palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gombold újra! divattervezés pályázat

Gombold újra pályázatGombold újra! Divat a magyar nyilvános öltözéktervezési pályázat. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérésére a Design Terminál Nonprofit Kft. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szakmai együttműködésével. A pályázat célja a tradicionális magyar öltözék- és divattörténeti értékek és hagyományok modern szemléletű feldolgozása, beemelése a hazai és nemzetközi divatszakma és érdeklődő közönség látóterébe, továbbá ennek többoldalú vizuális művészeti feldolgozása.

A pályázat témája

A pályázó feladata ruházati és kiegészítő kollekciók tervezése tradicionális

 • öltözködési formák
 • ruhadarabok és kiegészítők
 • alapanyagok
 • színvilág
 • díszítések és motívumok
 • technikák felhasználásával és/vagy kombinálásával, szabad átiratban, a kortárs divatba illeszthető újraértelmezéssel.

Kategóriák

 • A. látványruha
 • B. hordható, hétköznapi ruházat
 • C. kiegészítők

Pályázni valamely pályázati kategóriának megfelelően, 3-5 darabból álló ruházati/kiegészítő kollekcióra vonatkozó terv benyújtásával lehet. A kollekcióban szabadon választva szerepelhetnek férfi, női ruházati darabok és/vagy kiegészítők.

A pályázatban támogatott altematikák

 • kisebbségi és nemzetiségi öltözködési hagyományok megjelenítése
 • esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele (pl. plus size, generációs igények)
 • a fellelhető tradicionális technológiák bevonása

Díjazás

 • 1. díj: 450.000 Ft, és egy divat tematikájú külföldi tanulmányút
 • 2. díj: 350.000 Ft
 • 3. díj: 250.000 Ft

Különdíj: 200.000 Ft, és szponzori különdíj

Közönségdíj: 200.000 Ft

A 3. fordulóban kiválasztott pályamunkák 2011. május 8-án, az Európa Nap programjának keretében tartandó nagyszabású divatshow-n kerülnek bemutatásra.

A divatshow-n bemutatott minden kollekció készítője 150 000 Ft költségtérítésben részesül.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Résztvevők köre

A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni. A pályázaton történő részvételre a Kiíró szakmai döntése alapján külön is felkérhet tervezőket, alkotói csoportokat.

Regisztráció

A pályázaton való részvételhez regisztráció szükséges.

Regisztrálni a regisztracio@designterminal.hu címre küldött elektronikus levéllel lehet az alábbi adatok megadásával:

 • név
 • értesítési cím
 • telefonszám
 • e-mail cím

A Kiíró a regisztráció után e-mailben küldi meg a pályázóknak a pályázathoz szükséges dokumentumokat (pályázati adatlap, szerzői jogi nyilatkozat), valamint a beadás során feltüntetendő pályázati kódot.

Pályázati határidő

A kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat 2011. március 17-éig lehet személyesen, vagy postai úton beadni.

Postacím: 1243 Budapest, Pf. 526.

A borítékra írja rá: GOMBOLD ÚJRA! Divat a magyar

A személyes leadás helye:

Design Terminál Nonprofit Kft. 1054 Budapest, Perczel Mór utca 2-4. 2011. március 10-17. között, munkanapokon 9.00-17.00 óráig.

A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a határidő a beérkezés dátumára vonatkozik. A határidő után beérkezett pályamunkákat, valamint a hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat, hiányos pályázati dokumentációt a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

Pályázati dokumentáció

Pályázni a pályázati dokumentáció nyomtatott és digitális formátumú (CD/DVD), együttes benyújtásával lehet, az alábbi kritériumoknak megfelelően:

Személyi anyag:

 • pályázati adatlap
 • szerzői jogi nyilatkozat
 • önéletrajz

Pályázati anyag:

 • koncepció inspirációs képekkel, a pályázati tematika és altematikák kiemelt bemutatásával (2 db A/4-es méretű lap, szöveg, legfeljebb 2500 karakter)
 • tervlapok:
  • 4-6 db számozott A/4-es méretű lap
  • a tervlapok hátoldalán kérjük feltüntetni a technikai jellemzőket (szín, anyag és technológiai leírás, anyagvágatok)
  • kontaktkép (a kollekció összes darabja, 1db A/4 lapra másolva, rendezve)

A pályázat 1. fordulóján név feltüntetése nélkül, kóddal lehet részt venni, tehát a pályázati anyag a pályázat 1. fordulójában kizárólag a regisztráció során kapott pályázati kóddal ellátva nyújtható be. Kérjük, hogy a pályázó nevét vagy bármi egyéb, azonosításra alkalmas adatát a pályázati anyagon (koncepció, tervlapok) ne tüntesse fel!

A beküldött pályaművek először formai ellenőrzésen esnek át. A hiányos és/vagy az alkotók nevét a pályázati anyagon feltüntető pályázatok a további értékelésben nem vesznek részt. A pályázati kódot a Kiíró generálja. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat és az értékelés menete

A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért neves szakértők és közéleti személyiségekből álló zsűri értékeli.

1. forduló: tervezési szakasz (2011. február 16 – március 17.)
A beérkezett pályázati anyagokat a szakértők értékelik, és szakmai döntésük alapján kiválasztják a kivitelezésre érdemesnek ítélt kollekciókat. A második körbe jutott pályázókat a szervezők írásban és e-mailben értesítik. A pályázati részvételre a Kiíró által felkért pályázók – saját döntésük alapján – mentesülhetnek a pályázati anyag benyújtásának kötelezettségétől, ebben az esetben a regisztráció után csak személyi anyagot (pályázati adatlap, szerzői jogi nyilatkozat, önéletrajz) kell benyújtaniuk 2011. március 17-ig.

2. forduló: kivitelezési szakasz (2011. március 21 – április 29.)
A 2. fordulóba jutott pályázóknak a benyújtott terveknek megfelelően kell kivitelezni a kollekciókat. A kivitelezett kollekciók közül a zsűri és a felkért szakértők választják ki a divatshow-n bemutatásra szánt pályamunkákat. A pályázóknak lehetőségük van személyes prezentációra, amelyre Kiíró által meghatározott, későbbiekben egyeztetett időben és módon kerülhet sor. A beszállítás pontos helyéről, a kivitelezéssel és beadással kapcsolatos részletes feltételekről és információkról a Kiíró az 1. forduló után értesíti a 2 fordulóba jutott pályázókat.
A 2. forduló beadási határideje: 2011. április 29.
A Kiíró által felkért, a pályázati anyag beadása alól mentesült pályázóknak a kész kollekciókat a fenti határidőre kell benyújtaniuk.

3. forduló: bemutató és eredményhirdetés (2011. április 30 – május 8.)
A zsűri a 3. fordulóba bejutott kollekciók közül választja ki a díjazottakat. Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadásra a divatshow keretében kerül sor.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

További pályázati információk és feltételek

A pályázaton való részvétel díjmentes. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt. A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magát a Kiíró, a felkért szakértők és zsűritagok döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.

A Kiírói felhatalmazza a zsűrit és a felkért szakértőket, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján értékeljék és bírálják el a pályamunkákat, és ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja, valamint, hogy a pályaműveket más kategóriába sorolja, ha az általa megválasztott kategóriát megfelelőbbnek ítéli.

A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

A divatshow-n való részvétel feltétele, hogy a pályázó személyesen, vagy megbízottja által közreműködik kollekciója bemutatásának előkészületeiben (öltöztetés, igazítás, stb.).

A tanulmányút szakmai tartalmát és programját a szervezők határozzák meg.

A tanulmányút maximális időtartama 5 nap, költségvetése legfeljebb 1.000.000 Ft a résztvevők számától függetlenül.

A pályázati kategóriák összevonva kerülnek díjazásra.

A bemutatott kollekciókért járó költségtérítés összege nem része a díjak összegének.

A pályázati kiírásban szereplő összegek bruttó összegek.

Szerzői és felhasználói jogok
A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, a divatshow-t követő egy évig – bármikor és tetszőleges időtartamra – kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. divatshow-n, kiállításon), kiállíthatja.
A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja. A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkák tekintetében a pályázati dokumentáció benyújtásától számított egy évig kizárólagos, harmadik személy részére átruházható előfelhasználási joggal rendelkezik, így a Kiíró a pályázó pályázati munkáinak felhasználására a későbbiekben megállapított feltételek mentén felhasználási jogot szerezhet.

További információ

Tel: +36 1 354 4560; +36 30 587 1597
E-mail: gomboldujra@designterminal.hu

Design Terminál Nonprofit Kft.
Cím: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Adószám: 21931082-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-921522
Bankszámla szám: 10032000-00287539-00000017
Képviselő: Sárossy Zsuzsanna, Szeibold Krisztina ügyvezetők