palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP –2009-1.3.0/B és KEOP-2009-7.1.3.0/B pályázat az ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén című komponenshez

A konstrukció ezen komponensének célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében a vízellátás biztonságának javítása – a vízellátás biztonságát javító projektek keretében – azokon a településeken, ahol a közüzemi vízmű által szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a 98/83/EK irányelvben és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt, vagy pedig a nem közüzemi vízbázis kiváltása szükségessé válik.

A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás a közműves vízellátás biztonságának javítása céljából a kockázatot jelentő súlyosan veszélyeztetett vízbázis kiváltását, vagy az ellátási biztonság kellő mértékű javulását eredményező technológia alkalmazását, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltását biztosító fejlesztések előkészítését ill. megvalósítását segíti. A támogatási cél az Új Magyarország Fejlesztési Program környezeti fejlesztéseihez, ezen belül az „egészséges, tiszta települések” megteremtését szolgáló prioritáshoz és az ivóvízminőség javítása (KEOP-1.3.0.) konstrukcióhoz kapcsolódik, azonban azon belül önállóan lehatárolt költségkerettel rendelkező különálló pályázati komponensként jelenik meg. Az e célra történő pályázatok benyújtása esetén a jelen útmutatóban foglaltakat kell alkalmazni.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: Jelen kiírásban a pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

A pályázók körének meghatározása:

 • 1. Helyi önkormányzatok (321) egyénileg;
 • 2. Helyi önkormányzatok társulásai (322, 366, 951);
 • 3. Helyi önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szerv (kizárólag az 1. fordulóban)
 • 4. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium);
 • 5. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. (114);

Jogi személyiség nélküli társulások1 (951) az első és a második fordulóban is pályázhatnak, azonban abban az esetben, ha a projekt támogatási összege meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, a pályázat 2. fordulójáig a társulást át kell alakítani jogi személyiségű társulássá (322). Többcélú kistérségi társulások mindkét fordulóban pályázhatnak (366). A társulásban mindazon önkormányzatoknak részt kell venniük, akiknek a tulajdonában lévő vízművön fejlesztés történik, a projekt keretében vagyont szereznek és/vagy részt vesznek a projekt önrészének finanszírozásában.

A jelen pályázati kiírás keretében megjelölt pályázók konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kötelesek kötni (ajánlott elkészítési útmutató a KvVM FI honlapján található).

Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés során (1. forduló)

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a

 • Projekt-előkészítés

Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során (2.forduló)

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

 • 1. Vízkezelés
 • 2. Más vízbázisra áttérés:
 • 3. Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása
 • 4. Az eddig el nem látott területek közül a támogatásra jogosult települések különálló belterületi település-részei, belterületeinek peremi részei, külterületeinek nem szórványszerűen lakott helyei, külterületein lévő közintézmények – szociális és gyógyintézmények – bekapcsolása az ivóvízellátásba, de csak abban az esetben, ha annak gazdaságos kiépíthetőségét és üzemeltethetőségét az EMT-ben és az RMT-ben igazolják (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni).

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:

A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke (1. forduló): Az előkészítésre elszámolható költség mértéke korlátozott, a 2. fordulóban tervezett elszámolható költség mértékétől függ.

A kedvezményezettől minimálisan elvárt saját forrás mértéke az előkészítésre elszámolható költségek arányában

 • Nem központi költségvetési szerv esetén: 15%,
 • Központi költségvetési szerv esetén: 0%.

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A 260 millió Ft fölötti összköltségű projekteknél a támogatási intenzitás számítása: a kötelezően alkalmazandó útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik az alábbi megszorításokkal:

 • A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 90%.
 • A kedvezményezettől elvárt saját forrás összege tartalmazza a nem elszámolható költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint 90% fölötti finanszírozási hiány számítás esetén a finanszírozási hiány 90% fölötti részét. A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél a támogatási intenzitás egységesen 90%.

Támogatás összege

1. forduló: A projekt előkészítésre nyújtható támogatás összege: A támogatás mértéke alapján meghatározott összeg. Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs.

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Projektelőkészítési és megvalósítási támogatást a minimum 20.000.000 Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot 1 eredeti, valamint 1 elektronikus példányban (CD/DVD), azon dokumentumokat, amelyek elektronikus formában nem jeleníthetők meg, 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt csomagolásban, tértivevénnyel, gyorspostai szállítás vagy személyes kézbesítés útján a következő címre és időben kell beküldeni:

Közreműködő Szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság,

1134 Budapest, Váci út 45-H épület 6. emelet,

KEOP Projekt Kiválasztási Főosztály

(postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677.)

Hétfő – Csütörtök: 9-16 óráig.

Péntek: 9-12 óráig.

Benyújtási határidő:

A pályázatok elbírálása szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az adott napig beérkezett pályázatok esetén az alábbi időpontok (Postai úton benyújtott pályázatok esetén a postai bélyegző dátuma jelenti a pályázat benyújtásának napját!).

 • 2009. június 2.
 • 2009. augusztus 3.
 • 2009. október 5.
 • 2009. december 7.
 • 2010. február 1.
 • 2010. április 6.
 • 2010. június 7.
 • 2010. augusztus 2.
 • 2010. október 4.
 • 2010. december 6.

(Forrás: NFÜ)