palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld Forrás pályázat 2011

kormányzati portál pályázat2011. évi Zöld Forrás pályázati felhívás a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek részére, állami feladatok átvállalására a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.

A pályázat forrása: A pályázat forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XII. Fejezet 20-2-14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában előirányzat keretösszegből 116 600 000 Ft.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre: Jelen pályázati forrásból támogatást a Magyarországon bejegyzett, a létesítő okiratban rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal és/vagy feladattal létrejött közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány kaphat, amely 2010-ről közhasznúsági jelentést nyilvánosságra hozott 2011.05.31-ig. Nonprofit Kft-k, gazdasági társaságok és közalapítványok, illetve közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal nem rendelkező társadalmi szervezetek nem pályázhatnak.

A támogatási cél és támogatható tevékenységek: A Zöld Forrásból 2011-ben a környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek, alapítványok részéről hatékonyan és eredményesen ellátható, átvállalható olyan civil célkitűzések (projektek) megvalósítása támogatható, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP III.1) célterületeihez és részcéljaihoz illeszkednek, az azokban kitűzött célok elérését hatékonyan segítik.

Az NKP III. célterületei és részcéljai:

 1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
  1. Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás
  2. Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás
  3. 1.3 Környezeti információhoz való hozzáférés
  4. 1.4 A turizmus környezeti hatásainak felmérése, tudatosítása
 2. Éghajlatváltozás
  1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
  2. Felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira
  3. Ózonkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése
 3. Környezet és egészség
  1. levegőminőség
  2. Biológiai allergének
  3. A vízminőség és egészség
  4. Élelmiszerbiztonság
  5. Klíma és egészség
  6. Környezet-egészségügyi információs rendszer
 4. Települési környezetminőség
  1. Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem
  2. A települések levegőminőségének javítása
  3. A zajterhelés csökkentése
  4. Közlekedés és környezet
  5. A települési közszolgáltatások és a környezetvédelem
 5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
  1. A természeti és táji értékek védelme
  2. Természetvédelmi őrzés, kezelés, fenntartás
  3. Károsodott területek helyreállítása, káros hatások csökkentése
  4. A természetvédelem feltételrendszerének javítása
 6. Fenntartható terület- és földhasználat
  1. Területrendezés és környezetvédelem
  2. Ásványkincsekkel való fenntartható gazdálkodás
  3. Talajok védelme és fenntartható használata
  4. Környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat
  5. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai
 7. Vizeink védelme és fenntartható használata
  1. Vizeink „jó állapotának” elérése: vízgyűjtő gazdálkodási terv intézkedéseinek végrehajtása és monitoring
  2. Stratégiai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, kapcsolódó programok
  3. Területi vízgazdálkodás, vízkármegelőzés és elhárítás
  4. Kiemelt fontosságú és országos jelentőségű érzékeny víztestek állapotának javítása
 8. Hulladékgazdálkodás
  1. Megelőzés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás,
  2. Hulladékgazdálkodási tervezés
 9. Környezetbiztonság
  1. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás
  2. Környezeti kármentesítés
  3. Kémiai és sugárbiztonság

Az NKP III. átfogó és részcéljainak teljesülése érdekében a civil szervezetek hagyományosan kiemelkedő szerepet vállalnak egyes megelőző környezetvédelmi célok, illetve életmód célok elérésében. Eközben az NKP III. más céljait elsősorban kormányzati, hatósági, vállalkozói eszközökkel lehet hatékonyan elérni, melyekhez számos nem költségvetési (hanem pl. uniós) forrás is elérhető. Figyelemre méltó, és a társadalmi szervezetek által is egyre fontosabbnak tartott folyamat a lakosság városiasodásával párhuzamosan2 az emberek sokaságának a természettől való gyorsuló eltávolodása is. Az előzőek alapján minden támogatott projekt esetében kötelező az alábbi üzenetek3 közül legalább egyet – a pályázati programhoz leginkább kapcsolódó témában – kiválasztani, és közvetíteni a projekt kommunikációs tevékenységéhez illeszkedően:

 • A. A hulladék keletkezésének megelőzése
 • B. Anyagtudatosság: másodnyersanyagok megismerése, használata
 • C. Erőforrás- és anyagtakarékosság
 • D. A közösségünket fenntartó ökoszisztéma értékei és a biológiai sokféleség a Kárpát-medencébe
 • E. A környezet állapota és annak javítása: mérhető (bizonyíték alapú környezet- és természetvédelem)
 • F. Fenntartható életmód, egymásra támaszkodó közösségek
 • G. Tiszta ivóvíz
 • H. Állatvédelem: a belterületek környezetminőségének megőrzése, és a természetes ökoszisztémák megfelelő összetételének őrzése érdekében macskák és ebek ellenőrizetlen szaporodásának és mozgásának visszaszorítása

Egy pályázaton belül egy NKP III. célterületet vagy részcélt, és egy üzenetet kell megjelölni (több is teljesíthető, a NKP III. szerinti relevanciát a megjelölt célterületre vizsgálja a támogató). Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be.

A támogatás formája és a finanszírozás módja: A támogatás vissza nem térítendő, előfinanszírozású támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás intenzitása 100%. A támogatási összeg 90%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként. A tevékenységeket csak a támogatás számlára való beérkezését követő naptól lehet megkezdeni; korábbi számlák (bizonylatok) a támogatás terhére nem elszámolhatók (ld. Ámr.). A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2012. szeptember 30-ig le kell zárulnia. A fennmaradó összeg a Projektzáró Jelentés elfogadását követő 30 napon belül kerül folyósításra.

Az igényelhető támogatás mértéke

Ha a pályázó szervezet 2010. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet . 2010. évi összes ráfordítása 1 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 250 000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha 2010. évi összes ráfordítása 1 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb a 2010. évi összes ráfordítása 25%-ának megfelelő összegű, és 3 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.

Pályázati díj: A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

Letölthető dokumentumok

Pályázati csomag

A pályázatok benyújtása: A jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap sablonja, valamint kötelező mellékletei a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos web oldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) tölthetők le.

A közzététel időpontja: 2011. július 26., így a pályázatok benyújtásának (hivatali kapun keresztül feltöltésének, VAGY postára adásának) határideje: 2011. augusztus 24. 24.00 óra.

A pályázati felhívással kapcsolatban a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége civil projektötletek kidolgozásához, költségtervezéséhez, engedélyeztetéséhez, időzítéséhez részletes segítséget nyújtani.

A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati felhívás és az adatlap vonatkozó részeit!

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további kérdések a következő címre küldhetők: Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 1051 Budapest, Kossuth tér 11. Tel: (061) 79 53798 vagy (0630) 79 53798, e-mail: zoldforras@vm.gov.hu

Forrás: Kormányzati Portál