palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj

kormányzati portál pályázatA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatot hirdet az alábbiak szerint. A pályázat célja az, hogy kiépüljön és megerősödjön a külhoni magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez. Jelen program annak érdekében jött létre, hogy a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtudását fejlessze, a magyar közösségekben való tevékenységet és a Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönözze, azaz a magyar identitást megerősítse. Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas fiatalok pályázatait várják, akik segítenek e cél elérésében.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése. A program keretében azt szeretnénk elérni, hogy magyarországi fiatalok látogassanak el a diaszpóra közösségeihez, segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységükkel erősítsék a Magyarországhoz való kötődésüket.

Értelmező rendelkezések:

 • pályázati szakasz: a program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, továbbá amelynek során a benyújtott pályázatok alapján a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;
 • magyarországi programszakasz: a program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (ösztöndíjas) Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó kötelezettségeit;
 • oktatási szakasz: a magyarországi programszakasz azon – a külföldi programszakaszt megelőző – időszaka, amikor a nyertes pályázó (ösztöndíjas) a külföldi programszakasz előtt előzetesen meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt; a felkészítő célja a diaszpórával kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása;
 • külföldi programszakasz: a program azon időszaka, amelyben a nyertes pályázó (ösztöndíjas) a célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a program célja szerinti tevékenységét;
 • záró hét szakasza: a magyarországi programszakasz azon – a külföldi programszakaszt követő – időszaka melyben a nyertes pályázó (ösztöndíjas) a külföldi programszakasz alatt végzett tevékenységéről előadás formájában beszámol (időtartama az előzetes tervek szerint egy hét);
 • mentor: az a természetes személy, aki a külföldi programszakasz időtartama alatt a nyertes pályázó (ösztöndíjas) munkáját koordinálja, segíti, felügyeli.

A pályázat tárgya 

A program a diaszpóra magyarsága magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat 100 fő részére, 2014. február hónap és 2014. december 31. napja között. A program naptári nap szerinti kezdete nyertes pályázónként – figyelembe véve a célországok földrajzi fekvését, illetve a szervezetek javaslatait – eltérő lehet, ezért a program kezdetének pontos, naptári nap szerinti meghatározására nincs lehetőség. A pályázati szakasz lezártát – azaz a nyertes pályázók kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra a nyertes pályázókkal kötendő szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, ami a szerződésben kerül rögzítésre, személyre szabottan.

A program összesen 7 hónapnyi időtartama alatt a nyertes pályázó 6 hónapig a külhoni magyar közösségekben, 1 hónapig pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz két részből tevődik össze, ezen részek: a három hétből álló oktatási szakasz, és az egy hétből álló záró-hét.

A pályázók köre

A pályázat kedvezményezettje lehet az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, illetve közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt. Elvárt a magas szintű angol nyelvtudás és/vagy a célország nyelvének minimum társalgási  szintű ismerete.

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2013. december 20. – 2014. január 20.

Interjú a pályázókkal: 2014. január 20. – február 4.

Szerződés időtartama: oktatási időszak kezdetétől – a záró-hét végéig

A nyertes pályázók felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy a nyertes pályázó a szükséges beutazási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában a nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződésében kikötött egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, oktatási felkészítő ismeretanyagának elsajátítása, elszámolási és beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A program tervezett megvalósítási területei:

 • Európa (Anglia, Ausztria, Csehország, Németország, Franciaország, Finnország, Hollandia, Írország, Svájc, Svédország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Macedónia)
 • USA
 • Kanada
 • Ausztrália
 • Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Venezuela, Uruguay, Chile)
 • Dél-Afrika
 • Izrael

A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázatot a Nemzeti Regiszter honlapon található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzetpolitikai Államtitkárság
Koordinációs és Jogi Főosztály
1357 Budapest Pf. 2.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja. Csak a 2014. január 20. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő kifejezést: „KCSP 2014”

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíjra magánszemélyek pályázhatnak, melynek összege az alábbiak szerint alakul:

 1. Magyarországi programszakasz (amely magába foglalja a három hét időtartamú oktatási (felkészítő) időszakot és a záróhetet): bruttó 200.000,- Ft
 2. Külföldi programszakasz bruttó 350.000,- Ft/hó

A nyertes pályázók ösztöndíját – a rendelkezésre bocsátott költségkerettel együtt – a KIM átutalással teljesíti – a költségkeret felhasználásának és elszámolásának követése és megkönnyítése céljából –, a kifejezetten e célra nyitott forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség, a kifizetéseket kizárólag forintban teljesíti a KIM.

Az ösztöndíj összegén felül a KIM a nyertes pályázók célországba történő utazási költségét, a Magyarországra való visszautazás költségét, a külföldi programszakasz alatt a biztosításának költségét fedezi, továbbá részére a külföldi programszakasz idejére, fix összegben meghatározott költségkeretet biztosít, mely keretet az alábbi költség-nemekre lehet felhasználni:

 • a célváros helye szerinti szállásköltség;
 • munkavégzéssel kapcsolatban felmerült, célországon belüli utazási költség;
 • munkavégzéssel kapcsolatban felmerült, célországon belüli, utazási során felmerülő szállásköltség;
 • munkavégzéssel összefüggő – az elszámolási szabályzatban maximált összegig – telefon/internet költsége;
 • a program kezdetén a Magyarországról a célországba, illetve a program végén a célországból Magyarországra történő utazás során felmerülő esetleges túlsúly költsége.

A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:

 • Hiánytalanul kitöltött eredeti, aláírással ellátott pályázati adatlap. Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást;
 • Géppel írt, strukturált szakmai életrajz;
 • Motivációs levél max. 1 oldal terjedelemben;
 • Közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása;
 • Angol vagy a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány;
 • A közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való részvételre vonatkozó 3 db ajánlás;
 • Erkölcsi bizonyítvány;
 • Az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata, személyi igazolvány másolata;
 • Útlevél másolata (kivéve, ha a célország az Európai Unió tagállama);
 • Jogosítvány másolata (jogosítvánnyal való rendelkezés esetén).

Nincs lehetőség hiánypótlásra a következő dokumentumok hiánya – vagy hiányos kitöltése – esetén:

 • pályázati adatlap – ideértve azt is, ha a pályázati adatlapot a pályázó nem látta el aláírásával, és dátummal;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • Közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása;
 • nyelvismeretet igazoló bizonyítvány;
 • A közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való részvételre vonatkozó 3 db ajánlás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy ha a pályázó nem rendelkezik útlevéllel vagy erkölcsi bizonyítvánnyal, az ezen dokumentumok hivatalos igényléséről szóló igazolást minden esetben kötelező csatolni.

Hiányos pályázat esetén a pályázónak egyszeri lehetősége van hiánypótlásra, és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől (tudomásszerzéstől) számított 5 naptári napon belül. A hiánypótlási felhívást elektronikus levélben küldjük a pályázó azon elektronikus levélcímére, amelyet a pályázati adatlapon megjelölt.

A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
 • a pályázó nem jelent meg a megadott időpontban és helyen a pályázati elbeszélgetésen;
 • a pályázati dokumentáció olyan hiányban, hibában szenved, amely esetén nincs lehetőség hiánypótlásra;
 • a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy csak részben tett eleget.

A pályázat érvényes, ha:

 • a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakban nem változtatták meg;
 • megfelelően, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap;
 • a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
 • a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva;
 • a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel.

A pályázatok elbírálása

Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek. A motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a diaszpóra magyar közösségeinek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében. Előnyt jelent, ha a pályázó minél szélesebb hagyományőrző, közösségépítő vagy speciális tudással (például magyar nyelv oktatása nem magyar anyanyelvűek számára) ismeretekkel, korábbi – akár külföldi – ilyen irányú tapasztalattal rendelkezik.

A pályázókat a döntést hozó Bizottság (9.2.) egy körben, szóbeli elbeszélgetés során meghallgatja. Csak azon pályázó szóbeli meghallgatására kerül sor, aki a benyújtott pályázati dokumentáció alapján alkalmasnak tekinthető a pályázat elnyerésére.

A döntést a Bizottság (lásd. 9.2. pont) a fogadó szervezet véleményét figyelembe véve hozza meg.

Döntés a pályázatokról

A pályázatokra vonatkozóan és a pályázókkal való elbeszélgetést követően a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Bizottság hoz döntést. A döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk.

Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza a nyertes pályázó és a Minisztérium jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban jelen pályázati kiírással.

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

palyazat@kim.gov.hu

A Kormány az 1879/2013 (XI. 28.) számú határozatban döntött a Kőrösi Csoma Sándor Program 2014. évi megvalósításáról, és elrendelte az ehhez szükséges forrás  rendelkezésre bocsátását. Abban az esetben, ha 2014. január 20. napján a forrás nem áll rendelkezésre, úgy a pályázat kiírója jogosult a jelen pályázatot visszavonni.

Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj