben az hiánytalanul tartalmazza a következőket:

 • a) a filmalkotás standard/HD kópiája elkészítésének filmelőállító és a kópiát őrző laboratórium – valamint befejezési garancia alkalmazása esetén a garantőr – általi igazolása,
 • b) a 60/1998 (III.27.) Kormányrendeletben meghatározott archiválási kötelezettség Nemzeti Filmarchívum által igazolt teljesítése,
 • c) a támogatott filmalkotás 2 db DVD köteles-példányának átadása és 1 db BLU-RAY lemez átadását is Full HD felbontásban (a Támogató honlapján közzétett technikai paraméterekkel),
 • d) könyvvizsgáló jelentése az összköltségvetés felhasználására vonatkozóan,
 • e) amennyiben a Támogatott közvetett támogatást vett igénybe, a mozgóképszakmai hatóság által a filmalkotás gyártását követően – illetve a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek egészére vonatkozóan – kibocsátott jogerős támogatási igazolása,
 • f) a filmalkotás végleges címe, amelyet a filmelőállító, a rendező és a forgatókönyvíró együttesen fogadtak el. Amennyiben a pályázatban szereplő munkacím a film gyártása alatt megváltozik, a filmelőállító haladéktalanul köteles az új címet bejelenteni és a gazdasági kiértékelésig mind a munkacímet, mind az új címet feltüntetni,
 • g) a Kontrolling Szabályzatban meghatározott záró-dokumentumok.

13. IRÁNYADÓ SZABÁLYZATOK ÉS JOGSZABÁLYOK

13.1. A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Támogató mindenkor hatályos Támogatási Szabályzata és Kontrolling Szabályzata, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok irányadók.

13.2. Támogató fenntartja a Pályázati Kiírás rendelkezései módosításának jogát.

Letölthető dokumentumok
Egészestés adatlap 2009/2010

Teljes pályázati kiírás

Forrás: MMKA