palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Svájci Magyar Civil Alap 2013

Megjelent az új Svájci Magyar Civil Alap pályázati felhívás!!! Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet szociális és környezetvédelmi területen Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében) tevékenykedő civil szervezetek megerősítésére és kapacitásuk növelésére.

A Svájci-Magyar Együttműködési Programról

A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentésére, Svájc pénzbeli hozzájárulást nyújt azoknak az országoknak, amelyek 2004. május 1-én csatlakoztak az Unióhoz. A program keretében Svájc összesen 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft) támogatja Magyarországot. Az együttműködési program a következő területekre koncentrál: az alapinfrastruktúra és a környezet, egészségügy, a magánszektor ösztönzése, kutatás, partnerség és civil szervezetek tevékenysége a környezeti és társadalmi szektorban.

Svájc oly módon is hozzájárul az Európai Unió kibővítéséhez, hogy civil szervezetek számára támogatási alapot hoz létre (Civil Alap). Az alap célja, hogy elősegítse és megerősítse a civil társadalom részvételét az ország társadalmi-gazdasági fejlődésében, mert a civil társadalom központi szerepet játszik országos és helyi szinten is.

A pályázat célja: A Svájci-Magyar Civil Alapra 2 fő témakörben lehet pályázatokat benyújtani, az alábbi célokra:

 A. Szociális szolgáltatások nyújtása:

 • a szociális szolgáltatások és az egészségügy terén, valamint a szociális védőháló egyéb alrendszereiben tevékenykedő állami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)területek azonosítása, hatékony és eredményes programok kidolgozása a problémák megoldására, állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása szociális területen;
 • a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, előírások továbbfejlesztése az érdekeltek széles körének bevonásával, a kormányzati, önkormányzati szervek és civil szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve – az adott helyzethez és a lehetőségekhez mérten – helyi jogalkotási kezdeményezések révén;
 • kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani (beleértve például egyes tevékenységek engedélyeztetését) és az intézményrendszer egyenrangú partnereként tudjanak tevékenykedni, beleértve a külső (humán és pénzügyi) erőforrások bevonását, az átláthatóság és elszámoltathatóság követelményeivel kapcsolatos ismereteket, különös tekintettel a helyi környezetben végzett szociális szolgáltatásokra;

 B. Környezeti kihívásokra adott válaszok:

 • a környezetvédő szervezetek érdekérvényesítő tevékenységének erősítése, olyan környezeti érdekérvényesítő kampányok elindítása és szervezése amelyek növelik a helyi támogatottságot és  erősítik a közösség bevonását;
 • a célcsoportok figyelmének felkeltése konkrét akciókkal a környezet jövő generációk számára történő megőrzése érdekében;
 • hatásos akciókkal és kampányokkal a szakpolitika-alkotásban érintett környezetvédő szervezetek és aktivisták népszerűsítése, pozitív kép kialakítása a közvéleményben az ehhez kapcsolódó tevékenységekről;
 • a helyi problémákra rendszerszemléletű (holisztikus) választ kínáló, környezetbarát megoldások kidolgozása;

Kik pályázhatnak a Civil Alapra?

A program keretében civil szervezetek pályázhatnak, azaz olyan, észak-magyarországi vagy észak-alföldi székhellyel bejegyzett és ott működő, önszerveződő és önkormányzó szerveződések, amelyek függetlenek az állami és önkormányzati intézményrendszertől. A pályázó szervezetek lehetnek:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek megfelelnek az alábbiakban felsoroltaknak:
  • bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább két (2) éve bejegyzésre kerültek;
  • székhelyük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van;
  • nincs köztartozásuk;
  • függetlenek a közigazgatási szervektől és intézményektől és a helyi önkormányzatoktól (egyesületek, szövetségek esetében a tagok és a képviselők között nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak).
 • a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek megfelelnek az alábbiakban felsoroltaknak:
  •  bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább két (2) éve bejegyzésre kerültek;
  • székhelyük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van;
  • nincs köztartozásuk;
  • függetlenek a közigazgatási szervektől és intézményektől és a helyi önkormányzatoktól (alapítványok esetében az alapítók között nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak).
  • A 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek, melyek
   • bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább két (2) éve bejegyzésre kerültek;
   • székhelyük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van;
   • nincs köztartozásuk.

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be (a szociális és környezeti témakörökre együttesen). A Civil Alap 2012-es első kiírásán nyertes szervezetek csak abban az esetben adhatnak be újabb pályázatot, ha korábbi pályázatuk elszámolása rendben lezárult.

Mekkora összeg áll rendelkezésre?

A szétosztható forrás nagysága egy pályázati fordulóban, a két témakörben 1 169 978 CHF, azaz 281 707 389 Ft, az alábbi megosztásban:

 • „A” témakör (szociális szolgáltatások): 822 235 CHF, azaz 212 424 552 Ft;
 • „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok): 287 743 CHF, azaz 69 282 837 Ft.

(A későbbi fordulókban nem pályázhat olyan szervezet, amelynek a programban támogatott, le nem zárt projektje van.)

Mekkora az elnyerhető összeg?

A Civil Alapra mindkét témakörben kettő kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

 • 2000 és 9999 CHF, azaz 481 560 – 2 407 560 Ftnagyságú kisprojektek;
 • 10 000 és 49 999 CHF, azaz 2 407 800 – 12 038 760 Ftnagyságú középprojektek;

Szükséges-e önrész?

A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként biztosítania, mely nem származhat természetbeni hozzájárulásból, kizárólag a pénzeszközökből (készpénz, számlapénz). Az önrész nem származhat más, a Magyar Állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből (ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat), kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja).

Milyen hosszú projektekkel lehet pályázni?

A projektek legfeljebb 12 hónapig tarthatnak (minimum projekthosszúság nincs meghatározva) és legkésőbb 2015. február 28-ig be kell, hogy fejeződjenek.

Kik és hogyan lehetnek partnerek?

A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A pályázó partnere(i) részt vesz(nek) a projekt előkészítésében és megvalósításában. A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek. A partnerek a saját költségeiket jelentve kaphatnak a támogatásból (A partner által a pályázó felé kiállított számla nem számolható el.). Minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért. A pályázó ezen kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, ezen együttműködők nem számítanak partnernek és a támogatásból nem részesülhetnek.

Partnerszervezetek lehetnek:

 • a pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban bejegyzett civil szervezetek;
 • a máshol bejegyzett magyarországi ernyőszervezetek és szövetségek, amelyek tagszervezettel rendelkeznek a fenti két régióban;
 • Svájcban működő civil szervezetek (a nyilvántartásba vétel helye szerinti ország irányadó joga szerint alapított/létrehozott civil szervezetek), azaz egyesületek, társadalmi szervezetek, szövetségek, valamint magánalapítványok.

További (a támogatásból nem részesülő) együttműködők lehetnek magyarországi állami, önkormányzati szervek és intézmények valamint társulásaik és a célrégiókkal határos országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia) működő, bejegyzett civil szervezetek.

A partnerségben lebonyolított projektek esetében a pályázatban be kell mutatni, hogy a partneri együttműködés:

 • hogyan járul hozzá a projekt eredményeihez (milyen többletet ad ahhoz képest, ha a partnerek a projektet külön-külön valósítanák meg);
 • mi várható az együttműködéstől a konkrét projekteredményen túl, milyen perspektívái vannak az együttműködés folytatásának;
 • hogyan oszlanak meg a felelősségek és feladatok a partnerek között (tekintettel a jó kormányzás elvére is);
 • hogyan biztosítják a partnerek a szükséges önrészt (az önrész megosztható a partnerek között, de lehetséges, hogy csak a főpályázó biztosítja a teljes saját hozzájárulást).

A partnereknek a pályázathoz csatolniuk kell fentiekről szóló együttműködési szándéknyilatkozatukat a megadott elektronikus formában.

Pozitív döntés esetén a (fő)pályázó szervezet lesz a szerződéskötő fél, és a támogatás összege a főpályázó részére kerül átutalásra. A főpályázónak és partnere(i)nek a pályázat nyertessége esetén Együttműködési Megállapodást kell aláírniuk, amelyet a támogatási döntés kézhezvétele után, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig kell eljuttatniuk a programkezelő alapítványokhoz. A partnerszervezetek a főpályázón keresztül részesülhetnek anyagi támogatásban: az elszámolások során az Együttműködési Megállapodásnak megfelelő kiadásaikkal a nevükre kiállított könyvviteli bizonylatok alapján kell elszámolniuk a főpályázón keresztül a programkezelő alapítványok felé.

Milyen határidők vannak?

A pályázatírásra 60 nap áll rendelkezésre, 2013. augusztus 30-tól, 2013. október 28-án (hétfő) 18 óráig lehet pályázatokat benyújtani.

A pályázatírási időszakban a programkezelő alapítványok munkatársai mind a 6 megyében információs napokat és egynapos projekttervező és fejlesztő képzéseket tartanak, a pályázatok minél magasabb színvonalú kidolgozásának elősegítése érdekében. A képzések ingyenesek, az ezeken való részvétel önkéntes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A regisztráció a szervezet, az azt képviselő résztvevő(k) és egy egyoldalas projektkoncepció leadásával történik. A koncepciót a www.svajcivil.hu oldalról letölthető sablonban szükséges benyújtani.

Ezen kívül a programkezelő alapítványok képviselői helyi civil szervezetek, központok, közösségek meghívására előzetes egyeztetés alapján további konzultációs alkalmakat tartanak bármelyik érintett megye településein, amennyiben a helyi szervező biztosítani tudja az esemény lebonyolítását és legalább 10 (5 szervezet)- a program iránt kifejezetten érdeklődő – fő részvételét. Valamennyi rendezvény időpontja és helyszíne meg lesz található a program honlapján: www.svajcivil.hu.

Letölthető dokumentumok

Információ
Ökotárs Alapítvány

 • a „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázatainak kezelése
 • a konzorcium vezetése és koordinálása, szerződéskötés és kifizetés

Elérhetőségek: tel: (1)411-3505, email: kornyezet@svajcivil.hu

Autonómia Alapítvány

 • az „A” témakör (szociális szolgáltatások) pályázatainak kezelése

Elérhetőségek: tel: (1)237-6023, email: szocialis@svajcivil.hu

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet)

 • eljárási szabályok kidolgozása, pénzügyi ellenőrzés illetve tanácsadás

Elérhetőségek: tel: (1)411-0410, email: penzugy@svajcivil.hu

Kárpátok Alapítvány-Magyarország

 • technikai segítségnyújtás a pályázóknak, helyi iroda működtetése, helyszíni látogatások
 • ösztöndíjas program működtetése

Elérhetőségek: tel:(36)516-750, email: helyiiroda@svajcivil.hu

Kérdéseket

 • a pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatban – elsősorban a Kárpátok Alapítványnak,
 • a beszámolókkal, pénzügyekkel kapcsolatban – a DemNetnek,
 • a szakmai ügyekben a témakör szerint – az Autonómia illetve az Ökotárs Alapítványnak érdemes címezni a fenti elérhetőségeken.