palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat községi és városi könyvtárak támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. (Az állománygyarapítási összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus dokumentumokra költött összegeket is.)

Az országos átlag 2008-ban az előzetes statisztikai adatok szerint:

községi könyvtárakban: 190 Ft/lakos

városi könyvtárakban: 240 Ft/lakos

Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyek könyvtáraiban az alábbi feltételek teljesülnek:

 • 2008-ban a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
 • A 2008. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint a 2008. évi községi és városi könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt pályázaton elnyert összeget és a pályázathoz általuk felajánlott önrészt elköltötték.
 • A 2009. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az előző évit, vagy egyenlő azzal.
 • A 2009. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2009. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg.)

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülő könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben a pályázatban nem vehetnek részt.

A pályázaton elnyerhető összeg: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz. mellékletének 7. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10%-a, azaz 24.140.000 Ft millió forint, melyben a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhető minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
 2. Írásbeli nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. (Lásd: az űrlap mellékleteként kiadott Nyilatkozatot).
 3. A könyvtár 2009. évre jóváhagyott költségvetésének (kizárólag) az állománygyarapításra vonatkozó hitelesített részét, vagy, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, amely pontosan tartalmazza a könyvtár állománygyarapítási összegét.
 4. Pályázó nyilatkozata, mely pontosan tartalmazza a könyvtár 2008. évi állománygyarapítási előirányzatát, és a ténylegesen állománygyarapításra költött összeget.
 5. Hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza:
  • az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
  • a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.

A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap kitöltésével, két eredeti és öt másolati példányban, kizárólag postai úton – „Könyvtári felzárkóztató pályázat” megjelöléssel – a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Igazgatósága, Fejezeti Pályáztatási Osztályának.

A pályázatról információ a megyei könyvtáraktól kérhető. A pályázati űrlap az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) és a megyei könyvtárakban beszerezhető, valamint az OKM honlapjáról letölthető a http://www.okm.gov.hu címről.

A pályázat postára adásának határideje: 2009. április 3.

A pályázaton elnyerhető támogatás – a fenti rendelet értelmében – a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és a pályázó önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A nyertes önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásnak elkülönített, napra kész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére pedig, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról. A támogatások felhasználásáról – december 31-ei határnappal – az éves zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.

(OKM)