palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat középiskolák számára a természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM Támogatáskezelő) közreműködésével nyílt pályázatot hirdet középiskolák számára a természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatására. (LEJÁRT PÁLYÁZAT)A pályázat célja:
a középiskolák természettudományos oktatásának fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása, ezáltal a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése. Természettudományos oktatás alatt a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet mellékletében lévő Nemzeti alaptanterv „Ember a természetben” műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítását kell érteni, amely a biológia, a fizika, a kémia, vagy az integrált természettudomány tantárgyak keretében valósul meg. A kísérleti eszközökkel a természettudományos középszintű érettségi vizsga jobb feltételei is biztosíthatók.

A pályázat tárgya: A pályázaton elnyert összegből az iskolák tanulókísérleti és demonstrációs kísérletek bemutatását szolgáló eszközöket vásárolhatnak. A megpályázható eszközök az alábbi honlapokon megjelentett kémia, fizika és biológia eszközjegyzékből, kizárólag a tanulói tevékenységet szolgáló, illetve a tanuló és a tanár együttműködésével megvalósítható kísérleti, demonstrációs eszközökből választhatók.

Az eszközök listája elérhető az alábbi honlapokon:
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=390&articleID=2290&ctag=articlelist&iid=1
http://www.tanszertar.hu/

A támogatás számítógépes hardver eszközök, faliképek, videofilmek, szakkönyvek stb. vásárlására nem fordítható.

A megpályázható összeg iskolánként: minimum: 100 000 forint maximum: 600 000 forint.

A beérkezett pályázatok függvényében – az Értékelő Bizottság javaslata, a közoktatási szakállamtitkár döntése alapján – kerül meghatározásra az elnyert támogatás összege. Az elnyert támogatás kevesebb is lehet, mint a pályázó által igényelt támogatás.

A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 76 millió forint

A pályázat forrása: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/4/18 1. részfeladat „Az érettségi vizsga lebonyolítása” című fejezeti kezelésű előirányzat

A pályázók köre: Valamennyi magyarországi székhelyű középiskola.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a) a pályázat, illetve a támogatásról szóló döntés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll;
c) köztartozása van;
d) rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik;
e) a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot nem csatolja, vagy visszavonja;
f) a lent meghatározott dokumentumok valamelyikét nem csatolja;

I. A pályázat benyújtásának feltételei

A középiskola akkor nyújthat be a pályázatot amennyiben:

 1. A pályázat részeként koncepciót készít a középiskola természettudományos oktatásának fejlesztésére és a természettudományok iskolán belüli népszerűsítésének növelésére (a pályázat kötelező melléklete).
 2. Listát készít az I.1 pontban meghatározott koncepció iskolai megvalósításhoz igényelt taneszközökről és azok beszerzéséhez szükséges költségekről (költségterv, a pályázat kötelező melléklete).
 3. Vállalja, hogy a természettudományos oktatás népszerűsítésére két eltérő időpontban (eltérő célokkal és tematikával) nyílt iskolai természettudományos rendezvényt szervez a középiskolában tanuló diákok (esetleg külső résztvevők) széleskörű bevonásával. Elkészíti a rendezvények tematikáját, a tanulók széleskörű részvételének, a rendezvényeken történő munkáltatásának módjait, a rendezvények várható időpontjait. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a középiskolák, amelyek a rendezvények lebonyolításába bevonják, illetve a rendezvényre meghívják valamelyik a http://www.tehetsegpont.hu/96-11592.php web-oldalon megjelentetett tehetséggondozó szervezet képviselőjét (csatolandó az iskola igazgatójának nyilatkozata arról, mely szervezet képviselőjével vették fel a kapcsolatot – letölthető nyilatkozat). A pályázatban elnyert támogatás a rendezvény szervezésére és lebonyolítására nem használható.

II.        A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat:

Pályázati dokumentáció tartalma:

BEKÜLDENDŐ elektronikusan a www.okmt.hu/eszkozpalyazat honlapon található online felület kitöltésével (adatlap, költségterv), valamint az ezen felületen kitöltött dokumentumok és a pályázat kötelező mellékletét képező szakmai anyagok kinyomtatását és aláírását követően papír alapon 1 eredeti és két, az eredetivel megegyező másolati példányban:

 1. pályázati adatlap;
 2. költségterv; (a koncepció megvalósításához igényelt és „a pályázat tárgya” pontban feltüntetett honlapokon lévő eszközjegyzékéből választott taneszközökről és azok beszerzéséhez szükséges költségekről készített lista)
 3. a középiskolának a természettudományos iskolai oktatás fejlesztésére készített koncepciója (maximum 4 oldal);
 4. a természettudományos oktatás népszerűsítésére szervezett, legalább két időpontra tervezett, nyílt iskolai természettudományos rendezvény tematikája, a tanulók széleskörű részvételének, munkáltatásának módjai, a rendezvény várható időpontja (max 3 oldal);

BEKÜLDENDŐ papír alapon 1 eredeti példányban a pályázó jogi helyzetét alátámasztó alábbi dokumentumok pályázó által hitelesített másolata: (elektronikusan letölthetőek a nyilatkozatok a www.okmt.hu honlapon a pályázati kiírás alatt)

 1. a pályázó intézmény alapító okiratának egyszerű másolata;
 2. a pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldánya; (törvényes képviselő által hitelesített)
 3. a Nyilatkozat (1 példányban) (1. számú melléklet)
 4. az Összeférhetetlenségi nyilatkozat és a közzétételi kérelem (1 példányban) (2., 3., számú mellékletek); – ezen nyilatkozatokat csak a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében szükséges csatolni
 5. Tehetséggondozó szervezettel való együttműködésről szóló nyilatkozat (4. számú melléklet) – csak együttműködés esetén szükséges csatolni a pályázathoz.

Ha a pályázó az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt központi költségvetési szerv, nem kell csatolnia az a)-b) pontokban foglalt dokumentumokat.

III.           A pályázat benyújtása
A pályázatot a megadott példányszámban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága címére kell postai és elektronikus úton eljuttatni.
Elektronikusan: www.okmt.hu/eszkozpalyazat online felület kitöltésével. A FELÜLET 2009. NOVEMBER 13-TÓL ELÉRHETŐ!
A felület kitöltésével kapcsolatos technikai segítséget az alábbi e-mail címen kérhetnek: eszkozpalyazat@okmt.hu

Postai cím:

OKM Támogatáskezelő
Pályázatkezelési Önálló Osztály
1374 Budapest, Pf. 564

A borítékra rá kell írni: „Természettudományos eszközpályázat”

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 2. (szerda) (postabélyegző kelte) (Kérjük a pályázatot elsőbbségi küldeményként adják postára!)

A határidőn túl érkezett és elektronikusan nem regisztrált, valamint hiányosan kitöltött pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

IV.     A pályázat elbírálása, a támogatási szerződések megkötése

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium az OKM Támogatáskezelő közreműködésével az Országos közoktatási szakértői névjegyzékről felkért szakértők bevonásával értékeli.
A pályázatok támogatásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium két fő delegáltjából, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Kémikusok Egyesülete, a Biológiatanárok Országos Egyesülete, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége és a Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége által delegált egy-egy fő képviselőből álló, e célra létrehozott héttagú Értékelő Bizottság javaslata alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára legkésőbb 2009. december 21-ig dönt. A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) a döntést követő napon az OKM Támogatáskezelő honlapján (www.okmt.hu) közzé teszi. Az OKM Támogatáskezelő 2010. január 15-ig írásban is értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. Ezt követően a sikeres pályázókkal az OKM Támogatáskezelő a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettekkel 60 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. A pályázat előfinanszírozott. A támogatást a nyertes pályázó részére az OKM Támogatáskezelő folyósítja.

Amennyiben a nyertes pályázó az oktatási és kulturális miniszter fejezeti felügyelet alá tartozó központi költségvetési szerv, vele a támogatási szerződést az OKM köti meg, és részére a támogatást az OKM folyósítja.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja
: 2010. január 15.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2010. május 31.

Az OKM Támogatáskezelő a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzi a szakmai és pénzügyi feladatok teljesítését a támogatottak által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolások alapján. A pénzügyi elszámolás a szerződésben meghatározottak szerint történik.

A Támogatás az alábbi feladatok megvalósítására fordítható:

Az alábbi honlapokon megjelentett kémia, fizika és biológia eszközjegyzékből választott, kizárólag a tanulói tevékenységet szolgáló, illetve a tanuló és a tanár együttműködésével megvalósítható kísérleti, demonstrációs eszközök megvásárlására.

Amennyiben a tervezetben megnevezett eszköz a vásárlás idején hiánycikk, helyette azonos értékben más, a listában szereplő természettudományos tanulókísérleti vagy demonstrációs eszköz is vásárolható.
A támogatás nem fordítható számítógépes hardver eszközök, faliképek, videofilmek, szakkönyvek stb. vásárlására, valamint a támogatás elnyerésének feltételéül szabott rendezvények szervezésére és lebonyolítására sem.

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • A középiskola természettudományos iskolai oktatásának fejlesztésére készített koncepció szakmai színvonala.
 • A koncepció megvalósításhoz igényelt taneszközökről és azok beszerzéséhez szükséges költségekről készített lista megfelel a pályázat feltételeinek (listából választott taneszköz). Az igényelt összeg realitásának megítéléséhez célszerű a beszerzési forrást is megnevezni.
 • A természettudományos oktatás népszerűsítésére tervezett legalább kettő nyílt iskolai természettudományos rendezvény tematikája, a tanulók széleskörű munkáltatásának módjainak bemutatása. (nyilatkozat a rendezvénybe bevont a tehetséggondozó szervezetről)

V. Egyéb tudnivalók:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelőnél Varga-Markos Nikoletta pályázati szakreferens a 354-7542-es telefonszámon és nikolett.markos@okmt.hu e-mail címen nyújt munkanapokon 8.30 – 12.00 illetve 13.00 – 16.00 között (pénteken 14.00-ig). Szakmai kérdésekben az OKM Közoktatási Főosztályán Balogh Lászlóné dr. telefonszám: 06 1 473-7723 email: laszlone.balogh@okm.gov.hu) ad információt.

A pályázati felhívás a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV.3.) OKM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.
A felület kitöltésével kapcsolatos technikai segítséget az alábbi e-mail címen kérhetnek: eszkozpalyazat@okmt.hu

Az oldalhoz kapcsolódó letölthető dokumentumok:


Forrás: OKMT

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

palyazatok.org will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.