palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művészeti szakmai programok megvalósítására

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

Pályázat kódja: MMA-23-P

A pályázat célja

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA)– a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

A jelen pályázati kiírás alapján a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 180 000 000 forint.

A támogatás összege és formája: A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 1.500.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2023. április 24. 23:59-ig nyújtható be.
http://tamogatas.mma.hu/Login

A pályázatban be kell mutatni:

  • a pályázó korábban e területen végzett tevékenységét (referenciáit), illetve az aktuális pályázat művészeti szakmai programjában megvalósuló innovatív elemeket;
  • a művészeti tevékenység során alkalmazott módszereket és formákat;
  • a program teljes költségvetését;
  • a programok megvalósításával Magyarországon és/vagy a határon túl várhatóan létrejövő nemzetközi szakmai eredményt.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a programot megvalósító szakmai vezető szakmai életrajzát,
  • a pályázó szervezet aktuális létesítő okiratát (alapszabály, alapító okirat stb., ami tartalmazza a szervezet fő/cél szerinti tevékenységét),
  • utolsó teljes, lezárt üzleti évről (2021. évi vagy 2022. évi) szóló számviteli beszámolóját, kivéve, ha az közhiteles adatbázisban elérhető (a közhiteles nyilvántartásban szereplés tényére a pályázat mellékletében kifejezetten utalni kell).

A támogatottak köre

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és – kivéve a 5.2. pontban felsorolt – egyéb szervezet; abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság vagy hatóság 2022. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja. A támogatási kérelem befogadásának, illetve a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a pályázó magyarországi adóazonosító számmal rendelkezzen.

Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembevételével lehetséges:

Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja: Építész nyári alkotótáborok megvalósításának, építészeti értékek népszerűsítésének támogatása nyomtatott és elektronikus médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, videó), építészeti kiállítás megvalósításának, regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítése, támogatása.

Film- és Fotóművészeti Tagozat
A támogatás célja: A KÁRPÁT-MEDENCE FELFEDEZÉSE címmel, a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel.
A támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, helyszínelésre, oral-history készítésére, valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
A támogatás célja: Az iparművészet és tervezőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek új tárgyi és szellemi értékek teremtését és megőrzését elősegítő szakmai programjainak támogatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, amennyiben az az év valamely jelentős évfordulójához, a „hagyomány és fenntarthatóság” tematikához, vagy Magyarországon megvalósuló kiemelt eseményhez is kapcsolódik.

Irodalmi Tagozat
A támogatás célja: A kortárs magyar irodalom népszerűsítését szolgáló kiadványok és rendezvények támogatása, valamint a 2023. évi magyar irodalmi és történelmi évfordulókhoz kötődő irodalmi kiadványok és rendezvények támogatása.

Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja: A képzőművészeti tevékenységi körű civil szakmai szervezetek szakmai programjainak támogatása.

Művészetelméleti Tagozat
A támogatás célja: Elsősorban a XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése, továbbá általában a magyar művészet és művészetelmélet feltáratlan értékeinek tudatosítása és újraértelmezése. 2023-ban elsőbbséget élvez a művészetek médiában való megjelenésének feldolgozása, értékelése.

Népművészeti Tagozat
A támogatás célja: Az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc – és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e fenti célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása.
Népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatására, kizárólag az adott elismerésben/elismerésekben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában.

Színházművészeti Tagozat
A támogatás célja: Színművek, operák, operalibrettók megírására, táncszínházi, vagy balett produkciók szövegkönyvének létrehozására, szakmai hospitálás megvalósítására vonatkozó pályaművek beadása.
Kortárs művészeti alkotások, a magyar dráma, az új magyar opera és a kortárs magyar balett- és táncszínházi produkciók létrejöttének támogatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: amennyiben az alkotás a jelenkor, a múlt és közelmúlt magyar történelmét feldolgozó új produkció megvalósítását, létrehozását célozza, vagy az év valamely jelentős évfordulójához kapcsolódik.
A pályázók köre: olyan egy-, vagy több tagozatos, állandó társulattal rendelkező magyarországi kőszínház, vagy állandó társulattal rendelkező táncegyüttes, amely a pályázatához csatolja a színháznak az előadás befogadásáról szóló nyilatkozatát.
A pályázat nem támogatja operett, musical, beavató színházi, tantermi színházi és drámapedagógiai művek megírását.
A tagozat jelen pályázat keretében önálló egységként kéri kezelni és megjeleníteni a pályázó intézmény részéről azt, amennyiben a 20 és 30 év közötti, egyetemi diplomával rendelkező rendezők, koreográfusok, díszlet és jelmeztervezők, dramaturgok, vagy egyetemi hallgatók részére hospitálás, azaz egy adott produkció létrejöttének próbafolyamatára, műhelymunkájára, elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére kiterjedő közvetlen lehetőséget kíván biztosítani.
A pályázatban, ebben az esetben külön meg kell jelölni a munka intervallumát, azt, hogy milyen produkcióban, ki mellett dolgozik a hospitáns, valamint mellékelni szükséges a hospitáns szándéknyilatkozatát is.
A pályázat ezen témája esetén az intézmény szakmai beszámolójához a hospitáns írásos beszámolója mellett a pályázó színház hospitáns munkáját értékelő dokumentumot is csatolni szükséges.

Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja: Magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok.A könyv- és kottakiadás, valamint hangfelvétel készítés és megjelentetés, illetve a hivatásos zenekarok programjai nem tartoznak az MMA Zeneművészeti Tagozatának támogatási körébe.

Letölthető dokumentumok

Teljes pályázati kiírás
Az MMA-23-P pályázati kiírás egyben letölthető (pdf) változata
Támogatói okirat sablon a Művészet Program pályázati kiíráshoz 2023 (pdf formátumban)
Általános Szerződési Feltételek 2023 (pdf formátumban)
Segédlet szakmai és pénzügyi elszámoláshoz 2023 (pdf formátumban)
Számlaösszesítő minta 2023 (xls formátumban)

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató: A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).