palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázat

Pályázat a a vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalás erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez, illetve a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése céljából.

A felhívás célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.
A felhívás keretében a szociális partnerek egy általuk képviselt nemzetgazdasági ágban/ágazatban/alágazatban/szakágazatban (a továbbiakban együtt: ágazatban) az ágazathoz, vagy egy adott munkavállalói csoporthoz szorosan kapcsolódó, aktuális munkaerőpiaci kihívás kezeléséhez járulhatnak hozzá tematikus/ágazati projektjük megvalósításával. A projektek keretében olyan témák feldolgozására kerülhet sor, amelyek hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a versenyképességet.

A felhívás keretében az alábbi tématerületekhez kapcsolódó projektek nyújthatók be:

 • Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése és az időskori munkaerőpiaci aktivitás elősegítése;
 • a munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra);
 • munkahelyi diverzitás kezelése és az ezzel járó lehetőségek kihasználása,
 • a munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód elősegítése, a szegregáció megelőzése;
 • a nők és a férfiak egyenlő munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása;
 • a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai;
 •  munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások;
 • munkaerő-igények és készségigények előrejelzése;
 • munkaerőpiaci átmenetek elősegítése;
 • munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére;
 • minőségi munkahelyek;
 • a munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás;
 • zöld- és kék-gazdaság, környezetvédelem, környezettudatosság;
 • közösségi megoldások a gazdaságban („sharing economy”);
 • a válságban lévő ágazatok kilábalási, megújulási terveinek kidolgozása (innovatív megoldások, új technológiák alkalmazása stb.);
 • alkonygazdaság fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása, az egészségügyi szektor piaci alapon működő részének foglalkoztatási potenciálja;
 • a generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken;
 • vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése,
 • a kiskereskedelmi boltok társadalmi felelőssége és munkaerőpiaci potenciálja az alacsony lakosságszámú településeken;
 • a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása
 • felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira.
 • munkavédelmi, munkahelyi egészséggel összefüggő kutatás a honvédelem, a sütőipar, a gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, a gép, gépi berendezés gyártása, és az ipari gép, berendezés, eszköz javítása ágazatok/alágazatok/szakágazatok területén

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 110 – 400 db

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió maximum 50 millió forint.
Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a.
A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igényének külön-külön el kell érnie az összes igényelt támogatás legalább 15 %-át.

Pályázat kódja: GINOP-5.3.5-18

A projekt területi korlátozása
A felhívás keretében az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók területén hatást kifejtő projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.
A projekt megvalósítása során a kísérleti (pilot) projektelembe bevont munkáltatóknak az ország hat kevésbé fejlett régiójának egyikében székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie. A kísérleti (pilot) projektelembe csak olyan munkavállaló (beleértve a gyakornokot is) vonható be, aki lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Délalföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, vagy telephelye, vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 272. § (8) bekezdés szerinti helyszín lehet. Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén lévő helyszínen megvalósuló szakmai rendezvény, képzés.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre) kell számvitelileg aktiválni.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja:

 • a szakmai tartalmak elérhetőségét;
 • a projekt során kialakított szakmai honlapot;
 • eszközöket, esetleges informatikai fejlesztéseket;

Támogatást igénylők köre

a) Önállóan, konzorciumvezetőként, vagy konzorcium tagként az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.20 törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban együtt: szociális partnerek), valamint ezek szövetségei, köztük az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény alapján törvénnyel létrehozott Ágazati Párbeszéd Bizottságokban tagsággal rendelkező munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint ezek szövetségei.
b) Konzorciumi tagként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá kutatóintézetek, kutatással foglalkozó nonprofit szervezetek (GFO kód: 312, 552, 561, 562, 563, 569, 572, 573, 599)
A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek közösen vagy önállóan egyaránt benyújthatnak támogatási kérelmet.

Jelen Felhívás keretében a konzorcium tagjainak maximális száma 4 db.

Gazdálkodási forma szerint (GFO’17):

 • GFO 312 – Központi költségvetési szerv,
 • GFO 512 – Szakszervezet,
 • GFO 513 – Egyéb munkavállalói érdekképviselet,
 • GFO 514 – Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet,
 • GFO 517 – Egyéb szövetség,
 • GFO 529 – Egyéb egyesület,
 • GFO 549 – Egyéb köztestület,
 • GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
 • GFO 561 – Közalapítvány,
 • GFO 562 – Közalapítvány önálló intézménye,
 • GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye,
 • GFO 569 – Egyéb alapítvány,
 • GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság,
 • GFO 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit

Nemzetgazdasági ágak, illetve ágazatok szerint:

 • „A” – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
 • „B” – Bányászat, kőfejtés
 • „C” – Feldolgozóipar
  • Élelmiszer- és italgyártás
  • Textília gyártása,
  • Ruházati termék gyártása,
  • Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
  • Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonott áru gyártása
  • Papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
  • Vegyi anyag, -termék gyártása, gyógyszergyártás
  • Gumi-, műanyag termék gyártása
  • Nemfém ásványi termékgyártás
  • Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása
  • Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
  • Villamos berendezés gyártása
  • Gép, gépi berendezés gyártása
  • Közúti és egyéb jármű gyártása
  • Bútorgyártás
  • Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
 • „D” – Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
 • „E” – Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
 • „F” – Építőipar
 • „G” – Kereskedelem, gépjárműjavítás
  • Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása
  • Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
  • Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 • „H” – Szállítás, raktározás
  • Szállítás (szárazföldi, csővezetékes, vízi, légi)
  • Raktározás, tárolás
  • Postai, futárpostai tevékenység
 • „I” – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
 • „J” – Információ, kommunikáció
 • „K” – Pénzügyi, biztosítási tevékenység
 • „L” – Ingatlanügyletek
 • „M” – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 • „N” – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
 • „O” – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
 • „P” – Oktatás
 • „Q” – Humán-egészségügyi, szociális ellátás
 • „R” – Művészet, szórakoztatás, szabadidő

Letölthető dokumentumok

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívás

Segédletek

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 18-től 2018. december 21. 12 óráig van lehetőség az alábbi szakaszhatárnapokig:

 • 2018. október 30. 14.00 óra
  • 2018. november 29. 14.00 óra
 • 2018. december 21. 12.00 óra